Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
opis ferii po angielsku

Opis ferii po angielsku

Opis ferii po angielsku: wstęp

Jak spędziliście ferie zimowe? Co robiliście? Gdzie byliście? Jak opisać po angielsku co robiliśmy w ferie zimowe? Podpowiadamy! Oto przykładowe opisy ferii po angielsku.


opis ferii po angielsku

Opis ferii po angielsku: na nartach i snowboardzie z rodzicami

Every year during winter break, I go skiing with my parents. This year, we went to Austria for two weeks. It was so much fun! My dad and I are advanced skiers, so we always take the more difficult paths. My mom loves skiing too, but she doesn’t like going fast. That’s why she prefers to stay on the easier paths that are marked green or blue. This year I also tried snowboarding for the first time. I really liked it! I might even switch to snowboarding altogether.

Co roku, podczas ferii, jeżdżę na narty z rodzicami. W tym roku pojechaliśmy do Austrii na dwa tygodnie. Było bardzo fajnie! Mój tata i ja jesteśmy zaawansowanymi narciarzami, więc wybieramy trudniejsze trasy. Moja mama także uwielbia jazdę na nartach, ale nie lubi jeździć szybko. Dlatego woli zostać na łatwiejszych trasach, oznaczonych na zielono lub niebiesko. W tym roku próbowałem/am po raz pierwszy jeździć na snowboardzie. Bardzo mi się podobało! Może całkowicie przerzucę się na snowboard.

we would sit down by the fireplace with hot chocolate

In Austria, we stayed in a small cottage, right next to the slopes. It was very cosy. In the mornings, my mom would prepare breakfast for us. Usually some sandwiches or toast. Then, we’d hit the slopes. In the afternoon, we’d have dinner at one of the restaurants by the slopes. We’d get home quite late – when it was already dark. In the evenings we would sit down by the fireplace with hot chocolate and talk. I enjoy talking to my parents, they’re very smart people. I always learn a lot from them. That’s how I spent my winter break.

W Austrii, mieszkaliśmy w małym domku tuż obok stoków. Było bardzo przytulnie. Nad ranem, moja mama przygotowywała dla nas śniadanie. Zazwyczaj jakieś kanapki lub toasty. Następnie, ruszaliśmy na stok. Popołudniami, jedliśmy obiad w jednej z restauracji obok stoku. Docieraliśmy do domu dość późno – gdy już było ciemno. Wieczorami siadaliśmy przy kominku z gorącą czekoladą i rozmawialiśmy. Lubię rozmawiać z moimi rodzicami, to bardzo mądrzy ludzie. Zawsze dużo się od nich uczę. Tak spędziłem/am ferie zimowe.


opis ferii po angielsku

Opis ferii po angielsku: w Brazylii

This year, I spent my winter break on a beautiful beach in South America. I’m not a huge fan of skiing, or any other winter sports. I like when it’s warm. That’s why I decided to go to Brazil. I had a fantastic time! I sat on the beach for hours, reading mystery books. Reading is one of my favorite hobbies. I also enjoy sightseeing – that’s why I had to go to Rio de Janeiro. It’s a beautiful city and a very popular tourist destination in Brazil. It’s home to the famous beach of Copacabana and the iconic Christ the Redeemer statue on Corcovado mountain.

W tym roku spędziłem/am ferie zimowe na pięknej plaży w Ameryce Południowej. Nie przepadam za jeżdżeniem na nartach ani za innymi zimowymi sportami. Lubię, gdy jest ciepło. Dlatego postanowiłem/am jechać do Brazylii. Bawiłem/am się fantastycznie! Siedziałem/am na plaży godzinami, czytając kryminały. Czytanie to jedno z moich ulubionych hobby. Lubię także zwiedzać – dlatego musiałem/am jechać do Rio de Janeiro. To piękne miasto i popularny punkt turystyczny w Brazylii. To tam mieści się słynna plaża Copacabana i znana statua Chrystusa Zbawiciela na górze Corcovado.

My winter break was truly wonderful

I also liked the local cuisine. One of my favorite Brazilian dishes was the feijoada. It’s a traditional Brazilian dish made from black beans, sausages and pork. Apparently, if you want to make the feijoada the traditional way, it can take even 24 hours! My winter break was truly wonderful. I got a great tan, I got to see Rio de Janeiro and I read ten books!

Smakowała mi także lokalna kuchnia. Jednym z moich ulubionych dań brazylijskich była feijoada. To tradycyjne brazylijskie danie z czarnej fasoli, kiełbasy i wieprzowiny. Podobno, jeśli chce się je przyrządzić w tradycyjny sposób to może to zająć nawet 24 godziny! Moje ferie zimowe były fantastyczne. Ładnie się opaliłem/am, zwiedziłem/am Rio de Janeiro i przeczytałem/am dziesięć książek!


opis ferii po angielsku

Opis ferii po angielsku: ucząc się w domu

I’m a very good student. I work very hard to get the highest grades. I never go anywhere during winter break – it’s a great time to study without any distractions. My dream is to go to Harvard. That’s why I need to study a lot. I am a very determined person, I believe anything is possible if you work hard enough. I want to become a lawyer just like both of my parents. Hopefully, my dream will come true!

Jestem wzorowym uczniem. Ciężko pracuję na najwyższe oceny. Nigdy nigdzie nie wyjeżdżam podczas ferii zimowych – to doskonały czas, by się pouczyć w spokoju. Marzę, by pójść na Harvard. Dlatego muszę się dużo uczyć. Jestem bardzo zdeterminowaną osobą, wierzę, że wszystko jest możliwe jeśli odpowiednio ciężko się pracuje. Chcę zostać prawnikiem, tak jak moi rodzice. Mam nadzieję, że moje marzenie się spełni.

you have to make a plan to be an effective learner

I think that when it comes to studying, you have to make a plan to be an effective learner. You have to be well-organized and know when to take a break. That’s why, my daily study plan starts with yoga. I take the time to relax and meditate in the morning. After yoga, I’m ready to tackle more difficult subjects such as math, physics and chemistry. For the first hour, I review the material I studied the previous day. Repetition is key. Then, I go on to learning new things.

Myślę, że w przypadku nauki, trzeba ułożyć sobie plan, by być efektywnym uczniem. Trzeba być dobrze zorganizowanym i wiedzieć kiedy sobie zrobić przerwę. Dlatego rozpoczynam swój codzienny plan nauki jogą. Znajduję czas na to, żeby się zrelaksować i medytować nad ranem. Po jodze, jestem gotowa zmierzyć się z trudniejszymi przedmiotami takimi jak matematyka, fizyka i chemia. Przez pierwszą godzinę, powtarzam materiał, którego uczyłam się poprzedniego dnia. Powtarzanie to klucz. Następnie, przechodzę do uczenia się nowych rzeczy.

You have to give your brain time to relax

While studying, I always make sure to have something to snack on. I try to stick to vegetables, but I always crave chocolate. I can’t explain it. Whenever I study, I eat a lot of chocolate. At noon, I take a lunch break. After lunch, I move on to less demanding subjects such as history or biology. I try not to spend more than 6-7 hours studying. In the evenings, I usually take a long walk in the park with my dog and then watch some TV. You have to give your brain time to relax and do nothing.

Podczas uczenia się, zawsze muszę mieć coś do przegryzienia. Staram się trzymać warzyw, ale zawsze mam ochotę na czekoladę. Nie mogę tego wyjaśnić. Zawsze gdy się uczę, jem mnóstwo czekolady. Po południu, robię przerwę na lunch. Po lunchu, przechodzę do mniej wymagających przedmiotów takich jak historia czy biologia. Staram się nie spędzać więcej niż 6-7 godzin na nauce. Wieczorami, zazwyczaj idę na długi spacer po parku z psem a potem oglądam telewizję. Trzeba dać mózgowi czas, by się zrelaksować i nic nie robić.


opis ferii po angielsku

Opis ferii po angielsku: w domu i w Zakopanem

My winter break was great! I spent a lot of time outside, throwing snowballs and making snowmen. I also went ice-skating with my best friend a couple of times. In the evenings, when it was dark, I watched Netflix or played computer games. During the second week of my winter break, my whole family went to Zakopane. We stayed in a beautiful hotel that had a pool and a spa. When my family went skiing, I stayed at the hotel and relaxed in the sauna. I like skiing very much, but last year I had a very serious accident. I broke my leg when skiing and I still haven’t fully recovered. Maybe next year, I can hit the slopes again. Even though I didn’t go skiing this year, I really enjoyed my winter break.

Moje ferie zimowe były fantastyczne. Spędzał/am dużo czasu na zewnątrz, rzucając śnieżkami i robiąc bałwany. Byłam także na łyżwach z moją najlepszą przyjaciółką kilka razy. Wieczorami, gdy było ciemno, oglądałam Netflixa lub grałam w gry komputerowe. W drugim tygodniu ferii zimowych, moja cała rodzina pojechała do Zakopanego. Zatrzymaliśmy się w pięknym hotelu z basenem i spa. Podczas gdy moja rodzina szła na narty, ja zostawałam w hotelu i relaksowałam się w saunie. Bardzo lubię jeździć na nartach, ale w zeszłym roku miałam poważny wypadek. Złamałam nogę na nartach i nadal nie doszłam do siebie w pełni. Może w przyszłym roku mogę znowu wyruszyć na stok. Mimo, że nie jeździłam na nartach w tym roku, bardzo mi się podobały moje ferie zimowe.


Opis ferii po angielsku: na wsi

This year, I spent my winter break at my grandparent’s place in the countryside. My grandparents live in a small village surrounded by a forest that’s about 60 miles from a larger town. The roads were rarely cleared of snow and in the woods, the snow was knee-deep. Shoveling the driveway took over an hour every day. Thankfully, grandma always made us hot chocolate to thank us for our hard work. I remember one day, we shoveled the driveway in the morning and by noon, grandpa couldn’t barely see the car. Whenever he drove into town, he would put snow chains on the tires.

W tym roku ferie spędziłam u moich dziadków na wsi. Moi dziadkowie mieszkają w małej wiosce otoczonej lasem, która jest oddalona od większego miasta o około 60 mil. Drogi były rzadko odśnieżane, a w lesie śnieg sięgał nawet do kolan. Odśnieżanie podjazdu zajmowało ponad godzinę codziennie. Na szczęście, babcia zawsze nam robiła gorącą czekoladę, by nam podziękować za ciężką pracę. Pamiętam pewnego dnia, rano odśnieżyliśmy podjazd a już po południu dziadek ledwo widział samochód. A kiedy jechał do sklepu samochodem zakładał na opony łańcuchy.

we would sit in front of the fireplace and grandma would tell us stories

My brother and I spent a lot of time throwing snowballs and making snowmen. Over two weeks, I managed to build a whole family out of snow. We spent so much time outside that my grandma was afraid we’d get sick, because we were always soaking wet by dinnertime. We had to change into clean, dry clothes. Even my waterproof gloves were wet on the inside. In the evenings, I took a warm bath and wrapped myself in a blanket. In the meantime, my brother walked around the house in a T-shirt, as if it were summer. Before going to bed, we would sit in front of the fireplace and grandma would tell us stories of the old days.

Wraz z moim bratem spędzaliśmy dużo czasu na bitwach na śnieżki i budowaniu bałwanów. Przez dwa tygodnie, zdołałam wybudować całą śnieżną rodzinę. Spędzaliśmy tyle czasu na zewnątrz, że babcia bała się, że zachorujemy, bo do czasu obiadu byliśmy już całkowicie przemoczeni. Musieliśmy się przebierać w czyste, suche ubrania Nawet moje nieprzemakalne rękawiczki były mokre w środku. Wieczorami brałam gorącą kąpiel i owijałam się w koc. Ale mój brat biegał po domu w krótkim rękawku jakby nie czuł zimna. Przed snem siadaliśmy przy kominku, a babcia opowiadała nam bajki o starych czasach.

the stars were so amazing

One night, the weather was so bad that there was a power outage. Apparently, it was so cold outside and it had snowed so much that there was ice on the power lines. We spent the whole night in front of the fireplace trying to stay warm. One of us always had to be awake to make sure that the fire was still burning. I remember being so cold! But, it was also a magical night. At some point, we put on our winter coats and went outside. I couldn’t believe it, the stars were so amazing, I had never seen anything like it! I was so fascinated by the stars that when we came home, my mom decided to get me an early birthday present – a telescope! Who knows, maybe thanks to that power outage, I’ll decide to become an astronomer one day.

Pewnej nocy, pogoda była tak fatalna, że była awaria zasilania. Podobno, było tak zimno na zewnątrz i tyle śniegu napadało, że był lód na liniach energetycznych. Spędziliśmy całą noc przed kominkiem, próbując się ogrzać. Jedna osoba zawsze musiała czuwać by ogień się cały czas palił. Pamiętam, że było mi tak zimno! Ale to była także magiczna noc. W pewnym momencie, założyliśmy kurtki zimowe i wyszliśmy na zewnątrz. Nie wierzyłam, gwiazdy były tak niesamowite, nigdy nie widziałam czegoś podobnego! Byłam tak zafascynowana gwiazdami, że gdy pojechaliśmy do domu mama postanowiła dać mi przedwczesny prezent na urodziny – teleskop! Kto wie, może dzięki tej awarii zasilania, zdecyduję się zostać kiedyś astronomem.

Więcej słownictwa, które możesz wykorzystać do opisywania swoich ferii po angielsku znajdziesz we wpisach słownictwo zimowe po angielsku, sporty zimowe po angielsku oraz hobby po angielsku.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ