to_add_czasownik_slownik_angielskiego

ADD

ADD
/ˌæd/
verb (czasownik)
infinitive to add
past tense added
past participle added
imperative add
present participle adding
  1. dokładać, dołączać, dodawać
  2. podwyższyć (add value)
  3. dodawać (coś do swojej wypowiedzi)
  4. nadawać (add meaning to something)

Przykładowe użycie słowa add

 

Could you add some more sugar? I like sweet drinks.

Czy mógłbyś/mogłabyś dodać trochę cukru? Lubię słodkie napoje.

I think I added too much salt. Is it too salty?

Wydaje mi się, że dodałam/dodałem za dużo soli. Czy to jest za słone?

I need to do something important to add more meaning to my life.

Potrzebuje zrobić coś ważnego, co nada sens mojemu życiu.

Do you know that a lot of companies add artificial thickeners to food?

Czy wiesz, że wielu producentów dodaje sztuczne zagęstniki do jedzenia?

The company has decided to add even more services to its portfolio. Honestly, I’m not entirely convinced that’s a good idea. They’ll have to hire and train more people in a very short time, they might not be able to meet the demand – if it’s high that is.

Firma zdecydowała się rozszerzyć wachlarz oferowanych usług. Szczerze, nie jestem do końca przekonany/przekonana czy to dobry pomysł. Będą musieli zatrudnić i przeszkolić więcej osób w krótkim czasie, możliwe że nie będą w stanie zaspokoić popytu, jeśli będzie wysoki.

The app is very intuitive. You can easily add a drop-down list and tag it with custom tags.

Ta aplikacja jest bardzo intuicyjna. Możesz łatwo dodać rozwijaną listę i opisać ją własnymi tagami.

If you don’t have anything more to add, we can move to the next topic of conversation.

Jeśli nie masz już nic do dodania, możemy przejść do następnego tematu naszej rozmowy.

Add me to the list! I definitely want to go to that dance! I just have to cancel my English classes first.

Dopisz mnie do listy! Zdecydowanie chcę iść na ten bal! Muszę tylko najpierw odwołać moje zajęcia z angielskiego.


Idiomy ze słowem add

 

Please don’t add more fuel to the flames. Behave yourself!

Proszę, nie dolewaj oliwy do ognia! Zachowuj się!


Odmiana słowa add

 

Present simple
I add We add
You add You add
He/She/It adds They add

I always add a little bit of cumin to my pasta, it tastes so much better!

Zawsze dodaję troszkę kminku do makaronu, wtedy smakuje o wiele lepiej!

You shouldn’t add any more cinnamon. That’s enough.

Nie powinieneś dodawać więcej cynamonu. Tyle wystarczy.

Add all of these numbers and then subtract five. That’s how old I am.

Dodaj do siebie te wszystkie liczby i odejmij od wyniku pięć. Tyle właśnie mam lat.

We’ve decided to add a new feature to out app. Users will now be able to choose their own avatar.

Zdecydowaliśmy się dodać nową funkcję do naszej aplikacji. Użytkownicy mogą teraz wybierać swój własny avatar.

She always adds too many spices to her food. It never tastes good.

Ona zawsze dodaje za dużo przypraw do jedzenia, co sprawia, że nie smakuje ono dobrze.

What are you going to add to your wedding registry? Have you thought about what you really need or are you just going to wing it?

Co zamierzacie dodać do listy prezentów ślubnych? Myśleliście czego naprawdę potrzebujecie, czy wymyślicie coś na poczekaniu?

Learning English can add a lot of value to your life. Firstly, it might be easier to find a job in the future. Secondly, English is considered an international language thus you can communicate in English nearly all over the world. Thirdly, your salary may be higher due to the fact that you are fluent in English.

Nauka angielskiego może podwyższyć jakość Twojego życia. Po pierwsze, może być Ci łatwiej znaleźć pracę w przyszłości. Po drugie, angielski jest uważany za międzynarodowy, więc możesz dogadać się w tym języku prawie na całym świecie. Po trzecie, twoje wynagrodzenie może być wyższe jeśli znasz angielski w stopniu biegłym.

Present continuous
I am adding We are adding
You are adding You are adding
He/She/It is adding They are adding

Are you adding more salt? What for? The soup was salty enough.

Dodajesz więcej soli? Po co? Zupa była już wystarczająco słona.

Adam and Kate are slowly adding more and more money to their bank accounts. Soon, they’ll have more money saved than all of us put together!

Adam i Kate powoli odkładają coraz więcej i więcej pieniędzy na swoim koncie bankowym. Niedługo będa mieli więcej oszczędności niż my wszyscy razem wzięci!

I’m adding a new book to my collection. It’s a first-edition book about the very first models of Ford that were produced in the United States.

Dołączam nową książkę do mojej kolekcji. To pierwsza edycja książki o pierwszych modelach Forda wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych.

They’re adding more gyms to the neighborhood, which they think will help with the obesity epidemic. Who knew that so many people are overweight.

Budują coraz więcej siłowni w okolicy, co według nich pomoże z epidemią otyłości. Kto by pomyślał, że tak wielu ludzi ma nadwagę.

Present perfect
I have added We have added
You have added You have added
He/She/It has added They have added

We’ve added a teaspoon of chili and a tablespoon of turmeric.

Dodaliśmy łyżeczkę chili i łyżkę kurkumy.

We’ve added up all the numbers and we think we’re still short. Maybe if we borrow some money from the bank, we’ll be able to buy that house. Otherwise, we really can’t afford it.

Policzyliśmy wszystkie pieniądze i wydaje się nam, że nadal mamy za mało. Może gdybyśmy pożyczyli trochę pieniędzy od banku, bylibyśmy w stanie kupić ten dom.

Whenever she cooks, she always think she’s added too much salt. Then, her husband has a taste and he always claims that the food is bland.

Za każdym razem kiedy ona gotuje, wydaje się jej, że dodała za dużo soli. Potem potrawy próbuje jej mąż i mówi, że jedzenie jest mdłe.

Present perfect continuous
I have been adding We have been adding
You have been adding You have been adding
He/She/It has been adding They have been adding

We’ve been adding up the numbers and it seems we won’t be able to afford that apartment after all. It’s a shame, really. We were hoping to move to a bigger place when the baby comes, but now we have to make the best of what we have.

Kalkulowaliśmy wszystko i okazuje się, że jednak nie będziemy mogli pozwolić sobie na kupno tego mieszkania. Szkoda, bo mieliśmy nadzieję przeprowadzić się do większego mieszkania, gdy urodzi się dziecko, ale teraz musimy radzić sobie z tym co mamy.

Some things haven’t been adding up lately, so we’ll have to go through our financial statements again to see where we’re losing money.

Ostatnio coś się nie zgadzało, więc będziemy musieli przejrzeć nasze sprawozdania finansowe jeszcze raz, żeby zobaczyć gdzie tracimy pieniądze.

Past simple
I added We added
You added You added
He/She/It added They added

I can’t believe he added milk to the sauce. He knows I’m lactose intolerant!

Nie wierzę, że dodał mleka do sosu. Przecież wie, że mam nietolerancję laktozy!

„I really thought things would turn out differently,” she added.

„Naprawdę myślałam, że to skończy się inaczej” – dodała.

If you added a bit of sugar to this smoothie it would taste a lot better.

Gdybyś dodał/dodała troszkę cukru do tego smoothie, smakowałby lepiej.

The department added more staff members, so that they could process the claims more quickly.

Do działu dołączyło kilka osób, żeby usprawnić rozpatrywanie skarg.

I added a new piece to my watch collection. Now, all I’m missing is a classic Rolex. It will take me a while to gather that kind of money, but I think it’s worth it.

Do mojej kolekcji zegarków dołączył kolejny. Jedyne, czego mi teraz brakuje to klasyczny Rolex. Trochę zajmie mi zebranie takich pieniędzy, ale uważam, że to jest tego warte.

I added your name to the list even though you asked me not to. I just think that this is too good of an opportunity to pass up on. You’ll thank me later, you’ll see.

Dodałem/Dodałam Twoje imię do listy, mimo iż prosiłeś/prosiłaś, żeby tego nie robić. Po prostu uważam, że takiej świetnej okazji nie można przegapić. Później mi podziękujesz, zobaczysz.

Apparently, Longman added a new word to the dictionary yesterday. It’s not unusual at all. New words get added to the English dictionary very frequently. After all, the English language is constantly developing.

Podobno Longman dodał wczoraj nowe słowo do słownika. To nic nadzwyczajnego. Nowe słowa są dodawane do słownika języka angielskiego dosyć często. W końcu, angielski nieustannie się rozwija.

Past continuous
I was adding We were adding
You were adding You were adding
He/She/It was adding They were adding

He was adding salt instead of sugar to coffee when I walked into the room. Good thing I stopped him in time! He would’ve ruined the whole batch of coffee!

Kiedy weszłam/wszedłem do pokoju, dodawał do kawy soli zamiast cukru. Dobrze, że zatrzymałam/zatrzymałem go w porę! Zmarnowałby cały dzbanek kawy!

The numbers were just not adding up! They must’ve made a mistake somewhere along the line, but nobody wanted to admit that. I’m not surprised, a lot of people would’ve gotten fired if it turned out they the employees were responsible for such shortcomings.

Liczby się nie zgadzały! Musieli po drodze zrobić jakiś błąd, ale nikt nie chciał się do tego przyznać. Nie jestem zdziwiona/zdziwiony, wielu ludzi zostałoby zwolnionych gdyby okazało się, że to pracownicy są odpowiedzialni za takie niedociągnięcia.

Did you know the city was adding chemicals to tap water? The press would’ve had a field day if they had gotten their hands on this news.

Wiedziałeś/Wiedziałaś, że miasto dodawało chemikaliów do wody z kranu? Gdyby dowiedziały się o tym gazety, byłaby niezła sensacja.

Past perfect
I had added We had added
You had added You had added
He/She/It had added They had added

If he hadn’t added so much vinegar, we wouldn’t be in the hospital right now. It’s all his fault!

Gdyby nie dodał tyle octu, nie bylibyśmy teraz w szpitalu. To wszystko jego wina!

Had you added more water, the soup wouldn’t be so thick.

Gdybyś dodał więcej wody, zupa nie byłaby taka gęsta.

In 2017, companies had added over a million jobs. The financial sector was developing the slowest, whereas manufacturing and production were doing extremely well.

W 2017 stworzono ponad milion nowych miejsc pracy. Sektor finansowy rozwijał się najwolniej, podczas gdy przemysł i produkcja radziły sobie bardzo dobrze.

He had no idea that John had added the video that he shot last week to YouTube.

Nie wiedział, że John wrzucił na YouTube ten filmik, który nagrał w zeszłym tygodniu.

Past perfect continuous
I had been adding We had been adding
You had been adding You had been adding
He/She/It had been adding They had been adding

Did you know that his wife had been adding arsenic to his food for the past couple of months? Apparently, he didn’t want to give her a divorce and the only way for her to get rid of him was to kill him! Shocking!

Wiedziałeś/Wiedziałaś, że jego żona dodawała arszeniku do jego jedzenia przez ostatnie kilka miesięcy? Podobno nie chciał dać jej rozwodu i jedynym sposobem na pozbycie się go było morderstwo! Szok!

Future simple
I will add We will add
You will add You will add
He/She/It will add They will add

I think I’ll add some more wood to the fire.

Dołożę trochę drewna do ognia.

The new tax will add over a billion dollars to the budget.

Nowy podatek zwiększy wpływy do budżetu państwa o ponad miliard dolarów.

I hope Netflix will soon add new shows to their site. I’ve already seen all the ones that they have twice at least. If they don’t then I’ll have to cancel my subscription. It’s just not worth it.

Mam nadzieję, że niedługo dodadzą nowe seriale na Netflixa. Te które mają, widziałam/widziałem już co najmniej dwa razy. Jeśli tego nie zrobią, będę musiała/musiał anulować subskrypcję. To się nie opłaca.

Future continuous
I will be adding We will be adding
You will be adding You will be adding
He/She/It will be adding They will be adding

We will not be adding any more people to the list. We were supposed to invite only 50 people and we already have over 100 on the list. That’s ridiculous!

Nie będziemy dodawali nikogo więcej do listy. Mieliśmy zaprosić tylko 50 osób, a na liście mamy już ponad 100. To niedorzeczne!

They’ll be adding some more people to the team. Right now, they’re short-handed, which is not an ideal situation considering the company’s growth rate.

Do teamu ma dołączyć więcej osób. Teraz mają braki w personelu, co nie jest zbyt dobre, biorąc pod uwagę tempo wzrostu firmy.

She will be adding some negative comments on their website.

Ona będzie dodawała negatywne komentarze na ich stronie internetowej.

Future perfect
I will have added We will have added
You will have added You will have added
He/She/It will have added They will have added

When we finish, we will have added about three cups of white wine in total.

Kiedy skończymy, w sumie dodamy około szklanki białego wina.

By 2035, companies will have added over a trillion jobs.

Przed 2035 firmy stworzą ponad trylion nowych miejsc pracy.

Future perfect continuous
I will have been adding We will have been adding
You will have been adding You will have been adding
He/She/It will have been adding They will have been adding

In 5 minutes, we will have been adding sugar to this dish for over half an hour. And it still isn’t sweet!

Za 5 minut będzie już pół godziny odkąd dodajemy cukier do tej potrawy, a nadal nie jest słodka!


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would add We would add
You would add You would add
He/She/It would add They would add

I would add some more salt to this dish but my doctor told me to avoid salty foods.

Dodałbym/Dodałabym więcej soli do tej potrawy ale mój lekarz powiedział mi, żebym unikał/unikała słonego jedzenia.

They would add another Lamborghini to their collection if they had more money.

Dodaliby kolejne Lamborghini do swojej kolekcji gdyby mieli więcej pieniędzy.

Present conditional: negative
I would not add We would not add
You would not add You would not add
He/She/It would not add They would not add

If I were you, I wouldn’t add sugar to fruit. It’s already sweet enough.

Na twoim miejscu nie dodawałbym/dodawałabym cukru do owoców. Są już wystarczająco słodkie.

If I were you, I would not add milk to her coffee. She’s lactose intolerant.

Nie dodawałbym/dodawałabym mleka do jej kawy. Ona ma nietolerancję laktozy.

Present conditional: interrogative
I Would I add…? We Would we add…?
You Would you add…? You Would you add…?
He/She/It Would he/she/it add…? They Would they add…?

Would mom add lemon zest to this dish? I have to call her and ask for the original recipe.

Czy mama dodałaby skórki z cytryny do tej potrawy? Muszę do niej zadzwonić i spytać o oryginalny przepis.

Would it add value to my life if I started paying more attention to what I eat?

Czy to wniosłoby coś do mojego życia gdybym zaczął/zaczęła zwracać uwagę na to, co jem?

Present continuous conditional: affirmative
I would be adding We would be adding
You would be adding You would be adding
He/She/It would be adding They would be adding

She would be adding more to the conversation if she wasn’t so reserved.

Bardziej udzielałaby się w konwersacji gdyby nie była taka zdystansowana.

Present continuous conditional: negative
I would not be adding We would not be adding
You would not be adding You would not be adding
He/She/It would not be adding They would not be adding

I wouldn’t be adding so many spices if you hadn’t asked me to.

Nie dodawałbym/dodawałabym tyle przypraw gdybyś mnie nie poprosił/poprosiła.

We wouldn’t be adding anything else right now if they hadn’t made me mad.

Nie dodawałbym/dodawałabym już nic od siebie gdyby mnie nie zdenerwowali.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be adding…? We Would we be adding…?
You Would you be adding…? You Would you be adding…?
He/She/It Would he/she/it be adding…? They Would they be adding…?

Would we be adding more sugar now if we didn’t know we have diabetes?

Czy dodawalibyśmy teraz więcej cukru gdybyśmy nie wiedzieli, że mamy cukrzycę?

Would they be adding these two variables if it wasn’t necessary?

Czy dodawaliby te dwie zmienne gdyby to nie było konieczne?

Perfect conditional: affirmative
I would have added We would have added
You would have added You would have added
He/She/It would have added They would have added

We would have added baggage allowance if it hadn’t been so expensive.

Dokupilibyśmy bagaż gdyby to nie było takie drogie.

I would have added more alcohol to your drink if I had been able to. Unfortunately, we had run out of whisky.

Dodałbym/Dodałabym więcej alkoholu do Twojego drinka gdybym mógł/mogła. Niestety, skończyło nam się whisky.

She would have added something more if they hadn’t told her to stop talking.

Dodałaby coś jeszcze gdyby nie powiedzieli jej, że ma już się nie odzywać.

Perfect conditional: negative
I would not have added We would not have added
You would not have added You would not have added
He/She/It would not have added They would not have added

Sarah would not have added peanuts to the salad if she had known her new boyfriend was allergic to them.

Sarah nie dodałaby orzeszków ziemnych do sałatki gdyby wiedziała, że jej nowy chłopak jest na nie uczulony.

We wouldn’t have added salt to the potatoes if you had told us you had already done that.

Nie dodalibyśmy soli do ziemniaków gdybyś powiedział/powiedziała nam, że już to zrobiłeś/zrobiłaś.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have added…? We Would we have added…?
You Would you have added…? You Would you have added…?
He/She/It Would he/she/it have added…? They Would they have added…?

Would he have added poison to his wife’s drink if he hadn’t wanted to kill her? I don’t believe that it was an accident.

Czy dodałby trucizny do drinka swojej żony gdyby nie chciał jej zabić? Nie wierzę, że to był wypadek.

Would they have added me to the list if I had made the payment on time?

Czy dodaliby mnie do listy gdybym zapłacił/zapłaciła na czas?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been adding We would have been adding
You would have been adding You would have been adding
He/She/It would have been adding They would have been adding

We would have been consistently adding more reps to our workout routine if we hadn’t gotten injured.

Konsekwentnie dodawalibyśmy coraz więcej powtórzeń do naszego planu treningowego gdybyśmy doznali urazu.

She would have been adding a lot of sugar to her tea and eating sweet food in general when she was young if she hadn’t cared that much about her weight.

Dodawałaby sporo cukru do herbaty i jadła słodycze kiedy była młoda gdyby nie przejmowała się wtedy tak bardzo swoją wagą.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been adding We would not have been adding
You would not have been adding You would not have been adding
He/She/It would not have been adding They would not have been adding

They wouldn’t have been adding new videos if they didn’t have any viewers. They were pretty popular back then.

Nie dodawaliby nowych filmów gdyby nie mieli żadnych widzów. Byli wtedy całkiem popularni.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been adding…? We Would we have been adding…?
You Would you have been adding…? You Would you have been adding…?
He/She/It Would he/she/it have been adding…? They Would they have been adding…?

Would Amy have been adding more and more caffeine to her diet if she had known she had heart problems? Drinking more than three coffees a day is not healthy, even if you don’t have any medical issues.

Czy Amy dodawałaby więcej kofeiny do swojej diety gdyby wiedziała, że ma problemy z sercem? Picie więcej niż trzech kaw dziennie nie jest zdrowe, nawet jeśli nie masz żadnych problemów ze zdrowiem.


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.