to_apologize_czasownik_slownik_angielskiego

APOLOGIZE

APOLOGIZE
/əˈpɑːlədʒaɪz/
verb (czasownik)
infinitive to apologize
past tense apologized
past participle apologized
imperative apologize
present participle apologizing
  1. przepraszać, usprawiedliwiać się
  2. prosić o wybaczenie

Przykładowe użycie słowa apologize

 

I think I need to apologize to her for last night. I shouldn’t have said what I said. It wasn’t very nice of me to comment on the way she was dressed.

Chyba powinienem/powinnam przeprosić ją za wczorajszy wieczór. Nie powinienem był/powinnam była powiedzieć tego co powiedziałem/powiedziałam. To nie było miłe z mojej strony, żeby komentować jej strój.

Don’t ever apologize for being yourself.

Nigdy nie przepraszaj za bycie sobą.

Didn’t you apologize to her already?

Czy ty przypadkiem już jej nie przepraszałeś/przepraszałaś?

Apologize to her right now! She deserves an apology.

Przeproś ją w tej chwili! Należą jej się przeprosiny.

It’s not a matter of whether they had apologized or not. That kind of behavior will not be tolerated and a simple apology just won’t cut it. It’s better to think before you act.

Nie chodzi o to, czy oni przeprosili czy nie. Tego rodzaju zachowania nie będą tolerowane i zwykłe przeprosiny nie wystarczą. Lepiej pomyśleć zanim się coś zrobi.


Odmiana słowa apologize

 

Present simple
I apologize We apologize
You apologize You apologize
He/She/It apologizes They apologize

I would like to apologize for my behavior earlier this evening. I don’t know what got over me. I’m truly really sorry.

Chciałbym/Chciałabym przeprosić za moje wcześniejsze zachowanie tego wieczoru. Nie wiem co mnie opętało. Naprawdę bardzo mi przykro.

That actor should really apologize for what he said. I think his fans will be disappointed if he doesn’t.

Aktor naprawdę powinien przeprosić za to, co powiedział. Myślę, że jego fani będą zawiedzeni jeśli tego nie zrobi.

It was a poor choice of words and I apologize.

Niewłaściwie dobrałam/dobrałem słowa, za co przepraszam.

The government should either prove that the defendant is guilty or apologize for the false accusations. Everyone is innocent until proven guilty.

Rząd powinien albo udowodnić, że oskarżony jest winny albo przeprosić za fałszywe oskarżenia. Każdy jest niewinny dopóki nie udowodni się mu winy.

Present continuous
I am apologizing We are apologizing
You are apologizing You are apologizing
He/She/It is apologizing They are apologizing

I’m apologizing to you because I feel I’ve done something wrong.

Przepraszam cię, bo czuję, że zrobiłem/zrobiłam coś nie tak.

Look! She’s apologizing to her mother. Finally! I wonder what knocked some sense into that girl.

Popatrz! Ona przeprasza swoją matkę. W końcu! Ciekawe co sprawiło, że poszła po rozum do głowy.

I’m done. They are constantly apologizing for not being punctual and making excuses, but somehow they never try to change their behavior!

Mam dosyć. Ciągle przepraszają za swój brak punktualności i wymyślają wymówki, ale jakoś nigdy nie próbują zmienić swojego zachowania!

Present perfect
I have apologized We have apologized
You have apologized You have apologized
He/She/It has apologized They have apologized

Have you apologized to her yet? If not, then what are you waiting for?

Czy już ją przeprosiłeś/przeprosiłaś? Jeśli nie, to na co czekasz?

They have already apologized, so you can stop making a big deal out of it. People aren’t perfect. Everyone makes mistakes.

Oni już przeprosili, więc możesz przestać robić wokół tego wielkie zamieszanie. Ludzie nie są idealni. Każdy z nas popełnia błędy.

We have apologized, but Adam’s still mad at us. I don’t really know what else we can do.

Przeprosiliśmy, ale Adam nadal jest na nas zły. Naprawdę nie wiem co jeszcze możemy zrobić.

He has apologized to me many times but I just don’t know how to forgive people. I still hold a grudge against him and nothing can change that.

Przepraszał mnie wiele razy, ale ja po prostu nie potrafię wybaczać ludziom. Nadal mam do niego żal i nic tego nie zmieni.

Present perfect continuous
I have been apologizing We have been apologizing
You have been apologizing You have been apologizing
He/She/It has been apologizing They have been apologizing

I’ve been apologizing to you for one stupid outburst for the past year. If you don’t plan on ever forgiving me, just say so!

Przepraszam cię za jeden głupi wybuch od roku! Jeśli nie zamierzasz kiedykolwiek mi wybaczyć to po prostu powiedz!

He has been apologizing to her since she found out about his affair, but she doesn’t tolerate cheating.

Przeprasza ją odkąd dowiedziała się o jego romansie, ale ona nie toleruje zdrady.

Past simple
I apologized We apologized
You apologized You apologized
He/She/It apologized They apologized

She apologized for being late.

Przeprosiła za spóźnienie.

Last night, Adam apologized to me for being so aggressive and irritated lately. He said he was having a hard time at work and was taking his frustrations out on me.

Zeszłej nocy, Adam przeprosił mnie za to, że ostatnio był taki agresywny i zdenerwowany. Powiedział, że ma problemy w pracy i wyładowywał swoje frustracje na mnie.

The president apologized for the drone strike. It was unnecessary and many civilians lost their lives because of it.

Prezydent przeprosił za nalot. Nie był on konieczny i wielu cywilów straciło w nim życie.

Past continuous
I was apologizing We were apologizing
You were apologizing You were apologizing
He/She/It was apologizing They were apologizing

Do you think she was apologizing to him? Or were they just talking?

Myślisz że go przepraszała? Czy tylko rozmawiali?

We were apologizing to our boss when the HR manager called.

Przepraszaliśmy naszego szefa kiedy zadzwonił kierownik kadr.

She interrupted me when I was apologizing to Mrs. Smith for being late. It was so rude of her!

Przerwała mi gdy przepraszałem/przepraszałam panią Smith za spóźnienie. To było takie niegrzecznie z jej strony!

Past perfect
I had apologized We had apologized
You had apologized You had apologized
He/She/It had apologized They had apologized

If you had apologized, he wouldn’t have kicked you out of the house. Now, you’re on your own. I doubt apologizing now will change anything.

Gdybyś przeprosił/przeprosiła, on nie wygoniłby Cię z domu. Teraz musisz radzić sobie sam/sama. Wątpię, że twoje przeprosiny teraz coś zmienią.

They confirmed that the manager had apologized for his actions.

Potwierdzili, że menedżer przeprosił za to, co zrobił.

My mother had apologized to me not once, but twice already. I really don’t know if I can forgive her for leaving my father. It was extremely selfish of her, in my opinion. When you have a family you can’t just be thinking about yourself, you have to take into consideration everyone else’s feelings too.

Moja matka przeprosiła mnie nie raz, a już dwa razy. Naprawdę nie wiem czy mogę jej wybaczyć to, że zostawiła mojego ojca. Uważam, że to było z jej strony bardzo samolubne. Kiedy masz rodzinę nie możesz myśleć tylko o sobie, musisz też wziąć pod uwagę uczucia innych.

Apparently, he had personally apologized for firing over 100 people. That’s really nice of him, but it really wasn’t just his decision — the whole board opted for it.

Podobno osobiście przeprosił za zwolnienie ponad stu osób. To bardzo miłe z jego strony, ale to nie była tylko jego decyzja.

I had apologized a thousand times, but I knew she would never forgive me anyway. I guess I’m gonna have to get used to living without her.

Przepraszałem/Przepraszałam ją tysiąc razy, ale i tak wiedziałem/wiedziałam, że ona nigdy mi nie wybaczy. Chyba muszę przyzwyczaić się do życia bez niej.

Past perfect continuous
I had been apologizing We had been apologizing
You had been apologizing You had been apologizing
He/She/It had been apologizing They had been apologizing

Even though they had been apologizing for the past month, Adam still hasn’t forgiven them.

Pomimo iż przepraszali Adama przez ostatni miesiąc, on nadal im nie wybaczył.

They had been apologizing to the principal for over a week, but they still got expelled.

Przepraszali dyrektora przez ponad tydzień ale i tak zostali wydaleni ze szkoły.

Future simple
I will apologize We will apologize
You will apologize You will apologize
He/She/It will apologize They will apologize

We will apologize to them tomorrow.

Przeprosimy ich jutro.

I don’t think they’ll ever apologize. They don’t even realize that they’ve done something wrong.

Nie sądzę, że kiedykolwiek przeproszą. Nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że zrobili coś nie tak.

She will never apologize for being who she is — nor should she. People should be more tolerant and accept that every individual is different.

Ona nigdy nie przeprosi za to kim jest – i nie powinna. Ludzie powinni być bardziej tolerancyjni i akceptować, że każdy człowiek jest inny.

The bank will apologize to its customers for raising the charges and not informing anyone about it.

Bank przeprosi swoich klientów za podniesienie opłat i niepoinformowanie ich o tym.

Future continuous
I will be apologizing We will be apologizing
You will be apologizing You will be apologizing
He/She/It will be apologizing They will be apologizing

I think he’ll be apologizing for the stunt he pulled for a very long time. Nobody is going to forgive him that easily.

Wydaje mi się, że długo będzie przepraszał za ten numer który wyciął. Nikt nie wybaczy mu tak łatwo.

She’ll be apologizing for her behavior tomorrow at the meeting. I can’t wait to hear what she has to say!

Jutro na spotkaniu będzie przepraszała za swoje zachowanie. Nie mogę się doczekać aż usłyszę co ma do powiedzenia!

We will be apologizing for what we’ve done, I’m telling you!

Będziemy przepraszali za to, co zrobiliśmy, mówię Ci!

Future perfect
I will have apologized We will have apologized
You will have apologized You will have apologized
He/She/It will have apologized They will have apologized

By this time next year, he will have apologized to her for sure.

Za rok o tej porze już na pewno ją przeprosi.

She will have apologized by Thursday. I’m sure of it.

Ona cię przeprosi do czwartku. Jestem tego pewien/pewna.

Future perfect continuous
I will have been apologizing We will have been apologizing
You will have been apologizing You will have been apologizing
He/She/It will have been apologizing They will have been apologizing

This time next week, he will have been apologizing to her for over a month. If I were him, I would just give up and let her go.

Za tydzień będzie już ponad miesiąc odkąd ją przeprasza. Na jego miejscu już bym się poddał/poddała i odpuścił/odpuściła ją sobie.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would apologize We would apologize
You would apologize You would apologize
He/She/It would apologize They would apologize

They would apologize if they felt any remorse.

Przeprosiliby gdyby czuli jakąkolwiek skruchę.

Anna would apologize to him if she realized everything was her fault.

Anna przeprosiłaby go jeśli zdawałaby sobie sprawę, że wszystko było jej winą.

I would apologize to my parents but I’m still mad at them and I’m not planning to do that.

Przeprosiłabym/Przeprosiłbym moich rodziców, ale nadal jestem na nich zła/zły i nie zamierzam tego robić.

Present conditional: negative
I would not apologize We would not apologize
You would not apologize You would not apologize
He/She/It would not apologize They would not apologize

I wouldn’t apologize if I were you. You are the victim in this situation and it’s them who should be apologizing to you!

Nie przepraszałbym/przepraszałabym na Twoim miejscu. To ty jesteś poszkodowany/poszkodowana w tej sytuacji i to oni powinni przepraszać Ciebie!

Present conditional: interrogative
I Would I apologize…? We Would we apologize…?
You Would you apologize…? You Would you apologize…?
He/She/It Would he/she/it apologize…? They Would they apologize…?

Would John apologize to you if he hurt you?

Czy John by Cię przeprosił gdyby Cię zranił?

Present continuous conditional: affirmative
I would be apologizing We would be apologizing
You would be apologizing You would be apologizing
He/She/It would be apologizing They would be apologizing

Don’t laugh. If you were in his shoes, you would also be apologizing right now.

Nie śmiej się. Gdybyś był/była na jego miejscu, też byś teraz przepraszał/przepraszała.

Present continuous conditional: negative
I would not be apologizing We would not be apologizing
You would not be apologizing You would not be apologizing
He/She/It would not be apologizing They would not be apologizing

They wouldn’t be apologizing for spreading fake news about celebrities if the court hadn’t ordered them to do so.

Nie przepraszaliby za rozpowszechnianie fałszywych informacji o celebrytach gdyby sąd nie nakazał im tego zrobić.

She would not be apologizing for spray-painting her ex-boyfriend’s car if he hadn’t caught her red-handed.

Nie przepraszałaby za pomalowanie samochodu swojego byłego chłopaka farbą gdyby nie złapał jej na gorącym uczynku.

My friend wouldn’t be apologizing to her mom right now if she hadn’t broken a promise.

Moja przyjaciółka nie przepraszałaby teraz swojej mamy gdyby nie złamała obietnicy.

My brother wouldn’t be apologizing to this guy if he hadn’t stolen some cigarettes from the store.

Mój brat nie przepraszałby tego faceta gdyby nie ukradł papierosów ze sklepu.

She wouldn’t be apologizing to Mrs. Johnson right now if her parents hadn’t made her do it.

Ona nie przepraszałaby pani Johnson teraz gdyby rodzice jej do tego nie zmusili.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be apologizing…? We Would we be apologizing…?
You Would you be apologizing…? You Would you be apologizing…?
He/She/It Would he/she/it be apologizing…? They Would they be apologizing…?

Would she be apologizing now if she hadn’t committed the crime?

Czy przepraszałaby teraz gdyby nie popełniła zbrodni?

Would Emma and Anna be apologizing if they were innocent?

Czy Emma i Anna przepraszałyby gdyby były niewinne?

Would you be apologizing if you hadn’t done anything wrong? It doesn’t make sense to apologize if you aren’t feeling guilty.

Czy przepraszałbyś/przepraszałabyś gdybyś nie zrobił/zrobiła nic złego? Nie ma sensu przepraszać jeśli nie czujesz się winny/winna.

Perfect conditional: affirmative
I would have apologized We would have apologized
You would have apologized You would have apologized
He/She/It would have apologized They would have apologized

I would have apologized to him if I had seen him. I promise I’ll do it tomorrow.

Przeprosiłbym/Przeprosiłabym go gdybym go dzisiaj widział/widziała. Obiecuję, że zrobię to jutro.

They would have apologized if it hadn’t been too late.

Przeprosiliby gdyby nie było już za późno.

If I had cared back then, I would have apologized.

Gdyby mnie to wtedy obchodziło, przeprosiłbym/przeprosiłabym.

Perfect conditional: negative
I would not have apologized We would not have apologized
You would not have apologized You would not have apologized
He/She/It would not have apologized They would not have apologized

I wouldn’t have apologized if she wasn’t important to me.

Nie przepraszałbym/przepraszałabym gdyby ona nie była dla mnie ważna.

They wouldn’t have apologized if they hadn’t been afraid of the punishment.

Nie przeprosiliby gdyby nie bali się kary.

The president wouldn’t have apologized if everyone hadn’t expected him to.

Prezydent nie przepraszałby gdyby wszyscy od niego tego nie wymagali.

We wouldn’t have apologized to the teacher if we hadn’t crossed the line.

Nie przeprosilibyśmy nauczyciela gdybyśmy nie przegięli.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have apologized…? We Would we have apologized…?
You Would you have apologized…? You Would you have apologized…?
He/She/It Would he/she/it have apologized…? They Would they have apologized…?

Would she have apologized if she had known her apology would have been accepted?

Czy przeprosiłaby gdyby wiedziała, że jej przeprosiny zostaną przyjęte?

Would we have apologized if we had been given a chance to?

Czy przeprosilibyśmy gdybyśmy mieli na to szansę?

Would they have apologized if they hadn’t done anything wrong?

Czy przepraszaliby gdyby nie zrobili nic nie tak?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been apologizing We would have been apologizing
You would have been apologizing You would have been apologizing
He/She/It would have been apologizing They would have been apologizing

They also would have been apologizing if they had done something as awful as she had.

Też by przepraszali gdyby zrobili coś równie złego jak ona.

You would have been apologizing if they had taken the case to court.

Przepraszałbyś/Przepraszałabyś gdyby poszli ze sprawą do sądu.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been apologizing We would not have been apologizing
You would not have been apologizing You would not have been apologizing
He/She/It would not have been apologizing They would not have been apologizing

She would not have been apologizing to her sister if she hadn’t stolen her clothes.

Nie przepraszałaby swojej siostry gdyby nie ukradła jej ubrań.

You wouldn’t have been apologizing if you hadn’t felt guilty! I know you’re behind her disappearance!

Nie przepraszałbyś/przepraszałabyś gdybyś nie czuł/czuła się winny/winna! Wiem, że to ty stoisz za jej zniknięciem!

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been apologizing…? We Would we have been apologizing…?
You Would you have been apologizing…? You Would you have been apologizing…?
He/She/It Would he/she/it have been apologizing…? They Would they have been apologizing…?

Would our parents have been apologizing for so many weeks if they had known they wouldn’t be forgiven anyway?

Czy nasi rodzice przepraszaliby przez tyle tygodni gdyby wiedzieli, że i tak im nie przebaczą?

Would she have been apologizing to her boyfriend for not telling him the truth if she had known he had cheated on her?

Czy przepraszałaby swojego chłopaka za to, że nie powiedziała mu prawdy gdyby wiedziała, że ją zdradził?

Would we have been apologizing if we hadn’t behaved badly?

Czy przepraszalibyśmy gdybyśmy nie zachowali się niewłaściwie?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.