to_ask_czasownik_slownik_angielskiego

ASK

ASK
/æsk/
verb (czasownik)
infinitive to ask
past tense asked
past participle asked
imperative ask
present participle asking
Definicja czasownika ask
  1. pytać, zadawać pytanie
  2. prosić, poprosić
  3. żądać, życzyć sobie (jakiejś ceny za coś)
  4. zaprosić kogoś (ask somebody out)
  5. prosić się o coś

Przykładowe użycie słowa ask

 

Adam always raises his hand in class when he wants to ask a question.

Adam zawsze podnosi rękę kiedy chce zadać pytanie.

My sister has never asked me for anything.

Moja siostra nigdy o nic mnie nie poprosiła.

I would never ask anyone for a loan. I don’t like borrowing money.

Nigdy nie poprosiłbym/poprosiłabym nikogo o pożyczkę. Nie lubię pożyczać pieniędzy.

Do you think he’ll ask you to go to the prom with him?

Myślisz, że zaprosi cię na bal jako swoją osobę towarzyszącą?

We ask that you remain seated for the duration of the flight.

Prosimy o pozostanie na swoich miejscach podczas trwania lotu.

Ask and you shall be answered.

Poproś, a będzie ci dane.

I didn’t ask for all of this. I don’t want any presents and I don’t want to celebrate my birthday!

Nie prosiłem/prosiłam się o to! Nie chcę żadnych prezentów i nie chcę obchodzić urodzin!

All prisoners will be asked to attend the training.

Wszyscy więźniowie będą proszeni o uczestnictwo w szkoleniu.

Objection! Asked and answered.

Sprzeciw! Na to pytanie odpowiedziano.


Idiomy i inne frazy ze słowem ask

 

He’s asking for trouble!

On prosi się o kłopoty!

It’s better to ask for forgiveness than for permission.

Łatwiej jest po fakcie błagać o wybaczenie niż przed faktem dostać na coś pozwolenie.

I don’t think you can smoke here, but it doesn’t hurt to ask.

Wydaje mi się, że nie można tu palić, ale nie zaszkodzi zapytać

I have a fantastic husband, a beautiful house and wonderful children. I couldn’t ask for more.

Mam fantastycznego męża, piękny dom i cudowne dzieci. Nie mogłabym sobie zażyczyć niczego więcej.

– How was the party yesterday?

Don’t ask.

– Jak tam wczorajsza impreza?

– Nie pytaj.

I’ll lend you the money you need, no questions asked.

Pożyczę ci pieniądze, których potrzebujesz, bez zbędnych pytań.

I can’t believe you asked her out!

Nie wierzę, że zaprosiłeś ją na randkę!

If you ask me, she can’t dance at all!

Jeśli o mnie chodzi to uważam, że ona w ogóle nie potrafi tańczyć!


Odmiana słowa ask

 

Present simple
I ask We ask
You ask You ask
He/She/It asks They ask

Adam asks a lot of questions.

Adam zadaje dużo pytań.

You should ask your mother for permission.

Powinieneś poprosić swoją matkę o pozwolenie.

Did you ask them if they’re willing to share their food?

Spytałeś/Spytałaś ich czy będą chcieli dzielić się swoim jedzeniem?

If you don’t ask, the answer will always be “no”.

Jeśli nie spytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”.

Don’t ever ask me about that again!

Nie pytaj mnie o to nigdy więcej!

I don’t ever ask for anything from other people. I believe that I have to achieve everything on my own, without any help. Otherwise, I won’t be fully satisfied with my life and will always have feel like others did things for me — that they weren’t my own achievements.

Nigdy nie proszę o nic innych ludzi. Uważam, że muszę osiągnąć wszystko sam/sama, bez niczyjej pomocy. W przeciwnym przypadku, nie będę w pełni zadowolony/zadowolona z mojego życia i zawsze będę czuć, że to inni zrobili coś za mnie – że nie były to moje własne osiągnięcia.

Present continuous
I am asking We are asking
You are asking You are asking
He/She/It is asking They are asking

I‘m asking you a question! Answer me now!

Zadaję Ci pytanie! Odpowiedz mi natychmiast!

Is he asking her out?

Czy on ją zaprasza na randkę?

We‘re only asking that you respect our privacy.

Prosimy tylko o uszanowanie naszej prywatności.

Many people are asking that question.

Wiele osób zadaje sobie to pytanie.

Peter? Some clients are asking for you.

Peter? Klienci o Ciebie pytają.

They aren’t asking any questions. They’re just sitting there in silence.

Oni nie odpowiadają na żadne pytania. Siedzą cicho.

Present perfect
I have asked We have asked
You have asked You have asked
He/She/It has asked They have asked

We‘ve asked you all here to discuss the issue of pollution.

Zaprosiliśmy Was tutaj żeby omówić kwestię zanieczyszczenia środowiska.

The investigators have asked to meet with the current president.

Śledczy poprosili o spotkanie z obecnie urzędującym prezydentem.

We‘ve asked them to immediately remove us from the list.

Poprosiliśmy, żeby natychmiast wykreślili nas z listy.

I‘ve asked you so many times to get that bike out of the way! Why does it have to be standing right in the middle of the hallway?

Tyle razy cię prosiłem/prosiłam żebyś zabrał/zabrała ten rower z przejścia! Czemu on musi stać na samym środku korytarza?

Present perfect continuous
I have been asking We have been asking
You have been asking You have been asking
He/She/It has been asking They have been asking

They‘ve been asking for you for the past hour.

Pytają o ciebie od godziny.

I‘ve been asking a lot of people what they think about the new president. Opinions are mixed. Some people completely agree with his approach, but others think he has no idea what he’s doing.

Pytałem/Pytałam wielu ludzi co myślą o nowym prezydencie. Zdania są podzielone. Niektórzy całkowicie zgadzają się z jego podejściem, ale inni uważają, że nie ma pojęcia co robi.

That’s the guy that has been asking about you! He’s cute! You should talk to him.

To ten facet, który o ciebie pytał! Jest słodki! Powinnaś z nim pogadać.

I‘ve been asking around and it seems that nobody’s seen her.

Pytałem/Pytałam ludzi i wygląda na to, że nikt jej nie widział.

Turkey has been asking to join the EU for many years now.

Turcja od wielu lat prosi o dołączenie do Unii Europejskiej.

Past simple
I asked We asked
You asked You asked
He/She/It asked They asked

I asked my mother to buy me a new winter coat, but she said she wouldn’t.

Poprosiłam moją matkę, żeby kupiła mi kurtkę zimową, ale powiedziała, że tego nie zrobi.

The contestant asked for some water during the photoshoot.

Uczestnik/Uczestniczka konkursu poprosił/poprosiła o wodę podczas sesji zdjęciowej.

They asked for the money to be transferred to a charity organization.

Oni poprosili, żeby pieniądze były przekazane organizacji charytatywnej.

My 5 year-old daughter recently asked me why I was putting on a wig. It’s difficult to explain to children why adults sometimes feel insecure about their looks. I lost all my hair when battling cancer and I just don’t feel as attractive without it. Sure, it will grow back at some point, but until then — my wig is my best friend.

Moja pięcioletnia córka ostatnio zapytała mnie dlaczego zakładam perukę. Ciężko jest wytłumaczyć dzieciom dlaczego dorośli czasami nie czują się dobrze z tym, jak wyglądają. Straciłam wszystkie włosy podczas walki z rakiem i nie czuję się atrakcyjnie bez nich. Na pewno w końcu odrosną, ale do tego czasu – peruka jest moją najlepszą przyjaciółką.

Yesterday you asked me what I do with my money. Well, I make a lot of investments. I recently bought two houses, which I rent out. I also have a savings account and a 401K.

Wczoraj zapytałeś/zapytałaś mnie co robię ze swoimi pieniędzmi. Cóż, dużo inwestuję. Ostatnio kupiłem/kupiłam dwa domy, które wynajmuję. Mam też konto oszczędnościowe i plan oszczędnościowy.

Past continuous
I was asking We were asking
You were asking You were asking
He/She/It was asking They were asking

I wasn’t asking for trouble!

Nie prosiłem/prosiłam się o kłopoty!

I was just asking him a question when his wife walked up to me and slapped me. I don’t know what’s going on between them, what kind of issues they’re dealing with, but they shouldn’t mix other people into their problems. It feels like I got involuntarily involved in something very nasty.

Zadawałem mu tylko pytanie, kiedy jego żona podeszła do mnie i uderzyła mnie w twarz. Nie wiem co się dzieje między nimi, jakie mają problemy, ale nie powinni w nie mieszać innych ludzi. Czuję, jakbym niechcący wmieszał/wmieszała się w coś nieprzyjemnego.

– What did they want?

– They were just asking where the nearest pharmacy is.

– Czego oni chcieli?

– Pytali tylko gdzie jest najbliższa apteka.

She wasn’t asking about your brother out of concern. She just didn’t want to come off as rude.

Nie pytała o twojego brata z troski. Po prostu nie chciała wyjść na niemiłą.

Past perfect
I had asked We had asked
You had asked You had asked
He/She/It had asked They had asked

If only you had asked me, I would’ve told you that the tickets were too expensive for us. But no, you always have to find everything out by yourself.

Gdybyś tylko mnie spytał/spytała, powiedziałbym/powiedziałabym ci, ze bilety są dla nas za drogie. Ale nie, zawsze musisz dowiadywać się wszystkiego sam/sama.

They had asked him for a favor, but he said he was very busy and couldn’t focus on other people’s needs right now.

Oni poprosili go o przysługę, ale powiedział, że jest bardzo zajęty i nie może się teraz skupić na potrzebach innych.

He had asked Mary to go out with him before, but she never agreed then and she won’t agree now.

Już wcześniej zapraszał Mary na randkę ale ona nigdy się nie zgodziła i teraz też się nie zgodzi.

I wish I had asked my family for help sooner. I was too stubborn and proud to do so.

Żałuję, że wcześniej nie poprosiłem/poprosiłam mojej rodziny o pomoc. Byłem/byłam zbyt uparty/uparta i dumny/dumna żeby to zrobić.

Past perfect continuous
I had been asking We had been asking
You had been asking You had been asking
He/She/It had been asking They had been asking

Apparently, they had been asking those exact same questions before.

Podobno, oni już wcześniej zadawali te same pytania.

They had been asking around about you. Did you know that?

Wypytywali o ciebie. Wiedziałeś o tym?

Adam said that, apparently, Sarah had been asking her parents for a new car for ages.

Adam powiedział, że podobno Sarah prosiła rodziców o nowy samochód już od dawna.

Future simple
I will ask We will ask
You will ask You will ask
He/She/It will ask They will ask

Will you ask her where she got those shoes or not? Or do I have to do it myself?

Spytasz ją gdzie kupiła te buty? Czy mam to zrobić sam/sama?

We will ask my parents for a small loan.

Poprosimy moich rodziców o małą pożyczkę.

Do you think they‘ll ask me to dance at the audition? I’m not in the best shape.

Myślisz, że poproszą mnie żebym zatańczył/zatańczyła na przesłuchaniu? Nie jestem w najlepszej formie.

If you try to help someone by giving them money, be sure that they will ask for more and more of it. If you really want to help the needy, try volunteering instead. Handouts are only a short-term solution.

Jeśli próbujesz pomóc komuś dając tej osobie pieniądze, możesz być pewien/pewna, że poprosi o więcej pieniędzy. Jeśli naprawde chcesz pomóc potrzebującym, zamiast tego spróbuj wolontariatu. Pomoc finansowa to rozwiązanie na krótką metę.

Future continuous
I will be asking We will be asking
You will be asking You will be asking
He/She/It will be asking They will be asking

They will be asking you a lot of uncomfortable questions once the trial starts. You should be prepared for the worst.

Będą zadawać ci niewygodne pytania kiedy zacznie się proces. Powinieneś/Powinnaś być przygotowany/przygotowana na najgorsze.

We will be asking for the owners to pick up their cars immediately.

Będziemy prosili właścicieli, żeby natychmiast odebrali swoje samochody.

Next week, reporters will be asking politicians a series of questions connected with the oil spill. The environment should always be our priority and it seems as if many politicians have forgotten that.

W następnym tygodniu reporterzy będą zadawali politykom pytania związane z wyciekiem ropy. Środowisko powinno zawsze być naszym priorytetem i wygląda na to, że wielu polityków o tym zapomniało.

“How to be a better person?” is just one of the questions that we will be asking ourselves during the seminar. Self-improvement is worth the hassle, the effects don’t come immediately, but when they do come, they’re spectacular.

“Jak być lepszym człowiekiem?” to tylko jedno z pytań jakie będziemy sobie zadawali podczas seminarium. Samodoskonalenie się jest warte zachodu, efekty nie przychodzą od razu, ale kiedy już przyjdą, są spektakularne.

Once you achieve success and make a lot of money, very few people will be asking how you did it.

Kiedy już osiągniesz sukces i będziesz zarabiać dużo pieniędzy, niewielu ludzi będzie pytało jak to zrobiłeś/zrobiłaś.

Future perfect
I will have asked We will have asked
You will have asked You will have asked
He/She/It will have asked They will have asked

By next year, I will have asked her to marry me.

Oświadczę się jej przed końcem roku.

Not that I’m counting but if the trend continues by next month they will have asked me over ten times to borrow my car. I don’t have anything against sharing, but if they really need a car so often, maybe they should buy their own. Just a suggestion.

Nie to żebym liczył/liczyła, ale jak tak dalej pójdzie, przed końcem tego miesiąca będzie już dziesiąty raz jak proszą mnie, żebym pożyczył/pożyczyła im mój samochód. Nie mam nic przeciwko dzieleniu się, ale jeśli naprawde potrzebują samochodu tak często, może powinni kupić sobie własny. Taka sugestia.

Future perfect continuous
I will have been asking We will have been asking
You will have been asking You will have been asking
He/She/It will have been asking They will have been asking

By next month I will have been asking him for a divorce for over 3 years. It’s just ridiculous! Why can’t he just grant me the divorce?

Za miesiąc będzie ponad 3 lata odkąd proszę go o rozwód. To niepoważne! Czemu nie może mi po prostu dać rozwodu?


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would ask We would ask
You would ask You would ask
He/She/It would ask They would ask

I don’t think I would ask anyone for that big of a favor. It’s just not right.

Nie poprosiłbym/poprosiłabym nikogo o tak wielką przysługę. To po prostu nie w porządku.

I would ask her for help if I were you.

Na twoim miejscu poprosiłbym/poprosiłabym ją o pomoc.

Present conditional: negative
I would not ask We would not ask
You would not ask You would not ask
He/She/It would not ask They would not ask

I would not ask her out even if you paid me! She’s completely not my type.

Nie zaprosiłbym jej na randkę nawet gdybyś mi zapłacił/zapłaciła. Ona jest zupełnie nie w moim typie.

She would not ask you to bring her a cup of coffee if her legs didn’t hurt.

Nie poprosiłaby cię, żebyś przyniósł/przyniosła jej filiżankę kawy gdyby nie bolały ją nogi.

Present conditional: interrogative
I Would I ask…? We Would we ask…?
You Would you ask…? You Would you ask…?
He/She/It Would he/she/it ask…? They Would they ask…?

Would you ask her out if you had the chance?

Zaprosiłbyś ją na randkę gdybyś miał szansę?

Would you ask him a stupid question if I told you to?

Czy zadałbyś/zadałabyś mu głupie pytanie gdybym ci kazał/kazała?

Present continuous conditional: affirmative
I would be asking We would be asking
You would be asking You would be asking
He/She/It would be asking They would be asking

I never thought I would be asking for such a thing.

Nigdy nie myślałem/myślałam, że będę prosić o coś takiego.

If you shaved your head, the only question anyone would be asking is whether you’ve lost your mind.

Gdybyś zgolił/zgoliła głowę, jedyne pytanie jakie każdy by zadawał to czy zwariowałeś/zwariowałaś.

When I saw the financial statements, I was extremely disappointed. We had hired a new, brilliant and ambitious manager who was supposed to triple our growth rate within a year. Obviously, he failed to do so and had actually managed to get the company into even more debt. Debt that we probably weren’t going to be able to pay off. So, the company was on the verge of bankruptcy. I kept wondering whose fault that was — mine or his. That’s the exact question my father would be asking if he were alive.

Kiedy zobaczyłem/zobaczyłam sprawozdania finansowe, byłem/byłam niesamowicie zawiedziony/zawiedziona. Zatrudniliśmy nowego, świetnego i ambitnego menadżera, który miał potroić nasz wskaźnik wzrostu w ciągu roku. Oczywiście, nie udało mu się tego zrobić, za to udało mu się pogrążyć firmę w jeszcze większych długach. Długach, których prawdopodobnie nie uda nam się spłacić. Tak więc firma była na skraju bankructwa. Ciągle zastanawiałem/zastanawiałam się czyja to wina – moja czy jego. To właśnie pytanie zadawałby mój ojciec gdyby żył.

What questions would you be asking if you were me?

Jakie pytania zadawałbyś gdybyś był na moim miejscu?

Present continuous conditional: negative
I would not be asking We would not be asking
You would not be asking You would not be asking
He/She/It would not be asking They would not be asking

I would not be asking for the money if I didn’t really need it.

Nie prosiłbym/prosiłabym o pieniądze gdybym ich naprawdę nie potrzebował/potrzebowała.

They wouldn’t be asking for your help if they didn’t really need it — trust me. They’re not the kind of people that go around begging for help with everything.

Nie prosiliby o pomoc gdyby jej naprawdę nie potrzebowali – uwierz mi. Nie sa takim typem ludzi, którzy błagają o pomoc ze wszystkim.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be asking…? We Would we be asking…?
You Would you be asking…? You Would you be asking…?
He/She/It Would he/she/it be asking…? They Would they be asking…?

Would I be asking for food if I weren’t hungry?

Czy prosiłbym/prosiłabym o jedzenie gdybym nie był/była głodny/głodna?

Would he be asking you out if he didn’t like you?

Czy on zapraszałby cię na randki gdybyś mu się nie podobała?

Perfect conditional: affirmative
I would have asked We would have asked
You would have asked You would have asked
He/She/It would have asked They would have asked

I would have asked her to marry me that night, but I had forgotten the ring.

Poprosiłbym ją o rękę tamtej nocy, ale zapomniałem pierścionka.

I would’ve asked you to come with me to the wedding sooner, but I wasn’t sure whether I was going to go at all.

Poprosiłbym/Poprosiłabym cię wcześniej żebyś poszła/poszedł ze mną na wesele, ale nie byłem/byłam pewna czy w ogóle idę.

Perfect conditional: negative
I would not have asked We would not have asked
You would not have asked You would not have asked
He/She/It would not have asked They would not have asked

I would not have asked them to come over if I didn’t think they were nice people.

Nie zaprosiłabym/zaprosiłbym ich do siebie gdybym nie uważała/uważał, że są fajnymi ludźmi.

He would not have asked you to marry him if he didn’t love you.

Nie poprosiłby cię o rękę gdyby cię nie kochał.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have asked…? We Would we have asked…?
You Would you have asked…? You Would you have asked…?
He/She/It Would he/she/it have asked…? They Would they have asked…?

Would you have asked for the way if you had gotten lost?

Czy spytałbyś/spytałabyś o drogę gdybyś się zgubił/zgubiła?

Would she have asked you to come to Bali with her if she had known that you had just lost your job?

Czy ona poprosiłaby cię żebyś pojechał/pojechała z nią na Bali gdyby wiedziała, że dopiero co straciłeś/straciłaś pracę?

Would you have asked him for a loan if you had known that his wife had just lost her job and their youngest son had just gotten sick?

Czy poprosiłbyś/poprosiłabyś go o pożyczkę gdybyś wiedziała, że jego żona właśnie straciła pracę a ich najmłodszy syn właśnie się rozchorował?

Would you have asked her out if you had had the chance?

Czy zaprosiłbyś ją na randkę gdybyś miał okazję?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been asking We would have been asking
You would have been asking You would have been asking
He/She/It would have been asking They would have been asking

They would have been asking the same questions.

Zadawaliby te same pytania.

If it were my son that had done this, the other mothers would have been asking for him to be suspended immediately.

Gdyby to mój syn to zrobił, inne matki prosiłyby, żeby natychmiast go zawieszono.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been asking We would not have been asking
You would not have been asking You would not have been asking
He/She/It would not have been asking They would not have been asking

If I had actually thought this through carefully, I would not have been asking such ridiculous questions. All I did is make a fool out of myself.

Gdybym rzeczywiście dokładnie to przemyślał/przemyślała, nie zadawałbym/zadawałabym takich głupich pytań. Zrobiłem/zrobiłam z siebie głupka.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been asking…? We Would we have been asking…?
You Would you have been asking…? You Would you have been asking…?
He/She/It Would he/she/it have been asking…? They Would they have been asking…?

Would you have been asking her the same questions if you were in his shoes?

Czy zadawałbyś/zadawałabyś te same pytania gdybyś był na jego miejscu?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.