to_build_czasownik_slownik_angielskiego

BUILD

BUILD
/bɪld/
verb (czasownik)
infinitiveto build
past tensebuilt
past participlebuilt
imperativebuild
present participlebuilding
  1. budować
  2. zbudować
  3. rozwijać (karierę)
  4. konstruować

Przykładowe użycie słowa build

 

Whenever something bad is happening, I can feel this negative energy build up inside of me and I desperately need to release it somehow. Sometimes I get scared that I might hurt someone in the process.

Kiedy tylko coś złego się dzieje, czuje że gromadzi się we mnie negatywna energia i desperacko próbuję ją jakoś rozładować. Czasem boję się, że mogę podczas tego kogoś zranić.

I heard they’re going to build a new bridge near Newport. It’s been a long time coming.

Słyszałem/Słyszałam, że mają zbudować nowy most przy Newport. Najwyższy czas.

Apparently, the new administration is building a wall separating Mexico from the United States. There’s already a border there, but they want to make it impenetrable.

Podobno, nowy rząd buduje mur oddzielający Meksyk od Stanów Zjednoczonych. Jest tam już granica, ale chcą sprawić, żeby była nie do przejścia.

Breaking news: A 80 year old man built a church with his own hands.

Z ostatniej chwili: 80-latek zbudował kościół własnymi rękoma.

There’s this man who built himself a tiny cabin in the woods and moved there to get away from all the hustle and bustle of the city.

Jest taki mężczyzna, który zbudował sobie malutką chatkę w lesie i przeprowadził się tam, żeby uciec od zgiełku miasta.

America? Yeah, it’s definitely a nation built by immigrants.

Ameryka? Tak, to zdecydowanie naród zbudowany przez imigrantów.


Idiomy ze słowem build

 

This table was built to order.

Ten stół był robiony na zamówienie.

The bridge was built to last.

Ten most został zbudowany solidnie, przetrwa wiele lat.


Odmiana słowa build

 

Present simple
IbuildWebuild
YoubuildYoubuild
He/She/ItbuildsTheybuild

How do you build your brand?

Jak budujesz swoją markę?

Do you want to build a solid online presence? We can help.

Czy chcesz zbudować solidną obecność w sieci? Możemy w tym pomóc.

Do you want to know how to build and grow an online magazine? Check out this article.

Czy wiesz jak stworzyć i rozwinąć magazyn internetowy? Sprawdź ten artykuł.

Whatever you decide to build out of those blocks, remember that it has to be solid.

Cokolwiek nie zdecydujesz się zbudować z tych bloczków, pamiętaj, że musi być to solidne.

Present continuous
Iam buildingWeare building
Youare buildingYouare building
He/She/Itis buildingTheyare building

I think they’re building a small cottage in the mountains.

Wydaje mi się, że budują małą chatkę w górach.

Have you heard that some government agency is building a robot that can fly?

Słyszałeś/Słyszałaś, że jakaś agencja rządowa buduje robota, który umie latać?

– What’s Anna up to?

– She’s building something out of Legos right now.

– Co robi Anna?

– Buduje teraz coś z klocków Lego.

Present perfect
Ihave builtWehave built
Youhave builtYouhave built
He/She/Ithas builtTheyhave built

I’ve built a house, planted a tree and fathered a son. I’ve achieved everything that there is to achieve.

Zbudowałem dom, zasadziłem drzewo i spłodziłem syna. Osiągnąłem wszystko, co jest do osiągnięcia.

They’ve built a small structure on the island. They plan on making it into a school — they want to teach English there. It’s a great opportunity for the locals.

Zbudowali mały budynek na wyspie. Planują zrobić z niego szkołę – chcą tam uczyć angielskiego. To świetna szansa dla lokalnej społeczności.

Present perfect continuous
Ihave been buildingWehave been building
Youhave been buildingYouhave been building
He/She/Ithas been buildingTheyhave been building

They’ve been building that house for over 3 years. Sometimes I feel like it’s always going to be just a construction site.

Budują ten dom już od ponad trzech lat. Czasami mam wrażenie, że to już zawsze będzie plac budowy.

They have been building that shed for over 3 months now. That’s a bit long for a simple garden shed, don’t you think?

Budują tą szopę już od ponad trzech miesięcy. To trochę długo jak na prostą, ogrodową szopę, nie sądzisz?

Past simple
IbuiltWebuilt
YoubuiltYoubuilt
He/She/ItbuiltTheybuilt

These amazing structures are built by ants. Can you imagine something so small building something so enormous?

Te wspaniałe konstrukcje są zbudowane przez mrówki. Czy wyobrażasz sobie, że coś tak małego zbudowało coś tak ogromnego?

These bridges aren’t built to withstand such weight.

Te mosty nie są zbudowane tak, żeby utrzymać taką wagę.

Past continuous
Iwas buildingWewere building
Youwere buildingYouwere building
He/She/Itwas buildingTheywere building

He was building a sand castle when it started to rain.

Budował zamek z piasku kiedy zaczęło padać.

We were building a fire when we heard the sirens.

Układaliśmy ognisko kiedy usłyszeliśmy syreny.

We made a significant donation after he had told us he was building a homeless shelter. There are many people in need in our neighborhood and I’m glad someone has finally decided to take matters into their own hands and help.

Wpłaciliśmy znaczną sumę pieniędzy po tym jak powiedział nam, że buduje schronisko dla bezdomnych. W naszej okolicy jest wielu ludzi w potrzebie i cieszę się, że ktoś w końcu zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc.

He had no idea that he was building a brand for himself. He thought the seminars he was conducting were not going to help his career — it was something he was just doing for fun.

Nie miał pojęcia, że budował sobie markę. Myślał, że seminaria, które prowadził nie pomogą mu w karierze – to było coś, co robił tylko dla zabawy.

Past perfect
Ihad builtWehad built
Youhad builtYouhad built
He/She/Ithad builtTheyhad built

We had already built three houses when we were offered another contract.

Zbudowaliśmy już trzy domy gdy zaoferowano nam kolejny kontrakt.

It was a very small house that she and her husband had built back in the 1980s. It needed to be renovated.

To był bardzo mały dom, który zbudowała z mężem w latach 80. Potrzebował remontu.

Over the years, the company had built an impressive network of over 20 organizations.

Przez lata, firma zbudowała imponującą sieć ponad 20 organizacji.

What if they had build that nuclear reactor back then? Do you think they would’ve weaponized it by now? What would the world look like if there was a third World War? Would the whole planet be contaminated? Would it be a nuclear war?

Co by było gdyby wtedy zbudowali ten reaktor jądrowy? Myślisz, że do teraz przystosowaliby go do użycia? Jak wyglądałby świat, gdyby wybuchła III wojna światowa? Czy cała planeta byłaby zanieczyszczona? Czy byłaby to wojna jądrowa?

Past perfect continuous
Ihad been buildingWehad been building
Youhad been buildingYouhad been building
He/She/Ithad been buildingTheyhad been building

They had been building the house for a year when you were born.

Budowali dom przez rok kiedy się urodziłeś/urodziłaś.

They had been building the church for over a year before they ran out of money.

Budowali kościół przez ponad rok zanim skończyły im się pieniądze.

Future simple
Iwill buildWewill build
Youwill buildYouwill build
He/She/Itwill buildTheywill build

Disney World will build an additional theme park next year.

Disney World zbuduje dodatkowy park tematyczny za rok.

Canada is looking for companies that will build a wall across its southern border.

Kanada szuka firm, które zbudują mur wzdłuż jej południowej granicy.

Future continuous
Iwill be buildingWewill be building
Youwill be buildingYouwill be building
He/She/Itwill be buildingTheywill be building

It turns out the locals will be building that mosque after all.

Okazuje się, że lokalna społeczność w końcu wybuduje ten meczet.

Future perfect
Iwill have builtWewill have built
Youwill have builtYouwill have built
He/She/Itwill have builtTheywill have built

By next month I will have built my own house.

Do końca miesiąca zbuduję swój własny dom.

By next year, I will have built a million-dollar business.

Do końca roku zbuduję biznes warty milion dolarów.

Future perfect continuous
Iwill have been buildingWewill have been building
Youwill have been buildingYouwill have been building
He/She/Itwill have been buildingTheywill have been building

By next year they will have been building their house for over 5 years.

Do końca roku będzie ponad pięć lat odkąd budują swój dom.

By 2035, the government will have been building the nuclear power plant for nearly 50 years.

Do 2035, będzie ponad 50 lat odkąd rząd buduje elektrownię jądrową.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould buildWewould build
Youwould buildYouwould build
He/She/Itwould buildTheywould build

Adam told me he would build me a treehouse. I hope he keeps his promise!

Adam powiedział, że zbuduje mi domek na drzewie. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa.

I would build a 3 bedroom home if I were you. You don’t need anything bigger. Plus, there’s a tax break on smaller homes.

Na twoim miejscu, zbudowałbym/zbudowałabym dom z trzema sypialniami. Nie potrzebujesz nic większego. Poza tym, na mniejsze domy jest ulga podatkowa.

When we were about to get married, my husband promised he would build me the most beautiful and grand house in the neighborhood. Nearly a decade has passed and he hasn’t even started, or made any plans for that matter. I don’t think I’ll be moving into my dream house anytime soon.

Kiedy się pobieraliśmy, mój mąż obiecał, że zbuduje mi najpiękniejszy i największy dom w całej okolicy. Minęło prawie 10 lat i nie zaczął nic robić, nawet planować. Nie sądze, że wprowadzę się do mojego wymarzonego domu w najbliższym czasie.

Present conditional: negative
Iwould not buildWewould not build
Youwould not buildYouwould not build
He/She/Itwould not buildTheywould not build

I would not build a house that big if I were you. Remember that even if you can afford construction costs, you’ll have to pay taxes on it for the rest of your life. And that pool is going to cost you.

Na twoim miejscu nie budowałbym/budowałbym tak dużego domu. Pamiętaj, że nawet jeśli stać cię na wybudowanie domu, będziesz musiał/musiała płacić podatki od domu przez resztę twojego życia. I ten basen też będzie cię trochę kosztował.

Present conditional: interrogative
IWould I build…?WeWould we build…?
YouWould you build…?YouWould you build…?
He/She/ItWould he/she/it build…?TheyWould they build…?

Would you build a house that big if you had the money to?

Czy zbudowałbyś/zbudowałabyś tak duży dom, gdybyś miał na to pieniądze?

Would you build me a boat if I asked you to? Just a small one, nothing fancy.

Czy zbudowałbyś/zbudowałabyś mi łódkę, gdybym Cię o to poprosił/poprosiła? Małą, nic specjalnego.

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be buildingWewould be building
Youwould be buildingYouwould be building
He/She/Itwould be buildingTheywould be building

He announced that he would be building the biggest shopping center in Europe right here in our small town.

Ogłosił, że będzie budował największe centrum handlowe w Europie, tutaj, w naszym małym mieście.

I was told we would be building homes for those in need, not homes for the middle class.

Powiedziano mi, że będziemy budowali domy dla potrzebujących, nie domy dla klasy średniej.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be buildingWewould not be building
Youwould not be buildingYouwould not be building
He/She/Itwould not be buildingTheywould not be building

In the end, it turned out we would not be building that fence around the property after all.

W końcu okazało się, że w końcu nie będziemy budowali tego płotu wokół posesji.

I found out the hospital would not be building an additional wing.

Dowiedziałem/Dowiedziałam się, że szpital nie będzie budował dodatkowego skrzydła.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be building…?WeWould we be building…?
YouWould you be building…?YouWould you be building…?
He/She/ItWould he/she/it be building…?TheyWould they be building…?

Would I be building a summer house for you if I didn’t really, truly love you?

Czy myslisz, że budowałbym/budowałabym altanę gdybym cię naprawdę mocno nie kochał/kochała?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have builtWewould have built
Youwould have builtYouwould have built
He/She/Itwould have builtTheywould have built

If it wasn’t for the hurricane, we would have built that skyscraper in record time.

Gdyby nie huragan, zbudowalibyśmy ten drapacz chmur w rekordowym czasie.

He would have built the boat more quickly if he hadn’t lost half of his money in the divorce settlement.

Zbudowałby łódkę o wiele szybciej gdyby nie stracił połowy swoich pieniędzy podczas ugody rozwodowej.

Perfect conditional: negative
Iwould not have builtWewould not have built
Youwould not have builtYouwould not have built
He/She/Itwould not have builtTheywould not have built

We would not have built a fire if we didn’t have matches.

Nie ułożylibyśmy ogniska gdybyśmy nie mieli zapałek.

Tom would not have built this radio for you if he had known you were partially deaf.

Tom nie zbudowałby dla ciebie tego radia gdyby wiedział, że jesteś częściowo głuchy/glucha.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have built…?WeWould we have built…?
YouWould you have built…?YouWould you have built…?
He/She/ItWould he/she/it have built…?TheyWould they have built…?

Would I have built a shelter for myself, if I really needed to?

Czy zbudowałbym sobie schronienie, gdybym go potrzebował?

Would they have built such a huge house if they had known they wouldn’t be able to afford the maintenance fees?

Czy zbudowaliby tak duży dom gdyby wiedzieli, że nie stać ich na jego utrzymanie?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been buildingWewould have been building
Youwould have been buildingYouwould have been building
He/She/Itwould have been buildingTheywould have been building

If they hadn’t stopped all construction last year, they would have been building that church for over a decade today.

Gdyby nie zakończyli budowy w zeszłym roku, dziś byłoby ponad dziesięć lat odkąd budują ten kościół.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been buildingWewould not have been building
Youwould not have been buildingYouwould not have been building
He/She/Itwould not have been buildingTheywould not have been building

We would not have been building this house for the past 3 years had we known we needed a building permit that we didn’t have.

Nie budowalibyśmy tego domu przez ostatnie trzy lata gdybyśmy wiedzieli, że potrzebujemy pozwolenia na budowę, którego nie mieliśmy.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been building…?WeWould we have been building…?
YouWould you have been building…?YouWould you have been building…?
He/She/ItWould he/she/it have been building…?TheyWould they have been building…?

Would I have been building this wall for so many years if I had known that I would have to move out of my house?

Czy budowałbym/budowałabym ten mur przez tyle lat gdybym wiedział/wiedziała, że będę musiał/musiała wyprowadzić się z domu?

Would I have been building this company for so many years if I had known I would be forced to sell it?

Czy budowałbym/budowałabym tę firmę przez tyle lat gdybym wiedział/wiedziała, że będę zmuszony/zmuszona ją sprzedać?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.