Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
say vs tell

SAY vs TELL

Say vs tell: wstęp

Say oraz tell to czasowniki nieregularne, które oznaczają „powiedzieć”. Jednak zwykle nie używamy ich zamiennie, bo mają nieco inne zastosowanie. Say używamy, aby powiedzieć, że coś zostało lub zostanie powiedziane. Natomiast tell użyjemy aby powiedzieć, że ktoś coś komuś powiedział lub powie.

say – powiedzieć coś

tell – powiedzieć coś komuś

Czasowniki nieregularne

Say oraz tell to czasowniki nieregularnie tworzące formy czasu przeszłego, czyli nie łączące się z końcówką -ed.

say – said – said

tell – told – told

Poznaj więcej czasowników nieregularnych z wpisu czasowniki nieregularne w języku angielskim.


Jak stosować say, a jak tell?

Zwykle w zdaniach z say nie zaznaczamy do kogo mówimy. Natomiast po tell stawiamy osobę do której skierowane jest dane zdanie.

say + to, co zostało powiedziane
He said that he’s very happy.

Powiedział, że jest bardzo szczęśliwy.

tell + osoba + to, co zostało powiedziane
He told her that he’s very happy.

Powiedział jej, że jest bardzo szczęśliwy.

W przypadku, gdy chcemy użyć say, aby powiedzieć coś do kogoś, wtedy musimy wstawić to przed osobę.

say + to + osoba
He said to her that he’s very happy.
Powiedział jej, że jest bardzo szczęśliwy.

(dosł. powiedział do niej)

Zaimek osobowy w dopełnieniu

W miejsce „osoby” po słowie tell (a także w konstrukcji say + to + osoba) stawiamy imię danej osoby lub zaimek osobowy w dopełnieniu (object pronoun). Zaimek osobowy w dopełnieniu, jak sama nazwa mówi spełnia rolę dopełnienia zdania – nie może być podmiotem zdania tak jak zaimek osobowy (subject pronoun).

Subject pronoun Object pronoun
I me
you you
he him
she her
it it
we us
you you
they them
Jak rozpoznać kiedy zastosować subject pronoun, a kiedy object pronoun?

Podmiot zdania odpowiada na pytanie kto? co?, natomiast dopełnienie w przypadku zdań z tell / say odpowiada na pytanie komu? czemu? (dopełnienie może też odpowiadać na pytania: kogo? czego? z kim? z czym? o kim? o czym?).

(Who?) She told (Whom?) me.

(Kto?) Ona powiedziała (Komu?) mnie.

(Who?) He said to (Whom?) her.

(Kto?) On powiedział (Komu?) jej.
(LUB: On powiedział do (Kogo?) niej.)

Warto jest też zapamiętać, że subject pronoun występuje przed czasownikiem, a object pronoun stoi po czasowniku.

subject pronoun + czasownik + object pronoun
She told me.
Her told me.
She told I.

Her told I.

say + to, co zostało powiedziane + to + osoba
I can’t believe he said this to me.
Nie mogę uwierzyć, że mi to powiedział.

(dosł. Nie mogę uwierzyć, że on powiedział to do mnie.)

Uwaga!

Pamiętajmy, że tell nie łączymy z to.

He told to her that he’s very happy.

Skoro wiesz już jak odróżnić czasowniki związane z mówieniem, sprawdź też różnice między czasownikami związanymi ze słyszeniem – listen i hear.


say vs tell

Say vs tell: mowa niezależna

Mowa niezależna lub wypowiedź bezpośrednia (direct speech) to dosłowne przekazanie tego, co zostało powiedziane. W mowie niezależnej możemy stosować say zarówno w zdaniach oznajmujących, jak i w pytaniach, natomiast tell wykorzystamy tylko przy podawaniu instrukcji lub informacji.

She said, “Can I open the window?”

Ona powiedziała „Czy mogę otworzyć okno?”

She told him, “Close the window.”

Ona powiedziała mu „Zamknij okno.”

Say vs tell: mowa zależna

Mowę zależną (reported speech) stosujemy do przekazania tego, co zostało powiedziane, ale bez cytowania tej wypowiedzi bezpośrednio. W mowie zależnej możemy zastosować zarówno tell, jak i say. Ale nie użyjemy ani say, ani tell do przekazanie pytania w mowie zależnej – zastosujemy wtedy czasownik ask.

I’m going to see a play.
Idę na spektakl.

(wypowiedź bezpośrednia)

He said that he was going to see a play.
Powiedział, że idzie na spektakl.

(przekazanie wypowiedzi bezpośredniej przy użyciu czasownika say)

He told me that he was going to see a play.
Powiedział mi, że idzie na spektakl.

(przekazanie wypowiedzi bezpośredniej przy użyciu czasownika tell)

Are you going to see a play with me?
Czy pójdziesz ze mną na spektakl?

(pytanie zadane w mowie bezpośredniej)

He asked me if I was going to see a play with him.
Zapytał mnie czy pójdę z nim na spektakl.

(pytanie przekształcone na mowę zależną)


say vs tell

Tell w zdaniach

Oto w jakich konstrukcjach można wykorzystać tell (nie zapominajmy, że tell łączy się z osobą).

tell + osoba + to + rozkaz / porada

Tell możemy wykorzystać, aby przekazać rozkaz lub poradę.

Tell her to bring a jacket.

Powiedz jej, żeby zabrałą kurtkę.

Adam told me to shut up.

Adam powiedział, żebym się zamknął/ęła.

tell + osoba + słówko pytające

Możemy utworzyć zdanie z tell z użyciem słówek pytających what, when etc.

She didn’t tell me where we are meeting.

Ona nie powiedziała mi gdzie się spotykamy.

tell + osoba + about + reszta zdania

Możemy użyć tell, aby powiedzieć komuś o czymś. W tego typu zdaniach tell about opisuje rzeczownik.

Can you tell me more about these new rules?

Czy możesz mi opowiedzieć więcej o tych nowych zasadach?

Wyrażenia z tell

Istnieje kilka wyrażeń z tell w których nie stawiamy osoby po tell.

tell the difference – dostrzegać różnicę
tell the future – przepowiadać przyszłość
tell a joke – opowiedzieć kawał
tell a lie – skłamać
tell a story – opowiedzieć historię
tell time (AmE) – znać się na zegarku
tell the time (BrE) – znać się na zegarku

tell the truth – powiedzieć prawdę

Wyrażenia z say

Oto charakterystyczne wyrażenia z say.

have something to say – mieć coś do powiedzenia
let’s say… – powiedzmy, że…
say hello – przywitaj się
say sorry – przeproś
say yes/ say no – zgódź się / nie zgódź się
say your prayers – modlić się

say-so – upoważnienie, autoryzacja

Sprawdź też czym różnią się od siebie inne podobne słowa w języku angielskim – home i house.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube