Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
najpopularniejszych przymiotników

50 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

50 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim: wstęp

Ucząc się języka angielskiego powinniśmy na początku skupić się wokół najczęściej używanych słów. Jeśli nauczymy się najpopularniejszych słów, szybciej zaczniemy mówić i rozumieć po angielsku. Polecamy zajrzeć do listy 50 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim oraz 50 najpopularniejszych rzeczowników w języku angielskim. A oto 50 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim. Przymiotniki ułożone są według częstotliwości występowania w języku angielskim.


1-10 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

1. other

Przymiotnik other oznacza:

 • inny

It wasn’t this guy. It was the other guy.

To nie ten facet. To ten inny facet.

I’m sorry, I can’t go to the movies with you. I have other plans.

Przepraszam, nie mogę iść z tobą do kina. Mam inne plany.

We’ll need to use some other kind of milk.

Potrzebujemy użyć inny rodzaj mleka.

2. new

Przymiotnik new oznacza:

 • nowy

Did you buy a new house?

Kupiłeś/aś nowy dom?

She really needs to buy a new car.

Ona naprawdę musi kupić nowy samochód.

Tom hired a new lawyer yesterday.

Tom zatrudnił nowego prawnika wczoraj.

3. good

Przymiotnik good oznacza:

 • dobry

I’ll give you my friend’s number. He’s a very good lawyer.

Dam ci numer mojego kolegi. On jest bardzo dobrym prawnikiem.

Do you have any good news?

Masz jakieś inne dobre wieści?

There aren’t any good pizza places in the area.

Nie ma żadnych dobrych pizzerii w okolicy.

4. high

Przymiotnik high oznacza:

 • wysoki

We’re going to climb a very high mountain tomorrow.

Będziemy się wspinać po bardzo wysokiej górze jutro.

She has full lips and a very high forehead.

Ma pełne usta i bardzo wysokie czoło.

Bake at a high temperature for a short amount of time.

Piec w wysokiej temperaturze przez krótki czas.

5. old

Przymiotnik old oznacza:

 • stary

I’d rather live in a new building than in an old building.

Wolał(a)bym mieszkać w nowym budynku niż w starym budynku.

I don’t feel like I’m getting old.

Nie czuję jakbym się starzał/a.

You need to have something old, something new, something borrowed and something blue for your wedding.

Musisz mieć coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego na swój ślub.

6. great

Przymiotnik great oznacza:

 • świetny, wspaniały
 • wielki, ogromny

George Washington was a great man.

Jerzy Waszyngton był wielkim człowiekiem.

It would be great if you could remind me to pay my electricity bill on Monday.

Świetnie by było gdybyś i przypomniał/a, żeby zapłacić rachunek za prąd w poniedziałek.

My great-grandmother is also coming to the party.

Moja prababcia także przyjdzie na przyjęcie.

7. big

Przymiotnik big oznacza:

 • duży, wielki
 • popularny, wielki
 • gruby, duży

I think global warming is a big problem.

Uważam, że globalne ocieplenie jest wielkim problemem.

How big is your apartment?

Jak duże jest twoje mieszkanie?

So, what’s the big news? Tell me already.

Jakie masz wielkie wieści? No powiedz mi wreszcie.

8. American

Przymiotnik American oznacza:

 • amerykański

The American president is flying in tomorrow.

Amerykański prezydent przylatuje jutro.

The American flag is one of the most recognized flags in the world.

Amerykańska flaga jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych flag na świecie.

I love American food so much!

Kocham amerykańskie jedzenie tak bardzo!

9. small

Przymiotnik small oznacza:

 • mały

Take very small bites.

Bierz bardzo małe kęsy.

You can make very small changes that will significantly improve your life.

Możesz dokonać bardzo małych zmian, które znacząco poprawią ci życie.

These shoes are too small for me.

Te buty są na mnie za małe.

10. large

Przymiotnik large oznacza:

 • duży

There’s a large sum of money missing from the safe.

Brakuje sporej sumy pieniędzy z sejfu.

We spend a large chunk of our lives at work.

Spędzamy spory kawał swojego życia w pracy.

After our children moved out, our home became too large for just the two of us.

Po tym jak nasze dzieci się wyprowadziły, nasz dom stał się zbyt wielki tylko dla nas dwojga.

11-20 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

11. national

Przymiotnik national oznacza:

 • narodowy
 • państwowy

How many national parks are there in the United States?

Ile mamy parków narodowych w Stanach Zjednoczonych?

Tomorrow is a national holiday.

Jutro jest świętem narodowym.

These talks sparked a national protest.

Te rozmowy zapoczątkowały narodowy protest.

12. young

Przymiotnik young oznacza:

 • młody

She’s still very young. She has a lot to learn.

Ona nadal jest bardzo młoda. Musi się wiele nauczyć.

A lot of young people have problems with paying their debts.

Wiele młodych ludzi ma problemy ze spłaceniem swoich długów.

Don’t go home yet! The night is still young.

Nie idź jeszcze do domu! Noc jest jeszcze młoda.

13. different

Przymiotnik different oznacza:

 • inny
 • różny

We have many different animals at the zoo. Monkeys, elephants, birds…

Mamy wiele różnych zwierząt w zoo. Małpy, słonie, ptaki…

You look different. Have you lost weight?

Wyglądasz inaczej. Schudłeś/aś?

Do you know all the different kinds of clams?

Znasz wszystkie rodzaje małży?

14. black

Przymiotnik black oznacza:

 • czarny

Should I wear a black dress to the funeral?

Powinnam założyć czarną sukienkę na pogrzeb?

Do you see that black car over there? I think it’s following me.

Widzisz ten czarny samochód, o tam? Chyba mnie śledzi.

I don’t have any black clothes. Black doesn’t suit me.

Nie mam żadnych czarnych ubrań. Czarny mi nie pasuje.

15. long

Przymiotnik long oznacza:

 • długi

It’s going to be a long day.

To będzie długi dzień.

They’ve been waiting here for a very long time.

Czekają tutaj bardzo długo.

Is this going to take long?

Czy to zajmie długo?

16. little

Przymiotnik little oznacza:

 • mały, nieduży, niewielki
 • młodszy, mały

Just give me a little more time.

Daj mi trochę więcej czasu.

He’s just a little kid! Don’t talk to him like that!

To tylko małe dziecko! Nie mów do niego w ten sposób!

Isn’t this a little suspicious?

Czy to nie jest trochę podejrzane?

17. important

Przymiotnik important oznacza:

 • ważny
 • wielki, wpływowy

I have an important meeting at 10:00.

Mam ważne spotkanie o 10:00.

Is it important to have friends?

Czy to ważne mieć znajomych?

Apparently, breakfast is the most important meal of the day.

Podobno śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia.

18. political

Przymiotnik political oznacza:

 • polityczny

Which political party do you support?

Którą partię polityczną wspierasz?

Is our political system broken?

Czy nasz system polityczny jest zepsuty?

I’m not a political person.

Nie interesuję się polityką.

19. bad

Przymiotnik bad oznacza:

 • niedobry, zły
 • zepsuty, popsuty

Do you think I made a bad decision?

Myślisz, że podjęłam/ąłem złą decyzję?

Are you a good driver or a bad driver?

Jesteś dobrym kierowcą czy złym kierowcą?

Is coconut oil bad for your health?

Czy olej kokosowy jest niezdrowy?

20. white

Przymiotnik white oznacza:

 • biały
 • blady

Are you going to wear a white wedding dress?

Czy założyć białą suknię ślubną?

Why are brown eggs more expensive than white eggs?

Dlaczego brązowe jajka są droższe niż białe jajka?

Let’s paint the walls white.

Pomalujmy ściany na biało.

21-30 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

21. real

Przymiotnik real oznacza:

 • rzeczywisty, realny
 • prawdziwy, autentyczny

Did you buy a real Christmas tree this year or a fake one?

Kupiliście prawdziwą choinkę w tym roku czy sztuczną.

Let’s meet in real life.

Poznajmy się na żywo.

Is heaven real?

Czy niebo jest prawdziwe?

22. best

Przymiotnik best oznacza:

 • najlepszy

He’s the best doctor that I know.

On jest najlepszym lekarzem, jakiego znam.

What’s the best way to break up with someone?

Jaki jest najlepszy sposób, by z kimś zerwać?

What’s the best time to post on Instagram?

O której godzinie najlepiej umieścić post na Instagramie?

23. right

Przymiotnik right oznacza:

 • prawidłowy, właściwy
 • prawy

I know I’m right!

Wiem, że mam rację!

There’s no right answer here.

Nie ma na to prawidłowej odpowiedzi.

You were right to tell her the truth.

Miałeś rację, żeby powiedzieć jej prawdę.

24. social

Przymiotnik social oznacza:

 • społeczny, socjalny
 • towarzyski

How often do you use social media?

Jak często używasz mediów społecznościowych?

I think he has social anxiety.

Myślę, że on ma fobię społeczną.

Social media marketing is extremely important nowadays.

Marketing w mediach społecznościowych jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach.

25. only

Przymiotnik only oznacza:

 • jedyny

I’m the only person in my family that finished to university.

Jestem jedyną osobą w rodzinie, która ukończyła uniwersytet.

He’s the only celebrity here that’s sober.

On jest jedynym celebrytą tutaj, który jest trzeźwy.

We’re going for a trip, but only for the weekend.

Jedziemy na wycieczkę, ale tylko na weekend.

26. public

Przymiotnik public oznacza:

 • publiczny, ogólny

I never use public bathrooms.

Nigdy nie używam publicznych toalet.

Do you kids go to public school or private school?

Czy twoje dzieci chodzą do publicznej szkoły czy do prywatnej szkoły?

I didn’t hire a lawyer, so I got a public defender.

Nie zatrudniłem prawnika, więc przydzielono mi obrońcę z urzędu.

27. sure

Przymiotnik sure oznacza:

 • pewny

Are you sure you don’t want a drink?

Na pewno nie chcesz drinka?

Do you know that for sure?

Wiesz to na pewno?

I’m pretty sure I’m going to get fired tomorrow.

Jestem prawie pewny/a, że jutro zostanę zwolniony/a.

28. low

Przymiotnik low oznacza:

 • niski, niewielki
 • cichy, niski
 • zdołowany, przybity

I don’t like normal socks, I always wear low socks.

Nie lubię normalnych skarpetek, zawsze noszę niskie skarpetki.

She has very low estrogen levels. That’s why she can’t get pregnant.

Ma bardzo niski poziom estrogenu. Dlatego nie może zajść w ciążę.

Look at that kite. It’s flying so low that I think it’s going to fall.

Spójrz na ten latawiec. Leci tak nisko, że chyba spadnie.

29. early

Przymiotnik early oznacza:

 • wczesny

I have to get up very early tomorrow.

Muszę wstać bardzo wcześnie jutro.

Is it too early to ask you to move in with me?

Czy to za wcześnie, by prosić cię byś się do mnie wprowadził/a?

Do you remember anything from your early childhood?

Czy pamiętasz cokolwiek ze wczesnego dzieciństwa?

30. able

Przymiotnik able oznacza:

 • zdolny

We weren’t able to save him.

Nie udało nam się go uratować.

Only a doctor is able to tell if you have leukemia.

Tylko lekarz jest w stanie stwierdzić czy masz białaczkę.

They’re not able to have children.

Nie mogą mieć dzieci.

31-40 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

31. human

Przymiotnik human oznacza:

 • ludzki

Is that a human bone?

Czy to ludzka kość?

Human remains were found buried in the park.

Ludzkie zwłoki zostały znalezione zakopane w parku.

What makes us human?

Co nas czyni ludźmi?

32. local

Przymiotnik local oznacza:

 • miejscowy, lokalny, tutejszy

Tom would like to try a local beer.

Tom chciałby spróbować lokalnego piwa.

Do you know any local manufacturers?

Czy znasz jakiś lokalnych producentów.

Do you buy local produce?

Kupujesz lokalne produkty?

33. late

Przymiotnik late oznacza:

 • późny
 • spóźniony

I got home very late last night.

Wróciłem/am do domu bardzo późno wczoraj.

Tom called to tell me he was going to be late.

Tom zadzwonił powiedzieć mi, że się spóźni.

They discovered he has skin cancer too late.

Odkryli że ma raka skóry za późno.

34. hard

Przymiotnik hard oznacza:

 • twardy
 • trudny

Is it hard to get into Harvard?

Czy trudno jest dostać się na Harvard?

I think relationships are hard.

Myślę, że związki są trudne.

It’s hard to find a good kindergarten.

Trudno jest znaleźć dobre przedszkole.

35. major

Przymiotnik major oznacza:

 • ważny
 • główny

There were some major changes to the contract.

Było kilka ważnych zmian w umowie.

What are the major fundraising strategies?

Jakie są najważniejsze strategie zbierania funduszy?

Who are your major donors?

Kim są państwa najważniejsi darczyńscy?

36. better

Przymiotnik better oznacza:

 • lepszy

Is organic food really better than normal food?

Czy organiczne jedzenie jest lepsze niż zwykłe jedzenie?

Was the first series better than the second one?

Czy pierwszy sezon był lepszy niż drugi?

Adam is better at math than Tom.

Adam jest lepszy z matematyki niż Tom.

37. economic

Przymiotnik economic oznacza:

 • ekonomiczny
 • opłacalny, zyskowny

Some economic problems are difficult to solve.

Niektóre problemy ekonomiczne są trudne do rozwiązania.

My husband lost his job due to the economic crisis.

Mój mąż stracił pracę przez kryzys ekonomiczny.

We need to allocate more money to economic development.

Musimy przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwój ekonomiczny.

38. strong

Przymiotnik strong oznacza:

 • silny

Tom has a very strong opinion on abortion.

Tom ma bardzo silną opinię na temat aborcji.

When did you get so strong?

Kiedy stałeś/aś się tak silny/a?

You need to create a strong password for your account.

Musisz stworzyć silne hasło do swojego konta.

39. possible

Przymiotnik possible oznacza:

 • możliwy

Would it be possible for you to pick up my kids from school?

Czy byłoby to możliwe, żebyś odebrał/a moje dzieci ze szkoły?

What are the possible effects of the merger?

Jakie są możliwe efekty fuzji?

It’s possible that they have met before.

To możliwe, że już wcześniej się spotkali.

40. whole

Przymiotnik whole oznacza:

 • cały

Making this risotto took me a whole hour!

Przygotowanie tego risotto zajęło mi całą godzinę!

Are you going to eat the whole cake?

Zjesz cały tort?

Tell them the truth. The whole truth.

Powiedz im prawdę. Całą prawdę.

41-50 najpopularniejszych przymiotników w języku angielskim

41. free

Przymiotnik free oznacza:

 • darmowy
 • wolny

Are you free tonight?

Jesteś wolny/a wieczorem?

Is the entrance free of charge?

Czy wejście jest bezpłatne?

Do you know free photo editing software?

Znasz jakiś darmowy program do edycji zdjęć?

42. military

Przymiotnik military oznacza:

 • militarny, wojskowy

There’s a military base not far from here.

Niedaleko stąd jest baza wojskowa.

Have you ever received any military training?

Czy otrzymałeś/aś kiedykolwiek jakieś szkolenie wojskowe?

Military vehicles are so ugly.

Pojazdy wojskowe są takie brzydkie.

43. true

Przymiotnik true oznacza:

 • prawdziwy

Is what you told me true?

Czy to, co mi powiedziałeś/aś jest prawdą?

That’s not true!

To nieprawda!

It’s true, we did sell the house.

To prawda, sprzedaliśmy dom.

44. federal

Przymiotnik federal oznacza:

 • federacyjny, związkowy
 • federalny

Have you ever worked for the federal government?

Czy kiedykolwiek pracowałeś/aś dla rządu federalnego?

According to the federal government, marihuana is still illegal.

Według rządu federalnego, marihuana jest nadal nielegalna.

This is a federal matter, not a state one.

To sprawa federalna, nie stanowa.

45. international

Przymiotnik international oznacza:

 • międzynarodowy

Is this an international flight?

Czy to międzynarodowy lot?

This is an international company.

To międzynarodowa firma.

We’re expecting over a dozen of international students next month.

Spodziewamy się ponad tuzina międzynarodowych studentów w następnym miesiącu.

46. full

Przymiotnik full oznacza:

 • pełny

This glass is not half empty. It’s half full.

Ta szklanka nie jest w połowie pusta. Jest w połowie pełna.

We offer a full range of services.

Oferujemy pełny zakres usług.

I’d like a full report on the incident by tomorrow morning.

Chcę pełnego raportu dotyczącego tego incydentu na jutro rano.

47. special

Przymiotnik special oznacza:

 • specjalny, wyjątkowy

Do you have any special requests?

Masz jakieś specjalne życzenia?

You’re someone very special to me.

Jesteś kimś bardzo wyjątkowym dla mnie.

I have something special for you.

Mam coś wyjątkowego dla ciebie.

48. easy

Przymiotnik easy oznacza:

 • łatwy, prosty, nietrudny

Knitting is actually very easy! Try it.

Robienie na drutach jest tak naprawdę bardzo proste! Spróbuj.

The next month isn’t going to be easy. Prepare yourself for the worst.

Następny miesiąc nie będzie prosty. Przygotuj się na najgorsze.

It’s not that easy to raise four children.

Nie jest tak łatwo wychować czwórkę dzieci.

49. clear

Przymiotnik clear oznacza:

 • przezroczysty, przejrzysty
 • wyraźny, klarowny
 • pewny, zrozumiały

The best way to clear your mind is to meditate.

Najlepszym sposobem, by oczyścić umysł jest medytacja.

Is this clear?

Czy to jest jasne?

I can now go to that party with a clear conscience.

Teraz mogę iść na tę imprezę z czystym sumieniem.

50. recent

Przymiotnik recent oznacza:

 • najnowszy, niedawny, ostatni

Recent research suggests that alcohol causes cancer.

Ostatnie badania sugerują, że alkohol powoduje raka.

I didn’t have this issue before. It’s recent.

Nie miałem/am tego problemu wcześniej To świeża sprawa.

Do you have a recent copy of this book?

Masz świeżą kopię tej książki?

Pełną listę najpopularniejszych słów w języku angielskim znajdziesz tu.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ