Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
British English vs. American English

Różnice w amerykański angielski i brytyjski angielski

Amerykański angielski vs brytyjski angielski: różnice

Między amerykańskim i brytyjskim angielskim występują znaczne różnice w używanym słownictwie, a także w pisowni, gramatyce i wymowie. Różnice w słownictwie opisaliśmy w artykule amerykański angielski vs brytyjski angielski: różnice w słownictwie. W tym artykule omówimy pozostałe różnice.

Rzeczowniki zbiorowe (collective nouns)

Collective noun czyli rzeczownik zbiorowy możemy traktować w zdaniu jako rzeczownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej – rozpatrywać grupę ludzi jako jedność lub jako oddzielne jednostki. W brytyjskim angielskim częściej używamy formy liczby mnogiej, a w amerykańskim pojedynczej.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
The team are very good. The team is very good. Drużyna jest bardzo dobra.

Inne przykłady rzeczowników zbiorowych:

committee – komisja

family – rodzina

government – rząd

staff – personel

crew – załoga

Ciekawostka

Na początku swojego istnienia, nazwa “Stany Zjednoczone” była używana w liczbie mnogiej the United States are, jednak z czasem zaczęto używać formy the United States is. Miało to związek z procesem kształtowania się wspólnej świadomości narodowej – Trzynaście Kolonii nie było już oddzielnymi koloniami, a zjednoczyło się w jeden naród.


Czasowniki w czasie przeszłym (past tense verbs)

Między amerykańskim a brytyjskim angielskim występują również różnice w formach czasowników w czasie przeszłym. W brytyjskim często znajdziemy końcówkę nieregularną -t, a po amerykańsku jest to zwykły czasownik regularny z końcówką -ed.

Infinitive Simple
past
(BrE)
Simple
past
(AmE)
Past
participle
(BrE)
Past
participle
(AmE)
burn burnt burned burnt burned
dream dreamt dreamed dreamt dreamed
get got got got gotten
learn learnt learned learnt learned
smell smelt smelled smelt smelled
spill spilt spilled spilt spilled
spoil spoilt spoiled spoilt spoiled
burn – palić się
dream – marzyć
get – dostawać
learn – nauczyć się
smell – wąchać
spill – wylać

spoil – zepsuć się

Istnieje też grupa czasowników, która w czasie przeszłym jest regularna w brytyjskim, ale nieregularna w amerykańskim angielskim.

Infinitive Simple
past
(BrE)
Simple
past
(AmE)
Past
participle
(BrE)
Past
participle
(AmE)
dive dived dove dived dived
fit fitted fit fitted fit
wet wetted wet wetted wet

dive – zanurkować

fit – pasować

wet – zmoczyć


Czas Present Perfect w amerykańskim i brytyjskim angielskim

Choć niewielkie, różnice w użyciu gramatyki również występują między tymi dwoma odmianami języka. W sytuacjach, gdzie mamy skutki jakiejś czynności w przeszłości teraz użyjemy Present Perfect. Okazuje się jednak, że Amerykanie nie do końca stosują się do tej zasady gramatycznej i dopuszczają używanie w takich przypadkach Past Simple.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
I’ve lost my keys. I lost my keys. Zgubiłem/am klucze.

To samo dotyczy słów typu just, already, yet – charakterystycznych dla czasu Present Perfect. Po amerykańsku można powiedzieć:

I’ve just had dinner.

Właśnie zjadłem/zjadłam obiad.

I just had dinner.

Właśnie zjadłem/zjadłam obiad.


amerykański i brytyjski angielski

Czasowniki modalne (modal verbs)

W brytyjskim dopuszcza się użycie czasowników modalnych needn’t, mustn’t oraz shall. W amerykańskim natomiast, stosuje się raczej formy don’t need to, must not oraz will. Występują także inne różnice przedstawione poniżej:

Brytyjski
angielski
Amerykański
angielski
Polski
I shall phone her. I will call her. Zadzwonię do niej.
We need not have done that. We didn’t have to do that. Nie musieliśmy tego robić.
I shall not phone her. I will not call her. Nie zadzwonię do niej.
You oughtn’t do that. You shouldn’t do that. Nie powinieneś (powinnaś) tego robić.
Might I have a cup of coffee? May I have a cup of coffee? Mogę prosić filiżankę kawy?
Yes, I should do. Yes, I should. Tak, powinnam (powinienem).
He has a cat, hasn’t he? He has a cat, doesn’t he? Ma kota, nieprawdaż?

Tryb łączący (subjunctive)

Amerykański angielski wymaga, aby po niektórych czasownikach wystąpiła konstrukcja subjunctive, a w brytyjskim angielskim nie jest to konieczne.

Brytyjski angielski Amerykański angielski
I demand that it should be done. I demand that it be done.

The w amerykańskim i brytyjskim angielskim

W brytyjskim angielskim często omija się the tam, gdzie w amerykańskim angielskim zazwyczaj się go stosuje. Istnieją jednak przypadki, gdy jest na odwrót.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
We’ll go there in winter. We’ll go there in the winter. Pojedziemy tam w zimę.
Are they in hospital? Are they in the hospital? Czy oni są w szpitalu?
We’re here all the day. We’re here all day. Jesteśmy tu cały dzień.

Have got vs have w amerykańskim i brytyjskim angielskim

Początkujący często zastanawiają się czy powinni używać formy have czy have got. Obie formy są poprawne, z tym że forma have got jest preferowana w Wielkiej Brytanii, a have w Stanach.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
I’ve got a cat. I have a cat. Mam kota
Ciekawostka

Amerykanie często posługują się formą I’ve got to zamiast I have to, mimo iż got to brytyjska forma czasu przeszłego czasownika get.

I’ve got to do laundry.

Muszę zrobić pranie.

amerykański i brytyjski angielski

Have vs take w amerykańskim i brytyjskim angielskim

W brytyjskim angielskim w wyrażeniach takich jak „brać prysznic” czy „odpocząć” użyjemy czasownika have, natomiast w amerykańskim bardziej naturalnie będzie brzmiał take lub get.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
have a shower take a shower wziąć prysznic
have a bath take a bath brać kąpiel
have a rest get some rest odpocząć

Amerykański i brytyjski angielski a przyimki (prepositions)

Prepositions, czyli przyimków inaczej używa się w amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
at the weekend on the weekend w weekend / podczas weekendu
at the front in the front z przodu
stay at home stay home siedzieć w domu
Friday to Sunday Friday through Sunday od piątku do niedzieli
play in a team play on a team grać w drużynie
enroll on a course enroll in a course zapisać się na kurs
towards the river toward the river w stronę rzeki
different to different from inny od
a week today a week from today tydzień od dzisiaj
go for a picnic go on a picnic iść na piknik
wait at people wait on people obsługiwać ludzi
at the fourth attempt on the fourth attempt za czwartym podejściem
meet someone meet with someone spotkać się z kimś

Przykłady:

Brytyjski
angielski
Amerykański
angielski
Polski
I live in Watson Street. I live on Watson Street. Mieszkam przy ulicy…
I don’t get on with him. I don’t get along with him. Nie dogaduję się z nim.
I haven’t seen you for three years. I haven’t seen you in three years. Nie widziałem/widziałam cię trzy lata.

Liczby (numbers)

Brytyjski angielski Amerykański angielski
001 double oh one zero zero one
1.33 one dollar thirty-three one dollar thirty-three cents /
one thirty-three
# hash symbol pound sign
1300 thirteen hundred thirteen hundred
2400 two thousand four hundred twenty-four hundred
145 one hundred and forty five one hundred forty five
2020 two thousand and twenty /
twenty twenty
two thousand twenty /
twenty twenty

Cechy odróżniające amerykański angielski i brytyjski angielski to przede wszystkim użycie oh w brytyjskim angielskim, gdzie w amerykański jest to zazwyczaj zero.

Oprócz tego w amerykańskim angielskim nie użyjemy słowa and w liczbach – w brytyjskim angielskim powiemy one hundred and fifty, a po amerykańsku one hundred fifty.

Należy również pamiętać, że jeśli podajemy jakąś kwotę w amerykańskim angielskim, np. $2.50 powiemy albo two dollars fifty cents albo two fifty. Brytyjski angielski dopuszcza możliwość two dollars fifty.


amerykański i brytyjski angielski

Wymowa w amerykańskim i brytyjskim angielskim

Główna cechą odróżniająca brytyjski angielski i amerykański angielski jest wymowa. Wśród osób uczących się języka zdania są podzielone – jedni starają się osiągnąć idealny brytyjski akcent, a innym bardziej podoba się ten amerykański. Jakie są między nimi różnice?

rotyzacja

Rotyzacja, czyli wymawianie głoski r przed spółgłoskami i na końcu wyrazów to cecha akcentu amerykańskiego. W słowach takich jak car, butter czy pure, usłyszymy wyraźne /r/. Tymczasem po brytyjsku zamiast /r/ można usłyszeć dłuższe /ɑː/.

flapping

Flapping to używanie spółgłoski uderzeniowej dziąsłowej po amerykańsku. Co to oznacza? Jest to dźwięk podobny do /d/, słyszalny np w słowie butter. Amerykanin zamiast wypowiedzieć /t/ użyje dźwięku bardziej podobnego do /d/ i wyraźnego /r/ na końcu.

samogłoski

Brytyjczycy i Amerykanie inaczej wymawiają samogłoski w niektórych słowach.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
/ɡrɑːs/ /ɡræs/ trawa

Bardzo często kiedy po brytyjsku wymawiane jest /ɑː/, czyli długie a, w amerykańskim to samo słowo wymówimy używając /æ/, czyli dźwięku podobnego bardziej do e.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
/hɒt/ /hɑːt/ gorący

Po brytyjsku w słowie hot możemy usłyszeć krótkie o, a po amerykańsku w tym samym słowie — długie a.

Niektóre słowa zwłaszcza te zapożyczone z francuskiego są inaczej akcentowane. W amerykańskim angielskim akcent pada na ostatnią sylabę, a w brytyjskim na pierwszą.

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
garage garage garaż

Wyjątkami od tej reguły są słowa takie, jak moustache i address. W tym wypadku wyrazy są akcentowane odwrotnie.

Różnice między wymową amerykańską a brytyjską występują również w intonacji. Amerykanie powszechnie używają intonacji wznoszącej. Natomiast u Brytyjczyków intonacja rośnie i opada.


amerykański i brytyjski angielski

Pisownia i interpunkcja w amerykańskim i brytyjskim angielskim

skróty

Po brytyjsku w skrótach od słów takich jak Mister czy Missis (Pan/Pani), nie używamy kropki jeśli skrót kończy się na tę samą literę co cały wyraz, a więc zapiszemy je:

word Brytyjski angielski Amerykański angielski
Mister Mr Mr.
Missis Ms
Mrs
Mrs.
Ms.
Doctor Dr Dr.

Z kolei w amerykańskim angielskim zawsze użyjemy na końcu kropki. W brytyjskim angielskim kropki użyjemy, gdy skrót kończy się na inną literę niż cały wyraz.

word Brytyjski angielski Amerykański angielski
Professor Prof. Prof.
Captain Capt. Capt.

cudzysłów i interpunkcja

Brytyjski angielski Amerykański angielski
′ ′ ″ ″
She said:′… She said,″…
I think it’s ′McDonalds′. I think it’s ″McDonalds.″

Amerykański angielski dyktuje użycia się pojedynczego cudzysłowu, gdy w cytowanym fragmencie wprowadzamy kolejny cytat.

″In director Robert Hisrich’s opinion, conflicts of interest are more imagined than real. ′But that doesn’t mean companies can ignore the issue,′ according to the professor of entrepreneurial studies at Case Western Reserve University in Cleveland.″

Również, należy zwrócić uwagę na interpunkcję. Amerykański angielski dyktuje, aby kropki i przecinki były w cudzysłowie, nawet jeśli nie są częścią cytowanego fragmentu. Natomiast brytyjski angielski mówi, aby kropki i przecinki były poza cytowanym fragmentem, za cudzysłowem.

Brytyjski angielski Amerykański angielski
′To frack′, in general, means to ′inject liquid into′. ″To frack,″ in general, means to ″inject liquid into.″

W przypadku innych znaków interpunkcyjnych, zarówno amerykański angielski jak i brytyjski angielski umieszcza je za cudzysłowem jeśli nie są częścią cytatu:

Brytyjski angielski Amerykański angielski
′He asked: ′Will you still love me?′ He asked, ″Will you still love me?″
Do you agree that ′Money makes the world go round′? Do you agree that ″Money makes the world go round″?

zapisywanie dat

Amerykanie stosują inny zapis daty niż tradycyjne dzień/miesiąc/rok. Datę 22 maja 2018 można zapisać:

Brytyjski angielski Amerykański angielski
22/05/2018 05/22/2018
22 May 2018 May 22, 2018

Ponadto w brytyjskim angielskim spotyka się jeszcze formę the 22nd of May 2018. Więcej różnic w zapisywaniu dat opisujemy w artykule daty po angielsku.

zapisywanie godzin

Brytyjski angielski Amerykański angielski Polski
09.50 09:50 09:50
half-ten ten thirty wpół do jedenastej

zapisywanie liczb

Brytyjski angielski Amerykański angielski
$27,00 $27.00

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube