ZAŁÓŻ KONTO

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH W SERWISIE WWW.ELLALANGUAGE.COM

DEFINICJE:

Operator – ELLA Language Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 16A/U1, Warszawa 02-904, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575228.

Serwis - strony internetowe znajdujące się pod adresem www.ellalanguage.com wraz z ich integralnymi częściami, zarządzane przez Operatora oraz stanowiące jego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu.

Abonament - płatność za okresowy dostęp do wybranej Usługi.

Usługa - kurs e-learningowy oferowany za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operator świadczy Użytkownikom Usługi za pośrednictwem Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
3. Usługi Serwisu oferowane są osobom pełnoletnim, tj. osobom, które ukończyły 18 lat. Korzystanie z Serwisu przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest możliwie jedynie po uprzednim uzyskaniu przez nie stosownej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
4. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu jak telefon bądź tablet. Dla poprawnego działania niezbędne jest korzystanie z najnowszych, stabilnych wersji jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Apple Safari. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest włączanie obsługi ciasteczek (cookies), JavaScript oraz zainstalowanie wtyczki Adobe Flash Player.
5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik będzie zobligowany zaakceptować postanowienia Regulaminu.
6. Zabrania się zakładania więcej niż jednego konta przez jednego Użytkownika.
7. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, jednakże dla korzystania z usług Serwisu konieczne jest opłacanie Abonamentu.
8. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobligowany do podania obowiązkowych danych w formularzu rejestracyjnym. Dokonując rejestracji Użytkownik deklaruje, że wskazane dane są zgodne z rzeczywistością oraz dotyczą jego osoby.
9. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu przez Użytkownika. Odpowiedzialność Operatora jest wyłączona w zakresie problemów z łączem internetowym Użytkownika, które nie zostały wywołane zachowaniem Operatora.
11. Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego konta osobom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania poufności danych dostępowych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu.
12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisów innym Użytkownikom.
13. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania ze swojego konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których dojdzie w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym, a do nadużycia nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania po stronie Serwisu.
14. Użytkownicy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług świadczonych przez Operatora. Operator ma prawo do powzięcia środków (np. blokowanie dostępu) niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
15. Materiały zawarte w Serwisie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego, podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
16. Materiały udostępniane przez Operatora w ramach opłaconej Abonamentem usługi mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkowników z opłaconym Abonamentem. Ww. Użytkownicy nie mają prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

III. DANE OSOBOWE

17. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym uzupełnionych po dokonanej rejestracji, jak również danych ujawnionych w toku korzystania z zasobów Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Serwis. Polityka prywatności zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
18. Użytkownik korzystając z Serwisu, zostanie poproszony o wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swą zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej.
Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

IV. ABONAMENT, PŁATNOŚCI

19. Płatność Abonamentu z tyt. dostępu do wybranego kursu dokonywana jest z góry, w wysokości i na okres stosownie do wskazania na odpowiedniej podstronie Serwisu („Cennik").
20. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po zaksięgowaniu płatności przez ELLA Language Sp. z o.o, w ciągu doby od momentu wykonania przelewu, po wpłynięciu należności z tyt. Abonamentu na konto Operatora lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Płatności obsługiwane są przez serwisy PayPal, Apple Pay, Dotpay.
21. Operator może udostępnić Użytkownikowi zamówioną usługę jeszcze przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty drogą elektroniczną.
22. Uiszczenie Abonamentu jest traktowane jako zawarcie przez Użytkownika umowy na czas określony w zakresie świadczenia Usługi, odpowiadający długości opłaconego Abonamentu.
23. Czas obowiązywania usługi liczony jest od daty aktywacji dostępu. W sytuacji dysponowania przez Użytkownika uprawnieniem do korzystania z usługi w związku z uprzednio uiszczonym Abonamentem, jego opłacenie na kolejny okres będzie skutkować liczeniem opłaconego dostępu od daty zakończenia poprzedniego dostępu do usługi.
24. Po upływie okresu świadczenia usługi, opłaconego Abonamentem dostęp do usługi jest blokowany.
25. Koszty Abonamentu podane na stronie są kwotami brutto i uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów.
26. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, Użytkownik winien przekazać Operatorowi komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji, której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

27. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o woli odstąpienia od umowy.
28. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
29. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za uprzednią zgodą Użytkownika, przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

30. Jeżeli usługi świadczone przez Operatora są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, Użytkownik może zgłosić swoje roszczenie w ramach postępowania reklamacyjnego.
31. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: help@ellalanguage.com w tytule wiadomości wskazując "Reklamacja ellalanguage.com". Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanego zastrzeżenia. W reklamacji należy podać: - datę, - imię, nazwisko osoby składającej reklamację, - nazwę użytkownika, którego reklamacja dotyczy, - przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.
32. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do Użytkownika z wnioskiem o jej uzupełnienie.
33. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Termin może ulec wydłużeniu, aż do momentu całkowitego uzupełnienia danych przez użytkownika.
34. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika bądź wskazanego w reklamacji.
35. W przypadku zawinionej przez Operatora przerwy w dostępie do opłaconej Abonamentem usługi, Operator zobowiązuje się do przedłużenia dostępu do usługi o okres zawinionej niedostępności usługi.

VII. ZMIANY REGULAMINU

36. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień Regulaminu z ważnego powodu.
37. Zmiana Regulaminu nie będzie miała skutku retro-aktywnego względem Usług opłaconych Abonamentem przed wejściem zmiany w życie.
38. Zmiany Regulaminu będą dokonywane z zachowaniem 7-dniowego okresu uprzedzenia.
39. Regulamin w wersji zmienionej zostanie opublikowany w Serwisie. Przed dalszym korzystaniem z Serwisu, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie brzmienia nowego tekstu Regulaminu, która to akceptacja zostanie wyrażona poprzez zaznaczenie stosownego znacznika przez Użytkownika.

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Copyright © 2024 ellalanguage.com Wszystkie prawa zastrzeżone.
crossmenuarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram