to_dance_czasownik_slownik_angielskiego

DANCE

DANCE
/dæns/
verb (czasownik)
infinitiveto dance
past tensedanced
past participledanced
imperativedance
present participledancing
  1. tańczyć
  2. zatańczyć

Przykładowe użycie słowa dance

 

Would you care to dance with me?

Czy chciałbyś/chciałabyś ze mną zatańczyć?

I could see it in his eyes, he wanted to dance with her so much!

Widziałem/Widziałam to w jego oczach, bardzo chciał z nią zatańczyć!

James can’t dance and that’s why he’s avoiding family weddings.

James nie umie tańczyć i dlatego unika rodzinnych wesel.


Idiomy ze słowem dance

 

He’s dancing to his own tune.

On robi wszystko po swojemu.

You danced up a storm at the club last night.

Nieźle wczoraj tańczyłeś/tańczyłaś w klubie.

His secretary is expected to constantly dance attendance on him.

On wymaga od swojej sekretarki, żeby zawsze była na jego każde zawołanie.

She’s been dancing on air ever since he asked her out.

Odkąd zaprosił ją na randkę, jest cała w skowronkach.


Odmiana słowa dance

 

Present simple
IdanceWedance
YoudanceYoudance
He/She/ItdancesTheydance

Would you like to dance with me?

Czy chciałbyś/chciałabyś ze mną zatańczyć?

They don’t know how to dance. They’ll need to sign up for some classes before the wedding.

Nie umieją tańczyć. Będą musieli zapisać się na jakieś lekcje tańca przed weselem.

Present continuous
Iam dancingWeare dancing
Youare dancingYouare dancing
He/She/Itis dancingTheyare dancing

I’m currently dancing with this guy that has no sense of rhythm. I’d like to switch dancing partners, but that’s impossible, nobody wants to dance with him. I might have to sign up to another class because of him, but I like the instructor that I have. I really have no idea what to do.

Tańczę teraz z takim facetem, który nie ma w ogóle poczucia rytmu. Chciałabym zmienić partnera tanecznego, ale to niemożliwe, nikt nie chce z nim tańczyć. Może będę musiała przez niego zapisać się na inne zajęcia, ale podoba mi się mój instruktor. Naprawdę nie mam pojęcia co robić.

Who is she dancing with? I’ve never seen that guy here before.

Z kim ona tańczy? Nigdy wcześniej nie widziałem/widziałam tego faceta.

Present perfect
Ihave dancedWehave danced
Youhave dancedYouhave danced
He/She/Ithas dancedTheyhave danced

We have danced together for over 10 years. It’s been quite a journey, but now we’re retiring, so to say. We’ve achieved everything we wanted to and we’re a bit tired and just want to go back to our normal lives — you know, settle down, have a family.

Tańczymy ze sobą od 10 lat. To była niezła przygoda, ale teraz przechodzimy w pewnym sensie na emeryturę. Osiągnęliśmy wszystko co chcieliśmy, jesteśmy trochę zmęczeni i chcemy po prostu wrócić do normalnego życia – wiesz, ustatkować się, założyć rodzinę.

Present perfect continuous
Ihave been dancingWehave been dancing
Youhave been dancingYouhave been dancing
He/She/Ithas been dancingTheyhave been dancing

We have been dancing for over three hours. My feet are killing me!

Tańczymy od trzech godzin. Bolą mnie stopy!

Apparently, they have been dancing together for over 5 years.

Podobno, tańczą ze sobą od pięciu lat.

Past simple
IdancedWedanced
YoudancedYoudanced
He/She/ItdancedTheydanced

I remember the way they danced. It was magical. They’re really good dancers.

Pamiętam sposób, w jaki tańczyli. To było magiczne. Są naprawdę dobrymi tancerzami.

We danced and it felt as if time stopped for a while.

Tańczyliśmy i wydawało się nam jakby czas się na chwilę zatrzymał.

Past continuous
Iwas dancingWewere dancing
Youwere dancingYouwere dancing
He/She/Itwas dancingTheywere dancing

He was dancing Bachata with her when she broke her leg.

Tańczył z nią Bachatę kiedy złamała nogę.

I saw them kiss while they were dancing.

Widziałem/Widziałam, że się całowali kiedy tańczyli.

Past perfect
Ihad dancedWehad danced
Youhad dancedYouhad danced
He/She/Ithad dancedTheyhad danced

He had danced at the club before, with different partners, but never had he met a partner as passionate as Emma.

Tańczył wcześniej w klubie, z różnymi partnerkami, ale nigdy nie spotkał partnerki, która tańczy z taką pasją, jak Emma.

She had danced ballet before she broke her leg.

Zanim złamała nogę, tańczyła balet.

Past perfect continuous
Ihad been dancingWehad been dancing
Youhad been dancingYouhad been dancing
He/She/Ithad been dancingTheyhad been dancing

They had been dancing professionally for 2 years before they decided to pursue different careers.

Tańczyli profesjonalnie przez dwa lata zanim oboje zdecydowali rozpocząć inną karierę.

I remember I had been dancing wearing normal shoes before I bought dancing shoes.

Pamiętam, że tańczyłem/tańczyłam w zwykłych butach zanim kupiłem/kupiłam buty do tańca.

Future simple
Iwill danceWewill dance
Youwill danceYouwill dance
He/She/Itwill danceTheywill dance

What song will they dance to on their wedding?

Do jakiej piosenki zatańczą na swoim weselu?

Will he dance with her or not?

Zatańczy z nią czy nie?

Future continuous
Iwill be dancingWewill be dancing
Youwill be dancingYouwill be dancing
He/She/Itwill be dancingTheywill be dancing

They will be dancing at the nationals together.

Będą tańczyli razem na zawodach krajowych.

Future perfect
Iwill have dancedWewill have danced
Youwill have dancedYouwill have danced
He/She/Itwill have dancedTheywill have danced

She will have danced with ten different partners by the end of the wedding!

Do końca wesela zatańczy z dziesięcioma różnymi partnerami!

Future perfect continuous
Iwill have been dancingWewill have been dancing
Youwill have been dancingYouwill have been dancing
He/She/Itwill have been dancingTheywill have been dancing

By next year, they will have been dancing together for over 5 years.

Do końca roku będzie pięć lat odkąd razem tańczą.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould danceWewould dance
Youwould danceYouwould dance
He/She/Itwould danceTheywould dance

I would dance with him if only he asked me to dance! I’m not going to ask first.

Zatańczyłabym z nim gdyby tylko poprosił mnie do tańca! Nie będę go prosić pierwsza.

Present conditional: negative
Iwould not danceWewould not dance
Youwould not danceYouwould not dance
He/She/Itwould not danceTheywould not dance

I wouldn’t dance with her if I were you. She’s a terrible dancer! Last year, she stepped on my friend’s foot and he had to go to the hospital. She’s so heavy that she managed to crack his bone!

Na twoim miejscu nie tańczyłabym z nią. Jest okropną tancerką! W zeszłym roku, nadepnęła mojemu koledze na stopę i musiał jechać do szpitala. Jest tak ciężka, że złamała mu kość!

Present conditional: interrogative
IWould I dance…?WeWould we dance…?
YouWould you dance…?YouWould you dance…?
He/She/ItWould he/she/it dance…?TheyWould they dance…?

Would you dance with me if I asked you to?

Czy zatańczyłbyś/zatańczyłabyś ze mną gdybym cię poprosiła/poprosił?

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be dancingWewould be dancing
Youwould be dancingYouwould be dancing
He/She/Itwould be dancingTheywould be dancing

They were told they would be dancing salsa.

Powiedziano im, że będą tańczyli salsę.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be dancingWewould not be dancing
Youwould not be dancingYouwould not be dancing
He/She/Itwould not be dancingTheywould not be dancing

It turned out they would not be dancing at the competition after all.

Okazało się, że w końcu nie będą tańczyli na zawodach.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be dancing…?WeWould we be dancing…?
YouWould you be dancing…?YouWould you be dancing…?
He/She/ItWould he/she/it be dancing…?TheyWould they be dancing…?

Would she be dancing with him if she didn’t like him?

Czy tańczyłaby z nim gdyby jej się nie podobał?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have dancedWewould have danced
Youwould have dancedYouwould have danced
He/She/Itwould have dancedTheywould have danced

I would have danced with her if I had plucked up the courage to ask her.

Zatańczyłbym z nią, gdybym odważył się ją poprosić do tańca.

Perfect conditional: negative
Iwould not have dancedWewould not have danced
Youwould not have dancedYouwould not have danced
He/She/Itwould not have dancedTheywould not have danced

I would not have danced with him if I had known he was going to fall in love with me! What do I do now?

Nie zatańczyłabym z nim gdybym wiedziała, że się we mnie zakocha! Co mam teraz zrobić?

Perfect conditional: interrogative
IWould I have danced…?WeWould we have danced…?
YouWould you have danced…?YouWould you have danced…?
He/She/ItWould he/she/it have danced…?TheyWould they have danced…?

Would you have danced with her if she had shown up at the party?

Czy zatańczyłbyś z nią gdyby pojawiła się na imprezie?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been dancingWewould have been dancing
Youwould have been dancingYouwould have been dancing
He/She/Itwould have been dancingTheywould have been dancing

You would have been dancing for much longer if you had worn more comfortable shoes!

Tańczyłbyś/Tańczyłabyś o wiele dłużej gdybyś założył/założyła wygodniejsze buty!

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been dancingWewould not have been dancing
Youwould not have been dancingYouwould not have been dancing
He/She/Itwould not have been dancingTheywould not have been dancing

She wouldn’t have been dancing like that last night if she hadn’t been so drunk.

Nie tańczyłaby tak wczoraj gdyby nie była tak pijana.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been dancing…?WeWould we have been dancing…?
YouWould you have been dancing…?YouWould you have been dancing…?
He/She/ItWould he/she/it have been dancing…?TheyWould they have been dancing…?

Would I have been dancing with you for so long if I didn’t like the way you dance?

Czy tańczyłbym/tańczyłabym z tobą tak długo gdyby nie podobało mi się jak tańczysz?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.