Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Cytaty motywujące do nauki angielskiego

30 cytatów motywujących do nauki angielskiego

Cytaty motywujące do nauki angielskiego

Czytając cytaty motywujące do nauki angielskiego możemy znaleźć dodatkową motywację potrzebną nam do nauki języka. Nauka języka angielskiego to długi proces. Wymaga od nas poświęcenia na naukę wielu godzin oraz włożenia w nią wiele wysiłku. Do nauki języka może nas skłaniać wiele czynników – świetna praca, egzotyczny wyjazd czy też chęć poznania ciekawych ludzi. Jednak tak odległe cele mogą być niewystarczającą zachętą do kontynuacji nauki. W tej sytuacji warto jest poszukać inspiracji w słowach ludzi, którzy odnieśli sukces. Które cytaty motywujące do nauki angielskiego zainspirują nas najbardziej?

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA

Cytaty motywujące do nauki

Człowiek ucz się przez całe życie – nie ma co do tego wątpliwości. Jednak świadoma nauka wymaga od nas chęci i zaangażowania. W celu znalezienia motywacji do nauki prezentujemy angielskie cytaty o nauce.

“Learning is not a spectator sport.”

D. Blocher

Nauka to nie sport widowiskowy.


“There is no substitute for hard work.”

Thomas Edison

Nie ma zamiennika ciężkiej pracy.


“Learning is like rowing upstream, not to advance is to drop back.”

Chinese Proverb

Nauka jest jak wiosłowanie w górę rzeki, nie płynięcie naprzód oznacza zostanie w tyle.


“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

Samuel Beckett

Kiedyś próbowałeś. Kiedyś nie udało się. Nie ważne. Spróbuj ponownie. Ponownie ponieś porażkę. Zawiedź lepiej.


“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”

C.S.Lewis

Nigdy nie jesteś za stary, aby wyznaczyć sobie kolejny cel albo wymyślić nowe marzenie.


“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

Gandhi

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.

Motywujące cytaty o życiu po angielsku

Zapoznaj się również z cytatami o życiu po angielsku.

“If you can dream it, you can do it.”

Walt Disney

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.


“Learning never exhausts the mind.”

Leonardo da Vinci

Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu.


“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

Powiedz mi, a ja zapomnę. Naucz mnie, a ja zapamiętam. Zaangażuj mnie, a ja się nauczę.


“An investment in education pays the best interest.”

Benjamin Franklin

Inwestowanie w wykształcenie przynosi największe zyski.


“Education costs money, but then so does ignorance.”

Sir Claus Moser

Wykształcenie kosztuje, ale ignorancja również.


“If you’re determined to learn, no one can stop you.”

Zig Ziglar

Jeśli jesteś zdeterminowany, by się uczyć, nikt nie jest w stanie Cię powstrzymać.


“Self education is the only kind of education there is.”

Isaac Asimov

Samokształcenie jest jedynym sposobem kształcenia, jaki istnieje.


“Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can; there will always come a time when you will be grateful you did.”

Sarah Caldwell

Ucz się wszystkiego czego możesz, kiedy tylko możesz, od każdego od kogo możesz; zawsze przyjdzie czas, kiedy będziesz za to wdzięczny.


“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.”

Henry Ford

Ktoś, kto przestaje się uczyć jest stary, nie ważne czy ma dwadzieścia lat czy osiemdziesiąt. Ktoś, kto wciąż się uczy pozostaje młody.


Cytaty motywujące do nauki angielskiego

Cytaty motywujące do nauki języka obcego

Ucząc się języka możemy napotkać zagadnienia z którymi mamy problemy i które wydają nam się nie do nauczenia. W takiej sytuacji można sobie pomóc czytając motywujące myśli o nauce obcego języka.

“Language is the infinite use of finite means.”

Wilhelm von Humboldt

Język to nieskończone użycie ograniczonych środków.


“To have another language is to possess a second soul.”

Charlemagne

Znać kolejny język to jak posiadać drugą duszę.


“Do you know what a foreign accent is? It’s a sign of bravery.”

Amy Chua

Czy wiesz co to jest obcy akcent? To oznaka odwagi.


“To learn a language is to have one more window from which to look at the world.”

Chinese Proverb

Nauka języka oznacza posiadanie jeszcze jednego okna, z którego patrzy się na świat.


“You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.”

Czech Proverb

Żyjesz nowym życiem dzięki każdemu nowemu językowi, którym potrafisz mówić. Jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz.


“With languages, you are at home anywhere.”

Edward De Waal

Z językami, wszędzie jesteś w domu.


“A different language is a different vision of life.”

Federico Fellini

Inny język to inna wizja życia.


“A man who knows two languages is worth two men.”

French Proverb

Człowiek, który zna dwa języki jest wart dwóch ludzi.


“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.”

Nelson Mandela

Jeśli mówisz do człowieka w języku, który rozumie, trafiasz do jego głowy. Jeśli mówisz w jego własnym języku, trafiasz do jego serca.

Motywujące cytaty ludzi sukcesu

Poznaj inspirujące myśli wygłoszone przez ludzie, którzy odnieśli sukces w życiu i zmotywuj się do działania! Przeczytaj słynne cytaty po angielsku.

“Language is not a genetic gift, it is a social gift. Learning a new language is becoming a member of the club – the community of speakers of that language.”

Frank Smith

Język nie jest wrodzonym talentem, jest talentem społecznym. Nauka nowego języka to stanie się członkiem klubu – społeczności osób mówiących tym językiem.


“Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things.”

Flora Lewis

Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposobu myślenia o rzeczach.


“You can never understand one language until you understand at least two.”

Geoffrey Willans

Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.


“A foreign language is like a frail, delicate muscle. If you do not use it, it weakens.”

Jhumpa Lahiri

Język obcy jest jak kruchy, delikatny mięsień. Jeśli go nie używasz, słabnie.


“Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.”

Rita Mae Brown

Język jest mapą drogową kultury. Mówi Ci skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają.


“Learning a foreign language, and the culture that goes with it, is one of the most useful things we can do to broaden the empathy and imaginative sympathy and cultural outlook of children.”

Michael Gove

Nauka języka obcego i kultury związanej z tym językiem jest jedną z najbardziej przydatnych rzeczy, które możemy zrobić żeby poszerzyć empatię, kreatywne współczucie i kulturalne poglądy naszych dzieci.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube