to_become_czasownik_slownik_angielskiego

BECOME

BECOME
/bɪˈkʌm/
verb (czasownik)
infinitive to become
past tense became
past participle become
imperative become
present participle becoming
  1. zostawać, stać sie
  2. pasować, być komuś do twarzy (This skirt becomes you.)
  3. pasować, być odpowiednim (That behavior doesn’t become you.)

Przykładowe użycie słowa become

 

When did you become such a smart-ass?

Od kiedy to stałeś/stałaś się taką mądralą?

That dress really becomes you.

Ta sukienka naprawdę ci pasuje.

He will become a great man one day.

Pewnego dnia on stanie się wspaniałym człowiekiem.

Mr. Smith became infatuated with her.

Pan Smith stał się nią oczarowany.

I decided to become his friend.

Zdecydowałem/Zdecydowałam się zostać jego przyjacielem/przyjaciółką.

What will become of you?

Co z ciebie będzie?

When you add ice to Ouzo it becomes white.

Kiedy dodasz lodu do ouzo, robi się białe.

Could I have become a doctor if I had had better grades at school? Probably not. The sight of blood makes me faint immediately.

Czy zostałbym/zostałabym lekarzem gdybym miał/miała lepsze oceny w szkole? Pewnie nie. Widok krwi sprawia, że od razu mdleję.


Idiomy ze słowem become

 

Every eel hopes to become a whale.

(dosł.) Każdy węgorz pragnie stać się wielorybem.
Idiom oznacza, że każdy człowiek ma swoje ambicje i marzenia.

to become one flesh – stać się jednym ciałem (o małżeństwie)

Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.


Odmiana słowa become

 

Present simple
I become We become
You become You become
He/She/It becomes They become

Once you put your clothes on, they become part of you.

Kiedy założysz na siebie ubrania, stają się częścią ciebie.

If you become a movie star, everyone will want to be your friend. That’s how it works. People always want to be friends with the rich and famous.

Jeśli staniesz się gwiazdą filmową, każdy będzie chciał być twoim przyjacielem. Tak to działa. Ludzie zawsze chcą przyjaźnić się z bogatymi i sławnymi.

When did you become such a goody-goody?

Od kiedy to stałeś/stałaś się takim świętoszkiem?

What does it take to become an online marketer?

Jak zostać specjalistą ds. marketingu internetowego?

Don’t become whoever your parents want you to become. Find your own path in life.

Nie stawaj się tym, kim twoi rodzice chcieliby żebyś się stał. Znajdź swoją własną drogę życiową.

Present continuous
I am becoming We are becoming
You are becoming You are becoming
He/She/It is becoming They are becoming

I’m becoming a real Scrooge. Last month, I decided I’d walk over two miles to work just to save on gas. And just yesterday, I ate expired food, because I didn’t want it to go to waste. No wonder my stomach hurts now.

Robi się ze mnie straszna sknera. W zeszłym miesiącu zdecydowałem/zdecydowałam, że pójdę ponad dwie mile piechotą do pracy, żeby oszczędzić na paliwie. A wczoraj zjadłem/zjadłam przeterminowane jedzenie, bo nie chciałem/chciałam, żeby się zmarnowało. Nic dziwnego, że boli mnie żołądek.

The world is becoming a violent place and we don’t really know why. We can only hypothesize — maybe it’s because of the constantly increasing wealth gap.

Świat staje się miejscem pełnym przemocy i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Możemy jedynie snuć hipotezy – może to przez nieustannie zwiększające się nierówności w dochodach.

Present perfect
I have become We have become
You have become You have become
He/She/It has become They have become

What has become of you?

Kim ty się stałeś/stałaś?

My social life has become nonexistent. All I do is work all day, every day — even on the weekends.

Moje życie towarzyskie nie istnieje. Pracuję całymi dniami – nawet w weekendy.

They have become very good friends. They spend a lot of time together now.

Stali się bardzo dobrymi przyjaciółmi. Spędzają teraz dużo czasu razem.

We have become a culture that’s dependent on the Internet. Can you imagine what would happen if we suddenly got disconnected?

Staliśmy się kulturą zależną od internetu. Wyobrażasz sobie co by się stało, gdybyśmy nagle zostali od niego odłączeni?

Fitness trackers have become a must-have for sports fans. Everyone wears one.

Fitness trackery stały się obowiązkowym gadżetem dla fanów sportu. Każdy je nosi.

Present perfect continuous
I have been becoming We have been becoming
You have been becoming You have been becoming
He/She/It has been becoming They have been becoming

Ever since I met him I have been becoming a better person.

Odkąd go poznałam staję się lepszą osobą.

China has been becoming more and more dependent on foreign resources.

Chiny stają się coraz bardziej i bardziej zależne od zagranicznych zasobów.

In recent years the demonstrations have been becoming increasingly violent.

W ostatnich latach demonstracje stają się coraz bardziej pełne przemocy.

Past simple
I became We became
You became You became
He/She/It became They became

When they became adults, they moved out.

Kiedy dorośli, wyprowadzili się.

Somewhere along the line Hawaii became a republic and things quickly changed.

W pewnym momencie Hawaje stały się republiką i wszystko szybko się zmieniło.

Sometimes we all wonder why they became teachers. They don’t even like kids and they surely don’t have the patience for teaching!

Czasami zastanawiam się dlaczego zostali nauczycielami. Oni nawet nie lubią dzieci i nie mają cierpliwości do nauczania!

At some point, makeup became my obsession. I would spend more and more time applying my makeup. I would get up at 6 a.m. and spend over 3 hours in the bathroom — all to look perfect. Little did I know that I was actually ruining my face by putting on so much cosmetics.

W pewnym momencie, makijaż stał się moją obsesją. Spędzałam coraz więcej i więcej czasu robiąc makijaż. Wstawałam o 6 i spędzałam ponad 3 godziny w łazience – wszystko po to, żeby wyglądać perfekcyjnie. Nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę niszczyłam sobie skórę twarzy przez nakładanie na nią tylu kosmetyków.

Let me tell you how he became president. It’s quite simple. He comes from a long line of politicians, so politics was in his blood. He was a very bright student and studied hard, thanks to which he got into the best universities. Of course, he chose Harvard, as the chances of becoming president after a top Ivy League school increase significantly. He made sure to always do a lot of networking and meet important people, who would later fund his campaigns. It’s as simple as that!

Pozwól, że opowiem ci w jaki sposób on stał się prezydentem. To całkiem proste. Pochodzi z rodziny polityków, więc politykę ma we krwi. Był bardzo dobrym uczniem i dużo się uczył, dzięki czemu dostał się na najlepsze uczelnie. Oczywiście, wybrał Harvard, bo szanse na zostanie prezydentem po ukończeniu najlepszej szkoły Ivy League znacznie wzrastają. Zadbał o to, żeby zdobyć wiele kontaktów i poznawać ważnych ludzi, którzy później wesprą finansowo jego kampanie. To takie proste!

Past continuous
I was becoming We were becoming
You were becoming You were becoming
He/She/It was becoming They were becoming

I was becoming increasingly unhappy in my marriage. I come from a family, where divorce is frowned upon, so I never even considered it, but I also didn’t want to spend the rest of my life crying myself to sleep. I finally mustered up the courage to get a lawyer and file for divorce.

Stawałam się coraz bardziej nieszczęśliwa w swoim małżeństwie. Pochodzę z rodziny, w której rozwód jest nie do pomyślenia, więc nigdy nie brałam tego pod uwagę, ale nie chciałam też spędzić reszty życia płacząc w poduszkę przed zaśnięciem. W końcu zebrałam się na odwagę, załatwiłam sobie prawnika i złożyłam pozew o rozwód.

Adam started going to NLP classes about a year ago. At some point, I noticed he was becoming more fearless and more in sync with his inner self.

Adam zaczął uczęszczać na zajęcia z programowania neurolingwistycznego rok temu. W pewnym momencie zauważyłem/zauważyłam, że staje się bardziej odważny i w zgodzie ze swoim wewnętrznym „ja”.

Past perfect
I had become We had become
You had become You had become
He/She/It had become They had become

We didn’t even know we had become heroes overnight.

Nawet nie wiedzieliśmy, że staliśmy się bohaterami w ciągu jednej nocy.

My small store had suddenly become a bustling business.

Mój mały sklepik nagle stał się tętniącym życiem biznesem.

By then, the company had become a monopoly on the market.

Przed tym firma zdobyła już monopol na rynku.

At some point, I didn’t recognize the person I had become.

W pewnym momencie nie rozpoznawałem/rozpoznawałam osoby, którą się stałem/stałam.

Past perfect continuous
I had been becoming We had been becoming
You had been becoming You had been becoming
He/She/It had been becoming They had been becoming

She had been becoming increasingly depressed for the past 10 years, but nobody noticed. Her suicide note showed how lonely and helpless she was.

Przez ostatnie 10 lat jej depresja pogłębiała się, ale nikt tego nie zauważył. Jej list pożegnalny pokazał jak bardzo była samotna i bezbronna.

Over the past decades, planes had been becoming increasingly faster and more technologically advanced.

Przez ostatnie dekady, samoloty stawały się coraz szybsze i bardziej zaawansowane technologicznie.

Future simple
I will become We will become
You will become You will become
He/She/It will become They will become

I don’t know what will become of him.

Nie wiem co z niego będzie.

I think this album will become a hit. It’s fantastic — I can’t stop listening to it!

Uważam, że ten album będzie hitem. Jest fantastyczny – nie mogę przestać go słuchać!

Who do you think will become the next president of the United States? Any ideas?

Jak myślisz, kto zostanie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jakieś przypuszczenia?

According to recent research, minorities will become a majority in the United States soon enough.

Według najnowszych badań, mniejszości niedługo staną się większością w USA.

Based on his calculations, some basic amenities will become too expensive for those less fortunate.

Według jego obliczeń, niektóre podstawowe udogodnienia staną się zbyt drogie dla tych mniej zamożnych.

Future continuous
I will be becoming We will be becoming
You will be becoming You will be becoming
He/She/It will be becoming They will be becoming

This time next year I will be becoming my own boss. I’ve always wanted to have my own company — I know it’s really hard work and requires significant financial input, but in the end, it might be worth it.

Za rok o tej porze będę stawał/stawała się swoim/swoją szefem/szefową. Zawsze chciałem/chciałam mieć swoją własną firmę – wiem, że to ciężka praca i wymaga dużego nakładu pieniężnego, ale koniec końców, może to być warte zachodu.

In the future, cancer will be becoming less and less of an issue as other diseases will be far more dangerous and far more difficult to treat.

W przyszłości, rak będzie stawał się coraz mniej poważnym problemem, gdyż inne choroby będą bardziej niebezpieczne i trudne do wyleczenia.

Future perfect
I will have become We will have become
You will have become You will have become
He/She/It will have become They will have become

By next year, she will have become one of the most famous writers in the world. Her success is truly remarkable.

Do końca tego roku, ona stanie się jedną z najsłynniejszych pisarek na świecie. Jej sukces jest naprawdę niesamowity.

In 2060 pens and paper will have become obsolete. Everything will be done on computers.

W 2060 długopisy i papier staną się przestarzałe. Wszystko będzie robione na komputerach.

Future perfect continuous
I will have been becoming We will have been becoming
You will have been becoming You will have been becoming
He/She/It will have been becoming They will have been becoming

She will have been becoming a doctor for 10 years by next month.

Za miesiąc będzie 10 lat odkąd ona uczy się, aby zostać lekarzem.

They will have been becoming fitter for half a year next week. They started lifting weights around six months ago and have achieved spectacular results!

Za tydzień będzie pół roku odkąd oni stają się coraz bardziej wysportowani. Zaczęli trenować siłowo sześć miesięcy temu i osiągnęli spektakularne rezultaty!


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would become We would become
You would become You would become
He/She/It would become They would become

I didn’t think this would become such a big deal.

Nie sądziłem/sądziłam, że zrobi się z tego wielka afera.

They thought they would become famous after releasing their new album, but that didn’t happen. In the end, they just lost a lot of money and had to find normal jobs.

Myśleli, że staną się sławni po wypuszczeniu swojego nowego albumu, ale tak się nie stało. Koniec końców, stracili dużo pieniędzy i musieli znaleźć normalną pracę.

I would become a lawyer if I were you. It’s good money and you never have to worry about unemployment.

Na twoim miejscu zostałbym/zostałabym prawnikiem. Będziesz mieć z tego dobre pieniądze i nie musisz martwić się, że zostaniesz bezrobotny/bezrobotna.

She would become a dancer if she put her mind to it.

Zostałaby tancerką gdyby naprawdę tego chciała.

Present conditional: negative
I would not become We would not become
You would not become You would not become
He/She/It would not become They would not become

I told my mother I would not become a doctor. I hate chemistry and biology and there’s not way I’m spending the rest of my life around sick people. I’m a very sensitive person and I don’t react well when hearing about other people’s problems.

Powiedziałem/Powiedziałam mojej matce, że nie zostanę lekarzem. Nienawidzę chemii i biologii i nie ma szans, że spędzę resztę życia w towarzystwie chorych ludzi. Jestem bardzo wrażliwą osobą i nie reaguje dobrze kiedy słyszę o problemach innych ludzi.

I would not become a pilot if I were you. Pilots have to travel all the time, they rarely see their families or sleep in their own bed. All they get to see is hotel rooms – it’s not like they have the time to go sightseeing.

Na twoim miejscu nie zostawałbym/zostawałabym pilotem. Piloci muszą ciągle podróżować, rzadko widzą swoje rodziny i rzadko śpią we własnym łóżku. Jedyne co udaje im się zobaczyć to pokoje hotelowe – nie mają czasu na to, żeby iść pozwiedzać.

Present conditional: interrogative
I Would I become…? We Would we become…?
You Would you become…? You Would you become…?
He/She/It Would he/she/it become…? They Would they become…?

When I was a child, I used to wonder who I would be in the future. Would I become a doctor and invent a cure for cancer? Would I become an astronaut and travel to Mars? Or maybe discover a new galaxy? Would I become a famous detective who would uncover some well-kept government scandal?

Kiedy byłem/byłam dzieckiem zastanawiałem/zastanawiałam się kim zostanę w przyszłości. Czy zostanę lekarzem i wynajdę lekarstwo na raka? Czy zostanę astronautą i polecę na Marsa? A może odkryję nową galaktykę? Czy zostanę sławnym detektywem, który odkryje jakiś dobrze skrywany rządowy skandal?

Present continuous conditional: affirmative
I would be becoming We would be becoming
You would be becoming You would be becoming
He/She/It would be becoming They would be becoming

It was announced that the current sales director would be becoming the CEO.

Ogłoszono, że obecny dyrektor ds. sprzedaży zostanie prezesem.

He had no idea what kind of person he would be becoming.

Nie miał pojęcia jaką osobą będzie się stawał.

Present continuous conditional: negative
I would not be becoming We would not be becoming
You would not be becoming You would not be becoming
He/She/It would not be becoming They would not be becoming

I would not be becoming a doctor tomorrow if my parents hadn’t helped me along the way.

Nie zostałbym jutro lekarzem gdyby po drodze nie pomogli mi rodzice.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be becoming…? We Would we be becoming…?
You Would you be becoming…? You Would you be becoming…?
He/She/It Would he/she/it be becoming…? They Would they be becoming…?

Would they be becoming senators right now if they hadn’t had any help?

Czy zostaliby teraz senatorami gdyby nie otrzymali żadnej pomocy?

Perfect conditional: affirmative
I would have become We would have become
You would have become You would have become
He/She/It would have become They would have become

He would’ve become a pilot if he had had better eyesight. Unfortunately, his sight was not the only problem.

Zostałby pilotem gdyby miał lepszy wzrok. Niestety, jego wzrok nie był jedynym problemem.

We would have become doctors if we had had the money to go to university.

Zostalibyśmy lekarzami gdybyśmy mieli pieniądze, żeby pójść na studia.

Perfect conditional: negative
I would not have become We would not have become
You would not have become You would not have become
He/She/It would not have become They would not have become

She would not have become a nurse if she didn’t like helping others. She really enjoys her work.

Nie zostałaby pielęgniarką gdyby nie lubiła pomagać innym. Jest naprawdę zadowolona ze swojej pracy.

You would not have become a lawyer if your parents weren’t lawyers too.

Nie zostałbyś/zostałabyś prawnikiem gdyby twoi rodzice nie byli prawnikami.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have become…? We Would we have become…?
You Would you have become…? You Would you have become…?
He/She/It Would he/she/it have become…? They Would they have become…?

Would I have become a teacher if I had known that the salary would be so low?

Czy zostałbym/zostałabym nauczycielem gdybym wiedział/wiedziała, że moja pensja będzie tak niska?

Would I have become someone important if my family had more connections?

Czy stałbym/stałabym się kimś ważnym gdyby moja rodzina miała więcej znajomości?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been becoming We would have been becoming
You would have been becoming You would have been becoming
He/She/It would have been becoming They would have been becoming

If Sarah were still alive, she would have been becoming a neurosurgeon right now.

Gdyby Sarah żyła, zostałaby teraz neurochirurgiem.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been becoming We would not have been becoming
You would not have been becoming You would not have been becoming
He/She/It would not have been becoming They would not have been becoming

Even if she had survived, she would not have been becoming a lawyer.

Nawet gdyby ocalała, nie zostałaby prawnikiem.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been becoming…? We Would we have been becoming…?
You Would you have been becoming…? You Would you have been becoming…?
He/She/It Would he/she/it have been becoming…? They Would they have been becoming…?

Would I have been becoming a firefighter if my house hadn’t burned down?

Czy zostawałbym/zostawałabym teraz strażakiem gdyby mój dom się nie spalił?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.