Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Rekrutacja w języku angielskim

Rekrutacja w języku angielskim

Rekrutacja

Rekrutacja pracowników wymaga często sporych pokładów kreatywności (creativity). W końcu, jeśli byłoby to takie proste, to nie istniałby zapewne zawód rekrutera (a recruiter). Nie wystarczy tylko udostępnić ogłoszenie o pracę (a job posting) na byle jakim portalu, aby znaleźć wykwalifikowanych pracowników (qualified employees) – trzeba się nieco bardziej namęczyć! A wykwalifikowani kandydaci, nie wezmą byle jakiej oferty w firmie krzak – chyba że ich do tego skutecznie przekonamy.

an accurate job description – precyzyjny opis stanowiska pracy
an expected hiring date – przewidywana data zatrudnienia
experience requirements – wymagania dotyczące doświadczenia
job duties – obowiązki w pracy
the recruitment process – proces rekrutacyjny
a suitable candidate – odpowiedni kandydat

unrealistic expectations – nierealistyczne oczekiwania

to attend a trade show – wziąć udział w targach
to fill a position – zatrudnić kogoś
to find candidates – znaleźć kandydatów
to hire someone – zatrudnić kogoś
to interview candidates – przeprowadzić rozmowę z kandydatami
to offer a competitive salary – zaproponować konkurencyjne wynagrodzenie
to reach out to your business contacts – odezwać się do kontaktów biznesowych

to recruit someone – zrekrutować kogoś

Jak znaleźć odpowiedniego kandydata?

Rekrutacja może odbywać się wewnątrz firmy (from within the company) lub na zewnątrz firmy (outside the company). Rekrutacja na dane stanowisko może również uwzględniać kandydatów z poprzednich rekrutacji (past candidates) – jeżeli nadal są zainteresowani to możemy ich zaprosić na rozmowę.

Media społecznościowe mogą pełnić ważną rolę w procesie rekrutacji (the recruitment process). Na platformach takich jak LinkedIn możemy umieszczać ogłoszenia o pracę. Im więcej osób mamy w naszej sieci (network), tym więcej osób zobaczy ogłoszenie i tym samym, zwiększą się szanse, że ogłoszenie dotrze do właściwych osób (to reach the right people). Ponadto, możemy zachęcać naszych pracowników do polecania innych na stanowiska pracy u nas w firmie. Taki program poleceń (referral program) to doskonały sposób na przyciągnięcie kandydatów – zwłaszcza jeśli zaoferujemy zachętę (an incentive).

How to get great candidates? – Jak pozyskać świetnych kandydatów?

to be transparent – być transparentną firmą
to improve job postings – ulepszyć ogłoszenia o pracę
to make the hiring process efficient – usprawnić proces zatrudniania
to use social media – wykorzystywać media społecznościowe

to woo talent – zachęcać talent (kandydatów)

Finding candidates can be a difficult task. – Znalezienie kandydatów może być trudnym zadaniem.
What are the company values? – Jakie są wartości firmy?

What’s your recruitment strategy? – Jaką masz strategię rekrutacyjną?

Angielski dla HR

Rekrutacja to jeden z głównych obowiązków pracowników działu HR. Jeśli jesteś pracownikiem działu HR lub interesujesz się tematem HR koniecznie sprawdź nasz wpis angielski dla HR.

oferta-platforma-ELLA-dla-firm


Rekrutacja w języku angielskim

Ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska (job description) musi również zachęcić kandydata. W ogłoszeniu koniecznie zawrzyjmy wszystkie niezbędne informacje (necessary information), ale nie rozpisujmy się zbytnio. Dobrze by było, aby nasze ogłoszenie wyróżniało się (to stand out) na tle innych. Codziennie, tysiące firm zamieszcza ogłoszenia o pracę na przeróżnych portalach – musimy o tym pamiętać.

Requirements czyli mile widziane wymagania podczas rekrutacji

Ogłoszenie o pracę powinno zawierać listę najważniejszych dla nas umiejętności pracownika. Warto jest zarówno zaznaczyć wymagania dotyczące wiedzy i kwalifikacji potrzebnych na tym stanowisku, jak i umiejętności interpersonalne. Jakie wymagania najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach o pracę?

the ability to multitask – wielozadaniowość
ability to work well in a stressful environment – zdolność do pracy w stresujących warunkach
attention to detail – przywiązywanie uwagi do szczegółów
budget management experience – doświadczenie w zarządzaniu budżetem
a business acumen – żyłka do interesów
computer literacy – umiejętność obsługi komputera
demonstrable analytical thinking and business insight – widoczne zdolności do analitycznego myślenia i przenikliwość w biznesie
desire to be proactive – chęć bycia proaktywnym
detail oriented – zorientowany na szczegóły
diligent with high ethical standards – sumienny z wysokimi standardami etycznymi
excellent communications skills – znakomite umiejętności komunikacyjne
excellent computer skills – znakomitą biegłość w obsłudze komputera
excellent organizational skills – znakomite zdolności organizacyjne
excellent written and verbal communication skills – znakomite pisemne i werbalne umiejętności komunikacyjne
experience in sales – doświadczenie w sprzedaży
good organizational and management skills – dobre zdolności organizacyjne i umiejętności zarządzania
good problem-solving skills – dobre umiejętności rozwiązywania problemów
highly organized – bardzo zorganizowany

knowledge of labor law and regulations – znajomości prawa pracy i przepisów dotyczących prawa pracy

Uwaga!

Pamiętajmy o różnicach w pisowni między amerykańskim a brytyjskim angielskim.

labor law (AmE)
labour law (BrE)
multilingual may be preferred or required – znajomość wielu języków jest preferowana ale nie konieczna
outstanding communication skills – wyróżniające się umiejętności komunikacyjne
possess a valid driver’s license – posiada ważne prawo jazdy
previous experience – wcześniejsze doświadczenie
prior administrative experience – wcześniejsze doświadczenie administracyjne
proof of language fluency – dowód znajomości języka
sound knowledge of project management software – solidna znajomość programu zarządzania projektem
strong analytical skills – solidne zdolność analityczne
strong people skills – solidne zdolności interpersonalne
strong time management skills – dobra umiejętność gospodarowania czasem
superior interpersonal skills – ponadprzeciętne zdolności interpersonalne
superior leadership skills – ponadprzeciętne zdolności przywódcze
thorough knowledge of data analysis – gruntowna wiedza na temat analizy danych
typing skills – umiejętność pisania na klawiaturze

working knowledge of the latest business policies and regulations – praktyczna znajomość najnowszych zasad i przepisów biznesowych

Good vs outstanding skills

Każdą umiejętność możemy opisać pasującym nam do sytuacji przymiotnikiem. Jeśli oczekujemy od kandydata tylko dobrych umiejętności komunikacyjnych, wtedy zaznaczymy w ogłoszeniu o pracę, że wymagamy good communication skills. Natomiast jeśli na stanowisku pracy potrzebne są wybitne czy wyróżniające się umiejętności komunikacyjne, wtedy należałoby zaznaczyć w ogłoszeniu o pracę, że oczekujemy od kandydata outstanding communication skills.

good – dobre
strong – solidne
very good – bardzo dobre
excellent – znakomite
superior – ponadprzeciętne

outstanding – wyróżniające się

Wymagania co do wykształcenia

W większości krajów systemy edukacji różnią się między sobą. Warto jest zapoznać się z kryteriami przyznawania poszczególnych stopni naukowych w kraju z którego pochodzi kandydat.

education – wykształcenie
a degree – stopień naukowy
a diploma – dyplom
undergraduate degree – licencjat (nazwa potoczna)
a high school certificate – świadectwo ukończenia szkoły średniej

a high school diploma (AmE) – świadectwo ukończenia szkoły średniej

Stopnie naukowe w USA

Associate’s degree – stopień licencjata (2-letni program)
Bachelor’s degree – stopień licencjata (4-letni program)
Master’s degree – stopień magistra

Doctoral degree – doktorat

Stopnie naukowe w UK

foundation degree – stopień ukończenia szkoły przygotowawczej
Bachelor’s degree – stopień licencjata
Master’s degree – stopień magistra

doctorate – doktorat


Rekrutacja w języku angielskim

Rekrutacja w języku angielskim: przykładowe wymagania dla poszczególnych zawodów

Asystentka

handling office tasks – wykonywanie prac biurowych:
  • generating reports – pisanie raportów
  • filing – segregowanie (dokumentów)
  • reordering supplies – zamawianie artykułów biurowych
  • setting up for meetings – organizacja spotkań
providing real-time scheduling support – zapewnianie wsparcia w planowaniu harmonogramu:
  • booking appointments – umawianie spotkań
making travel arrangements – organizowanie podróży:
  • booking flights – rezerwacja lotów
  • making hotel reservations – rezerwacja pokoi hotelowych
  • making restaurant reservations – rezerwacja restauracji
screening phone calls and routing callers to appropriate party – sprawdzanie połączeń telefonicznych oraz przekierowywanie ich do odpowiednich osób
transcribing minutes from meetings – rejestrowanie czasu podczas spotkań
creating presentations – tworzenie prezentacji
conducting research – zbieranie danych

greeting and assisting visitors – witanie i pomaganie odwiedzającym

Rozmowa telefoniczna w języku angielskim

Prowadzenie rozmowy telefonicznej w języku angielskim może się okazać znacznie trudniejsze niż rozmowa po angielsku twarzą w twarz. Dlatego warto znać często używane podczas rozmów telefonicznych frazy, które można znaleźć w artykule rozmowa telefoniczna po angielsku.

Business Manager

to assess and identify new opportunities for growth – ocenianie i identyfikowanie nowych szans na rozwój
to recruit and train new employees – rekrutowanie i trenowanie nowych pracowników
to perform regular employee evaluations – przeprowadzanie regularnych ocen pracownika

to design business strategies to meet company goals – opracowywanie strategii biznesowych w celu osiągnięcia założeń firmy

Assistant Director

to monitor progress towards objectives – monitorowanie postępów w osiąganiu celów
to assist the director with projects – asystowanie dyrektorowi w projektach
to monitor activities assigned to other staff members – monitorowanie zadań przydzielonych innym członkom zespołu
to build and maintain positive relationships with clients – budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
to organize and file documents – organizowanie i wypełnianie dokumentów

to schedule and organize company events – planowanie i organizowanie spotkań firmowych

Kitchen manager

to order materials, supplies, and ingredients based on demand – zamawianie materiałów, zapasów oraz składników w zależności od zapotrzebowania
to supervise kitchen employees – nadzorowanie pracowników kuchni
to oversee food preparation – nadzorowanie przygotowania jedzenia
to oversee the cooking process – nadzorowanie procesu gotowania
to monitor inventory levels – monitorowanie poziomu zapasów
to perform weekly inventory assessments – przeprowadzanie cotygodniowej kontroli zapasów
to schedule work shifts for employees – planowanie zmian pracowników
to store food products in compliance with health and safety regulations – przechowywanie produktów żywnościowych w zgodności z zasadami BHP
to ensure the kitchen is clean – zapewnianie czystości w kuchni

to maintain weekly and monthly cost reports – prowadzenie tygodniowych i miesięcznych raportów finansowych

Librarian

to catalog library resources – katalogowanie zasobów biblioteki
to help people locate reference and leisure materials – pomaganie czytelnikom w znalezieniu materiałów źródłowych oraz wypoczynkowych
to maintain library records – utrzymywanie rejestrów biblioteki
to update library records – aktualizowanie rejestrów biblioteki
to perform regular audits of inventory on file – przeprowadzanie regularnych audytów inwentarza w kartotece
to educate patrons on how to properly search for information – instruowanie czytelników jak poprawnie szukać informacji
to manage budgeting – zarządzanie planowaniem wydatków
to oversee the check-out process for books and other materials – nadzorowanie wypożyczania książek i innych materiałów
to organize and host book sales, author signings – organizowanie i prowadzenie sprzedaży książek, spotkań z autorami

to organize reading events – organizowanie spotkań wspólnego czytania

Project Manager

to coordinate with cross-discipline team members – koordynowanie działań z członkami zespołów z innych działów
to meet with project team members to identify and resolve issues – spotykanie się z członkami zespołu projektowego, aby identyfikować oraz rozwiązywać problemy
to prepare status reports – przygotowywanie raportów o stanie projektu
to establish effective project communication plans – tworzenie skutecznych planów komunikacyjnych dotyczących projektu
to coordinate the development of user manuals, training materials needed to turn over the system to the client – koordynowanie opracowywania instrukcji obsługi, materiałów szkoleniowych potrzebnych do przekazania systemu klientowi
to identify and develop new opportunities with clients – identyfikowanie i opracowywanie nowych okazji współpracy z klientami
to obtain customer acceptance of project deliverables – uzyskiwanie od klientów akceptacji rezultatów projektu
to conduct post-project evaluation – przeprowadzanie ewaluacji po zakończeniu projektu

to identify successful and unsuccessful project elements – identyfikowanie udanych i nieudanych elementów projektu

Sales Support Specialist

to answer customer inquiries – odpowiadanie na pytania klientów
to schedule meetings – planowanie spotkań
to schedule sales appointments – planowanie spotkań sprzedażowych
to follow up with customers – kontynuowanie dialogu z klientami
to compile a daily list of sales leads – sporządzanie dziennej listy klientów potencjalnie zainteresowanych ofertą
to delegate leads to the sales departments – oddelegowywanie potencjalnych klientów do działu sprzedaży
to provide sales data and guides to the sales department – dostarczanie danych o sprzedaży i przewodników do działu sprzedaży
to develop performance indicators for sales – opracowywanie wskaźników efektywności sprzedaży
to manage sales tracking tools – zarządzanie narzędziami śledzącymi sprzedaż
to compile sales reports – sporządzanie raportów sprzedaży
to record sales trends – rejestrowanie tendencji sprzedaży
to manage customer accounts – zarządzanie kont klientów
to provide troubleshooting assistance for orders – zapewnianie rozwiązywającego problemy wsparcia przy zamówieniach

to perform data entry tasks for sales figures – wprowadzanie danych dotyczących wyników sprzedaży

Translator

to provide accurate translations – dostarczanie dokładnych tłumaczeń
to take language fluency assessments – wzięcie udział w testach oszacowujących biegłość językowej

to attend meetings to translate discussions – uczestniczenie w spotkaniach w celu tłumaczenia rozmów


Rekrutacja w języku angielskim

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Znalezienie kandydata (to find a candidate) to jedno, a przekonanie go do rozpoczęcia pracy u nas w firmie to drugie. Musimy przygotować sobie strategię rekrutacyjną (a recruiting strategy). Kandydaci (candidates), których zaprosimy na rozmowę o pracę (a job interview), powinni być traktowani wręcz jak klienci. Dlaczego? Pierwsze wrażenie (first impression) jest najważniejsze. Jeżeli zrobimy dobre wrażenie (to make a good impression) na kandydacie, to połowa sukcesu już za nami. Pamiętajmy, żeby szanować czas kandydata (to respect the candidate’s time). Powinniśmy pojawić się o umówionej godzinie, na czas (on time). Jeżeli będziemy mieli opóźnienie (to be running late) to powinniśmy o tym powiadomić naszego kandydata. Jeżeli spotykamy się z kandydatem osobiście, zaproponujmy coś do picia (to offer something to drink). Spowodujmy, aby kandydat dobrze się czuł u nas w firmie. Zarówno przed rozmową jak i po rozmowie, powinniśmy być łatwo osiągalni (easily available) w razie gdyby kandydat miał jakieś pytania co do rekrutacji.

How do you handle failure? – Jak Pan/i sobie radzi z porażką?
Please describe your work experience. – Proszę opisać Pana/i doświadczenie zawodowe.
May we contact your previous employers? – Czy możemy skontaktować się z Pana/i poprzednim pracodawcą?
What are your salary expectations? – Jakie są Pana/i oczekiwania dotyczące wynagrodzenia?
What do you know about our company? – Co Pan/i wie o naszej firmie?
What qualifications do you have? – Jakie ma Pan/i kwalifikacje?

Why have you been out of work for so long? – Dlaczego był/a Pan/a tak długo bez pracy?

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Czy czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim? Sprawdź najpotrzebniejsze słownictwo dla kandydatów i rekruterów w artykule Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku.

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube