Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku: wstęp

Matematyka po angielsku to mathematics lub math. Matematykę nie każdy musi lubić ale każdy musi znać. Wiedza matematyczna jest nam potrzebna przy robieniu zakupów, płaceniu rachunków (to pay the bills), a zwłaszcza przy negocjowaniu naszej pensji. Warto jest więc znać podstawowe terminy matematyczne również w języku angielskim, gdyż znajomość tego słownictwa przyda nam się na przykład w pracy lub w czasie podróży za granicę.

Podstawowe słownictwo z matematyki po angielsku

Oto podstawowe angielskie pojęcia matematyczne dla początkujących.

addition – dodawanie
decimal – ułamek dziesiętny
division – dzielenie
equation – równanie
fraction – ułamek zwykły
multiplication – mnożenie
number – liczba
operation – działanie
percent – procent

subtraction – odejmowanie

to count – liczyć
to add – dodać
to deduct – odjąć
to divide – podzielić
to equal – równać się
is equal to – jest równy, równa się
to multiply – pomnożyć

to subtract – odjąć

Działy matematyki po angielsku

Matematyka to bardzo obszerny dział nauki, którego uczymy się przez całą naszą karierę szkolną. Oto podstawowe działy matematyki, które poznajemy.

algebra – algebra
applied mathematics – matematyka stosowana
arithmetic – arytmetyka
calculus of probability – rachunek prawdopodobieństwa
discrete mathematics – matematyka dyskretna
geometry – geometria
logic – logika
mathematical analysis – analiza matematyczna
statistics – statystyka

trigonometry – trygonometria

Rodzaje liczb po angielsku
a algebraic number – liczba algebraiczna
a complex number – liczba zespolona
a composite number – liczba złożona
a even number – liczba parzysta
a hypercomplex number – liczba hiperzespolona
a imaginary number – liczba urojona
a integer number – liczba całkowita
a irrational number – liczba niewymierna
a natural number – liczba naturalna
a negative number – liczba ujemna
a odd number – liczba nieparzysta
a positive number – liczba dodatnia
a prime number – liczba pierwsza
a rational number – liczba wymierna
a real number – liczba rzeczywista
a transcendental number – liczba przestępna

a whole number – liczba całkowita dodatnia

Matematyka po angielsku: podstawowe działania matematyczne

Dodawanie (addition) i odejmowanie (subtraction) to pierwsze działania matematyczne, które poznajemy. Następnie zapoznajemy się z mnożeniem (multiplication) i dzieleniem (division). Oto podstawowe działanie matematyczne.

Dodawanie

Dodawanie to działanie, które można rozpoznać po znaku plusa (plus sign). Liczby używane w dodawaniu są nazywane składnikami (summands), a wynik tego działania jest suma (sum).

sum – suma

summand – składnik sumy

Addition:5 + 4 = 9

Odejmowanie

Odejmowanie to działanie, które rozpoznajemy po znaku minus (minus sign). Elementami tego działania są odjemna i odjemnik. Odjemną (minuend) nazywamy liczbę od której odejmujemy, a odjemnikiem (subtrahend) liczbę, którą odejmujemy. Wynikiem tego działania jest różnica (difference).

difference – różnica
minuend – odjemna

subtrahend – odjemnik

Subtraction:10 – 3 = 7

Dzielenie

Dzielenie to działanie, które rozpoznamy po znaku dzielenia (division sign). Graficznie znak dzielenia możemy zapisać jako / lub ÷. Elementami tego działania są dzielna i dzielnik. Dzielną (dividend) nazywamy liczbę którą dzielimy, a dzielnikiem (divisor) liczbę przez którą dzielimy. Wynikiem dzielenia jest iloraz (quotient).

dividend – dzielna
divisor – dzielnik

quotient – iloraz

Division:8 : 4 = 2

Mnożenie

Mnożenie to działanie, które można rozpoznać po znaku mnożenia (multiplication sign). Elementy tego działania są nazywane czynnikami (factors). Poszczególne czynniki mnożenia są to mnożna oraz mnożnik. Mnożną (multiplicand) nazywamy liczbę którą mnożymy, a mnożnikiem (multiplier) liczbę przez którą mnożymy. Wynikiem mnożenia jest iloczyn (product).

factor – czynnik
multiplicand – mnożna
multiplier – mnożnik

product – iloczyn

Multiplication:2 x 6 = 12
Jak powiedzieć “równa się” po angielsku?

Znak równa się możemy odczytać jako is equal to lub equals. Zauważmy, że w drugim przypadku dodajemy końcówkę -s do czasownika equal. Jest to spowodowane tym, że równanie odczytujemy w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

4 + 1 = 5
four plus one is equal to five
four plus one are equal to five

four plus one am equal to five

4 + 1 = 5
four plus one equals five

four plus one equal five

Znak równa się możemy też odczytać jako time w znaczeniu razy. Podobnie jak w przypadku equal, w równaniu do time dodajemy końcówkę -s i czytamy znak mnożenia jako times.

2 x 2 = 4
two times two equals four

dwa razy dwa równa się cztery


matematyka po angielsku symbols

Podstawowe znaki matematyczne

Warto wiedzieć jak odczytywać znaki matematyczne po angielsku. Oto podstawowe znaki matematyczne.

ZNAKNAZWATŁUMACZENIEPRZYKŁAD
=equal signznak równości10 = 5 + 5
+plus sign / addition signplus7 + 5
minus signminus10 – 3
xmultiplication signznak mnożenia3 x 3
/division signznak dzielenia6 / 3
not equal signznak nierówności3 ≠ 8
±plus-minus signznak plus-minus4 ± 6 = 10 lub -2
approximately equalznak przybliżenia11/3 ≈ 3.7
>strict inequalityznak większości3 > 1
<strict inequalityznak mniejszości2 < 4
inequalityznak większości lub równości7 ≥ 6
inequalityznak mniejszości lub równości3 ≤ 4
%percentprocent25%
per-millepromil10‰
powerpotęga2² = 4
( )parenthesesnawias okrągły2 + (2 x 3) = 12
[ ]bracketsnawias kwadratowy[(1 x 1) + 3] x 2 = 8
πpi constantliczba pi≈ 3.14
√asquare rootpierwiastek kwadratowy√2 = 2
³√acube rootpierwiastek sześcienny³√8 = 2
xvariablezmiennax = 5
!factorialsilnia6! = 720
infinity symbolznak nieskończoności∞ + 1 = ∞
integralcałka∫ f(x)dx=0


matematyka po angielsku

Odczytywanie równań matematycznych

Do odczytywania równań potrzebna jest przede wszystkim znajomość liczb po angielsku i znaków matematycznych. Znak równa się odczytujemy jako is equal to lub equals ale w nieformalnych sytuacjach możemy spotkać się z użycie słowa is. Znak mnożenia możemy odczytywać jako times lub jako multiplied by. Znak minus w liczbach ujemnych możemy czytać jako minus lub jako negative. Oto jak odczytywać podstawowe równania matematyczne w języku angielskim.

2 + 3 = 5two plus three equals five
two plus three is five
two plus three is equal to five
two added to three equals five
if you add two to three you get eight
4 – 3 = 1four minus three equals one
three subtracted from four is equal one
if you subtract three from four you get one
if you take three from four you get three
3 – 4 = – 1three minus four equals negative one
2 x 5 = 10two times five equals ten
two multiplied by five is equal to ten
if you multiply two by five you get ten
8 / 2 = 4eight divided by 2 equals four
eight divided by two is equal four
if you divide eight by two you get four
(2 + 3) x 2 – 14 = – 4two plus three in the brackets times two minus fourteen equals minus four
log₂(16) = 4the logarithm of 16 with base 2 is 4
log base 2 of 16 is 4

Jak czytać poszczególne części równania?

6!six factorial
five squared
three cubed
3⁴three to the power of four
√4the square root of four
6 > 36 is greater than 3
3 < 63 is less than 6
25%twenty five percent
Matematyka po angielsku: procenty

Procenty po angielsku to percent lub per cent (BrE). W języku angielskim procenty czyta się jako liczebniki główne a na końcu dodaje się słowo percent.

6%six percent
64%sixty four percent

100% możemy odczytać na dwa sposoby.

100%one hundred percent
a hundred percent

Skrót od słowa procent zapisujemy jako “pct.” lub bez kropki “pct”.

Procenty: słownictwo
basis point – punkt bazowy
per mille – promil
percentage error – błąd procentowy
percentage index – wskaźnik procentowy
percentage point – punkt procentowy

ratio – stosunek

Matematyka po angielsku: rodzaje równań

Rozwiązywanie równań (solving equations) to podstawowa lekcji matematyki. Oto rodzaje równań matematycznych po angielsku.

biquadratic equation – równanie dwukwadratowe
equation – równanie
homogeneous equation – równanie homogeneous
homogeneous equation – równanie jednorodne
integral equation – równanie całkowe
linear equation – równanie liniowe
ordinary differential equation – równanie różniczkowe zwyczajne
partial differential equation – równanie różniczkowe cząstkowe
quadratic equation – równanie kwadratowe

symmetric equation – równanie symetryczne


matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku: ułamki

Ułamki zwykłe (fractions) w języku angielskim zapisujemy tak samo jak w języku polskim. Z kolei ułamki dziesiętne (decimals) zapisujemy w języku angielskim z użyciem kropki, a nie przecinka.

Zapis angielskiZapis polski
10.5610,56
decimal – ułamek dziesiętny
denominator – mianownik
equivalent fraction – ułamek równy
fraction – ułamek zwykły
fraction bar – kreska ułamkowa
improper fraction – ułamek niewłaściwy
integer – liczba całkowita
mixed number – liczba mieszana
numerator – licznik
proper fraction – ułamek właściwy
reciprocal – odwrotność liczby

compound fraction – ułamek piętrowy

Jak czytać ułamki po angielsku?

Licznik ułamka zwykłego czytamy jako liczebnik główny (czyli two, three etc.), natomiast mianownik ułamka odczytujemy jako liczbę porządkową (czyli second, third etc.). W przypadku gdy licznik ułamka jest równy jeden to dany ułamek możemy odczytać na dwa sposoby – odczytując jeden jako one (⅕ = one fifth) lub pomijając cyfrę jeden i dodając w zamian przedimek a (⅕ = a fifth). Natomiast jeśli licznik ułamka jest większy od jeden, wtedy do liczby w mianowniku dodajemy końcówkę -s.

one third (lub a third)
two thirds

Ułamek ½ nie odczytujemy jako one second, tylko jako one half lub a half. Gdy w mianowniku ułamka jest czwórka, wtedy możemy odczytać dany mianownik jako quarter lub fourth.

½one half (a half)
¼one quarter (a quarter) lub one fourth (a fourth)

Gdy mamy całą liczbę i ułamek, to łączymy obie te liczby spójnikiem and.

2 ¾two and three-quarters
4 ⅓four and a third

Ułamki dziesiętne w języku angielskim zapisujemy z kropką, którą czytamy jako point. Pierwszą część ułamka dziesiętnego (przed kropką) czytamy jako liczbę, natomiast po kropce odczytujemy każdą cyfrę osobno.

3.5three point five
10.34ten point three four

Inaczej odczytujemy kwoty pieniędzy, które są zapisane w postaci ułamków dziesiętnych. Przy podawaniu kwot nie czytamy kropki, a liczby po przecinku są czytane jako całe liczby.

12.34$twelve dollars thirty four cents

Gdy ułamek dziesiętny zaczyna się od zera to można go odczytać na trzy sposoby:

0.45point four five
nought four five (BrE)
zero point four five

Natomiast gdy zero znajduje się po kropce, wtedy jest odczytywane jako oh.

3.06three point oh six
0.507point five oh seven
nought five oh seven (BrE)
zero five oh seven

matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku: funkcje

Funcje (functions) oznaczamy znakiem f. Oto funkcje matematyczne po angielsku.

bounded function – funkcja ograniczona
concave function – funkcja wklęsła
continuous function – funkcja ciągła
convex function – funkcja wypukła
decreasing function – funkcja malejąca
differentiable function – funkcja różniczkowalna
even function – funkcja parzysta
function – funkcja
increasing function – funkcja rosnąca
integrable function – funkcja całkowalna
linear function – funkcja liniowa
monotone function – funkcja monotoniczna
odd function – funkcja nieparzysta
periodic function – funkcja periodic
quadratic function – funkcja kwadratowa

trigonometric function – funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne po angielsku

Oto cztery funkcje trygonometryczne kąta po angielsku.

cosine – cosinus
cotangent – cotangens
sine – sinus

tangent – tangens


matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku: ciągi

Ciąg (sequence) to kolejność liczb danego zbioru. Ciągi matematyczne są skończone (finite) lub nieskończone (infinite). Oto ciągi matematyczne po angielsku.

arithmetic sequence – ciąg arytmetyczny
convergent sequence – ciąg zbieżny
decreasing sequence – ciąg malejący
divergent sequence – ciąg rozbieżny
finite sequence – ciąg skończony
geometric sequence – ciąg geometryczny
increasing sequence – ciąg rosnący
infinite sequence – ciąg nieskończony
monotone sequence – ciąg monotoniczny

sequence – ciąg

Matematyka po angielsku: wielomiany

Wielomian (polynomial) to wyrażenia algebraiczne składające się z wielu zmiennych (variables).

binomial – dwumian
coefficient – współczynnik
homogeneous polynomial – wielomian jednorodny
monomial – jednomian
Newton’s binomial – dwumian Newtona
polynomial – wielomian

variable – zmienna


matematyka po angielsku derivatives

Matematyka po angielsku: całka i różniczka

Całkowanie i różniczkowanie zajmują się badaniem funkcji zmiennej rzeczywistej lub zespolonej. Oto przydatne słownictwo związane z tą tematyką.

definite integral – oznaczona całka
differential – różniczka
derivative – pochodna
differential calculus – rachunek różniczkowy
differential operator – operator różniczkowy
double integral – całka podwójna
improper integral – całka niewłaściwa
indefinite integral – nieoznaczona całka
integral – całka
integration – całkowanie
integration by parts – całkowanie przez części
integration by substitution – całkowanie przez podstawianie
numerical integration – całkowanie numeryczne

surface integral – całka powierzchniowa


matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku: macierze

Macierze (matrices) to układy liczby, symboli lub wyrażeń, które są zapisane jako prostokątne tablice. Oto podstawowe słownictwo dotyczące tematyki macierzy po angielsku.

associative property – łączność
column – kolumna
column vector – wektor kolumnowy
commutative property – przemienność
determinant – wyznacznik
diagonal matrix – macierz diagonalna
dimensions – wymiary
element, entry – element, współczynnik, wyraz
identity matrix – macierz tożsamościowa
inverse matrix – macierz odwrotna
matrix – macierz
row – wiersz
row vector – wektor wierszowy
scalar – skalar

square matrix – macierz kwadratowa

Matematyka po angielsku: logarytmy

Logarytmy (logarithms) to działania odwrotne do potęgowania (exponentiation). Oto podstawowe słownictwo związane z logarytmami.

antilogarithm – antylogarytm
argument – liczba logarytmowana
base – podstawa logarytmu
binary logarithm – logarytm binarny
cologarithm – kologarytm
common logarithm – logarytm dziesiętny
discrete logarithm – logarytm dyskretny
exponent – wykładnik potęgi
exponentiation – potęgopwanie
logarithm – logarytm
logarithmic scale – podziałka logarytmiczna
natural logarithm – logarytm naturalny

number e – liczba e

Matematyka po angielsku: zaawansowane słownictwo

Większość terminów matematycznych jest przydatna w różnych działach matematyki. Oto słownictwo matematyczne po angielsku.

absolute value – wartość bezwzględna
Cartesian product – iloczyn kartezjański
closed interval – domknięty przedział
conditional probability – prawdopodobieństwo warunkowe
distance – odległość
divisibility – podzielność
formula – wzór
limit – granica
linear combination – kombinacja liniowa
multiple – wielokrotność
open interval – przedział otwarty
principle – zasada
probability – prawdopodobieństwo
remainder – reszta

surd – pierwiastek


matematyka po angielsku

Matematyka po angielsku: kombinatoryka

Kombinatoryka (combinatorics) to jeden z działów matematyki. Tematyką kombinatoryki są zbiory skończone oraz odwzorowania między danymi zbiorami. Oto podstawowe pojęcia związane z kombinatoryką po angielsku.

combinatorics – kombinatoryka
empty set – zbiór pusty
factorial function – silnia
partition of a set – rozbicie zbioru
Pascal’s triangle – trójkąt Pascala
permutation – permutacja
rearrangement – kombinacja
set – zbiór

subset – podzbiór


logic symbols - symbole w logice

Matematyka po angielsku: logika

Logika (logic) to dział matematyki, który zajmuje się sprawdzaniem czy dane zdanie jest prawdziwe (true) czy fałszywe (false). Oto podstawowe pojęcia angielskie związane z logiką.

assumption – założenie
conclusion – konkluzja
condition – warunek
conditional statement – zdania warunkowe
conjecture – przypuszczenie
counterexample – kontrprzykład
deductive reasoning – rozumowanie dedukcyjne
direct proof – dowód wprost
false – fałsz
hypothesis – hipoteza
inductive reasoning – rozumowanie indukcyjne
inverse statement – zdania odwrotne
necessary condition – warunek konieczny
paradox – paradoks
proof – dowód
proof by contradiction – dowód nie wprost
reductio ad absurdum – dowód nie wprost
statement – hipoteza
sufficient condition – warunek wystarczający
theorem – twierdzenie

true – prawda


geometria po angielsku geometric shapes

Matematyka po angielsku: geometria

Geometria to dziedzina matematyki zajmująca się figurami geometrycznymi (geometric shapes). Oto podstawowe figury geometryczne po angielsku.

a circle – okrąg
an ellipse – elipsa
a pentagon – pięciokąt
a rectangle – prostokąt
a square – kwadrat

a triangle – trójkąt

Po więcej pojęć związanych z geometrią zapraszamy do artykułu geometria po angielsku.

Matematyka po angielsku: kryptogramy

Kryptogramy (cryptograms) to zaszyfrowane wiadomości. Kryptografia to dziedzina matematyki oraz informatyki, która zajmuje się zabezpieczaniem informacji. Oto podstawowe terminy związane z kryptogramami po angielsku.

a cipher – szyfr
a transposition cipher – szyfr przestawieniowy
asymmetric key algorithm – algorytm kluczy asymetrycznych
a block cipher – szyfr blokowy
a ciphertext – szyfogram, kryptogram
cryptanalysis – kryptoanaliza
cryptarithmetic – kryptarytm
cryptograms – kryptogramy
cryptography – kryptografia
cryptosystem – kryptosystem
decryption – odszyfrowywanie
encryption – szyfrowanie
a key – klucz
a plaintext – tekst jawny
a stream cipher – szyfr strumieniowy

a substitution cipher – szyfr podstawieniowy

to crack the code – złamać kod

to decrypt a cryptogram – odszyfrować kryptogram

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube