Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
arrive at, arrive, in, arrive to

arrive at, arrive in, arrive to

Czasownik arrive

Arrive to czasownik oznaczający przybyć, dotrzeć. Czasownik arrive możemy stosować z przyimkami at, in, on lub bez użycie przyimków.

Kiedy stosujemy arrive to?

Nie powinno używać się arrive z przyimkiem to. Dodanie po arrive przyimka to jest często popełnianym błędem, z powodu wpływu takich konstrukcji jak go to czy move to. Jednak wstawienie przyimka to po arrive jest uznawane za niepoprawne gramatycznie.

I arrived to the office.

Kiedy stosujemy arrive in?

Konstrukcje arrive in stosujemy, gdy:

+ mówimy o większym obszarze

Kiedy chcemy powiedzieć, że dotarliśmy do jakiejś lokalizacji geograficznej czy też jakiegoś miejsca zajmującego duży obszar np. miasta czy kraju, wtedy używamy przyimka in po arrive.

We arrive in France in two hours.

Dotrzemy do Francji za dwie godziny.

She arrived in New York two days ago.

Przybyła do Nowego Jorku dwa dni temu.

+ mówimy ogólnie o jakimś czasie

Przyimek in stosujemy, kiedy mówimy o miesiącu, roku lub porze roku.

The package arrived in May.

Paczka dotarła w maju.

The settlers arrived in 1620.

Koloniści przybyli w 1620 roku.

It will arrive in the fall.

To dotrze na jesieni.

Arrive on

Kiedy chcemy powiedzieć, że przybyliśmy gdzieś w jakimś konkretnym dniu – dniu tygodnia lub konkretnej dacie, wtedy po arrive stawiamy przyimek on.

Avah arrived on Monday.

Avah przybędzie w poniedziałek.

The news will arrive on February 24.

Wiadomości dotrą 24 lutego.


Kiedy stosujemy arrive at?

Konstrukcję arrive at stosujemy, gdy:

+ mamy na myśli konkretne miejsce

Przyimek at stosujemy, gdy mówimy o jakimś konkretnym, mniejszym miejscu takim jak np. budynek lub część budynku.

They will arrive at the hotel at 5 a.m.

Przybędą do hotelu o piątej rano.

She arrived at the office before me.

Dotarła do biura przede mną.

+ wymieniamy konkretną godzinę

She will arrive at 5 p.m. so go pick her up.

Ona przybędzie o siedemnastej więc odbierz ją.

Mike arrived at 10 a.m.

Mike przybył o 10 rano.

Popularne wyrażenia z arrive

Arrive at something
W przenośni arrive at something użyjemy, aby powiedzieć że doszliśmy do czegoś.

Adam and Avah arrived at an agreement.

Adam i Avah doszli do porozumienia.

We arrived at the same conclusion.

Doszliśmy do tego samego wniosku.

Arrive on the scene
Popularne wyrażenia, które często można usłyszeć w serialach kryminalnych to arrive on the scene, czyli przybyć na miejsce zdarzenia.

The police arrived on the scene of the crime.

Policja przybyła na miejsce zbrodni.


arrive at, arrive, in, arrive to

Kiedy pomijamy przyimki po arrive?

Po arrive nie stawiamy przyimków, gdy:

– po arrive stawiamy określenie czasu

Arrive może występować bez żadnych przyimków, gdy po arrive stawiamy określenia czasu takie jak: today, early czy 15 minutes ago.

They will arrive today.

Oni przybędą dzisiaj.

I arrived early for the meeting.

Wcześnie przybyłem/am na spotkanie.

– po arrive występuje przysłówek miejsca

Gdy po arrive stawiamy przysłówki miejsca takie jak home, here, there, wtedy po arrive nie stawiamy przyimków.

We finally arrived home.

Wreszcie dotarliśmy do domu.

When did this letter arrive here?

Kiedy ten list tutaj dotarł?

Dowiedz się więcej o home jako przysłówku z wpisu go home czy go to home.


Czasownik arrive: podsumowanie

Arrive stosujemy, gdy mówimy o czasie, w którym gdzieś dotarliśmy oraz o miejscu do którego przybyliśmy.

When will we arrive?
ATONIN

+ konkretna godzina

We will arrive at 6 p.m.

+ konkretny dzień

We will arrive on Saturday.
We will arrive on March 4.

+ ogólny czas

We will arrive in March.
WeI will arrive in 2020.

We will arrive in the winter.

Where will we arrive?

+ konkretne miejsce

We will arrive at the hotel.

+ miejsce o dużym obszarze

We will arrive in Canada.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube