Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
a lot of, many, much

much, many, a lot of

much, many, a lot of: kiedy używamy

Much, many oraz a lof of w języku angielskim używamy, by mówić o ilościach. Wyrażenie a lot of, many i much możemy użyć w połączeniu z rzeczownikiem (noun) lub bez rzeczownika.

much + rzeczownik niepoliczalny
many + rzeczownik policzalny

a lot of + rzeczownik policzalny lub niepoliczalny


a lot of, many, much

much + rzeczownik niepoliczalny

Much używamy w połączeniu z rzeczownikiem niepoliczalnym, czyli takim którego ilości nie da się policzyć. Much najczęściej używamy w przeczeniach i pytaniach. W zdaniach twierdzących rzadko używamy much, chyba że w formalnych sytuacjach lub w wypowiedziach pisemnych. Oprócz języka formalnego much używamy w zdaniu twierdzącym w połączeniu z przysłówkami (so, too, as).

That’s too much luggage.
I don’t have much time.

How much money do you have?

So much vs too much

Słowa so używamy, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś jest dużo. Natomiast too używamy, gdy czegoś jest zbyt dużo.

too much luggage – zbyt dużo bagażu

so much luggage – tak dużo bagażu

W tym samym znaczeniu używamy so oraz too z many.

too many pens – zbyt dużo długopisów

so many pens – tak dużo długopisów

Więcej o tych przysłówkach można znaleźć w artykułe too vs enough oraz so vs such.

As much as, as many as

Gdy chcemy użyć many / much do porównania ilości, wtedy używamy wyrażeń as much as / as many as.

I want to buy as many clothes as I can afford.

We don’t have as much time as we thought.

many + rzeczownik policzalny

Many używamy w połączeniu z rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej. Podobnie jak w przypadku much, many stosujemy głównie w pytaniach i przeczeniach. Zdania twierdzące z many stosujemy w formalnym angielskim, przy pisaniu oraz w połączeniu z przysłówkami.

Many people came to see this movie.
She doesn’t have many pens.

How many apples did you buy?

Sprawdź też inne przykłady pytań z much / many w artykule How much? How many?

Much of, many of

Przed przedimkami, zaimkami wskazującymi, przymiotnikami dzierżawczymi oraz zaimkami osobowymi w dopełnieniu wstawiamy of po much / many.

That’s too much of a coincidence.
How much of this have you read?
We don’t have many of these books.
How much of my time do you want to waste?

I don’t know how many of us will come.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


a lot of, many, much

a lot of + rzeczownik

A lot of możemy używać zarówno z rzeczownikami niepoliczalnymi, jak i rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Wyrażenie a lot of jest mniej formalne niż much czy many, dlatego powinno być unikane w bardziej formalnych sytuacjach. Lots of to bardziej potoczna forma a lot of. A lot of stosujemy najczęściej w zdaniach twierdzących, natomiast w przeczeniach i pytaniach zwykle zastępujemy je much lub many.

She has a lot of pens.
I don’t have a lot of time.
Do you have a lot of toys?

I have lots of work.

Rzeczowniki policzalne vs rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne to takie, które da się policzyć, a niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć. Dowiedz się więcej o tych rzeczownikach z wpisu rzeczowniki niepoliczalne i policzalne.

much, many, a lot bez rzeczownika

Jeśli rzeczownik o którym mówimy w zdaniu jest oczywisty, wtedy możemy go pominąć.

– How much sugar do we need?

– Not much.

– She has a lot of dogs.

– How many?

– How many clients do we have?

A lot.

Pamiętajmy, żeby nie używać wyrażenia “a lot of” w zdaniach bez rzeczownika. Poprawna forma to “a lot”.

much + przymiotniki i przysłówki

Much używamy w połączeniu z przymiotnikiem lub przysłówkiem w stopniu wyższym, aby dokonać porównania.

She’s a much better judge of the character than you.

After changing my job I have much more money (than before).

Dowiedz się jak się stopniuje przymiotniki i przysłówki z artykułu stopniowanie przymiotników oraz z artykułu stopniowanie przysłówków.


a lot of, many, much

much, many, a lot of: przykłady

Are there many places like this?

Czy jest wiele takich miejsc jak to?

You have so much stuff!

Masz tyle rzeczy!

She doesn’t have as many toys as her sister.

Ona nie ma aż tyle rzeczy co jej siostra.

I met a lot of people through social media.

Spotkałem/am wiele osób przez media społecznościowe.

How much more time do you need?

Ile jeszcze czasu potrzebujesz?

Adam has a lot of friends.

Adam ma wielu przyjaciół.

We have so much homework to do that I don’t think we will finish it on time.

Mamy tyle pracy domowej, że nie wydaje mi się żebyśmy skończyli ją na czas.

I have too many bags.

Mam zbyt wiele toreb.

I had a lot of fun on our trip.

Świetnie się bawiłem/am na naszej wycieczce.

Some vs any

Poznaj też inne określenia ilości z wpisu some vs any.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube