to_change_czasownik_slownik_angielskiego

CHANGE

CHANGE
/tʃeɪndʒ/
verb (czasownik)
infinitiveto change
past tensechanged
past participlechanged
imperativechange
present participlechanging
  1. zmieniać, odmieniać
  2. przebierać się
  3. wymieniać
  4. przesiadać się

Przykładowe użycie słowa change

 

Many people don’t know how they can change their lives. It’s easy! Stop thinking about it and just start doing it!

Wielu ludzi nie wie jak mogą zmienić swoje życie. To proste! Przestań o tym myśleć i zacznij to po prostu robić!

You can change, you just have to believe that you can!

Możesz się zmienić, musisz tylko uwierzyć, że potrafisz!

People like him always think they can change the world, but they can’t. It’s just not that simple.

Ludzie tacy jak on zawsze myślą, że mogą zmienić świat, ale nie mogą. To nie jest takie proste.

Promise me that you’ll never change. That you’ll always stay the same. I love you just the way you are.

Obiecaj mi że nigdy się nie zmienisz. Że zawsze pozostaniesz taki/taka jak jesteś. Kocham cię takim/taką jakim/jaką jesteś.

When you add water to it, it’ll change its shape.

Kiedy dodasz do tego wody, zmieni swój kształt.

I was in such a hurry that I didn’t even notice that the light had changed. So the car that hit me, it didn’t come out of nowhere. I shouldn’t have been in the middle of the intersection. I was at fault and I’ll take full responsibility for my actions.

Tak się spieszyłem/spieszyłam, że nie zauważyłam nawet, że zmieniło się światło. Więc kiedy uderzył we mnie samochód, nie pojawił się znikąd. Nie powinienem był/powinnam była być na środku skrzyżowania. To była moja wina i wezmę pełną odpowiedzialność za moje czyny.


Idiomy i phrasal verbs ze słowem change

 

I’m so sick of everything. I really need a change of scenery.

Mam wszystkiego dość. Potrzebuję zmiany otoczenia.

He’s been a thief all his life and you know what they say – a leopard cannot change its spots.

On był złodziejem przez całe swoje życie i jak to mówią – starych zwyczajów nie można się łatwo pozbyć.

I really don’t want to talk about this. Let’s change the subject.

Nie chcę o tym rozmawiać. Zmieńmy temat.

Sarah bought tickets for the concert, but a week later she changed her mind and decided that she didn’t want to go after all.

Sarah kupiłą dwa bilety na koncert, ale tydzień później zmieniła zdanie i zdecydowała, że nie chce iść.

I’ve had a change of heart. I think I will apologize to her.

Zmieniłem/Zmieniłam zdanie. Chyba ją przeproszę.


Odmiana słowa change

 

Present simple
IchangeWechange
YouchangeYouchange
He/She/ItchangesTheychange

We change our sheets every week. I can’t imagine doing it less often!

Zmieniamy pościel co tydzień. Nie wyobrażam sobie robić tego rzadziej!

Adam changes girlfriends all the time. He’s such a playboy!

Adam zmienia dziewczyny jak rękawiczki. Niezły z niego playboy!

Nothing ever changes. Everything stays the same.

Nic nigdy się nie zmienia. Wszystko zostaje takie samo.

Can you change the channel? I really don’t like documentaries.

Możesz zmienić kanał? Nie za bardzo lubię filmy dokumentalne.

Don’t try to change me. I am who I am and if you don’t like it, you don’t have to be friends with me.

Nie próbuj mnie zmienić. Jestem kim jestem i jeśli ci się to nie podoba, nie musisz się ze mną przyjaźnić.

Present continuous
Iam changingWeare changing
Youare changingYouare changing
He/She/Itis changingTheyare changing

Don’t come in! I’m changing right now!

Nie wchodź! Przebieram się!

Times are changing. Values that were once important, are no longer appreciated.

Czasy się zmieniają. Wartości, które były kiedyś ważne, nie są już doceniane.

I’m changing. I can feel it from the inside. That book that you gave me was really helpful, I finally understand why I’ve been reacting with such anger to certain things.

Zmieniam się. Czuję to w środku. Ta książka, którą mi dałeś/dałaś była bardzo pomocna, w końcu rozumiem czemu reagowałem/reagowałam gniewem na niektóre rzeczy.

Present perfect
Ihave changedWehave changed
Youhave changedYouhave changed
He/She/Ithas changedTheyhave changed

I didn’t even notice how much he’s changed. I’m quite surprised to be honest.

Nie zauważyłem/zauważyłam jak bardzo się zmieniła. Szczerze, jestem zaskoczony/zaskoczona.

She’s changed for the worse. She used to be such a sweet girl and now she’s just plain rude.

Zmieniła się na gorsze. Kiedyś była taką słodką dziewczyną, a teraz jest po prostu niemiła.

Present perfect continuous
Ihave been changingWehave been changing
Youhave been changingYouhave been changing
He/She/Ithas been changingTheyhave been changing

He’s been changing his tire for over an hour. Maybe he just doesn’t know how to do it properly.

Zmieniał oponę przez ponad godzinę. Może po prostu nie wie jak to zrobić dobrze.

The whole industry has been changing.

Cały przemysł się zmienia.

Thomas has been changing people’s lives since 2001.

Thomas zmienia życie ludzi od 2001 roku.

Past simple
IchangedWechanged
YouchangedYouchanged
He/She/ItchangedTheychanged

You changed? Good, you look better in this dress.

Przebrałaś się? Dobrze, w tej sukience wyglądasz lepiej.

She changed her whole life for you. She moved to a foreign country, quit her job, stopped talking to her friends. I don’t think you should sacrifice everything just for a relationship.

Zmieniła dla ciebie całe swoje życie. Przeprowadziła się do obcego kraju, rzuciłą pracę, przestała rozmawiać ze swoimi znajomymi. Uważam, że nie powinno się poświęcać wszystkiego tylko dla związku.

Did you know Susan is not her real name? Apparently, her parents had named her Poverty and she got teased a lot at school. So, as soon as she turned 16 she changed her name to Susan.

Wiedziałeś/Wiedziałaś, że Susan to nie jest jej prawdziwe imię? Podobno jej rodzice nazwali ją Poverty(bieda) i wszyscy śmiali się z niej w szkole. Więc kiedy tylko skończyła 16 lat, zmieniłą imię na Susan.

Past continuous
Iwas changingWewere changing
Youwere changingYouwere changing
He/She/Itwas changingTheywere changing

I was changing my tire when it started to rain.

Zmieniałem/Zmieniałam oponę, kiedy zaczęło padać.

We were changing Emma’s diaper when we heard a loud “bang.” We were sure there was an explosion nearby, maybe a gas leak? But when we turned on the news, it turned out a plane had crashed a couple of miles from our house.

Zmienialiśmy Emmie pieluchę, kiedy usłyszeliśmy głośne “bum”. Byliśmy pewni, że gdzieś niedaleko była jakaś eksplozja, może wyciek gazu? Ale kiedy włączyliśmy wiadomości, okazało się, że kilka mil od naszego domu rozbił się samolot.

Past perfect
Ihad changedWehad changed
Youhad changedYouhad changed
He/She/Ithad changedTheyhad changed

By the time I went to college, I had changed my mind about what I want to do in the future about a million times. It’s not easy to decide what you want to do with the rest of your life!

Zanim poszedłem/poszłam na studia, zmieniłem/zmieniłam zdanie na temat tego, co chcę robić w życiu jakieś milion razy. Nie jest łatwo zdecydować co chcesz robić przez resztę życia!

Times had indeed changed, but I had managed to stay the same.

Czasy rzeczywiście się zmieniły, ale mnie udało się pozostać takim samym.

Past perfect continuous
Ihad been changingWehad been changing
Youhad been changingYouhad been changing
He/She/Ithad been changingTheyhad been changing

It turned out that the camera had been changing the dates on the photos for years.

Okazało się, że ten aparat zmieniał daty na zdjęciach przez wiele lat.

He claimed that things had been changing for a while, but the truth is, nothing had really changed.

On twierdził, że sytuacja przez chwilę się zmieniała, ale tak naprawdę nie zmieniło się nic.

Future simple
Iwill changeWewill change
Youwill changeYouwill change
He/She/Itwill changeTheywill change

Nothing will ever change with you. You don’t want to work on yourself, that’s why you’ll always be the sour, angry man. I wish you the best of luck.

Nic nigdy się w tobie nie zmieni. Nie chcesz nad sobą pracować, dlatego zawsze będziesz nieuprzejmy i gniewny. Życzę Ci szczęścia.

Here are some positive habits that will change your life.

Oto kilka dobrych nawyków, które zmienią twoje życie.

By changing the way you think, you will eventually change the way you act.

Poprzez zmianę swojego myślenia, w końcu zmienisz swoje zachowanie.

Future continuous
Iwill be changingWewill be changing
Youwill be changingYouwill be changing
He/She/Itwill be changingTheywill be changing

She will be changing schools soon. I hope she makes friends quickly wherever she goes.

Niedługo będzie zmieniała szkołę. Mam nadzieję, że szybko znajdzie nowych przyjaciół, gdziekolwiek nie trafi.

I’ll be changing cars just as soon as I get a raise. I can’t wait.

Zmienię samochód kiedy tylko dostanę podwyżkę. Nie mogę się doczekać.

Future perfect
Iwill have changedWewill have changed
Youwill have changedYouwill have changed
He/She/Itwill have changedTheywill have changed

I will have changed my Internet provider by next year. There’s a new company on the market and they’re offering a pretty sweet deal. I’m just waiting for my current contract to expire so that I can sign a new one with them.

Do końca roku zmienię mojego dostawcę internetu. Na rynku jest nowa firma, która oferuje całkiem niezłą okazję. Czekam tylko, aż moja obecna umowa wygaśnie, żeby podpisać nową z nimi.

Future perfect continuous
Iwill have been changingWewill have been changing
Youwill have been changingYouwill have been changing
He/She/Itwill have been changingTheywill have been changing

By noon they will have been changing that tire for over 10 hours. That’s just ridiculous! How difficult is it to change a tire?

Do północy będzie już ponad 10 godzin odkąd zmieniają tę oponę. To niedorzeczne! Jak trudne jest zmienienie opony?


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould changeWewould change
Youwould changeYouwould change
He/She/Itwould changeTheywould change

He promised he would change his attitude.

On obiecał, że zmieni swoje nastawienie.

I would change that shirt if I were you. It’s too casual for a job interview and you need to make a good first impression.

Na twoim miejscu zmieniłbym/zmieniłabym tę koszulę. Jest za mało elegancka na rozmowę o pracę, a musisz wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

He gave her some tips that apparently would change her life.

Dał jej kilka wskazówek, które podobno mają odmienić jej życie.

There are certain things we can do that would change the world.

Są pewne rzeczy, które możemy zrobić, które zmieniłyby świat.

Present conditional: negative
Iwould not changeWewould not change
Youwould not changeYouwould not change
He/She/Itwould not changeTheywould not change

There’s nothing that I wouldn’t change for you. You’re my everything.

Nie ma rzeczy, której bym dla ciebie nie zmienił/zmieniła. Jesteś dla mnie wszystkim.

He told me he wouldn’t change a thing about me.

Powiedział mi, że nic by we mnie nie zmienił.

I wouldn’t change anything in my life. Everything is just the way it should be.

Nie zmieniłbym/zmieniłabym niczego w moim życiu. Wszystko jest tak, jak być powinno.

Present conditional: interrogative
IWould I change…?WeWould we change…?
YouWould you change…?YouWould you change…?
He/She/ItWould he/she/it change…?TheyWould they change…?

Would he change if you asked him to?

Czy zmieniłby się gdybyś go o to poprosił/poprosiła?

Would you change your attitude towards him if I asked you to?

Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś swoje nastawienie do niego gdybym cię o to poprosił/poprosiła?

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be changingWewould be changing
Youwould be changingYouwould be changing
He/She/Itwould be changingTheywould be changing

I was told we would be changing offices soon.

Powiedziano mi, że niedługo będziemy zmieniać biuro.

He knew he would be changing jobs soon, but he didn’t realize it was going to be this soon.

Wiedział, że niedługo będzie zmieniał pracę, ale nie zdawał sobie sprawy, że to będzie tak wcześnie.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be changingWewould not be changing
Youwould not be changingYouwould not be changing
He/She/Itwould not be changingTheywould not be changing

I would not be changing clothes right now if my mother hadn’t told me to.

Nie przebierałbym/przebierałabym się teraz gdyby moja matka mi nie kazała.

When they called, I confirmed that I would not be changing Internet providers.

Kiedy zadzwonili, potwierdziłem/potwierdziłam, że nie będę zmieniał/zmieniała dostawcy internetu.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be changing…?WeWould we be changing…?
YouWould you be changing…?YouWould you be changing…?
He/She/ItWould he/she/it be changing…?TheyWould they be changing…?

Would I be changing shirts right now if I didn’t want to look good?

Czy zmieniałbym/zmieniałabym teraz koszulę gdybym nie chciał/chciała wyglądać dobrze?

Would they be changing their privacy policy if they didn’t need to?

Czy zmienialiby swoją politykę prywatności gdyby nie było takiej potrzeby?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have changedWewould have changed
Youwould have changedYouwould have changed
He/She/Itwould have changedTheywould have changed

She would have changed her number if she had known he was going to be calling her several times a day for the couple of months. She just thought he would eventually get bored of it.

Zmieniłaby numer gdyby wiedziała, że będzie wydzwaniał do niej kilka razy dziennie przez kilka miesięcy. Myślała, że w końcu jej się to znudzi.

Perfect conditional: negative
Iwould not have changedWewould not have changed
Youwould not have changedYouwould not have changed
He/She/Itwould not have changedTheywould not have changed

I would not have changed the batteries in that clock if I had known they were new.

Nie zmieniłbym/zmieniłabym baterii w zegarku, gdybym wiedział/wiedziała, że są nowe.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have changed…?WeWould we have changed…?
YouWould you have changed…?YouWould you have changed…?
He/She/ItWould he/she/it have changed…?TheyWould they have changed…?

Would you have changed your number if you were in Emma’s shoes?

Czy na miejscu Emmy zmieniłbyś/zmieniłabyś numer?

Would you have changed your mind about the trip if you had known that they were gravely sick?

Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś zdanie na temat wycieczki gdybyś wiedział/wiedziała, że są bardzo chorzy?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been changingWewould have been changing
Youwould have been changingYouwould have been changing
He/She/Itwould have been changingTheywould have been changing

I would have been changing my mind right now about going to Greece if I had known it was so important to her.

Zmieniałbym/Zmieniałabym teraz zdanie na temat wyjazdu do Grecji gdybym wiedział/wiedziała, że to jest dla niej takie ważne.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been changingWewould not have been changing
Youwould not have been changingYouwould not have been changing
He/She/Itwould not have been changingTheywould not have been changing

He would not have been changing his shirt all the time during the wedding if he didn’t have hyperhidrosis.

Nie zmieniałby koszul cały czas podczas wesela gdyby nie cierpiał na nadpotliwość.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been changing…?WeWould we have been changing…?
YouWould you have been changing…?YouWould you have been changing…?
He/She/ItWould he/she/it have been changing…?TheyWould they have been changing…?

Would she have been changing my mind all the time if she had felt secure in her relationship?

Czy zmieniałaby ciągle zdanie gdyby czuła się pewnie w swoim związku?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.