Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: wstęp

Opis przyjaciela po angielsku jest częstym ćwiczeniem zadawanym na lekcjach języka angielskiego. Jak byś opisał swojego przyjaciela? Co go wyróżnia? Jest on wysoki, wesoły, a może lubi grać w koszykówkę? Czy potrafisz go opisać?

Poniżej przedstawiamy przykładowe opisy przyjaciela po angielsku. Po więcej słownictwa potrzebnego do opisania osoby zajrzyj też do wpisów opis osoby po angielsku oraz hobby po angielsku.


opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: Anna, lat 20

My best friend is my favorite person in the world. She’s a really amazing human being. My best friend’s name is Anna. She’s my age – she’s also 20 years old. We both come from Poznań, but we study in Warsaw. We share an apartment together. We’ve known each other for 15 years – since kindergarten. We’ve been best friends ever since. Anna studies finance. She has always liked math – unlike me. I hate mathematics. I prefer languages. Anna’s dream is to become the CFO of a multinational company.

Moja najlepsza przyjaciółka jest moją ulubioną osobą na świecie. To naprawdę niesamowita osoba. Moja przyjaciółka nazywa się Anna. Jest w moim wieku – ma także 20 lat. Obie pochodzimy z Poznania, ale studiujemy w Warszawie. Dzielimy razem mieszkanie. Znamy się od 15 lat – od przedszkola. Od tego czasu się przyjaźnimy. Anna studiuje finanse. Zawsze lubiła matematykę – nie to co ja. Ja nienawidzę matematyki. Wolę języki. Anna marzy, żeby zostać dyrektorem finansowym międzynarodowej firmy.

Anna is the kindest person I’ve ever met

Anna is the exact opposite of me when it comes to looks. I’m a tall blond and she’s a short brunette. We also dress differently. I like wearing dresses and high heels and Anna prefers jeans and sneakers. I don’t care how Anna dresses or how she looks. What really matters is what kind of person you are on the inside. Anna is the kindest person I’ve ever met. She loves animals and volunteers at an animal shelter twice a week. She also cares about the environment. I hope she doesn’t chain herself to a tree anytime soon!

Anna jest moim przeciwieństwem jeśli chodzi o wygląd. Ja jestem wysoką blondynką, a ona jest niską brunetką. Ubieramy się też inaczej. Ja lubię nosić sukienki i obcasy, a Anna woli jeansy i tenisówki. Nie obchodzi mnie to jak Anna się ubiera czy jak wygląda. To, co naprawdę się liczy to jaką jesteś osobą (w środku). Anna jest najmilszą osobą jaką kiedykolwiek poznałam. Kocha zwierzęta i pracuje jako ochotnik w schronisku dla zwierząt dwa razy w tygodniu. Troszczy się także o środowisko. Mam nadzieję, że nie przywiąże się łańcuchem do drzewa w najbliższym czasie.

Poznaj wyjątkowy kurs angielskiego dla początkujących na platformie ELLA


opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: Adam, lat 15

My best friend is Adam. We’ve known each other for only a year, but we get along extremely well. We like the same sports, we enjoy the same movies and we like spending time the same way. I met Adam last year, at school. He had just moved to Warsaw from Cracow and didn’t know anyone. I showed him around the neighborhood and told him what the best places to hang out with friends are. I introduced him to my friends. You could say I took him under my wings.

Mój najlepszy przyjaciel to Adam. Znamy się zaledwie od roku, ale bardzo dobrze się dogadujemy. Lubimy te same sporty, te same filmy i lubimy spędzać czas w taki sam sposób. Adama poznałem w zeszłym roku, w szkole. Dopiero przeprowadził się z Krakowa do Warszawy i nie znał nikogo. Pokazałem mu okolicę i powiedziałem, gdzie najlepiej spotykać się ze znajomymi. Przedstawiłem mu moich kolegów. Można powiedzieć, że wziąłem go pod swoje skrzydła.

he’s like a brother to me

Adam is an only child just like me and that’s why he’s like a brother to me. We also look alike. We both have dark hair and eyes. We’re of similar build. but I’m one inch taller. That’s why I gave him a nickname — “shorty”. He’s not short at all, that’s why it’s so funny. Adam also has a nickname for me, it’s “bigfoot”. Last year I broke my leg when playing basketball and I had to wear a cast for over three months. Adam has a fantastic sense of humor. He never takes offense and can turn everything into a joke.

Adam jest jedynakiem tak jak ja, dlatego traktuję go jak brata. Jesteśmy też do siebie podobni z wyglądu. Obaj mamy ciemne włosy i oczy. Jesteśmy podobnej budowy, ale ja jestem o cal wyższy. Dlatego nadałem mu przezwisko “karzełek”. On nie jest w ogóle niski, dlatego to takie śmieszne. Adam takze ma dla mnie przezwisko – “wielka stopa”. W zeszłym roku złamałem nogę grając w koszykówkę i musiałem nosić gips przez ponad trzy miesiące. Adam ma fantastyczne poczucie humoru. Nigdy się nie obraża i potrafi wszystko zmienić w żart.


opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: Liam, lat 17

My best friend’s name is Liam. Liam is 17 years old. He’s one year older than me. Liam lives in my building, one floor above me. We met when we were little kids. We played tag and hide-and-seek together. Liam taught me how to skateboard. We used to be very competitive, we both wanted to be the best. We regularly competed with each other — up until my accident. Liam was the one who carried me to the emergency room. I had to stay in the hospital for over a week. After that, our parents confiscated our skateboards, so we had to find something else to do. We got into bicycles, but that also ended with trouble. Then there were video games, paintball, martial arts and… girls! Liam and I get into trouble quite often, but we always have a great time together.

Mój najlepszy przyjaciel ma na imię Liam. Liam ma 17 lat. Jest o rok starszy ode mnie. Liam mieszka w moim budynku, jedno piętro wyżej. Poznaliśmy się kiedy byliśmy małymi dziećmi. Bawiliśmy się razem w berka i chowanego. Liam nauczył mnie jeździć na deskorolce. Rywalizowaliśmy kto lepiej jeździ do czasu, gdy miałem wypadek. Liam zaniósł mnie wtedy na pogotowie. Musiałem zostać w szpitalu przez ponad tydzień. Po tym, nasi rodzice skonfiskowali nasze deskorolki więc musieliśmy znaleźć inne zajęcie. Zainteresowaliśmy się rowerami ale to również skończyło się kłopotami. Później były gry komputerowe, paintball, sztuki walki i… dziewczyny! Liam i ja często wpadamy w tarapaty, ale zawsze świetnie się razem bawimy.

he’s very hard-working and he knows how to achieve his goals

Unfortunately, Liam and I don’t go to the same school. Liam is very smart and is a good student, so he went to a prestigious high school. His pet subject is maths. He is also athletic and very disciplined. He wakes up at 6 a.m. every day and does yoga. He almost never goes to parties because he’s very focused on his future. Next year, he’s planning on going to university to study computer sciences. It’s not easy to get in, but I think he’ll manage because he’s very hard-working and he knows how to achieve his goals. He’s also stubborn and he doesn’t give up that easily.

Niestety Liam i ja nie chodzimy do tej samej szkoły. Liam jest bardzo mądry i dobrze się uczy więc poszedł do prestiżowego liceum. Jego konikiem jest matematyka. Jest też wysportowany i bardzo zdyscyplinowany. Każdego poranka wstaje o szóstej rano i uprawia jogę. Niemal nigdy nie chodzi na imprezy ponieważ jest bardzo skupiony na swojej przyszłości. W przyszłym roku ma zamiar iść na uniwersytet studiować informatykę. Nie jest łatwo się dostać, ale myślę że sobie poradzi, bo jest bardzo pracowity i wie jak osiągać swoje cele. Jest także uparty i nie poddaje się tak łatwo.


opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: Olivia, 28

Olivia and I are best friends. We met in elementary school, where we went to the same grade. In the beginning, we didn’t like each other that much, but it was only because we didn’t know each other too well. That changed when we had to share a room during a school trip. It turned out that we both liked Harry Potter and we both wanted to become fashion designers in the future. We’ve been inseparable ever since.

Ja i Olivia jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Poznałyśmy się w podstawówce, gdzie byłyśmy w jednej klasie. Na początku niezbyt się lubiłyśmy, ale tylko dlatego że się zbyt dobrze nie znałyśmy. Zmieniło się to w czasie klasowej wycieczki, gdy musiałyśmy dzielić pokój. Okazało się, że obie lubimy Harry’ego Pottera i chcemy zostać projektantkami mody w przyszłości. Od tej pory byłyśmy nierozłączne.

we’re still very close

We’ve been friends for about 20 years now, we have different interests, we’re not fashion designers and we’ve met a lot of people along the way. Olivia has a husband now and is expecting a baby. I’m single and enjoying it. Olivia works in marketing and I’m a Spanish teacher. Even though a lot has changed, we’re still very close. We see each other at least once a month. That may not seem like a lot, but we’re both very busy. This year, we want to spend some more time together and we’re planning a trip to Thailand!

Przyjaźnimy się już od około 20 lat, mamy różne zainteresowania, nie jesteśmy projektantkami mody i poznałyśmy sporo ludzi po drodze. Olivia ma teraz męża i spodziewa się dziecka. Ja jestem singielką i podoba mi się to. Olivia pracuje w marketingu a ja jestem nauczycielką hiszpańskiego. Mimo że sporo się zmieniło, nadal jesteśmy bardzo blisko. Widujemy się co najmniej raz w miesiącu. Nie wydaje się to często, ale obie jesteśmy bardzo zajęte. W tym roku, chcemy ze sobą spędzić trochę więcej czasu i planujemy wycieczkę do Tajlandii!


opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: Emma, 24

Emma is my best friend and roommate. We met two years ago, when I was looking for a room to rent. We immediately found a common language. It turned out that we go to the same university, but we have different majors. I study economics and Emma studies political science. She wants to work as a journalist, but I always say that she’ll become a politician.

Emma jest moją przyjaciółką i współlokatorką. Poznałyśmy się dwa lata temu, gdy szukałam pokoju do wynajęcia. Od razu znalazłyśmy wspólny język. Okazało się, że uczymy się na tym samym uniwersytecie choć na innych kierunkach. Ja studiuję ekonomię, a Emma politologię. Ona chcę pracować jako dziennikarka, ale ja zawsze powtarzam, że powinna zostać politykiem.

Don’t think that she’s perfect

Emma is nice, helpful and caring. When I broke up with my boyfriend she spent the whole weekend with me watching Netflix and eating ice cream. When I was failing a class, she helped me study. Don’t think that she’s perfect – she’s not. She’s extremely impatient. When she started a new job, she thought she would get promoted within a month. When that didn’t happen, she quit. If she doesn’t get what she wants immediately, she’ll just give up. She can also be quite lazy. On the weekends she often sleeps until noon and spends the whole weekend in her pajamas.

Emma jest miła, uczynna i troskliwa. Gdy zerwałam z chłopakiem spędziła ze mną cały weekend oglądając Netflixa i jedząc lody. A kiedy miałam problemy z jednym przedmiotem, pomogła mi się uczyć. Nie myślcie, że jest idealna – nie jest. Jest bardzo niecierpliwa. Gdy zaczęła nową pracę myślała, że w ciągu miesiąca dostanie awans. Gdy tak się nie stało, rzuciła pracę. Jeśli nie dostaje czego chce natychmiast, poddaje się. Może także być dość leniwa. W weekendy często śpi do południa i spędza cały weekend w piżamie.

We also love to drink coffee

We live together, so we split the chores. I’m responsible for keeping the apartment clean and Emma usually cooks. She’s really good at it too! Her lasagna tastes amazing! If she wanted to, I’m sure she could win one of those cooking programs on TV. Once a week we eat dinner at a restaurant. We choose a different one every week – last week we had Thai and this week it’s Chinese. We also love to drink coffee. Every day, one of us runs down to the coffee shop to get a vanilla latte and a macchiato. We want to get a professional coffee maker, but that’s a bit pricey. Not in the price range of two students!

Mieszkamy razem więc dzielimy się obowiązkami. Ja zajmuje się porządkami, a Emma zazwyczaj gotuje. Jest w tym bardzo dobra! Jej lazania smakuje niesamowicie. Jeśli tylko by chciała, jestem pewna że wygrałaby jeden z tych programów kulinarnych w telewizji. Raz w tygodniu jemy obiad w restauracji. Co tydzień wybieramy inną – w zeszłym tygodniu jadłyśmy tajskie, a w tym tygodniu chińskie. Kochamy także pić kawę. Każdego dnia, jedna z nas idzie do kawiarni zamówić waniliową latte i macchiato. Chcemy kupić profesjonalny ekspres, ale to trochę drogie. Nie na kieszeń dwóch studentek!


opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela po angielsku: Noah, 26

Noah is my first male friend. We met at university. We both studied finance and took the same classes. Since then, we’ve been inseparable. People always think we’re dating, but we’re just good friends.

Noah jest moim pierwszym męskim przyjacielem. Poznaliśmy się na studiach. Oboje studiowaliśmy finanse i chodziliśmy na te same zajęcia. Od tej pory, jesteśmy nierozłączni. Ludzie zawsze myślą, że jesteśmy parą, ale my jesteśmy tylko dobrymi przyjaciółmi.

we don’t have a lot in common

Noah and I get along really well, but we don’t have a lot in common. Noah is a typical guy, he likes cars and sports. He’s very tall. He has light brown hair, brown eyes, he’s slim and always fashionably dressed. He carries his backpack with him everywhere. He’s very well organized and likes to have everything planned. I’m the exact opposite. I’m short, I hate cars and sports and I never plan anything.

Noah i ja świetnie się dogadujemy, ale nie mamy ze sobą zbyt wiele wspólnego. Noah jest typowym facetem, lubi samochody i sport. Jest bardzo wysoki. Ma jasnobrązowe włosy, brązowe oczy, jest szczupły i zawsze modnie ubrany. Wszędzie nosi ze sobą plecak. Jest bardzo dobrze zorganizowany i lubi mieć wszystko zaplanowane. Ja jestem dokładnym przeciwieństwem. Jestem niska, nie trawię samochodów i sportu i nigdy niczego nie planuję.

After university, Noah got a job as a bartender. Everyone was very surprised. We were supposed to work at a bank or a large corporation. But Noah didn’t want to wear a suit every day and sit at a desk. I always thought that he would make a great manager. He’s really good with people. For now, Noah is happy at his job and doesn’t plan on changing anything anytime soon.

Po studiach, Noah zatrudnił się jako barman. Wszyscy byli bardzo zdziwieni. Mieliśmy pracować w banku czy dużej korporacji. Ale Noah nie chciał codziennie nosić garnituru i siedzieć przy biurku. Zawsze myślałam, że byłby z niego świetny manager. Bardzo dobrze radzi sobie z ludźmi. Na razie, Noah jest zadowolony ze swojej pracy i nie planuje niczego zmieniać z najbliższym czasie.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube