to_achieve_czasownik_slownik_angielskiego

ACHIEVE

ACHIEVE
/əˈtʃiːv/
verb (czasownik)
infinitive to achieve
past tense achieved
past participle achieved
imperative achieve
present participle achieving
  1. osiągać, zdobywać (to achieve success)
  2. dokonać (to achieve the impossible)
  3. spełniać (to achieve your ambition)

Przykładowe użycie słowa achieve

 

There’s nothing you can’t achieve!

Nie ma rzeczy, której nie potrafiłbyś/potrafiłabyś osiągnąć!

You’re lazy and that’s why you still haven’t achieved your goals.

Jesteś leniwy/leniwa i dlatego nadal nie osiągnąłeś/osiągnęłaś swoich celów.

Why do I feel like I haven’t achieved anything in life?

Czemu czuje jakbym niczego nie osiągnął/osiągnęła w życiu?

What exactly have we achieved over the past year? Can anyone tell me?

Co dokładnie udało nam się osiągnąć przez ostatni rok? Czy ktoś może mi powiedzieć?

Take a closer look at what you’ve already achieved.

Przyjrzyj się uważniej temu, co już osiągnąłeś/osiągnęłaś.

I’m sure there’s something that you’ve achieved that you’re proud of. Isn’t there?

Jestem pewien/pewna, że osiągnąłeś/osiągnęłaś coś, z czego jesteś dumny/dumna. Nieprawdaż?

I’ve always felt like I’m meant to achieve something great in life. I’ve never seen myself as a common person with a 9-5 job. I want to travel the world, get to know distant cultures and make a difference in people’s lives.

Zawsze czułem/czułam, że jestem stworzony/stworzona do osiągania wielkich rzeczy. Nigdy nie widziałem/widziałam siebie jako zwykłego człowieka pracującego na etacie. Chcę podróżować, poznawać inne kultury i zmieniać życie ludzi.

Don’t ever think that something is impossible to achieve. Nothing is impossible if you put your mind to it!

Nigdy nie myśl, że coś jest niemożliwe do osiągnięcia. Nic nie jest niemożliwe jeśli uwierzysz w swoje możliwości!

Try to achieve as much as you can in as little time as possible.

Postaraj się osiągnąć tak dużo, ile się da w możliwie najkrótszym czasie.

Maybe when I get a better job I’ll feel like I’ve achieved success.

Może jak dostanę lepszą pracę to poczuję, że osiągnąłem/osiągnęłam sukces.


Idiomy ze słowem achieve

 

If you put your head to it, you can achieve the impossible!

Jeśli uwierzysz w swoje możliwości, możesz dokonać niemożliwego.


Odmiana słowa achieve

 

Present simple
I achieve We achieve
You achieve You achieve
He/She/It achieves They achieve

What you achieve depends on how much effort you put into it.

To, co osiągniesz zależy od ilości wysiłku jaki w to włożysz.

I don’t think you’ll be able to achieve all of your goals this year. You should think about postponing some things till next year.

Nie wydaje mi się, że uda Ci się osiągnąć wszystkie swoje cele w tym roku. Powinieneś/Powinnaś odłożyć niektóre rzeczy na następny rok.

In order to achieve something, you must put some effort into it. Remember, nothing in life comes without effort.

Żeby coś osiągnąć, musisz włożyć w to trochę wysiłku. Pamiętaj, w życiu nic nie przychodzi samo.

It can be very difficult to achieve a work-life balance. Most people struggle with that their whole lives.

Osiągnięcie równowagi między pracą a życiem towarzyskim i rodzinnym może być trudne. Większość ludzi zmaga się z tym problemem przez całe swoje życie.

He’s had a lot of problems at school and his grades are far from good. It might be very hard for him to achieve his goal – which is getting into an Ivy League university.

On miał dużo problemów w szkole i jego oceny pozostawiają wiele do życzenie. Może być mu ciężko osiągnąć cel – dostanie się do jednej z uczelni Ivy League.

Employees that fail to achieve the company standard will be fired immediately. We just can’t afford to have subpar workers in our company.

Pracownicy, którym nie uda się osiągnąć standardów firmy będą zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym. Nie możemy pozwolić sobie na niską wydajność pracy w naszej firmie.

You have to work hard to achieve your goals.

Aby osiągnąć swoje cele musisz ciężko pracować.

Present continuous
I am achieving We are achieving
You are achieving You are achieving
He/She/It is achieving They are achieving

Isn’t it ironic that I’m the one achieving what my parents always wanted?

Czy to nie ironiczne, że to ja osiągam to, o czym zawsze marzyli moi rodzice?

It certainly feels like I’m achieving the American dream.

Naprawdę czuję jakbym spełniał/spełniała swój amerykański sen.

Present perfect
I have achieved We have achieved
You have achieved You have achieved
He/She/It has achieved They have achieved

He has achieved most of his goals, but he keeps coming up with new goals.

On osiągnął większość swoich celów, ale ciągle wymyśla nowe.

What you have achieved doesn’t define you, what matters is what kind of person you are on the inside.

To, co osiągnąłeś nie definiuje cię jako człowieka, jedyne co się liczy to to jaką osobą jesteś w środku.

I think they’ve achieved a lot, all things considered. They had a really tough time this year and it’s really quite incredible that they managed to pull through.

Biorąc wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że oni osiągnęli dużo. W tym roku nie było im lekko i to niesamowite, że dali radę przez to przebrnąć.

What he has achieved is amazing. I don’t know anyone with so many achievements.

To, co on osiągnął jest niezwykłe. Nie znam nikogo z tyloma osiągnięciami.

If you think you’ve achieved everything that you could, think again.

Jeśli myślisz, że osiągnąłeś/osiągnęłaś wszystko, co mogłeś/mogłaś, pomyśl jeszcze raz.

I don’t think I’ve achieved success. It’s actually exactly the opposite. Of course, it all depends on everyone’s individual definition of success. Mine is being truly happy on the inside. I’m not there yet, but hopefully I will be, soon!

Nie uważam, żebym osiągnął/osiągnęła sukces. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaką kto ma definicję sukcesu. Moja to bycie naprawdę szczęśliwym w głębi duszy. Nie jestem jeszcze na tym etapie, ale mam nadzieję, że już niedługo będę!

Present perfect negative
I haven’t achieved We haven’t achieved
You haven’t achieved You haven’t achieved
He/She/It hasn’t achieved They haven’t achieved

It’s a difficult topic to talk about, but I feel like I haven’t achieved much in life. I don’t own anything, I’m not married, I don’t have any children. It’s sad, really.

To dla mnie trudny temat, ale czuję, jakbym nie osiągnął/osiągnęła zbyt wiele w życiu. Nic nie mam, nie wziąłem/wzięłam ślubu, nie mam dzieci. To naprawdę smutne.

Present perfect continuous
I have been achieving We have been achieving
You have been achieving You have been achieving
He/She/It has been achieving They have been achieving

People have been achieving, or striving to achieve the impossible for centuries. It’s a wonder how much you can achieve if you work hard.

Ludzie dokonywali, lub starali się dokonać niemożliwego od wieków. To niesamowite, jak dużo można osiągnąć ciężko pracując.

Past simple
I achieved We achieved
You achieved You achieved
He/She/It achieved They achieved

Have you ever wondered how they achieved such success?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/zastanawiałaś się jak oni osiągnęli taki sukces?

They achieved amazing growth over the past couple of years. The company developed so quickly that they had to hire over 1000 people nearly overnight.

Oni osiągnęli niesamowity wzrost przez kilka poprzednich lat. Firma rozwijała się tak szybko, że niemal z dnia na dzień musiała zatrudnić ponad 1000 osób.

He’s achieved success in all his fields of interest. It’s quite amazing how much one person can achieve.

On osiągnął sukces we wszystkim, czym się interesował. To niesamowite, jak dużo może osiągnąć jeden człowiek.

Past continuous
I was achieving We were achieving
You were achieving You were achieving
He/She/It was achieving They were achieving

When I was a little boy my father and I would often discuss the successes the company was achieving.

Kiedy byłem małym chłopcem, często dyskutowałem z ojcem na temat osiągnięć firmy.

Even though he felt like he was achieving nothing, it was quite the opposite. He had done more for the local community than anyone else.

Mimo iż czuł, że nic nie osiąga, było dokładnie odwrotnie. Zrobił więcej dla lokalnej społeczności niż ktokolwiek inny.

In our view, we were achieving nothing. We needed to completely change the way we were working and marketing the company.

Według naszej własnej oceny, nie osiągaliśmy nic. Potrzebowaliśmy całkowicie zmienić sposób w jaki pracowaliśmy i się reklamowaliśmy jako firma.

Past perfect
I had achieved We had achieved
You had achieved You had achieved
He/She/It had achieved They had achieved

What had you achieved by the age of 20?

Co osiągnąłeś zanim skończyłeś 20 lat?

Up until last year she hadn’t achieved anything. Then, something suddenly changed. She got a new job, where after just a couple of months she got promoted to manager, she started going to the gym and found a new boyfriend — things really got a lot better for her.

Ona nic nie osiągnęła, aż do poprzedniego roku. Wtedy wszystko nagle się zmieniło. Dostała nową pracę, gdzie po kilku miesiącach awansowała na stanowisko menadżera, zaczęła chodzić na siłownię i znalazła nowego chłopaka – wszystko zaczęło jej się układać.

If I had achieved more in my life, I wouldn’t think of myself as a complete loser. I’m 40 years old, I have no family to speak of and no savings. I can’t afford to go on vacations, which is really tragic considering that I absolutely hate my job.

Gdybym osiągnął/osiągnęła więcej w moim życiu, nie myślałbym/myślałabym o sobie jako o totalnej porażce. Mam 40 lat, żadnej rodziny i żadnych oszczędności. Nie stać mnie, żeby pojechać na wakacje, co jest tragiczne, biorąc pod uwagę, że nienawidzę swojej pracy.

Past perfect continuous
I had been achieving We had been achieving
You had been achieving You had been achieving
He/She/It had been achieving They had been achieving

Turns out nobody knew that he had been achieving such spectacular things. We all thought he was still just a cab driver, but in reality, he had become the manager of the whole company and was in charge of over 1000 drivers and a fleet of 1500 vehicles.

Okazuje się, że nikt nie wiedział, że on osiągał takie wspaniałe rzeczy. Wszyscy myśleliśmy, że nadal jest tylko taksówkarzem, ale tak naprawdę został głównym menadżerem i miał pod sobą 1000 kierowców i flotę samochodową składającą się z 1500 pojazdów.

Future simple
I will achieve We will achieve
You will achieve You will achieve
He/She/It will achieve They will achieve

We will achieve nothing if we don’t get to work. Let’s start with going over the reports from last week. After that, we’ll take a short break and then start on this week’s reports. Does anyone have any questions?

Nic nie osiągniemy, jeśli nie weźmiemy się do roboty. Zacznijmy od przejrzenia raportów z zeszłego tygodnia. Później, zrobimy krótką przerwę i zaczniemy od raportów z tego tygodnia. Czy ktoś ma jakieś pytania?

I don’t think he will ever achieve anything. He’s just not that smart.

Nie wydaje mi się, że on kiedykolwiek cokolwiek osiągnie. Nie jest zbyt bystry.

If you don’t work hard you will never achieve any of your goals. That’s a fact.

Jeśli nie będziesz ciężko pracować, nigdy nie osiągniesz swoich celów. To fakt.

They will achieve everything they put their mind to. They’re unstoppable!

Oni osiągną wszystko o czym marzą. Nie sposób ich zatrzymać!

What exactly do you think you will achieve with that attitude? I’ll tell you straight away that if you don’t change your approach, you will regret it.

Co chcesz osiągnąć takim zachowaniem? Powiem ci wprost, że jeśli nie zmienisz swojego nastawienia, pożałujesz.

Future continuous
I will be achieving We will be achieving
You will be achieving You will be achieving
He/She/It will be achieving They will be achieving

There is a significant difference between what we think we will be achieving when we’re older and reality. Usually, not all of our plans pan out.

Jest zasadnicza różnica między tym co myślimy, że będziemy osiągać, gdy będziemy starsi, a rzeczywistością. Zazwyczaj nie wszystkie nasze plany udaje się zrealizować.

The challenge will be achieving high test results. Students will have to study harder.

Osiągnięcie wysokich wyników będzie wyzwaniem. Uczniowie będą musieli więcej się uczyć.

We’re having some issues with pollution, so the government decided to implement new environmental measures. The hardest part will be achieving the goals and standards that will come into life soon.

Mamy pewne problemy z zanieczyszczeniem środowiska, więc rząd zdecydował się wprowadzić nowe środki ochrony środowiska. Najtrudniejsze będzie osiągnięcie celów i standardów, które wkrótce wejdą w życie.

Future perfect
I will have achieved We will have achieved
You will have achieved You will have achieved
He/She/It will have achieved They will have achieved

I think that by next year I will have achieved most of my goals.

Myślę, że za rok uda mi się osiągnąć większość moich celów.

What do you think you will have achieved in five years’ time? Is there anything specific that comes to mind?

Jak myślisz, co uda ci się osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu lat? Czy jest coś konkretnego, co przychodzi ci na myśl?

Future perfect continuous
I will have been achieving We will have been achieving
You will have been achieving You will have been achieving
He/She/It will have been achieving They will have been achieving

In two years’ time, the group of scientists will have been achieving the impossible for over 20 years!

Za dwa lata będzie już ponad 20 lat odkąd grupa naukowców dokonuje niemożliwego!


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would achieve We would achieve
You would achieve You would achieve
He/She/It would achieve They would achieve

I would achieve my goals if I weren’t so lazy.

Osiągnąłbym/Osiągnęłabym moje cele gdyby nie moje lenistwo.

They would achieve success if they worked hard.

Osiągnęliby sukces gdyby ciężko pracowali.

Nobody believed I would achieve anything in life.

Nikt nie wierzył, że cokolwiek osiągnę w życiu.

Present conditional: negative
I would not achieve We would not achieve
You would not achieve You would not achieve
He/She/It would not achieve They would not achieve

He told me he would not achieve his goals anyway, but I advised him not to give up so easily.

Powiedział mi, że i tak nie osiągnie swoich celów, ale poradziłem/poradziłam mu, żeby nie poddawał się tak łatwo.

Present conditional: interrogative
I Would I achieve…? We Would we achieve…?
You Would you achieve…? You Would you achieve…?
He/She/It Would he/she/it achieve…? They Would they achieve…?

Would they achieve better results this year?

Czy osiagnęliby lepsze wyniki w tym roku?

Present continuous conditional: affirmative
I would be achieving We would be achieving
You would be achieving You would be achieving
He/She/It would be achieving They would be achieving

I would be achieving all my goals and working abroad right now, but I’m stuck here because I broke my leg!

Osiągałabym/Osiągałbym teraz wszystkie swoje cele i pracowałabym/pracowałbym za granicą, ale jestem tu uwięziony/uwięziona, bo złamałem/złamałam nogę!

Present continuous conditional: negative
I would not be achieving We would not be achieving
You would not be achieving You would not be achieving
He/She/It would not be achieving They would not be achieving

If it hadn’t been for their help, I wouldn’t be achieving the goals I am now.

Gdyby nie ich pomoc, nie osiagałbym/osiągałabym celów które teraz osiągam.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be achieving…? We Would we be achieving…?
You Would you be achieving…? You Would you be achieving…?
He/She/It Would he/she/it be achieving…? They Would they be achieving…?

Would I be achieving my ambitions if I had no support from my family?

Czy spełniałabym/spełniałbym moje ambicje gdybym nie miała/miał wsparcia ze strony rodziny?

Perfect conditional: affirmative
I would have achieved We would have achieved
You would have achieved You would have achieved
He/She/It would have achieved They would have achieved

She would have achieved anything she wanted if her parents hadn’t stopped her from applying to Harvard.

Osiągnęłaby wszystko czego chciała gdyby jej rodzice nie powstrzymali jej przed złożeniem dokumentów na Harvard.

If only we had had more time, we would have achieved the impossible.

Gdybyśmy tylko mieli więcej czasu, osiągnęlibyśmy niemożliwe.

He would have achieved a lot more if he were more self-confident.

Osiągnąłby o wiele więcej gdyby był bardziej pewny siebie.

Perfect conditional: negative
I would not have achieved We would not have achieved
You would not have achieved You would not have achieved
He/She/It would not have achieved They would not have achieved

I wouldn’t have achieved many things in life if I had doubted myself.

Gdybym wątpił/wątpiła w siebie, nie osiągnąłbym/osiągnęłabym wielu rzeczy w życiu.

They wouldn’t have achieved their ambitions if it hadn’t been for their perseverance.

Nie spełniliby swoich ambicji gdyby nie ich wytrwałość w dążeniu do celu.

They would not have achieved what they wanted if they had constantly kept putting off their work.

Nie osiągnęliby tego, co chcieli osiągnąć jeśli ciągle odkładaliby wykonywanie swojej pracy.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have achieved…? We Would we have achieved…?
You Would you have achieved…? You Would you have achieved…?
He/She/It Would he/she/it have achieved…? They Would they have achieved…?

Would you have achieved what you did if you had been born in a different country?

Czy osiagnąłbyś/osiągnęłabyś to, co osiągnąłeś/osiągnęłaś gdybyś urodził/urodziła się w innym kraju?

Would they have achieved so much success if they hadn’t cheated?

Czy osiągnęliby taki sukces gdyby nie oszukiwali?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been achieving We would have been achieving
You would have been achieving You would have been achieving
He/She/It would have been achieving They would have been achieving

They would have been achieving the impossible if they had known their method was correct.

Osiągaliby niemożliwe gdyby wiedzieli, że ich metoda jest poprawna.

She would have been achieving all she wanted if she hadn’t been in a car accident.

Osiągałaby to, co tylko chciała gdyby nie miała wypadku samochodowego.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been achieving We would not have been achieving
You would not have been achieving You would not have been achieving
He/She/It would not have been achieving They would not have been achieving

We would not have been achieving the impossible every day if we hadn’t been born to do so.

Nie osiągalibyśmy niemożliwego każdego dnia gdybyśmy nie byli do tego stworzeni.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been achieving…? We Would we have been achieving…?
You Would you have been achieving…? You Would you have been achieving…?
He/She/It Would he/she/it have been achieving…? They Would they have been achieving…?

Would she have been achieving so many successes in high school if she had been homeschooled?

Czy osiagałaby tak wiele sukcesów w szkole średniej gdyby kształcono ją w warunkach domowych?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.