to_change_czasownik_slownik_angielskiego

CHANGE

CHANGE
/tʃeɪndʒ/
verb (czasownik)
infinitive to change
past tense changed
past participle changed
imperative change
present participle changing
  1. zmieniać, odmieniać
  2. przebierać się
  3. wymieniać
  4. przesiadać się

Przykładowe użycie słowa change

 

Many people don’t know how they can change their lives. It’s easy! Stop thinking about it and just start doing it!

Wielu ludzi nie wie jak mogą zmienić swoje życie. To proste! Przestań o tym myśleć i zacznij to po prostu robić!

You can change, you just have to believe that you can!

Możesz się zmienić, musisz tylko uwierzyć, że potrafisz!

People like him always think they can change the world, but they can’t. It’s just not that simple.

Ludzie tacy jak on zawsze myślą, że mogą zmienić świat, ale nie mogą. To nie jest takie proste.

Promise me that you’ll never change. That you’ll always stay the same. I love you just the way you are.

Obiecaj mi że nigdy się nie zmienisz. Że zawsze pozostaniesz taki/taka jak jesteś. Kocham cię takim/taką jakim/jaką jesteś.

When you add water to it, it’ll change its shape.

Kiedy dodasz do tego wody, zmieni swój kształt.

I was in such a hurry that I didn’t even notice that the light had changed. So the car that hit me, it didn’t come out of nowhere. I shouldn’t have been in the middle of the intersection. I was at fault and I’ll take full responsibility for my actions.

Tak się spieszyłem/spieszyłam, że nie zauważyłam nawet, że zmieniło się światło. Więc kiedy uderzył we mnie samochód, nie pojawił się znikąd. Nie powinienem był/powinnam była być na środku skrzyżowania. To była moja wina i wezmę pełną odpowiedzialność za moje czyny.


Idiomy i phrasal verbs ze słowem change

 

I’m so sick of everything. I really need a change of scenery.

Mam wszystkiego dość. Potrzebuję zmiany otoczenia.

He’s been a thief all his life and you know what they say – a leopard cannot change its spots.

On był złodziejem przez całe swoje życie i jak to mówią – starych zwyczajów nie można się łatwo pozbyć.

I really don’t want to talk about this. Let’s change the subject.

Nie chcę o tym rozmawiać. Zmieńmy temat.

Sarah bought tickets for the concert, but a week later she changed her mind and decided that she didn’t want to go after all.

Sarah kupiłą dwa bilety na koncert, ale tydzień później zmieniła zdanie i zdecydowała, że nie chce iść.

I’ve had a change of heart. I think I will apologize to her.

Zmieniłem/Zmieniłam zdanie. Chyba ją przeproszę.


Odmiana słowa change

 

Present simple
I change We change
You change You change
He/She/It changes They change

We change our sheets every week. I can’t imagine doing it less often!

Zmieniamy pościel co tydzień. Nie wyobrażam sobie robić tego rzadziej!

Adam changes girlfriends all the time. He’s such a playboy!

Adam zmienia dziewczyny jak rękawiczki. Niezły z niego playboy!

Nothing ever changes. Everything stays the same.

Nic nigdy się nie zmienia. Wszystko zostaje takie samo.

Can you change the channel? I really don’t like documentaries.

Możesz zmienić kanał? Nie za bardzo lubię filmy dokumentalne.

Don’t try to change me. I am who I am and if you don’t like it, you don’t have to be friends with me.

Nie próbuj mnie zmienić. Jestem kim jestem i jeśli ci się to nie podoba, nie musisz się ze mną przyjaźnić.

Present continuous
I am changing We are changing
You are changing You are changing
He/She/It is changing They are changing

Don’t come in! I’m changing right now!

Nie wchodź! Przebieram się!

Times are changing. Values that were once important, are no longer appreciated.

Czasy się zmieniają. Wartości, które były kiedyś ważne, nie są już doceniane.

I’m changing. I can feel it from the inside. That book that you gave me was really helpful, I finally understand why I’ve been reacting with such anger to certain things.

Zmieniam się. Czuję to w środku. Ta książka, którą mi dałeś/dałaś była bardzo pomocna, w końcu rozumiem czemu reagowałem/reagowałam gniewem na niektóre rzeczy.

Present perfect
I have changed We have changed
You have changed You have changed
He/She/It has changed They have changed

I didn’t even notice how much he’s changed. I’m quite surprised to be honest.

Nie zauważyłem/zauważyłam jak bardzo się zmieniła. Szczerze, jestem zaskoczony/zaskoczona.

She’s changed for the worse. She used to be such a sweet girl and now she’s just plain rude.

Zmieniła się na gorsze. Kiedyś była taką słodką dziewczyną, a teraz jest po prostu niemiła.

Present perfect continuous
I have been changing We have been changing
You have been changing You have been changing
He/She/It has been changing They have been changing

He’s been changing his tire for over an hour. Maybe he just doesn’t know how to do it properly.

Zmieniał oponę przez ponad godzinę. Może po prostu nie wie jak to zrobić dobrze.

The whole industry has been changing.

Cały przemysł się zmienia.

Thomas has been changing people’s lives since 2001.

Thomas zmienia życie ludzi od 2001 roku.

Past simple
I changed We changed
You changed You changed
He/She/It changed They changed

You changed? Good, you look better in this dress.

Przebrałaś się? Dobrze, w tej sukience wyglądasz lepiej.

She changed her whole life for you. She moved to a foreign country, quit her job, stopped talking to her friends. I don’t think you should sacrifice everything just for a relationship.

Zmieniła dla ciebie całe swoje życie. Przeprowadziła się do obcego kraju, rzuciłą pracę, przestała rozmawiać ze swoimi znajomymi. Uważam, że nie powinno się poświęcać wszystkiego tylko dla związku.

Did you know Susan is not her real name? Apparently, her parents had named her Poverty and she got teased a lot at school. So, as soon as she turned 16 she changed her name to Susan.

Wiedziałeś/Wiedziałaś, że Susan to nie jest jej prawdziwe imię? Podobno jej rodzice nazwali ją Poverty(bieda) i wszyscy śmiali się z niej w szkole. Więc kiedy tylko skończyła 16 lat, zmieniłą imię na Susan.

Past continuous
I was changing We were changing
You were changing You were changing
He/She/It was changing They were changing

I was changing my tire when it started to rain.

Zmieniałem/Zmieniałam oponę, kiedy zaczęło padać.

We were changing Emma’s diaper when we heard a loud „bang.” We were sure there was an explosion nearby, maybe a gas leak? But when we turned on the news, it turned out a plane had crashed a couple of miles from our house.

Zmienialiśmy Emmie pieluchę, kiedy usłyszeliśmy głośne „bum”. Byliśmy pewni, że gdzieś niedaleko była jakaś eksplozja, może wyciek gazu? Ale kiedy włączyliśmy wiadomości, okazało się, że kilka mil od naszego domu rozbił się samolot.

Past perfect
I had changed We had changed
You had changed You had changed
He/She/It had changed They had changed

By the time I went to college, I had changed my mind about what I want to do in the future about a million times. It’s not easy to decide what you want to do with the rest of your life!

Zanim poszedłem/poszłam na studia, zmieniłem/zmieniłam zdanie na temat tego, co chcę robić w życiu jakieś milion razy. Nie jest łatwo zdecydować co chcesz robić przez resztę życia!

Times had indeed changed, but I had managed to stay the same.

Czasy rzeczywiście się zmieniły, ale mnie udało się pozostać takim samym.

Past perfect continuous
I had been changing We had been changing
You had been changing You had been changing
He/She/It had been changing They had been changing

It turned out that the camera had been changing the dates on the photos for years.

Okazało się, że ten aparat zmieniał daty na zdjęciach przez wiele lat.

He claimed that things had been changing for a while, but the truth is, nothing had really changed.

On twierdził, że sytuacja przez chwilę się zmieniała, ale tak naprawdę nie zmieniło się nic.

Future simple
I will change We will change
You will change You will change
He/She/It will change They will change

Nothing will ever change with you. You don’t want to work on yourself, that’s why you’ll always be the sour, angry man. I wish you the best of luck.

Nic nigdy się w tobie nie zmieni. Nie chcesz nad sobą pracować, dlatego zawsze będziesz nieuprzejmy i gniewny. Życzę Ci szczęścia.

Here are some positive habits that will change your life.

Oto kilka dobrych nawyków, które zmienią twoje życie.

By changing the way you think, you will eventually change the way you act.

Poprzez zmianę swojego myślenia, w końcu zmienisz swoje zachowanie.

Future continuous
I will be changing We will be changing
You will be changing You will be changing
He/She/It will be changing They will be changing

She will be changing schools soon. I hope she makes friends quickly wherever she goes.

Niedługo będzie zmieniała szkołę. Mam nadzieję, że szybko znajdzie nowych przyjaciół, gdziekolwiek nie trafi.

I’ll be changing cars just as soon as I get a raise. I can’t wait.

Zmienię samochód kiedy tylko dostanę podwyżkę. Nie mogę się doczekać.

Future perfect
I will have changed We will have changed
You will have changed You will have changed
He/She/It will have changed They will have changed

I will have changed my Internet provider by next year. There’s a new company on the market and they’re offering a pretty sweet deal. I’m just waiting for my current contract to expire so that I can sign a new one with them.

Do końca roku zmienię mojego dostawcę internetu. Na rynku jest nowa firma, która oferuje całkiem niezłą okazję. Czekam tylko, aż moja obecna umowa wygaśnie, żeby podpisać nową z nimi.

Future perfect continuous
I will have been changing We will have been changing
You will have been changing You will have been changing
He/She/It will have been changing They will have been changing

By noon they will have been changing that tire for over 10 hours. That’s just ridiculous! How difficult is it to change a tire?

Do północy będzie już ponad 10 godzin odkąd zmieniają tę oponę. To niedorzeczne! Jak trudne jest zmienienie opony?


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would change We would change
You would change You would change
He/She/It would change They would change

He promised he would change his attitude.

On obiecał, że zmieni swoje nastawienie.

I would change that shirt if I were you. It’s too casual for a job interview and you need to make a good first impression.

Na twoim miejscu zmieniłbym/zmieniłabym tę koszulę. Jest za mało elegancka na rozmowę o pracę, a musisz wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

He gave her some tips that apparently would change her life.

Dał jej kilka wskazówek, które podobno mają odmienić jej życie.

There are certain things we can do that would change the world.

Są pewne rzeczy, które możemy zrobić, które zmieniłyby świat.

Present conditional: negative
I would not change We would not change
You would not change You would not change
He/She/It would not change They would not change

There’s nothing that I wouldn’t change for you. You’re my everything.

Nie ma rzeczy, której bym dla ciebie nie zmienił/zmieniła. Jesteś dla mnie wszystkim.

He told me he wouldn’t change a thing about me.

Powiedział mi, że nic by we mnie nie zmienił.

I wouldn’t change anything in my life. Everything is just the way it should be.

Nie zmieniłbym/zmieniłabym niczego w moim życiu. Wszystko jest tak, jak być powinno.

Present conditional: interrogative
I Would I change…? We Would we change…?
You Would you change…? You Would you change…?
He/She/It Would he/she/it change…? They Would they change…?

Would he change if you asked him to?

Czy zmieniłby się gdybyś go o to poprosił/poprosiła?

Would you change your attitude towards him if I asked you to?

Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś swoje nastawienie do niego gdybym cię o to poprosił/poprosiła?

Present continuous conditional: affirmative
I would be changing We would be changing
You would be changing You would be changing
He/She/It would be changing They would be changing

I was told we would be changing offices soon.

Powiedziano mi, że niedługo będziemy zmieniać biuro.

He knew he would be changing jobs soon, but he didn’t realize it was going to be this soon.

Wiedział, że niedługo będzie zmieniał pracę, ale nie zdawał sobie sprawy, że to będzie tak wcześnie.

Present continuous conditional: negative
I would not be changing We would not be changing
You would not be changing You would not be changing
He/She/It would not be changing They would not be changing

I would not be changing clothes right now if my mother hadn’t told me to.

Nie przebierałbym/przebierałabym się teraz gdyby moja matka mi nie kazała.

When they called, I confirmed that I would not be changing Internet providers.

Kiedy zadzwonili, potwierdziłem/potwierdziłam, że nie będę zmieniał/zmieniała dostawcy internetu.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be changing…? We Would we be changing…?
You Would you be changing…? You Would you be changing…?
He/She/It Would he/she/it be changing…? They Would they be changing…?

Would I be changing shirts right now if I didn’t want to look good?

Czy zmieniałbym/zmieniałabym teraz koszulę gdybym nie chciał/chciała wyglądać dobrze?

Would they be changing their privacy policy if they didn’t need to?

Czy zmienialiby swoją politykę prywatności gdyby nie było takiej potrzeby?

Perfect conditional: affirmative
I would have changed We would have changed
You would have changed You would have changed
He/She/It would have changed They would have changed

She would have changed her number if she had known he was going to be calling her several times a day for the couple of months. She just thought he would eventually get bored of it.

Zmieniłaby numer gdyby wiedziała, że będzie wydzwaniał do niej kilka razy dziennie przez kilka miesięcy. Myślała, że w końcu jej się to znudzi.

Perfect conditional: negative
I would not have changed We would not have changed
You would not have changed You would not have changed
He/She/It would not have changed They would not have changed

I would not have changed the batteries in that clock if I had known they were new.

Nie zmieniłbym/zmieniłabym baterii w zegarku, gdybym wiedział/wiedziała, że są nowe.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have changed…? We Would we have changed…?
You Would you have changed…? You Would you have changed…?
He/She/It Would he/she/it have changed…? They Would they have changed…?

Would you have changed your number if you were in Emma’s shoes?

Czy na miejscu Emmy zmieniłbyś/zmieniłabyś numer?

Would you have changed your mind about the trip if you had known that they were gravely sick?

Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś zdanie na temat wycieczki gdybyś wiedział/wiedziała, że są bardzo chorzy?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been changing We would have been changing
You would have been changing You would have been changing
He/She/It would have been changing They would have been changing

I would have been changing my mind right now about going to Greece if I had known it was so important to her.

Zmieniałbym/Zmieniałabym teraz zdanie na temat wyjazdu do Grecji gdybym wiedział/wiedziała, że to jest dla niej takie ważne.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been changing We would not have been changing
You would not have been changing You would not have been changing
He/She/It would not have been changing They would not have been changing

He would not have been changing his shirt all the time during the wedding if he didn’t have hyperhidrosis.

Nie zmieniałby koszul cały czas podczas wesela gdyby nie cierpiał na nadpotliwość.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been changing…? We Would we have been changing…?
You Would you have been changing…? You Would you have been changing…?
He/She/It Would he/she/it have been changing…? They Would they have been changing…?

Would she have been changing my mind all the time if she had felt secure in her relationship?

Czy zmieniałaby ciągle zdanie gdyby czuła się pewnie w swoim związku?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.