to_call_czasownik_slownik_angielskiego

CALL

CALL
/kɒːl/
verb (czasownik)
infinitiveto call
past tensecalled
past participlecalled
imperativecall
present participlecalling
  1. dzwonić
  2. nazywać kogoś/coś
  3. zawołać
  4. wywoływać kogoś

Przykładowe użycie słowa call

 

Call me when you get home. Just don’t forget!

Zadzwoń, jak będziesz w domu. Tylko nie zapomnij!

He never called me back.

Nigdy już do mnie nie oddzwonił.

I think there’s someone following me! Call the cops!

Chyba ktoś mnie śledzi! Dzwoń na policję!

What was that movie called? I can’t remember.

Jak nazywał się ten film? Nie mogę sobie przypomnieć.

I’m having a heart attack! Call for help!

Mam zawał! Zadzwoń po pomoc!

Adam called me a liar yesterday.

Adam nazwał mnie wczoraj kłamcą/kłamczuchą.

As soon as I found out what was going on in that house, I called the police.

Kiedy tylko dowiedziałem/dowiedziałam się co dzieje się w tym domu, zadzwoniłem/zadzwoniłam na policję.

Can I call you tomorrow morning? I’m busy now.

Czy mogę zadzwonić do ciebie jutro rano? Jestem teraz zajęty/zajęta.

I’ll call you back as soon as I can.

Oddzwonię do ciebie kiedy tylko będę mógł/mogła.

Have you ever wondered why an apple is called “an apple”?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/zastanawiałaś się dlaczego jabłko nazywa się “jabłko”?


Idiomy ze słowem call

 

I didn’t do this! I swear! Adam was calling all the shots!

Nie zrobiłem/zrobiłam tego! Przysięgam! To wszystko sprawka Adama!

We’ll turn ourselves in, you can call off the dogs.

Zgłosimy się na policję, możesz już wyluzować.

I’m so tired. Can we call it a night?

Jestem taki zmęczony/zmęczona. Może skończymy na dzisiaj?

That was a really good call! You were lucky!

To była dobra decyzja! Miałeś/Miałaś szczęście!

Hitting rock bottom was a wake-up call for her.

Stoczenie się na samo dno było dla niej gwałtowną pobudką.

If she threatens them with a lawsuit, they’ll surely call her bluff.

Jeśli zagrozi im procesem sądowym, na pewno będą chcieli, żeby udowodniła swoje racje.

Stop calling me names! What did I do to deserve this?

Przestań mnie przezywać! Co takiego zrobiłem/zrobiłam, żeby na to zasłużyć?

We almost crashed the car on our way to the airport. It was a close shave.

Prawie rozbiliśmy samochód po drodze na lotnisko. Było blisko.

You saved my life last year and now I’ve saved yours, I think we can call it square.

Uratowałeś mi życie w zeszłym roku, chyba jesteśmy kwita.


Odmiana słowa call

 

Present simple
IcallWecall
YoucallYoucall
He/She/ItcallsTheycall

I call my parents every weekend. We talk about lots of different matters.

Dzwonię do moich rodziców co weekend. Rozmawiamy o wielu różnych sprawach.

Don’t you ever dare call me again! I never want to hear from you!

Nawet nie waż się więcej do mnie dzwonić! Nie chcę cię więcej słyszeć!

Oh good, you’re here. You got the call too?

O dobrze, jesteś. Też dostałeś/dostałaś telefon?

How often do you call your best friend to talk about insignificant things? Just to gossip?

Jak często dzwonisz do swojej przyjaciółki/przyjeciela żeby pogadać o głupotach? Tylko na plotki?

Did you hear her call for help? If so, why didn’t you help her?

Czy słyszałeś/słyszałaś jej wołanie o pomoc? Jeśli tak, czemu jej nie pomogłeś/pomogłaś?

Present continuous
Iam callingWeare calling
Youare callingYouare calling
He/She/Itis callingTheyare calling

I’m calling the police. Don’t think you’ll get away with this!

Dzwonię na policję. Nie myśl, że ujdzie ci to na sucho!

Hi, I’m calling about the complaint you filed yesterday? I was wondering if you could answer some questions, which would help process the claim more quickly?

Dzień dobry, dzwonię w sprawie skargi, która Pan/Pani wczoraj złożył/złożyła. Czy mógłby Pan/ mogłąby Pani odpowiedzieć na kilka pytań, które pomogą szybciej rozpatrzyć wniosek?

Hey Jenna, I’m just calling to make sure you got home alright.

Hej Jenna, dzwonię, żeby upewnić się, że dotarłaś bezpiecznie do domu.

So, what you’re saying is that you have absolutely no idea who is calling you in the middle of the night?

A więc, mówisz, że nie masz pojęcia kto dzwoni do ciebie w środku nocy?

Present perfect
Ihave calledWehave called
Youhave calledYouhave called
He/She/Ithas calledTheyhave called

We’ve called this meeting to discuss the neighborhood watch program.

Zwołaliśmy to spotkanie, żeby omówić program straży sąsiedzkiej.

We’ve already called the police. Get off our property right now!

Już zadzwoniliśmy na policję. Natychmiast wynoś się z naszej posesji!

Nobody has ever called me by my last name before. It’s kind of awkward.

Nikt wcześniej nie zwracał się do mnie po nazwisku. To trochę dziwne.

Present perfect continuous
Ihave been callingWehave been calling
Youhave been callingYouhave been calling
He/She/Ithas been callingTheyhave been calling

I have been calling you since last night! Where were you?

Dzwonię do ciebie od wczorajszej nocy! Gdzie byłeś/byłaś?

She’s been calling him for the past hour but he’s not picking up.

Ona dzwoni do niego od godziny, ale on nie odbiera.

A lot of people have been calling the news station to report a crime. Why didn’t they call the police instead?

Wielu ludzi dzwoniło do stacji telewizyjnej, żeby zgłosić przestępstwo. Dlaczego zamiast tego nie zadzwonili na policję?

Past simple
IcalledWecalled
YoucalledYoucalled
He/She/ItcalledTheycalled

He called his sister a spoiled brat.

Nazwał swoją siostrę rozpieszczonym bachorem.

I didn’t drive them to the airport, they called a cab.

Nie zawiozłem/zawiozłam ich na lotnisko, zadzwonili po taksówkę.

You called my mother?! Unbelievable!

Zadzwoniłeś/Zadzwoniłaś do mojej matki? Nie do wiary!

Do you know what bothered me the most? That he called me a liar.

Wiesz co najbardziej mi przeszkadzało? To, że nazwał mnie kłamcą.

Past continuous
Iwas callingWewere calling
Youwere callingYouwere calling
He/She/Itwas callingTheywere calling

I got extremely angry yesterday, but it wasn’t because Amy was calling me fat.

Wczoraj się bardzo zdenerwowałem/zdenerwowałam, ale nie dlatego, że Amy nazwała mnie grubym/grubą.

She stopped the car when she saw her mother was calling her.

Zatrzymała samochód, kiedy zobaczyła, że dzwoni do niej matka.

As soon as he realized she was calling the police, he got into his car and drove off.

Kiedy tylko zdał sobie sprawę, że ona dzwoni na policję, wsiadł do samochodu i odjechał.

Past perfect
Ihad calledWehad called
Youhad calledYouhad called
He/She/Ithad calledTheyhad called

My boyfriend had called me earlier that week to tell me that he got fired.

Mój chłopak zadzwonił do mnie w tamtym tygodniu, żeby powiedzieć mi, że został zwolniony.

Apparently, he had called his ex wife a couple of months earlier and threatened her. That’s why the police are now questioning him about her death. Tthey suspect foul play.

Podobno zadzwonił do swojej byłej żony kilka miesięcy temu i jej groził. Dlatego policja przesłuchuje go teraz w sprawie jej śmierci. Podejrzewają, że popełnił przestępstwo.

Gina, whom my mother had once called irresponsible, ended up becoming a pediatrician.

Gina, którą moja matka nazwała kiedyś nieodpowiedzialną, została pediatrą.

Past perfect continuous
Ihad been callingWehad been calling
Youhad been callingYouhad been calling
He/She/Ithad been callingTheyhad been calling

She recently found out that her husband had been calling another woman every day for the past year.

Ostatnio dowiedziała się, że jej mąż codziennie dzwonił do innej kobiety przez ostatni rok.

They had been calling him names for months. Didn’t you know something was going on?

Przezywali go od kilku miesięcy. Nie wiedziałeś/wiedziałaś, że coś się dzieje?

Future simple
Iwill callWewill call
Youwill callYouwill call
He/She/Itwill callTheywill call

Do you think he’ll call the police?

Myślisz, że zadzwoni na policję?

I’m sure the doctor will call you if anything alarming comes up in your bloodwork.

Jestem pewien/pewna, że lekarz do ciebie zadzwoni jeśli będzie coś niepokojącego w twoich wynikach badań krwi.

Did you hear that there’s a new app that will call the police for you if you’re in trouble?

Słyszałeś/Słyszałaś, że jest nowa aplikacja, która dzwoni na policję za ciebie jeśli masz kłopoty?

If he’s interested, he will call you.

Jeśli jest zainteresowany, zadzwoni do ciebie.

Future continuous
Iwill be callingWewill be calling
Youwill be callingYouwill be calling
He/She/Itwill be callingTheywill be calling

I know for sure that I won’t be calling any of the candidates that came to the interview yesterday.

Wiem na pewno, że nie będę dzwonił/dzwoniła do żadnego z kandydatów, którzy przyszli wczoraj na rozmowę.

The prosecutor will be calling you as witness.

Prokurator wezwie cię na świadka.

In just under an hour, the president will be calling the prime minister of Canada to discuss important environmental issues.

Za mniej niż godzinę, prezydent będzie rozmawiał przez telefon z premierem Kanady, żeby omówić ważne kwestie dotyczące środowiska.

Someday, your children will be calling you only if they need something.

Pewnego dnia, twoje dzieci będą do ciebie dzwoniły tylko jak będą czegoś potrzebowały.

Future perfect
Iwill have calledWewill have called
Youwill have calledYouwill have called
He/She/Itwill have calledTheywill have called

In an hour, I will have called over 100 people.

Za godzinę, zadzwonię już do ponad setki osób.

By next year, we will have called about a thousand executive meetings.

Do końca roku zwołamy ponad tysiąc posiedzeń zarządu.

Future perfect continuous
Iwill have been callingWewill have been calling
Youwill have been callingYouwill have been calling
He/She/Itwill have been callingTheywill have been calling

In two year’s time, we will have been calling her about her debt for over a decade.

Za dwa lata będzie ponad dziesięć lat odkąd dzwonimy do niej w sprawie jej długu.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould callWewould call
Youwould callYouwould call
He/She/Itwould callTheywould call

I would call her if I were you. You still have a chance to save your friendship.

Na twoim miejscu bym do niej zadzwonił/zadzwoniła. Nadal masz szansę ocalić waszą przyjaźń.

I thought I would call her, just to check if she was ok. She had a really hard week.

Pomyślałem/Pomyślałam, że do niej zadzwonię, żeby sprawdzić czy wszystko u niej w porządku. Miała ciężki tydzień.

Emma told her brother she would call him, but she never did. Do you think something happened to her or did she just forget?

Emma powiedziała bratu, że do niego zadzwoni, ale nie zrobiła tego. Myślisz, że coś jej się stało, czy po prostu zapomniała?

Present conditional: negative
Iwould not callWewould not call
Youwould not callYouwould not call
He/She/Itwould not callTheywould not call

He said he wouldn’t call me even if I paid him to. Can you imagine? So impertinent.

Powiedział, że do mnie nie zadzwoni, nawet gdybym mu zapłacił/zapłaciła. Wyobrażasz sobie? Co za bezczelny typ.

Adam promised he wouldn’t call his ex girlfriend ever again. He lied.

Adam obiecał, że nie zadzwoni więcej do swojej byłej dziewczyny. Kłamał.

We told you we wouldn’t call the police. We promised. If you didn’t believe us, why didn’t you just say so?

Powiedzieliśmy wam, że nie zadzwonimy na policję. Obiecaliśmy. Jeśli nam nie wierzyliście, czemu po prostu o tym nie powiedzieliście?

Present conditional: interrogative
IWould I call…?WeWould we call…?
YouWould you call…?YouWould you call…?
He/She/ItWould he/she/it call…?TheyWould they call…?

Would you call the police if your child stole from you?

Czy zadzwoniłbyś na policję gdyby okradło cię twoje dziecko?

Would you call your mother for advice at this age?

Czy zadzwoniłbyś/zadzwoniłabyś do mamy po radę w tym wieku?

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be callingWewould be calling
Youwould be callingYouwould be calling
He/She/Itwould be callingTheywould be calling

They told us that even though we apologized for stealing food, they still would be calling the police.

Powiedzieli nam, że mimo tego, że przeprosiliśmy za kradzież jedzenia, i tak zadzwonią po policję.

He was told he would be calling prospects, not cold calling just anyone.

Powiedziano mu, że będzie dzwonił do potencjalnych klientów, nie do kogokolwiek.

Adam declared that he would be calling his boss to inform him that he was going to quit.

Adam ogłosił, że będzie dzwonił do szefa, żeby poinformować go o tym, że zamierza odejść.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be callingWewould not be calling
Youwould not be callingYouwould not be calling
He/She/Itwould not be callingTheywould not be calling

The store manager said he would not be calling the police.

Menedżer sklepu powiedział, że nie będzie dzwonił na policję.

Adam said he would not be calling me ever again.

Adam powiedział, że nie będzie do mnie więcej dzwonił.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be calling…?WeWould we be calling…?
YouWould you be calling…?YouWould you be calling…?
He/She/ItWould he/she/it be calling…?TheyWould they be calling…?

Would she be calling me if she didn’t like me?

Czy dzwoniłaby do mnie gdybym jej sie nie podobał?

Would Tom be calling the police right now if you hadn’t stolen his wallet? I think not.

Czy Tom dzwoniłby teraz na policję gdybyś nie ukradł/ukradła mu portfela? Nie sądzę.

Perfect conditional: affirmative
Iwould have calledWewould have called
Youwould have calledYouwould have called
He/She/Itwould have calledTheywould have called

I would have called, but I don’t have your number.

Zadzwoniłbym/Zadzwoniłabym, ale nie mam twojego numeru.

They would have called the police if he hadn’t stopped them.

Zadzwoniłbym na policję, gdyby on ich nie powstrzymał.

Perfect conditional: negative
Iwould not have calledWewould not have called
Youwould not have calledYouwould not have called
He/She/Itwould not have calledTheywould not have called

She would not have called him if I hadn’t told her to. She can be really stubborn sometimes.

Nie zadzwoniłaby do niego gdybym nie powiedział/powiedziała jej, żeby to zrobiła. Czasami jest naprawdę uparta.

Even if push came to shove, I would not have called the police.

Nawet jakby zaszła taka konieczność, nie zadzwoniłbym/zadzwoniłabym na policję.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have called…?WeWould we have called…?
YouWould you have called…?YouWould you have called…?
He/She/ItWould he/she/it have called…?TheyWould they have called…?

Would you have called me if John hadn’t reminded you to?

Czy zadzwoniłbyś/zadzwoniłabyś do mnie gdyby John ci o tym nie przypomniał?

Would you have called the police in my situation?

Czy w mojej sytuacji zadzwoniłbyś/zadzwoniłabyś na policję?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been callingWewould have been calling
Youwould have been callingYouwould have been calling
He/She/Itwould have been callingTheywould have been calling

If something serious had happened, they would have been calling you every hour on the hour for sure.

Gdyby stało się coś poważnego, na pewno dzwoniliby do ciebie co godzinę.

I’m sure you would have been calling your mother by now if Lisa wasn’t here. She’s the only reason you didn’t pick up the phone and ask your mommy for help.

Jestem pewien/pewna, że dzwoniłbyś/dzwoniłabyś do mamy gdyby Lisy tu nie było. Ona jest jedynym powodem, dla którego nie wziąłeś/wzięłaś telefonu i nie poprosiłeś/poprosiłaś mamusi o pomoc.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been callingWewould not have been calling
Youwould not have been callingYouwould not have been calling
He/She/Itwould not have been callingTheywould not have been calling

He would not have been calling you every day for the past year if he didn’t care about you.

Nie dzwoniłby do ciebie codziennie przez ostatni rok gdybyś go nie obchodził/obchodziła.

We would not have been calling these meetings for the past year had we known they were going to be pointless.

Nie zwoływalibyśmy tych spotkań przez cały ostatni rok gdybyśmy wiedzieli, że będą bez sensu.

I would not have been calling you for the past hour if I didn’t really need to reach you.

Nie dzwoniłbym/dzwoniłabym do ciebie przez ostatnią godzinę gdybym naprawdę nie potrzebował/potrzebowała się z tobą skontaktować.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been calling…?WeWould we have been calling…?
YouWould you have been calling…?YouWould you have been calling…?
He/She/ItWould he/she/it have been calling…?TheyWould they have been calling…?

Would I have been calling you and asking for your advice for so many years if I didn’t respect you?

Czy dzwoniłbym/dzwoniłabym do ciebie i prosiła o radę przez tyle lat gdybym nie miał/miała do ciebie szacunku?

Would they have been calling you all day long if they didn’t have something important to tell you?

Czy dzwoniliby do ciebie cały dzień gdyby nie mieli ci czegoś ważnego do powiedzenia?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.