Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku: wstęp

Chcecie wynająć mieszkanie i potrzebujecie opisać swoje mieszkanie po angielsku? Nie ma sprawy! Aby dobrze opisać mieszkanie potrzebna nam będzie znajomość słownictwa związanego z meblami i wyposażeniem domu po angielsku. A oto przedstawiamy przykładowe opisy mieszkań po angielsku.

opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku: mieszkanie w bloku

Hi! My name is Kate and I’d like to tell you about my apartment. I’m 16 years old, so I still live with my parents. We have a rather large apartment in the city center. It’s on the third floor of a five-storey apartment building. There are three bedrooms, a living room, two bathrooms and a kitchen in our apartment. I am an only child, so only three people live in the apartment. My parents have their own bedroom with an en suite bathroom. I also have my own bedroom, which is right next to the main bathroom. Thankfully, my parents and I don’t have to share a bathroom. The third bedroom is used as an office.

Cześć! Nazywam się Kate i chciałabym wam opowiedzieć o moim mieszkaniu. Mam 16 lat, więc nadal mieszkam z rodzicami. Mamy dość duże mieszkanie w centrum miasta. Mieści się na trzecim piętrze w pięciopiętrowym budynku. Mamy trzy sypialnie, duży pokój, dwie łazienki i kuchnię w naszym mieszkaniu. Jestem jedynaczką, więc w mieszkaniu mieszkają trzy osoby. Moi rodzice mają swoją własną sypialnię, z prywatną łazienką. Ja również mam własną sypialnię, która jest tuż obok głównej łazienki. Na szczęście nie muszę dzielić łazienki z rodzicami. Trzeciej sypialni używamy jako biuro.

Our kitchen is my favorite place

Our living room is quite large. In our living room there is a large TV, a sofa and two armchairs. We also have a dining area right next to the living room and to the kitchen. Our kitchen is my favorite place in the apartment. It always smells like cookies. My mom is a very good cook and she bakes a lot of cakes. I really like my apartment. I think it’s the perfect size for three people.

Nasz duży pokój jest całkiem spory. W dużym pokoju mamy ogromny telewizor, sofę i dwa fotele. Mamy także jadalnię tuż obok dużego pokoju i kuchni. Nasza kuchnia jest moim ulubionym miejscem w mieszkaniu. Zawsze pachnie ciastkami. Moja mama jest bardzo dobrą kucharką i piecze sporo ciast. Bardzo lubię moje mieszkanie. Myślę, że jest idealnego rozmiaru dla trzech osób.


opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku: kawalerka

My name is Alex and I’m 25 years old. I’ve been living by myself for over 5 years now. I rent a small apartment near a large park. It’s also near to the city center. My apartment is quite small. There’s only one room, which I use both as a bedroom and as a living room. But, I do have a spacious balcony. I don’t have much storage room in my apartment, so I still keep a lot of things at my parents’ place. Thankfully, I’ll be moving to a larger apartment soon. My girlfriend and I are going to rent a two-bedroom apartment next month.

Nazywam się Alex i mam 25 lat. Mieszkam sam od ponad 5 lat. Wynajmuję małe mieszkanie obok dużego parku. Jest także blisko centrum. Moje mieszkanie jest dość małe. Jest tylko jeden pokój, który używam zarówno jako sypialnię i jako duży pokój. Ale, mam za to spory balkon. Nie mam zbyt wiele miejsca na przechowywanie w moim mieszkaniu, więc nadal trzymam sporo rzeczy u rodziców. Na szczęście, wkrótce przeprowadzam się do większego mieszkania. Wraz z moją dziewczyną wynajmujemy mieszkanie z dwiema sypialniami w przyszłym miesiącu.

American English vs British English
apartment building (AmE)  –  block of flats (BrE)

apartment (AmE)  –  flat (BrE)

Więcej różnic między amerykańskim angielskim a brytyjskim angielskim znajdziesz w artykule British English vs. American English.


opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku: wymarzone mieszkanie

I currently live with a roommate. She’s a very nice person and we get along very well, but I would prefer to live alone. My ideal apartment would be a small, cozy space. I don’t need more than one bedroom, but there’s one thing that I can’t live without. A bathtub. My ideal apartment would have a spacious bathroom, with both a bathtub and a shower. The bathroom would also have a window, to let in natural light.

Obecnie mieszkam ze współlokatorką. Ona jest bardzo miłą osobą i bardzo dobrze się dogadujemy, ale wolałabym mieszkać sama. Moje wymarzone mieszkanie byłoby małą, przytulną przestrzenią. Nie potrzebuje więcej niż jednej sypialni, ale jest jedna rzecz bez której nie mogę żyć. Wanna. Moje wymarzone mieszkanie miałoby przestrzenną łazienkę, z zarówno wanną prysznicem jak i prysznicem. Łazienka miałaby także okno, żeby wpuścić naturalne światło.

My bedroom would be a sanctuary

In my ideal apartment the kitchen would be fully equipped with a microwave, a steam oven, a dishwasher, a large fridge, an induction cooktop and a coffee maker. The cupboards would be white and the tiles on the floor would be dark gray. In the living room, I would have a large, comfortable sofa and a huge TV! I love watching TV! I’d have a lot of plants in my dream apartment. My bedroom would be a sanctuary – a place to truly relax. I don’t want to have any electronics in my bedroom.

W moim idealnym mieszkaniu kuchnia byłaby w pełni wyposażona z mikrofalówką, piekarnikiem parowym, zmywarką do naczyń, dużą lodówką, płytą indukcyjną i ekspres do kawy. Szafki były białe a płytki na podłodze ciemnoszare. W dużym pokoju miałabym dużą, wygodną kanapę i ogromny telewizor! Uwielbiam oglądać telewizję! Miałabym dużo roślin w moim wymarzonym mieszkaniu. Moja sypialnia byłaby azylem – miejscem gdzie naprawdę można odpocząć. Nie chcę żadnej elektroniki w mojej sypialni.

My ideal apartment would always be very clean. I think that our home reflects the state of our mind. If we live in an organized space, our life will also be organized.

Moje idealne mieszkanie zawsze byłoby bardzo czyste. Myślę, że nasz dom odzwierciedla stan naszego umysłu. Jeśli mieszkamy w zorganizowanej przestrzeni, nasze życie także będzie poukładane.


opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku: penthouse

A couple of years ago I won the lottery and bought a beautiful penthouse in a very exclusive neighborhood. I have 4 bedrooms, 3 bathrooms, a spacious living room, a dining room and a large kitchen. The master bedroom has an en suite bathroom and a large walk-in closet. It’s one of my favorite rooms in the apartment. I use two other bedrooms as guest rooms and the fourth bedroom is used as a home office. The two guest rooms share a bathroom and there’s one more bathroom for guests by the entrance. The penthouse has an amazing outdoor terrace. I have a gardener come in twice a week to take care of the plants.

Kilka lat temu wygrałem na loterii i kupiłem piękny penthouse w bardzo ekskluzywnej dzielnicy. Mam 4 sypialnie, 3 łazienki, spory duży pokój, jadalnię i dużą kuchnię. Główna sypialnia ma prywatną łazienkę i dużą garderobę. To jeden z moich ulubionych pokoi w mieszkaniu. Dwie pozostałe sypialnie jako sypialnie gościnne, a czwartą jako domowe biuro. Dwie łazienki gościnne mają wspólną łazienkę i jest jeszcze jedna łazienka dla gości przy wejściu. Penthouse ma niesamowity taras na zewnątrz. Dwa razy w tygodniu przychodzi ogrodnik, by zadbać o rośliny.

the whole building can be more environmentally friendly

The penthouse is designed very minimalistically. The kitchen is completely white – all the cupboards are white and so are the countertops. The kitchen faces south, so it’s always very sunny. The penthouse has floor to ceiling windows, so there’s always a lot of light. In the summer it gets a bit hot, so I usually keeps the blinds closed. Of course, I have air-conditioning, but I don’t want to waste money on electricity if I don’t have to. All the appliances in the apartment are energy efficient. Next year, we’re going to install solar panels on the roof so that the whole building can be more environmentally friendly.

Penthouse jest urządzony bardzo minimalistycznie. Kuchnia jest całkowicie biała – wszystkie szafki są białe i blaty też. Okna kuchenne wychodzą na południe, więc jest zawsze bardzo słonecznie. Penthouse ma okna od podłogi do sufitu, więc zawsze jest dużo światła. Latem robi się trochę gorąco, więc trzymam żaluzje zasłonięte. Oczywiście mam klimatyzację, ale nie chcę marnować pieniędzy na elektryczność jeśli nie muszę. Wszystkie sprzęty w mieszkaniu są energooszczędne. W następnym roku zainstalujemy panele słoneczne na dachu, żeby cały budynek był bardziej przyjazny środowisku.

I haven’t even discovered all the possibilities

The penthouse is also fully automated. I can turn the lights on or off remotely, I can draw myself a bath, I can change the room temperature, I can turn on the air-conditioning and so on. I haven’t even discovered all the possibilities. It’s a fun feature, but I had it installed mostly for security. You can always check if all your doors are locked and if everything is alright in the apartment. I can go on vacation and don’t have to worry about anything.

Penthouse jest w pełni zautomatyzowany. Mogę zdalnie włączyć i wyłączyć światła, mogę napuścić wody do wanny, zmienić temperaturę w pokoju, włączyć klimatyzację i tak dalej. Nawet nie odkryłem jeszcze wszystkich możliwości. To fajna funkcja, ale zainstalowałem ją głównie dla bezpieczeństwa. Zawsze możesz sprawdzić czy wszystkie drzwi są zamknięte i czy wszystko jest w porządku w mieszkaniu. Mogę jechać na wakacje i nie muszę się o nic martwić.


opis mieszkania po angielsku

Opis mieszkania po angielsku: loft

When I was little, my parents and I lived in a small apartment, so I always dreamed of living in a large, open space. When I could finally afford my own apartment and I started looking around, I immediately fell in love with this loft. The high ceilings and floor to ceiling windows make it absolutely amazing. There’s always so much natural light. The loft is on the third floor and there are no tall buildings in the area, so I have a beautiful, unobstructed view of the city. The area I live in is quite old, but still beautiful.

Gdy byłem mały, wraz z rodzicami mieszkaliśmy w małym mieszkaniu więc moim marzeniem było mieszkanie na dużej, otwartej przestrzeni. Gdy w końcu było mnie stać na własne mieszkanie i zaczęłam się rozglądać, natychmiast zakochałam się w tym lofcie. Wysoki sufit i okna na całą wysokość mieszkania powodują, że jest niesamowity. Zawsze jest tak dużo naturalnego światła. Loft jest na trzecim piętrze i nie ma w okolicy wysokich budynków, więc mam piękny, niczym nie przesłonięty widok na miasto. Okolica w której mieszkam jest dość stara, ale nadal piękna.

I don’t like cluttered spaces

I like observing the sky and counting stars, so I placed my bed right next to the window. Before going to sleep, I gaze at the beautiful, dark sky and relax. I have a beautiful wooden floor and no carpets. I have a small rug next to the bed, because I don’t like walking barefoot on cold floors. I don’t have too much furniture, I don’t like cluttered spaces. My favorite room in the house is the kitchen. I love cooking and inventing new dishes.

Lubię obserwować niebo i liczyć gwiazdy, więc łóżko umieściłam tuż obok okna. Przed pójściem spać, wpatruje się w piękne, ciemne niebo i relaksuję się. Mam piękną, drewnianą podłogę bez dywanów. Mam mały dywanik obok łóżka, bo nie lubię chodzić boso po zimnej podłodze. Nie mam zbyt wielu mebli, nie przepadam za zagraconymi przestrzeniami. Moim ulubionym pokojem w domu jest kuchnia. Kocham gotować i wymyślać nowe dania.

Maybe I just need a bigger apartment!

My bathroom is quite small in comparison to the rest of the apartment. There was no room for a bathtub, just a shower. That’s the only thing that I don’t like about my loft. I always liked relaxing in the tub, but I had to get used to taking a shower. Maybe one day, when I’ll be renovating the apartment, I’ll rearrange things and put in a bigger bathroom. I’d also like to have a bigger closet. I didn’t used to have a lot of clothes, but now I do. Maybe I just need a bigger apartment!

Moja łazienka jest dość mała w porównaniu do reszty mieszkania. Nie było miejsca na wannę, tylko na prysznic. To jedyna rzecz, która mi się nie podoba w moim lofcie. Zawsze lubiłam relaksować się w wannie, ale musiałam się przyzwyczaić do brania prysznica. Może pewnego dnia, gdy będę remontować mieszkanie pozmieniam rozstawienie i wstawię większą łazienkę. Chciałabym także mieć większą szafę. Kiedyś nie miałam dużo ubrań, ale teraz mam. Może potrzebuję większego mieszkania!

Koniecznie zajrzyj również do wpisu opis pokoju po angielsku.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ