Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
najpopularniejszych rzeczowników

50 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

50 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim: wstęp

Gdzie najlepiej zacząć naukę języka angielskiego? Od najpopularniejszych słów. Jeśli opanujemy najczęściej używane wyrazy, szybciej zaczniemy się porozumiewać w języku angielskim. Koniecznie zajrzyj również do wpisów 50 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim oraz 50 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim. Poniżej, znajdziesz listę 50 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim. Lista jest ułożona według częstotliwości występowania.


1-10 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

1. time

Rzeczownik time oznacza:

 • czas
 • godzina

What time is it?

Która jest godzina?

I think it’s time to have breakfast now.

Myślę, że już czas na śniadanie.

He never has time to go out for drinks with me.

On nigdy nie ma czasu, żeby wyjść ze mną na drinka.

2. year

Rzeczownik year oznacza:

 • rok

This year we’re spending the whole summer in Greece.

W tym roku spędzimy całe wakacje w Grecji.

My family gets together for Christmas every year.

Moja rodzina spotyka się na święta każdego roku.

Last year, we bought a new house.

W zeszłym roku kupiliśmy nowy dom.

3. people

Rzeczownik people oznacza:

 • ludzie

Do you know these people?

Znasz tych ludzi?

I met a lot of new people last night.

Poznałem/am sporo nowych ludzi ubiegłego wieczoru.

How many people are coming to the party?

Ilu ludzi przyjdzie na imprezę?

4. way

Rzeczownik way oznacza:

 • sposób, droga

Which way should we go?

Którędy powinniśmy iść?

I’m on my way to work. I can’t talk now.

Jestem w drodze do pracy. Nie mogę teraz rozmawiać.

Stop behaving that way!

Przestań się w takim sposób zachowywać!

5. day

Rzeczownik day oznacza:

 • dzień, doba

This is my first day of work.

To mój pierwszy dzień pracy.

Sunday is the first day of the week in the United States.

Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia w Stanach Zjednoczonych.

Did you take a nap during the day?

Zdrzemnąłeś/aś się podczas dnia?

6. man

Rzeczownik man oznacza:

 • mężczyzna

He’s the man of my dreams.

On jest mężczyzną moich marzeń.

I’ve never seen this man before. Who is he?

Nigdy wcześniej nie widziałem/am tego mężczyzny. Kim on jest?

Are you the man who saved that kitten’s life?

Czy to ty jesteś tym mężczyzną, który uratował życie tego kociaka?

7. thing

Rzeczownik thing oznacza:

 • rzecz, obiekt
 • sprawa, kwestia, rzecz

Get your things and let’s go.

Zbieraj swoje rzeczy i chodźmy.

What’s that thing on your head? It looks like you have bunny ears!

Co masz na głowie? Wygląda jakbyś miał/a uszy króliczka!

We’re not a thing. Not yet anyway.

Nie jesteśmy parą. Jeszcze nie w każdym razie.

8. woman

Rzeczownik woman oznacza:

 • kobieta

Do you know that woman in the green dress?

Znasz tę kobietę w zielonej sukience?

I think he’s having an affair with another woman.

Chyba ma romans z inną kobietą.

The first woman to go to space was Valentina Tereshkova.

Pierwszą kobietą, którą wysłano w kosmos była Valentina Tereshkova.

9. life

Rzeczownik life oznacza:

 • życie

What do you do to keep a work-life balance?

Co robisz, by utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym?

Always live life to the fullest.

Zawsze żyj pełnią życia.

Have you met him in real life yet?

Poznałeś/aś go na żywo już?

10. child

Rzeczownik child oznacza:

 • dziecko

How old do you think her child is now?

Jak myślisz, ile lat ma jej dziecko teraz?

You’re not a child anymore! Start behaving like an adult!

Już nie jesteś dzieckiem. Zacznij się zachowywać jak dorosły człowiek!

Don’t leave your child without adult supervision.

Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru dorosłych.

11-20 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

11. world

Rzeczownik world oznacza:

 • świat

I want to travel around the world next year.

Chcę podróżować dookoła świata w przyszłym roku.

You’re the most amazing person in the world!

Jesteś najbardziej niesamowitą osobą na świecie!

It’s easy to get lost in the corporate world.

Łatwo się pogubić w korporacyjnym świecie.

12. school

Rzeczownik school oznacza:

 • szkoła

Do your children go to school?

Czy twoje dzieci chodzą do szkoły?

Would you prefer your children went to public school or private school?

Wolał(a)byś, żeby twoje dzieci chodziły do szkoły publicznej czy prywatnej?

I don’t want to go to school today. Don’t make me.

Nie chcę dzisiaj iść do szkoły. Nie zmuszaj mnie.

13. state

Rzeczownik state oznacza:

 • stan

Which state is the largest?

Który stan jest największy?

State law forbids smoking in public places.

Stanowe prawo zabrania palenia w miejscach publicznych.

What’s her current state of mind?

Jaki jest jej obecny stan umysłu?

14. family

Rzeczownik family oznacza:

 • rodzina

How often do you see your family?

Jak często widujesz swoją rodzinę?

Would you like to have a large family?

Czy chciał(a)byś mieć dużą rodzinę?

I have a very small family. It’s just me and my parents.

Mam bardzo małą rodzinę. Jestem tylko ja i moi rodzice.

15. student

Rzeczownik student oznacza:

 • uczeń
 • student

I’m a fifth year student at Harvard University.

Jestem studentem/ką piątego roku na Uniwersytecie Harvarda.

Do you offer a student discount?

Oferujecie zniżkę studencką?

He’s not a very good student.

On nie jest zbyt dobrym studentem.

16. group

Rzeczownik group oznacza:

 • grupa

Groups of five or more can get a discount.

Grupy pięciu lub więcej osób mogą otrzymać zniżkę.

There’s a large group of people standing at the bus stop.

Na przystanku autobusowym stoi duża grupa ludzi.

I don’t really like group work.

Nie przepadam za pracą grupową.

17. country

Rzeczownik country oznacza:

 • państwo, kraj

What’s your favorite country?

Jaki jest twój ulubiony kraj.

Which country is the wealthiest?

Który kraj jest najbardziej zamożny?

I would never be able to live in a country where women can’t vote.

Nigdy bym nie był/a w stanie mieszkać w kraju, gdzie kobiety nie mogą głosować.

18. problem

Rzeczownik problem oznacza:

 • problem

I think we have a problem.

Chyba mamy problem.

Do you have a problem with falling asleep?

Czy masz problem z zasypianiem?

The problem isn’t that he doesn’t have any money.

Problemem nie jest to, że nie ma żadnych pieniędzy.

19. hand

Rzeczownik hand oznacza:

 • dłoń, ręka

Hold my hand!

Trzymaj mnie za rękę!

Can you give me a hand?

Możesz mi pomóc?

This leather jacket was made by hand.

Ta skórzana kurtka została zrobiona ręcznie.

20. part

Rzeczownik part oznacza:

 • część
 • rola

I don’t want all of the money. I just want part of it.

Nie chcę wszystkich pieniędzy. Chcę tylko część.

The podcast was so long that it was divided into ten parts.

Podcast był tak długi, że podzielono go na dziesięć części.

Tom played the part of Romeo in the play.

Tom grał rolę Romea w przedstawieniu.

21-30 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

21. place

Rzeczownik place oznacza:

 • miejsce

Where’s that pizza place you told me about yesterday?

Gdzie jest ta pizzeria o której mi mówiłeś/aś wczoraj?

A bar is no place for a young girl.

Bar to nie miejsce dla młodej dziewczyny.

Do you want to have dinner at my place?

Chcesz zjeść obiad u mnie (w domu)?

22. case

Rzeczownik case oznacza:

 • przypadek, okoliczność
 • sprawa, rozprawa sądowa, proces
 • sytuacja

In that case, we’ll see you in court.

W takim razie, widzimy się w sądzie.

This case should have been given to the police.

Ta sprawa powinna była zostać przekazana policji.

Call me only in case of emergency.

Dzwoń do mnie tylko w razie nagłych wypadków.

23. week

Rzeczownik week oznacza:

 • tydzień

I’m not going to work this week.

Nie idę do pracy w tym tygodniu.

What day of the week is it today?

Jaki dzień tygodnia dzisiaj mamy?

Are you going to work next week?

Idziesz do pracy w przyszłym tygodniu?

24. company

Rzeczownik company oznacza:

 • firma
 • towarzystwo

I have my own company.

Mam własną firmę.

Adam’s company went bankrupt last year.

Firma Adama zbankrutowała w zeszłym roku.

You’re in good company.

Jesteś w dobrym towarzystwie.

25. system

Rzeczownik system oznacza:

 • system, układ, sieć
 • sposób, metoda

What do you think about our educational system?

Co sądzisz o naszym systemie edukacji?

You need to get at least 8 hours of sleep for your nervous system to function properly.

Musisz spać przez co najmniej 8 godzin, żeby twój układ nerwowy funkcjonował prawidłowo.

My company is implementing some kind of new reward system.

Moja firma wdraża jakiś nowy system wynagrodzeń.

26. program

Rzeczownik program oznacza:

 • program

What program do you use for text editing?

Jaki program używasz do edycji tekstu?

There’s a new program for pregnant teenagers.

Jest nowy program dla ciężarnych nastolatek.

Download this program. Now.

Ściągnij ten program. Teraz.

27. question

Rzeczownik question oznacza:

 • pytanie

Ask him a question. Any question.

Zadaj mu pytanie. Jakiekolwiek pytanie.

Do you have any questions?

Masz jakieś pytania?

Tom has no more questions.

Tom nie ma już więcej pytań.

28. work

Rzeczownik work oznacza:

 • praca

What kind of work do you do?

Jaką pracę wykonujesz?

I have to go to work tomorrow.

Muszę iść do pracy jutro.

There’s a lot of work to do.

Jest sporo pracy do zrobienia.

29. government

Rzeczownik government oznacza:

 • rząd

The government is planning on raising taxes.

Rząd planuje podwyższyć podatki.

What can the government do to prevent the spread of HIV?

Co może zrobić rząd, by zapobiec szerzeniu się HIV?

The government should start saving money.

Rząd powinien zacząć oszczędzać pieniądze.

30. number

Rzeczownik number oznacza:

 • liczba
 • numer

Pick a number from one to nine.

Wybierz liczbę od jednego do dziewięciu.

Age is just a number.

Wiek to tylko liczba.

What’s your phone number?

Jaki masz numer telefonu?

31-40 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

31. night

Rzeczownik night oznacza:

 • noc
 • wieczór

What were you doing on the night of the shooting?

Co robiłeś/aś w noc strzelaniny?

I don’t like driving at night.

Nie lubię prowadzić w nocy.

Last night, we went to the movies.

Wczorajszego wieczoru, poszliśmy do kina.

32. Mr.

Rzeczownik Mr. oznacza:

 • pan

UWAGA!
W brytyjskim angielskim używamy formy Mr (bez kropki)

Mr. Smith is our new neighbor.

Pan Smith jest naszym nowym sąsiadem.

Darling, I’d like to to meet Mr. Jones.

Kochanie, przedstawiam ci pana Jonesa.

Do you know a Mr. Stones?

Czy znasz niejakiego pana Stonesa?

33. point

Rzeczownik point oznacza:

 • sprawa, kwestia
 • punkt

What’s the point of saving money?

Jaki jest sens oszczędzania pieniędzy?

I have a different point of view.

Mam inny punkt widzenia.

At some point, you’ll have to start thinking about retirement.

W którymś momencie, będziesz musiał/a zacząć myśleć o emeryturze.

34. home

Rzeczownik home oznacza:

 • dom

What time will you be home?

O której godzinie będziesz w domu?

There’s no place like home.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Make yourself at home.

Czuj się jak w domu.

35. water

Rzeczownik water oznacza:

 • woda

I have a bottle of water in the trunk.

Mam butelkę wody w bagażniku.

Drink a glass of cold water in the morning.

Pij szklankę zimnej wody nad ranem.

They think the water is contaminated.

Myślą, że woda jest zanieczyszczona.

36. room

Rzeczownik room oznacza:

 • pokój
 • miejsce

We booked a room at the Hilton.

Zarezerwowaliśmy pokój w hotelu Hilton.

My room is very minimalistic.

Mój pokój jest bardzo minimalistyczny.

There’s no room for any more furniture.

Nie ma miejsca na więcej mebli.

37. mother

Rzeczownik mother oznacza:

 • matka

My mother is a doctor.

Moja matka jest lekarzem.

Call your mother. She’ll know what to do.

Zadzwoń do matki. Będzie wiedziała, co robić.

Does your mother know you’re here?

Czy twoja matka wie, że tu jesteś?

38. area

Rzeczownik area oznacza:

 • obszar, rejon, okolica
 • miejsce, strefa
 • obszar, dziedzina

Are there any good sushi places in the area?

Czy są jakieś dobre restauracje sushi w okolicy?

This area is known for its wineries.

Ta okolica jest znana ze swoich winiarnii.

What’s the area code for Canada?

Jaki jest numer kierunkowy do Kanady?

39. money

Rzeczownik money oznacza:

 • pieniądze

How much money do you have?

Ile masz pieniędzy?

I need to make more money.

Muszę zarobić więcej pieniędzy.

It’s not about the money.

Nie chodzi o pieniądze.

40. story

Rzeczownik story oznacza:

 • opowieść, historia

Let me tell you my story.

Opowiem wam moją historię.

It’s a beautiful story.

To piękna opowieść.

This is the story of a young woman who went blind.

To historia o młodej kobiecie, która oślepła.

41-50 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim

41. fact

Rzeczownik fact oznacza:

 • fakt

Check your facts first.

Sprawdź najpierw fakty.

Life is hard. That’s just a fact.

Życie jest trudne. To fakt.

The fact is, most people don’t earn that much.

Faktem jest, że większość ludzi nie zarabia zbyt wiele.

42. month

Rzeczownik month oznacza:

 • miesiąc

We bought a new car last month.

Kupiliśmy nowy samochód w zeszłym miesiącu.

Tom tried giving up social media for a month. Guess what happened!

Tom odciął się od mediów społecznosciowych na miesiąc. Zgadnij, co się stało!

I’m not going to be able to pay my mortgage this month.

Nie dam rady zapłacić raty kredyty hipotecznego w tym miesiącu.

43. lot

Rzeczownik lot oznacza:

 • grupa ludzi
 • część
 • działka
 • przedmiot na aukcji

That lot is not for sale.

Ta działka nie jest na sprzedaż.

All of the lots sold.

Wszystkie przedmioty zostały sprzedane.

Don’t listen to that lot.

Nie słuchaj się tamtych ludzi.

44. right

Rzeczownik right oznacza:

 • dobro
 • prawo

Turn right.

Skręć w prawo.

You have the right to remain silent.

Masz prawo milczeć.

It’s going to be the first street on the right.

To będzie pierwsza ulica po prawej stronie.

45. study

Rzeczownik study oznacza:

 • badanie
 • nauka

There was a study conducted on the importance of sunscreen.

Przeprowadzono badanie na temat.

This is a study of Harry Potter books.

To badanie książek Harry’ego Pottera.

The study of animals is called zoology.

Nauka o zwierzętach nazywa się zoologia.

46. book

Rzeczownik book oznacza:

 • książka

How many books have you read this year?

Ile książek przeczytałeś/aś w tym roku?

Do you have this book in an electronic format?

Czy masz tę książkę w formacie elektronicznym?

Where can I buy that book you were telling me about yesterday?

Gdzie mogę kupić tę książkę, o której mi opowiadałeś/aś wczoraj?

47. eye

Rzeczownik eye oznacza:

 • oko

I think I have something in my eye.

Chyba mam coś w oku.

He has blue eyes and she has brown eyes.

On ma niebieskie oczy a ona ma brązowe oczy.

You’ll always be a winner in my eyes.

Zawsze będziesz zwycięzcą w moich oczach.

48. job

Rzeczownik job oznacza:

 • praca
 • zadanie

Tom really needs to find a new job.

Tom naprawdę musi znaleźć nową pracę.

My job is to show people where to sit.

Moje zadanie polega na pokazywaniu ludziom gdzie usiąść.

Do you have a good job?

Masz dobrą pracę?

49. word

Rzeczownik word oznacza:

 • wyraz, słowo

What’s the longest word in English?

Jakie jest najdłuższe słowo po angielsku?

Which language has the most words?

Który język ma najwięcej słów?

What does this word mean?

Co oznacza to słowo?

50. business

Rzeczownik business oznacza:

 • interesy, biznes
 • firma, przedsiębiorstwo

Susan didn’t know you opened a business.

Susan nie wiedziała, że otworzyłeś/aś biznes.

We do business with China and Japan.

Robimy interesy z Chinami i Japonią.

It’s none of your business!

To nie twój interes!

Pełną listę najpopularniejszych słów w języku angielskim znajdziesz tu.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ