to_become_czasownik_slownik_angielskiego

BECOME

BECOME
/bɪˈkʌm/
verb (czasownik)
infinitiveto become
past tensebecame
past participlebecome
imperativebecome
present participlebecoming
  1. zostawać, stać sie
  2. pasować, być komuś do twarzy (This skirt becomes you.)
  3. pasować, być odpowiednim (That behavior doesn’t become you.)

Przykładowe użycie słowa become

 

When did you become such a smart-ass?

Od kiedy to stałeś/stałaś się taką mądralą?

That dress really becomes you.

Ta sukienka naprawdę ci pasuje.

He will become a great man one day.

Pewnego dnia on stanie się wspaniałym człowiekiem.

Mr. Smith became infatuated with her.

Pan Smith stał się nią oczarowany.

I decided to become his friend.

Zdecydowałem/Zdecydowałam się zostać jego przyjacielem/przyjaciółką.

What will become of you?

Co z ciebie będzie?

When you add ice to Ouzo it becomes white.

Kiedy dodasz lodu do ouzo, robi się białe.

Could I have become a doctor if I had had better grades at school? Probably not. The sight of blood makes me faint immediately.

Czy zostałbym/zostałabym lekarzem gdybym miał/miała lepsze oceny w szkole? Pewnie nie. Widok krwi sprawia, że od razu mdleję.


Idiomy ze słowem become

 

Every eel hopes to become a whale.

(dosł.) Każdy węgorz pragnie stać się wielorybem.
Idiom oznacza, że każdy człowiek ma swoje ambicje i marzenia.

to become one flesh – stać się jednym ciałem (o małżeństwie)

Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.


Odmiana słowa become

 

Present simple
IbecomeWebecome
YoubecomeYoubecome
He/She/ItbecomesTheybecome

Once you put your clothes on, they become part of you.

Kiedy założysz na siebie ubrania, stają się częścią ciebie.

If you become a movie star, everyone will want to be your friend. That’s how it works. People always want to be friends with the rich and famous.

Jeśli staniesz się gwiazdą filmową, każdy będzie chciał być twoim przyjacielem. Tak to działa. Ludzie zawsze chcą przyjaźnić się z bogatymi i sławnymi.

When did you become such a goody-goody?

Od kiedy to stałeś/stałaś się takim świętoszkiem?

What does it take to become an online marketer?

Jak zostać specjalistą ds. marketingu internetowego?

Don’t become whoever your parents want you to become. Find your own path in life.

Nie stawaj się tym, kim twoi rodzice chcieliby żebyś się stał. Znajdź swoją własną drogę życiową.

Present continuous
Iam becomingWeare becoming
Youare becomingYouare becoming
He/She/Itis becomingTheyare becoming

I’m becoming a real Scrooge. Last month, I decided I’d walk over two miles to work just to save on gas. And just yesterday, I ate expired food, because I didn’t want it to go to waste. No wonder my stomach hurts now.

Robi się ze mnie straszna sknera. W zeszłym miesiącu zdecydowałem/zdecydowałam, że pójdę ponad dwie mile piechotą do pracy, żeby oszczędzić na paliwie. A wczoraj zjadłem/zjadłam przeterminowane jedzenie, bo nie chciałem/chciałam, żeby się zmarnowało. Nic dziwnego, że boli mnie żołądek.

The world is becoming a violent place and we don’t really know why. We can only hypothesize — maybe it’s because of the constantly increasing wealth gap.

Świat staje się miejscem pełnym przemocy i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Możemy jedynie snuć hipotezy – może to przez nieustannie zwiększające się nierówności w dochodach.

Present perfect
Ihave becomeWehave become
Youhave becomeYouhave become
He/She/Ithas becomeTheyhave become

What has become of you?

Kim ty się stałeś/stałaś?

My social life has become nonexistent. All I do is work all day, every day — even on the weekends.

Moje życie towarzyskie nie istnieje. Pracuję całymi dniami – nawet w weekendy.

They have become very good friends. They spend a lot of time together now.

Stali się bardzo dobrymi przyjaciółmi. Spędzają teraz dużo czasu razem.

We have become a culture that’s dependent on the Internet. Can you imagine what would happen if we suddenly got disconnected?

Staliśmy się kulturą zależną od internetu. Wyobrażasz sobie co by się stało, gdybyśmy nagle zostali od niego odłączeni?

Fitness trackers have become a must-have for sports fans. Everyone wears one.

Fitness trackery stały się obowiązkowym gadżetem dla fanów sportu. Każdy je nosi.

Present perfect continuous
Ihave been becomingWehave been becoming
Youhave been becomingYouhave been becoming
He/She/Ithas been becomingTheyhave been becoming

Ever since I met him I have been becoming a better person.

Odkąd go poznałam staję się lepszą osobą.

China has been becoming more and more dependent on foreign resources.

Chiny stają się coraz bardziej i bardziej zależne od zagranicznych zasobów.

In recent years the demonstrations have been becoming increasingly violent.

W ostatnich latach demonstracje stają się coraz bardziej pełne przemocy.

Past simple
IbecameWebecame
YoubecameYoubecame
He/She/ItbecameTheybecame

When they became adults, they moved out.

Kiedy dorośli, wyprowadzili się.

Somewhere along the line Hawaii became a republic and things quickly changed.

W pewnym momencie Hawaje stały się republiką i wszystko szybko się zmieniło.

Sometimes we all wonder why they became teachers. They don’t even like kids and they surely don’t have the patience for teaching!

Czasami zastanawiam się dlaczego zostali nauczycielami. Oni nawet nie lubią dzieci i nie mają cierpliwości do nauczania!

At some point, makeup became my obsession. I would spend more and more time applying my makeup. I would get up at 6 a.m. and spend over 3 hours in the bathroom — all to look perfect. Little did I know that I was actually ruining my face by putting on so much cosmetics.

W pewnym momencie, makijaż stał się moją obsesją. Spędzałam coraz więcej i więcej czasu robiąc makijaż. Wstawałam o 6 i spędzałam ponad 3 godziny w łazience – wszystko po to, żeby wyglądać perfekcyjnie. Nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę niszczyłam sobie skórę twarzy przez nakładanie na nią tylu kosmetyków.

Let me tell you how he became president. It’s quite simple. He comes from a long line of politicians, so politics was in his blood. He was a very bright student and studied hard, thanks to which he got into the best universities. Of course, he chose Harvard, as the chances of becoming president after a top Ivy League school increase significantly. He made sure to always do a lot of networking and meet important people, who would later fund his campaigns. It’s as simple as that!

Pozwól, że opowiem ci w jaki sposób on stał się prezydentem. To całkiem proste. Pochodzi z rodziny polityków, więc politykę ma we krwi. Był bardzo dobrym uczniem i dużo się uczył, dzięki czemu dostał się na najlepsze uczelnie. Oczywiście, wybrał Harvard, bo szanse na zostanie prezydentem po ukończeniu najlepszej szkoły Ivy League znacznie wzrastają. Zadbał o to, żeby zdobyć wiele kontaktów i poznawać ważnych ludzi, którzy później wesprą finansowo jego kampanie. To takie proste!

Past continuous
Iwas becomingWewere becoming
Youwere becomingYouwere becoming
He/She/Itwas becomingTheywere becoming

I was becoming increasingly unhappy in my marriage. I come from a family, where divorce is frowned upon, so I never even considered it, but I also didn’t want to spend the rest of my life crying myself to sleep. I finally mustered up the courage to get a lawyer and file for divorce.

Stawałam się coraz bardziej nieszczęśliwa w swoim małżeństwie. Pochodzę z rodziny, w której rozwód jest nie do pomyślenia, więc nigdy nie brałam tego pod uwagę, ale nie chciałam też spędzić reszty życia płacząc w poduszkę przed zaśnięciem. W końcu zebrałam się na odwagę, załatwiłam sobie prawnika i złożyłam pozew o rozwód.

Adam started going to NLP classes about a year ago. At some point, I noticed he was becoming more fearless and more in sync with his inner self.

Adam zaczął uczęszczać na zajęcia z programowania neurolingwistycznego rok temu. W pewnym momencie zauważyłem/zauważyłam, że staje się bardziej odważny i w zgodzie ze swoim wewnętrznym “ja”.

Past perfect
Ihad becomeWehad become
Youhad becomeYouhad become
He/She/Ithad becomeTheyhad become

We didn’t even know we had become heroes overnight.

Nawet nie wiedzieliśmy, że staliśmy się bohaterami w ciągu jednej nocy.

My small store had suddenly become a bustling business.

Mój mały sklepik nagle stał się tętniącym życiem biznesem.

By then, the company had become a monopoly on the market.

Przed tym firma zdobyła już monopol na rynku.

At some point, I didn’t recognize the person I had become.

W pewnym momencie nie rozpoznawałem/rozpoznawałam osoby, którą się stałem/stałam.

Past perfect continuous
Ihad been becomingWehad been becoming
Youhad been becomingYouhad been becoming
He/She/Ithad been becomingTheyhad been becoming

She had been becoming increasingly depressed for the past 10 years, but nobody noticed. Her suicide note showed how lonely and helpless she was.

Przez ostatnie 10 lat jej depresja pogłębiała się, ale nikt tego nie zauważył. Jej list pożegnalny pokazał jak bardzo była samotna i bezbronna.

Over the past decades, planes had been becoming increasingly faster and more technologically advanced.

Przez ostatnie dekady, samoloty stawały się coraz szybsze i bardziej zaawansowane technologicznie.

Future simple
Iwill becomeWewill become
Youwill becomeYouwill become
He/She/Itwill becomeTheywill become

I don’t know what will become of him.

Nie wiem co z niego będzie.

I think this album will become a hit. It’s fantastic — I can’t stop listening to it!

Uważam, że ten album będzie hitem. Jest fantastyczny – nie mogę przestać go słuchać!

Who do you think will become the next president of the United States? Any ideas?

Jak myślisz, kto zostanie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jakieś przypuszczenia?

According to recent research, minorities will become a majority in the United States soon enough.

Według najnowszych badań, mniejszości niedługo staną się większością w USA.

Based on his calculations, some basic amenities will become too expensive for those less fortunate.

Według jego obliczeń, niektóre podstawowe udogodnienia staną się zbyt drogie dla tych mniej zamożnych.

Future continuous
Iwill be becomingWewill be becoming
Youwill be becomingYouwill be becoming
He/She/Itwill be becomingTheywill be becoming

This time next year I will be becoming my own boss. I’ve always wanted to have my own company — I know it’s really hard work and requires significant financial input, but in the end, it might be worth it.

Za rok o tej porze będę stawał/stawała się swoim/swoją szefem/szefową. Zawsze chciałem/chciałam mieć swoją własną firmę – wiem, że to ciężka praca i wymaga dużego nakładu pieniężnego, ale koniec końców, może to być warte zachodu.

In the future, cancer will be becoming less and less of an issue as other diseases will be far more dangerous and far more difficult to treat.

W przyszłości, rak będzie stawał się coraz mniej poważnym problemem, gdyż inne choroby będą bardziej niebezpieczne i trudne do wyleczenia.

Future perfect
Iwill have becomeWewill have become
Youwill have becomeYouwill have become
He/She/Itwill have becomeTheywill have become

By next year, she will have become one of the most famous writers in the world. Her success is truly remarkable.

Do końca tego roku, ona stanie się jedną z najsłynniejszych pisarek na świecie. Jej sukces jest naprawdę niesamowity.

In 2060 pens and paper will have become obsolete. Everything will be done on computers.

W 2060 długopisy i papier staną się przestarzałe. Wszystko będzie robione na komputerach.

Future perfect continuous
Iwill have been becomingWewill have been becoming
Youwill have been becomingYouwill have been becoming
He/She/Itwill have been becomingTheywill have been becoming

She will have been becoming a doctor for 10 years by next month.

Za miesiąc będzie 10 lat odkąd ona uczy się, aby zostać lekarzem.

They will have been becoming fitter for half a year next week. They started lifting weights around six months ago and have achieved spectacular results!

Za tydzień będzie pół roku odkąd oni stają się coraz bardziej wysportowani. Zaczęli trenować siłowo sześć miesięcy temu i osiągnęli spektakularne rezultaty!


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould becomeWewould become
Youwould becomeYouwould become
He/She/Itwould becomeTheywould become

I didn’t think this would become such a big deal.

Nie sądziłem/sądziłam, że zrobi się z tego wielka afera.

They thought they would become famous after releasing their new album, but that didn’t happen. In the end, they just lost a lot of money and had to find normal jobs.

Myśleli, że staną się sławni po wypuszczeniu swojego nowego albumu, ale tak się nie stało. Koniec końców, stracili dużo pieniędzy i musieli znaleźć normalną pracę.

I would become a lawyer if I were you. It’s good money and you never have to worry about unemployment.

Na twoim miejscu zostałbym/zostałabym prawnikiem. Będziesz mieć z tego dobre pieniądze i nie musisz martwić się, że zostaniesz bezrobotny/bezrobotna.

She would become a dancer if she put her mind to it.

Zostałaby tancerką gdyby naprawdę tego chciała.

Present conditional: negative
Iwould not becomeWewould not become
Youwould not becomeYouwould not become
He/She/Itwould not becomeTheywould not become

I told my mother I would not become a doctor. I hate chemistry and biology and there’s not way I’m spending the rest of my life around sick people. I’m a very sensitive person and I don’t react well when hearing about other people’s problems.

Powiedziałem/Powiedziałam mojej matce, że nie zostanę lekarzem. Nienawidzę chemii i biologii i nie ma szans, że spędzę resztę życia w towarzystwie chorych ludzi. Jestem bardzo wrażliwą osobą i nie reaguje dobrze kiedy słyszę o problemach innych ludzi.

I would not become a pilot if I were you. Pilots have to travel all the time, they rarely see their families or sleep in their own bed. All they get to see is hotel rooms – it’s not like they have the time to go sightseeing.

Na twoim miejscu nie zostawałbym/zostawałabym pilotem. Piloci muszą ciągle podróżować, rzadko widzą swoje rodziny i rzadko śpią we własnym łóżku. Jedyne co udaje im się zobaczyć to pokoje hotelowe – nie mają czasu na to, żeby iść pozwiedzać.

Present conditional: interrogative
IWould I become…?WeWould we become…?
YouWould you become…?YouWould you become…?
He/She/ItWould he/she/it become…?TheyWould they become…?

When I was a child, I used to wonder who I would be in the future. Would I become a doctor and invent a cure for cancer? Would I become an astronaut and travel to Mars? Or maybe discover a new galaxy? Would I become a famous detective who would uncover some well-kept government scandal?

Kiedy byłem/byłam dzieckiem zastanawiałem/zastanawiałam się kim zostanę w przyszłości. Czy zostanę lekarzem i wynajdę lekarstwo na raka? Czy zostanę astronautą i polecę na Marsa? A może odkryję nową galaktykę? Czy zostanę sławnym detektywem, który odkryje jakiś dobrze skrywany rządowy skandal?

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be becomingWewould be becoming
Youwould be becomingYouwould be becoming
He/She/Itwould be becomingTheywould be becoming

It was announced that the current sales director would be becoming the CEO.

Ogłoszono, że obecny dyrektor ds. sprzedaży zostanie prezesem.

He had no idea what kind of person he would be becoming.

Nie miał pojęcia jaką osobą będzie się stawał.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be becomingWewould not be becoming
Youwould not be becomingYouwould not be becoming
He/She/Itwould not be becomingTheywould not be becoming

I would not be becoming a doctor tomorrow if my parents hadn’t helped me along the way.

Nie zostałbym jutro lekarzem gdyby po drodze nie pomogli mi rodzice.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be becoming…?WeWould we be becoming…?
YouWould you be becoming…?YouWould you be becoming…?
He/She/ItWould he/she/it be becoming…?TheyWould they be becoming…?

Would they be becoming senators right now if they hadn’t had any help?

Czy zostaliby teraz senatorami gdyby nie otrzymali żadnej pomocy?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have becomeWewould have become
Youwould have becomeYouwould have become
He/She/Itwould have becomeTheywould have become

He would’ve become a pilot if he had had better eyesight. Unfortunately, his sight was not the only problem.

Zostałby pilotem gdyby miał lepszy wzrok. Niestety, jego wzrok nie był jedynym problemem.

We would have become doctors if we had had the money to go to university.

Zostalibyśmy lekarzami gdybyśmy mieli pieniądze, żeby pójść na studia.

Perfect conditional: negative
Iwould not have becomeWewould not have become
Youwould not have becomeYouwould not have become
He/She/Itwould not have becomeTheywould not have become

She would not have become a nurse if she didn’t like helping others. She really enjoys her work.

Nie zostałaby pielęgniarką gdyby nie lubiła pomagać innym. Jest naprawdę zadowolona ze swojej pracy.

You would not have become a lawyer if your parents weren’t lawyers too.

Nie zostałbyś/zostałabyś prawnikiem gdyby twoi rodzice nie byli prawnikami.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have become…?WeWould we have become…?
YouWould you have become…?YouWould you have become…?
He/She/ItWould he/she/it have become…?TheyWould they have become…?

Would I have become a teacher if I had known that the salary would be so low?

Czy zostałbym/zostałabym nauczycielem gdybym wiedział/wiedziała, że moja pensja będzie tak niska?

Would I have become someone important if my family had more connections?

Czy stałbym/stałabym się kimś ważnym gdyby moja rodzina miała więcej znajomości?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been becomingWewould have been becoming
Youwould have been becomingYouwould have been becoming
He/She/Itwould have been becomingTheywould have been becoming

If Sarah were still alive, she would have been becoming a neurosurgeon right now.

Gdyby Sarah żyła, zostałaby teraz neurochirurgiem.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been becomingWewould not have been becoming
Youwould not have been becomingYouwould not have been becoming
He/She/Itwould not have been becomingTheywould not have been becoming

Even if she had survived, she would not have been becoming a lawyer.

Nawet gdyby ocalała, nie zostałaby prawnikiem.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been becoming…?WeWould we have been becoming…?
YouWould you have been becoming…?YouWould you have been becoming…?
He/She/ItWould he/she/it have been becoming…?TheyWould they have been becoming…?

Would I have been becoming a firefighter if my house hadn’t burned down?

Czy zostawałbym/zostawałabym teraz strażakiem gdyby mój dom się nie spalił?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.