Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

Listen vs hear

Listen vs hear: wstęp

Listen oraz hear to dwa czasowniki, które związane są ze słyszeniem dźwięków. Listen przetłumaczymy jako słuchać, a hear jako słyszeć. Czasownik listen używamy jeśli mówimy o czymś, czego uważnie słuchamy i na czym skupiamy się, aby to usłyszeć. Natomiast hear użyjemy do wszelkich dźwięków, które słyszymy bez starania się ich usłyszeć. Hear to naturalna zdolność do słyszenie nie wymagająca od nas zaangażowania.

listen – intencjonalnie słuchać, świadome działanie

hear – nieintencjonalnie usłyszeć, przypadkowe zdarzenie

Czasownik listen

W zdaniu z dopełnieniem po listen stawiamy przyimek to.

listen + to + dopełnienie
I like listening to podcasts.

Lubię słuchać podcastów.

She doesn’t listen to me.

Ona mnie nie słucha.

Gdy w zdaniu nie ma dopełnienia, wtedy nie używamy to. Często pomijamy to tworząc polecenia oraz prośby z użyciem czasownika listen.

Listen up! You only have 10 minutes left.

Słuchajcie! Zostało tylko 10 minut.

I will only say it once so please listen carefully.

Powiem to tylko raz więc słuchajcie uważnie.

Kiedy używamy listen?

Czasownik listen użyjemy, gdy:

+ chcemy, aby ktoś nas uważnie wysłuchał

Listen używamy, gdy chcemy poprosić kogoś, aby uważnie słuchał tego co mamy do powiedzenia. Chcemy, aby skupił się na tym, co mówimy. Listen użyjemy też, gdy sami chcemy powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani oraz uważnie słuchamy tego, co ktoś do nas mówi.

I want you to listen to me.

Chcę, żebyście mnie posłuchali.

Keep going. I’m listening.

Mów dalej. Słucham cię.

+ mówimy o zwyczajach

Użyjemy listen do mówienia o naszych nawykach związanych ze słuchaniem.

I listen to the news every day.

Codziennie słucham wiadomości.

She always listens to the radio in her car.

Ona zawsze słucha radia w swoim samochodzie.


Listen vs hear

Czasownik hear

W zdaniu z dopełnieniem, hear łączy się bezpośrednio z dopełnieniem.

hear + dopełnienie
I heard the phone ringing.

Usłyszałam/am dzwoniący telefon.

We heard the fight through the wall.

Słyszeliśmy awanturę przez ścianę.

Hear to czasownik statyczny, dlatego zwykle nie przyjmuje formy ciągłej z końcówką -ing. Zamiast tego, aby opisać czynność odbywającą się w danym momencie wykorzystujemy wyrażenie can hear.

I can hear you.

Słyszę cię.

We can hear him snoring.

Słyszymy jego chrapanie.

Kiedy używamy hear?

Czasownik hear używamy, gdy:

+ mówimy o zdolności słyszenia

Zmysł słyszenia (hearing) to zdolność do odbierania dźwięków, z której nie korzystamy świadomie. Używamy czasownika hear kiedy mówimy o czymś co słyszymy mimowolnie i kiedy nie staramy się tego usłyszeć.

Did you hear something?

Słyszałeś/aś coś?

I hear weird noises at night.

Słyszę dziwne dźwięki w nocy.

+ chcemy zmienić temat rozmowy

Możemy użyć hear jako sposobu na zaczęcie nowego tematu rozmowy.

Did you hear the news? Lucy is getting married!

Słyszałeś/aś nowiny? Luci wychodzi za mąż!

Have you heard about the upcoming financial crisis?

Słyszałeś o nadchodzącym kryzysie finansowym?

+ chcemy wyrazić zrozumienie

Możemy użyć zwrotu I hear you lub I hear ya (nieformalnie), aby powiedzieć „rozumiem cię” lub „zgadzam się z tobą”.

– I just had to do it, you know?
    Musiałem/am to zrobić, wiesz?
– Yeah, I hear you.

    Tak, rozumiem.

– I want this day to be over!
    Chcę, żeby ten dzień się skończył!
– I hear you.

    Zgadzam się z tobą.

Wyrazy dźwiękonaśladowcze po angielsku

Sprawdź jak słyszane dźwięki są opisywane w języku angielskim w artykule wyrazy dźwiękonaśladowcze po angielsku.


Listen vs hear

Listen vs hear: phrasal verbs

Istnieje kilka czasowników frazowych (phrasal verbs) wykorzystujących hear. Czasownikiem frazowym nazywamy czasownik składający się z czasownika oraz przyimka lub przysłówka, który zyskuje nowe znaczenie dzięki połączeniu tych dwóch części mowy.

hear about something/someone – usłyszeć o czymś/ coś o kimś
I heard about your transfer.

Słyszałem/am o twoim przeniesieniu.

hear from somebody – otrzymać od koś wiadomość
Have you heard from Jack?

Dostałeś wiadomość od Jacka?

hear of something/somebody – słyszeć o czymś/kimś
I’ve heard of him. He’s from Boston, right?

Słyszałem/am o nim. Jest z Bostonu, prawda?

hear somebody out – wysłuchać kogoś
Why don’t you at least hear him out?

Dlaczego chociaż go nie wysłuchasz?

Czasownik listen również występuje w kilku czasownikach frazowych.

listen for something – nasłuchiwać czegoś
She’s listening for the bell to ring.

Nasłuchuje dźwięku dzwonka.

listen in – podsłuchiwać
Sarah was listening in on our private conversation.

Sarah podsłuchiwała naszą prywatną rozmowę.

listen up (AmE) – słuchajcie
Everybody listen up! The boss wants to say something.

Słuchajcie wszyscy! Szef chce coś powiedzieć.


Listen vs hear

Listen vs hear: porównanie

Oto na czym polega subtelna różnica w użyciu hear oraz listen.

She heard Mark’s story.
Ona słyszała historię Marka.

(użycie w zdaniu hear oznacza, że ona słyszała historię Marka, ale nie mówi nic o tym z jaką uwagą jej wysłuchała)

She listened to Mark’s story.
Ona wysłuchała historii Marka.

(użycie w zdaniu listen oznacza, że ona z uwagą wysłuchała historii Marka)

You can hear me, but you are not listening.
Słyszysz mnie, ale mnie nie słuchasz.

(to zdanie oznacza, że może i słyszysz, że coś mówię ale tak naprawdę mnie nie słuchasz więc nie wiesz o czym mówię)

LISTEN HEAR
Znaczenie
intencjonalne działanie nieintencjonalne zdarzenie
Zdanie z dopełnieniem
listen + to + dopełnienie hear + dopełnienie
Użycie
+ słuchanie z uwagą
+ zwyczaje
+ zdolność słyszenia
+ nowy temat
+ wyrażenie zrozumienia

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube