Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
geometria po angielsku

Geometria po angielsku

Geometria po angielsku: wstęp

Geometria po angielsku czyli geometry to dziedzina matematyki, w której używa się specjalnych przyborów szkolnych takich jak cyrkiel (compass) czy linijka (ruler). Wyróżnia się też tym, że wymaga pewnych zdolności kreślarskich oraz wyobraźni przestrzennej.

Rodzaje geometrii po angielsku

Geometria to bardzo obszerny dział matematyki. Oto różne rodzaje geometrii po angielsku.

algebraic geometry – geometria algebraiczna
analytic geometry – geometria analityczna
differential geometry – geometria różniczkowa
Euclidean geometry – geometria euklidesowa
hyperbolic geometry – geometria hiperboliczna
non-Euclidean geometry – geometria nieeuklidesowa

spherical geometry – geometria sferyczna


geometria po angielsku pairs of lines

Geometria po angielsku: podstawowe pojęcia

Oto podstawowe słownictwo związane z geometrią.

apex – wierzchołek
base – podstawa
bisector – dwusieczna
boundary – brzeg
curve – krzywa
degree – stopień
depth – głębokość
diagonal – przekątna
dimension – wymiar
edge – krawędź
height – wysokość
homothety – jednokładność
horizontal line – linia pozioma
intersecting lines – proste przecinające się
intersection – punkt przecięcia
length – długość
line – prosta
median – środkowa
parallel lines – proste równoległe
perimeter – obwód
perpendicular bisector – symetralna odcinka
perpendicular lines – proste prostopadłe
ray – półprosta
section – przekrój
segment – odcinek
side – bok
skew lines – proste skośne
straight line – linia prosta
surface – powierzchnia
the area of a shape – powierzchnia figury
vertical line – linia pionowa
volume – objętość

width – szerokość

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


geometria po angielsku types of polygons

Rodzaje wielokątów po angielsku

Wielokąty (polygons) to figury geometryczne, których powierzchnia jest ograniczona linią łamaną zwyczajną.

a triangle – trójkąt
a quadrilateral – czworokąt
a pentagon – pięciokąt
a hexagon – sześciokąt
a heptagon – siedmiokąt
an octagon – ośmiokąt
a nonagon – dziewięciokąt

a decagon – dziesięciokąt

Geometria po angielsku: kąty

Oto kąty geometryczne po angielsku.

an acute angle – kąt ostry
a full angle (complete angle, perigon) – kąt pełny
a reflex angle – kąt wklęsły
an oblique angle – kąt wypukły
an obtuse angle – kąt rozwarty
a right angle – kąt prosty
a straight angle – kąt półpełny

a vertical angle (opposite angle, vertically opposite angle) – kąt wierzchołkowy


geometria po angielsku geometric shapes

Figury geometryczne po angielsku

Oto niektóre figury geometryczne (geometric shapes) po angielsku.

a circle – okrąg
a deltoid (kite) – deltoid
a disc – koło
a disk (AmE) – koło
an ellipse – elipsa
an oval – owal
a rhomb – romb
a trapezium (BrE) – trapez

a trapezoid (AmE) – trapez

Trapezium vs trapezoid

Trapezium oraz trapezoid to dwie nazwy na trapez. W amerykańskim angielskim na trapez powiemy trapezoid, a w brytyjskim angielskim trapezium. Jednak na tym nie koniec różnic. W amerykańskim angielskim trapezium oznacza trapezoid, a w brytyjskim angielskim trapezoid to trapezoid. Skomplikowane? W takim razie wytłumaczmy to jeszcze raz.

Trapez to czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków. Po angielsku trapez to:

a trapezium (BrE) – trapez

a trapezoid (AmE) – trapez

Trapezoid to czworokąt nie mający żadnej pary równoległych boków. Po angielsku trapezoid to:

a trapezoid (BrE) – trapezoid

a trapezium (AmE) – trapezoid

Reasumując, trapezoid oznacza trapez w amerykańskim angielskim oraz trapezoid w brytyjskim angielskim. Natomiast trapezium oznacza trapez w brytyjskim angielskim, a trapezoid w amerykańskim angielskim.

Amerykańskim angielskiBrytyjski angielskiFigura
trapezoidtrapeziumtrapez
trapeziumtrapezoidtrapezoid

Geometria po angielsku: koło i okrąg

Oto słownictwo związane z kołem i okręgiem w języku angielskim.

arc – łuk
central angle – kąt środkowy
chord – cięciwa
circular segment – odcinek koła
circumcircle – okrąg opisany
circumference – obwód (koła)
circumradius – promień okręgu opisanego
diameter – średnica
excircle – okrąg dopisany
exradius – promień okręgu dopisanego
incircle – okrąg wpisany
inradius – promień okręgu wpisanego
inscribed angle – kąt wpisany
plane – płaszczyzna
point of contact – punkt styczności
radius – promień
secant – sieczna
sector – wycinek
semicircle – półokrąg

tangent – styczna

Koło vs okrąg

Circle w w języku angielskim oznacza okrąg, ale w języku potocznym circle używa się również w stosunku do koła. Natomiast w geometrii koło to disc lub disk.


geometria po angielsku types of triangles

Geometria po angielsku: trójkąt

Trójkąt (triangle) to jedna z podstawowych figur geometrycznych. Oto pojęcia związane z trójkątami po angielsku.

altitude – wysokość trójkąta
hypotenuse – przeciwprostokątna
leg – ramię trójkąta prostokątnego
orthocenter – ortocentrum

Pythagorean Theorem – twierdzenie Pitagorasa

Rodzaje trójkątów po angielsku
an acute triangle – trójkąt ostrokątny
an acute-angled triangle – trójkąt ostrokątny
an equilateral triangle – trójkąt równoboczny
an isosceles triangle – trójkąt równoramienny
an obtuse triangle – trójkąt rozwartokątny
a scalene triangle – trójkąt różnoboczny
a right triangle (AmE) – trójkąt prostokątny

a right-angled triangle (BrE) – trójkąt prostokątny


geometria po angielsku types of quadrilaterals

Równoległoboki po angielsku

Równoległoboki (parallelograms) to czworokąty mające dwie pary równoległych boków. Oto rodzaje równoległoboków po angielsku.

a rectangle – prostokąt
a rhomboid – równoległobok
a rhombus – romb

a square – kwadrat

Bryły geometryczne po angielsku

Bryły geometryczne (space figures) to trójwymiarowe figury geometryczne. Oto rodzaje bryły geometrycznych po angielsku.

a cone – stożek
a cube – sześcian
a cuboid – prostopadłościan
a cylinder – walec
a ellipsoid – elipsoida
a hexagonal prism – graniastosłup sześciokątny
a hexagonal pyramid – ostrosłup sześciokątny
a polyhedron – wielościan
a prism – graniastosłup
a pyramid – ostrosłup
an oblique cone – stożek skośny
an oblique prism – graniastosłup pochyły
a rectangular prism – prostopadłościan
a rhombohedron – rombościan
a right circular cone – stożek kołowy prosty
a right prism – graniastosłup prosty
a right regular prism – graniastosłup prawidłowy
a sphere – kula
a square-based pyramid – ostrosłup czworokątny
a triangular prism – graniastosłup trójkątny
a triangular-based pyramid – ostrosłup trójkątny

a parallelepiped – równoległościan

Wielościany po angielsku

Oto wielościany foremne (platonic solids):

a tetrahedron – czworościan
an octahedron – ośmiościan
a dodecahedron – dwunastościan

an icosahedron – dwudziestościan


geometria po angielsku

Geometria po angielsku: układy współrzędnych

Oto podstawowe słownictwo związane z układami współrzędnych po angielsku.

axis – oś
canonical coordinates – współrzędne kanoniczne
Cartesian coordinate system – układ współrzędnych kartezjańskich
coordinate – współrzędna
coordinate axis – oś współrzędnych
coordinate curve – linia współrzędnych
coordinate system – układ współrzędnych
curvilinear coordinates – współrzędne krzywoliniowe
cylindrical coordinate system – układ współrzędnych walcowych
generalized coordinates – współrzędne uogólnione
number line – oś liczbowa
point – punkt
polar coordinate system – układ współrzędnych biegunowych
spherical coordinate system – układ współrzędnych sferycznych
vector – wektor
X-axis – oś X, oś odciętych
y-Axis – oś Y, oś rzędnych

z-Axis – oś Z, kota

Osie symetrii po angielsku
axis of symmetry – oś symetrii
conjugate axis – urojona oś hiperboli
graph – graf
hyperbola – hiperbola
parabola – parabola

vertex – wierzchołek

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube