Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: wstęp

Jedną z pierwszych rzeczy, której się nauczymy w języku angielskim to jak opisać pokój lub obrazek po angielsku. Do opisania pokoju po angielsku przyda się słownictwo związane z przedmiotami znajdującymi się w danym pokoju, meblami, oraz słownictwo opisujące położenie danego przedmiotu. Przyjrzyjmy się zatem nie tylko przykładowym opisom pokoju w języku angielskim, ale także słownictwu wykorzystywanemu przy tych opisach.

Opis pokoju po angielsku: podstawowe meble

a bed  –  łóżko
a chair  –  krzesło
a closet  –  szafa
a coffee table  –  stolik kawowy
a desk  –  biurko
a door  –  drzwi
a lamp  –  lampka
a picture  –  obrazek, zdjęcie
a wall  –  ściana

a window  –  okno

Więcej o wyposażeniu domu przeczytaj w artykule meble i wyposażenie domu po angielsku.

Wypróbuj platformę ELLA


opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: wyrażenia

bedroom window  –  okno w sypialni
bedside lamp  –  lampka przy łóżku
cheap furniture  –  tanie meble
a cluttered desk  –  zagracone biurko
floor-to-ceiling window  –  okno od podłogi do sufitu
a large room  –  duży pokój
a narrow window  –  wąskie okno
north-facing windows  –  okna wychodzące na północ
rattan furniture  –  rattanowe meble
a small room  –  mały pokój
a spacious room  –  przestronny pokój
a tidy room  –  czysty pokój
a windowless room  –  pokój bez okien

wooden furniture  –  drewniane meble


opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: określenia miejsca

above  –  nad
across from  –  naprzeciwko
behind  –  za
below  –  pod
beside  –  obok
between  –  pomiędzy
in front of  –  przed
in the attic  –  na strychu
in the basement  –  w piwnicy
in the corner  –  w rogu
inside  –  w środku
near  –  niedaleko
next to  –  obok
on the first floor  –  na pierwszym piętrze
on the floor  –  na podłodze
on the left  –  na lewo
on the left of something  –  na lewo od czegoś
on the right  –  na prawo
on the right of something  –  na prawo od czegoś
on the wall  –  na ścianie
opposite  –  naprzeciwko

outside  –  na zewnątrz


opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: sypialnia nastolatka

My room is quite small. It’s the smallest room in the whole apartment! There are two small windows in my room. The walls are white and there are a lot of pictures on the walls and a map of the world. In the corner of the room there is a bed. Next to the bed there is a wooden desk and a white chair. I sit at my desk when I do my homework. I don’t have any flowers in my room. I also don’t have a TV or a computer in my room.

Mój pokój jest dość mały. To najmniejszy pokój w całym mieszkaniu! W moim pokoju są dwa małe okna. Ściany są białe i jest wiele obrazków na ścianach oraz mapa świata. W rogu pokoju stoi łóżko. Obok łóżka stoi drewniane biurko i białe krzesło. Przy biurku siedzę, gdy odrabiam pracę domową. Nie mam żadnych kwiatków w pokoju. Nie mam także ani telewizora ani komputera w pokoju.


opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: industrialna sypialnia

My bedroom is really amazing! It’s quite big, it’s nearly 270 square feet (25 square meters). On the walls there is white brick. It looks very industrial. There is also a wooden panel hanging on the wall. It’s where I hang my bike. In the middle of the room there is a huge, gray bed. The floor is also gray but it’s light gray and the bed is dark gray. Next to the bed there is a small desk with a chair. Opposite of the bed there is a 50″ TV. I like watching TV in bed. I also have a Playstation in my room connected to the TV. I really like playing video games.

There are two large lamps in my room. I never use them during the day because I have huge windows, so there’s a lot of light in my room. Next to the TV, there’s a big closet.

Moja sypialnia jest niesamowita! Jest całkiem spora, ma niemal 270 (25 metrów kwadratowych). Na ścianach jest biała cegła. Wygląda bardzo industrialnie. Na ścianie wisi także drewniany panel. To na nim zawieszam rower. Na środku pokoju stoi ogromne, szare łóżko. Podłoga także jest szara, ale jest jasnoszara, a łóżko jest ciemnoszare. Obok łóżka stoi małe biurko z krzesłem. Na przeciwko łóżka stoi 50 calowy telewizor. Lubię oglądać telewizję w łóżku. Do telewizora jest także podłączone Playstation. Bardzo lubię grać w gry komputerowe.

W moim pokoju są dwie duże lampy. Nigdy ich nie używam w ciągu dnia ponieważ mam ogromne okna, więc jest dużo światła w moim pokoju. Obok telewizora stoi duża szafa.


opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: sypialnia z salonem

My family owns a large house and I’m an only child. That’s why my room is probably the largest bedroom you’ve ever seen. On the left side of the room, almost in the corner, there is a large bed. In the corner, on the left side of the bed there is a nightstand. On the right of the bed there is a bookcase where I keep souvenirs collected on trips around the world. Every wall is different. The wall on the left of the bed is brick. The wall behind the bed is white and at some point it becomes gray. The other two walls are light gray. The ceiling is white of course. The floor is light gray. I have a small, white carpet on the floor in front of the bed.

Moja rodzina ma duży dom, a ja jestem jedynakiem/czką. Dlatego mój pokój jest prawdopodobnie największym pokojem jaki kiedykolwiek widzieliście. Po lewej stronie pokoju, prawie w rogu stoi duże łóżko. W rogu, po lewej stronie łóżka jest szafka nocna. Po prawej stronie łóżka jest regał gdzie trzymam pamiątki zebrane podczas podróży dookoła świata. Każda ściana jest inna. Ściana na lewo od łóżka jest ceglana. Ściana za łóżkiem jest biała i w pewnym momencie staje się szara. Pozostałe dwie ściany są jasnoszare. Sufit jest oczywiście biały. Podłoga jest jasnoszara. Mam mały, biały dywan na podłodze przed łóżkiem.

I don’t have a TV in my room

I have two plants in my bedroom, one of them is a bonsai tree. On the wall behind the bed there are two pictures — I drew them myself. In my bedroom there is also a sitting area with a couch, a coffee table and an armchair. Opposite the bed there is a door that leads to a seperate room – my wardrobe. Next to the wardrobe door there’s a door leading to the bathroom. I don’t have a TV in my room. When I want to watch TV, I go downstairs, to the media room. I also don’t have a desk — I do all of my homework at the coffee table. Sometimes, it’s not that comfortable that’s why I’m thinking about getting a desk.

Mam dwie rośliny w pokoju, jednak z nich to drzewko bonsai. Na ścianie za łóżkiem wiszą dwa obrazki – sam/a je malowałem/am. W mojej sypialni jest także salon z kanapą, stolikiem kawowym i fotelem. Na przeciwko łóżka są drzwi, które prowadzą do oddzielnego pokoju – mojej garderoby. Obok drzwi do garderoby są drzwi prowadzące do łazienki. Nie mam w pokoju telewizora. Gdy chcę oglądać telewizję schodzę na dół do sali multimedialnej. Nie mam także biurka – prace domowe odrabiam przy stoliku kawowym. Czasami nie jest za wygodnie dlatego myślę o zakupie biurka.

Język angielski to nie problem z ELLA


opis pokoju po angielsku

Opis pokoju po angielsku: minimalistyczna sypialnia

I have a very minimalistic bedroom. When you enter my room, the first thing you will see will be a large, wooden bed. I always buy gray sheets so that they match the drapes, which are also gray. On the left side of the bed there is a large window. In front of the window, there is a small table with some storage space. I keep a couple of books there. I have one potted plant next to my bed and I also always have fresh flowers in a vase standing on the small table by the window. On the floor in the middle of the room there is a white rug. Opposite the bed there is a large closet, where I keep all of my clothes. As you can see, I have very few things in my bedroom.

Mam bardzo minimalistyczną sypialnię. Gdy wchodzi się do mojego pokoju, pierwszą rzeczą, którą się widzi to ogromne, drewniane łóżko. Zawsze kupuję szarą pościel, żeby pasowała do zasłon, które także są szare. Po lewej stronie łóżka jest duże okno. Przed oknem stoi mały stół z miejscem na przechowywanie rzeczy. Trzymam tam kilka książek. Mam jedną roślinę doniczkową obok łóżka i zawsze mam świeże kwiaty w wazonie, stojącym na małym stoliczku przy oknie. Na podłodze, na środku pokoju znajduje się biały dywan. Naprzeciwko łóżka stoi duża szafa, gdzie trzymam wszystkie ubrania. Jak widać, mam bardzo niewiele rzeczy w sypialni.

It’s always clean and tidy

I really enjoy spending time in my room. It’s a very relaxing space, because there’s no clutter. It’s always clean and tidy. I don’t have a TV in my bedroom, because I believe that the bedroom should be a space without electronics. If I want to watch a movie in bed, I can always watch it on my laptop. I also don’t have any pictures on the walls. I like simple, white walls.

Bardzo lubię spędzać czas w moim pokoju. To bardzo relaksująca przestrzeń, ponieważ nie ma tam bałaganu. Zawsze jest czysto i jest porządek. Nie mam telewizora w sypialni, bo wierzę, że sypialnia powinna być miejscem bez elektroniki. Jeśli mam ochotę obejrzeć film w łóżku, mogę go obejrzeć na laptopie. Nie mam także żadnych obrazków na ścianach. Lubię proste, białe ściany.

Kurs angielskiego online ELLA

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ