Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

Modlitwy po angielsku

Modlitwy po angielsku

Modlitwy po angielsku to prayers więc zmówienie modlitwy to to say a prayer. A jak brzmią popularne modlitwy w języku angielskim?


Modlitwa Ojcze Nasz po angielsku: Our Father

Oto modlitwa Ojcze Nasz w języku angielskim wraz z tłumaczeniem.

Our Father, who art in heaven,
Ojcze Nasz któryś jest w niebie
hallowed be thy name.
święć się imię Twoje.
Thy kingdom come, thy will be done,
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja
on earth, as it is in heaven.
jako w niebie tak i na ziemi
Give us this day our daily bread
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
and forgive us our trespasses as we
i odpuść nam nasze winy,
forgive those who trespass against us;
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
and lead us not into temptation,
i nie wódź nas na pokuszenie;
but deliver us from evil.
ale nas zbaw od złego.


Modlitwa Zdrowaś Maryjo po angielsku: Holy Mary

Oto modlitwa Zdrowaś Maryjo w języku angielskim wraz z tłumaczeniem.

Hail Mary,
Zdrowaś Maryjo,
Full of Grace,
łaski pełna,
The Lord is with thee.
Pan z Tobą.
Blessed art thou among women,
Błogosławionaś Ty między niewiastami
and blessed is the fruit
i błogosławiony owoc
of thy womb, Jesus.
żywota Twojego, Jezus.

Holy Mary,
Święta Maryjo,
Mother of God,
Matko Boża
pray for us sinners now,
módl się za nami grzesznymi,
and at the hour of our death.
teraz i w godzinę śmierci naszej.


modlitwy po angielsku

Modlitwa o pogodę ducha po angielsku: Serenity prayer

Jedną z niezmiernie popularnych modlitw jest Serenity Prayer czyli Modlitwa o pogodę ducha.

God, grant me the serenity
Boże, użycz mi pogody ducha,
to accept the things I cannot change,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
the courage to change the things I can,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
and the wisdom to know the difference.
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Living one day at a time,
Żyć dzień po dniu,
enjoying one moment at a time;
ciesząc się z każdej chwili
accepting hardship as a pathway to peace;
akceptując przeciwności jako drogę do pokoju
taking, as Jesus did, this sinful world as it is,
Biorąc ten grzeszny świat takim, jaki jest – jak to czynił Jezus,
trusting that You will make all things right
Ufając, że uczynisz wszystko dobrym,
if I surrender to Your will;
jeżeli poddam się Twojej woli.
so that I may be reasonably happy in this life
abym mógł być umiarkowanie szczęśliwy w tym życiu
and supremely happy with You forever in the next.
i mieć szczęśliwość nieskończoną w Tobą w następnym życiu.

Poznaj zwyczaje świąteczne panujące podczas świąt w anglojęzycznych krajach z wpisu o Bożym Narodzeniu oraz Wielkanocy.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

  • Modlitwy są bardzo ważne. Powinny być w takim zestawie materiałów do nauki każdego jezyka obcego. Modlitwa i wiara już niejednemu pomogła. Również w nauce, pracy, życiu osobistym. Bardzo słuszne, że nie zapominacie o modlitwach. Gratuluję i dziękuję!

angielski online

Subskrybuj | YouTube