to_begin_czasownik_slownik_angielskiego

BEGIN

BEGIN
/bɪˈɡɪn/
verb (czasownik)
infinitive to begin
past tense began
past participle begun
imperative begin
present participle beginning
  1. zaczynać
  2. zapoczątkować, rozpoczynać
  3. rozpoczynać się

Przykładowe użycie słowa begin

 

Do you think we should begin now? Or should we wait a little while longer?

Myślisz, że powinniśmy już zacząć? Czy powinniśmy jeszcze chwilę poczekać?

Innovation begins with the employees themselves and their aptitude for risk and change.

Innowacyjność zaczyna się od samych pracowników i ich zdolności do podejmowania ryzyka i zmiany.

People often don’t even begin to think about the consequences of their actions until it’s too late.

Ludzie często nawet nie zaczynają myśleć o konsekwencjach swoich czynów dopóki nie jest za późno.

I can’t even begin to understand what you were thinking! You should not have gone to their wedding! You weren’t even invited! No wonder the bride was so angry!

Nawet nie jestem w stanie zrozumieć co sobie myślałeś/myślałaś! Nie powinieneś był/powinnaś była iść na ich ślub! Nawet nie byłeś/byłaś zaproszony/zaproszona! Nic dziwnego, że panna młoda była wściekła!


Idiomy ze słowem begin

 

Math always used to be difficult for me, but since I started working with a tutor I’m beginning to see daylight.

Matematyka zawsze była dla mnie trudna, ale odkąd mam korepetytora zaczynam powoli wszystko rozumieć.


Odmiana słowa begin

 

Present simple
I begin We begin
You begin You begin
He/She/It begins They begin

When do we begin?

Kiedy zaczynamy?

Adam is about to begin eating.

Adam zaraz zacznie jeść.

School always begins in September.

Szkoła zawsze zaczyna się we wrześniu.

Are you ready to begin?

Czy jesteś gotowy aby zacząć?

I want to tell you what happened, but I don’t know where to begin.

Chcę opowiedzieć ci, co się zdarzyło, ale nie wiem od czego zacząć.

We can’t wait for summer to begin!

Nie możemy się doczekać aż zacznie się lato!

Before you begin implementing any serious changes, think about the consequences.

Zanim zaczniesz wprowadzać jakieś poważne zmiany, pomyśl o konsekwencjach.

When does old age begin?

Kiedy zaczyna się starość?

Present continuous
I am beginning We are beginning
You are beginning You are beginning
He/She/It is beginning They are beginning

I think I’m beginning to understand what the problem is.

Wydaje mi się, że zaczynam rozumieć w czym problem.

She’s beginning to think that there’s something seriously wrong with you!

Ona zaczyna myśleć, że z tobą naprawdę jest coś nie tak!

Americans are beginning to view the world differently than they used to.

Amerykanie zaczynają postrzegać świat inaczej niż kiedyś.

Some people are beginning to suggest that we should implement significant changes to the production process.

Niektórzy zaczynają sugerować, że powinniśmy wprowadzić poważne zmiany w procesie produkcji.

My jeans are beginning to smell. I think I have to wash them.

Moje dżinsy zaczynają brzydko pachnieć. Muszę je wyprać.

Present perfect
I have begun We have begun
You have begun You have begun
He/She/It has begun They have begun

A new era has begun.

Rozpoczęła się nowa era.

Are you serious? You haven’t even begun doing your homework yet?

Żartujesz? Nawet jeszcze nie zacząłeś/zaczęłaś robić pracy domowej?

I think we’ve finally begun to make some progress. We’ve been working on this project for over two years and we’re finally beginning to see daylight.

Myślę, że w końcu zaczynamy robić postępy. Pracujemy nad tym projektem już ponad dwa lata i w końcu zaczynamy wszystko rozumieć.

We’ve begun research that will hopefully lead us to the discovery of a cure for cancer.

Rozpoczęliśmy badania, które, mamy nadzieję, poprowadzą nas do odkrycia lekarstwa na raka.

Present perfect continuous
I have been beginning We have been beginning
You have been beginning You have been beginning
He/She/It has been beginning They have been beginning

I think he’s been beginning to feel lonely on campus. Maybe we should invite him to one of our parties?

Wydaje mi się, że on zaczyna się czuć samotnie na kampusie. Może powinniśmy zaprosić go na jedną z naszych imprez?

I’ve been beginning to feel my friends and I are slowly drifting away from each other. Maybe that’s what always happens when you grow up.

Zaczynałem/Zaczynałam czuć, że ja i moi przyjaciele się od siebie oddalamy. Może zawsze się tak dzieje, kiedy dorastasz.

Past simple
I began We began
You began You began
He/She/It began They began

When I found out about his death I began to cry.

Kiedy dowiedziałam/dowiedziałem się o jego śmierci, zacząłem/zaczęłam płakać.

It began to snow as soon as we got there.

Zaczęło padać kiedy tam dotarliśmy.

I believe they began looking for a new office last year. They still haven’t found anything suitable.

Zdaje się, że zaczęli szukać nowego biura w zeszłym roku. Nadal nie znaleźli nic, co by im pasowało.

My grandmother was only five years old when the war began.

Moja babcia miała tylko pięć lat, kiedy zaczęła się wojna.

Past continuous
I was beginning We were beginning
You were beginning You were beginning
He/She/It was beginning They were beginning

At the time she had two children and was beginning to think about having a third one.

Miała wtedy dwoje dzieci i zaczynała myśleć o trzecim.

He was beginning to realize that he was never going to find a new job – not with the qualifications that he had.

Emma! Jak dobrze cię słyszeć! Już zaczynałem/zaczynałam myśleć, że nie chcesz ze mną rozmawiać.

He was beginning to realize that he was never going to find a new job – not with the qualifications that he had.

Zaczął zdawać sobie sprawę, z tego, że nigdy nie znajdzie nowej pracy – nie z kwalifikacjami, które posiadał.

Past perfect
I had begun We had begun
You had begun You had begun
He/She/It had begun They had begun

By the time I got there, the lecture had already begun.

Zanim dotarłem/dotarłam na miejsce, wykład już się rozpoczął.

I had no idea the class had already begun. I didn’t mean to be late, really.

Nie miałem/miałam pojęcia, że zajęcia już się zaczęły. Nie chciałem/chciałam się spóźnić, przepraszam.

Past perfect continuous
I had been beginning We had been beginning
You had been beginning You had been beginning
He/She/It had been beginning They had been beginning

They had been beginning to warm up to the idea of going on vacation with us. I knew they weren’t crazy about spending so much time with us, but we had found a really good offer.

Zaczęli powoli przyzwyczajać się do pomysłu wybrania się z nami na wakacje. Wiedziałem/Wiedziałam, że nie za bardzo przepadali za spędzaniem czasu z nami, ale znaleźliśmy bardzo dobrą ofertę.

Future simple
I will begin We will begin
You will begin You will begin
He/She/It will begin They will begin

We will begin in just a moment.

Zaczniemy za moment.

The meeting will begin shortly.

Spotkanie zaraz się rozpocznie.

The sale will begin on Thursday and will end on Saturday.

Wyprzedaż zacznie się w czwartek i skończy w sobotę.

My lawyer will begin the negotiations as soon as we agree on his fee.

Mój prawnik rozpocznie negocjacje kiedy już dogadamy się co do jego wynagrodzenia.

When will the trial begin? Have you heard from your lawyer yet?

Kiedy zacznie się proces? Czy rozmawiałeś/rozmawiałaś już z prawnikiem?

Future continuous
I will be beginning We will be beginning
You will be beginning You will be beginning
He/She/It will be beginning They will be beginning

I will be beginning my fifth year at university in a April of 2020.

W kwietniu 2020 będę rozpoczynać mój piąty rok na studiach.

She will be beginning her new job next month.

Ona będzie zaczynać nową pracę w następnym miesiącu.

Future perfect
I will have begun We will have begun
You will have begun You will have begun
He/She/It will have begun They will have begun

If you have trouble with your gut lining, you should eat more bone broth. I can guarantee that by the time you finish your meal, your gut will have begun healing. It’s a miracle cure.

Jeśli masz problemy ze ścianami jelita, powinieneś/powinnaś jeść więcej rosołu z kości. Mogę Ci zagwarantować, że zanim skończysz jeść, twoje jelita już zaczną się regenerować. To cudowne lekarstwo.

Future perfect continuous
I will have been beginning We will have been beginning
You will have been beginning You will have been beginning
He/She/It will have been beginning They will have been beginning

By next month we will have been beginning to construct a house for over 5 years.

Przed końcem miesiąca będzie już pięć lat odkąd zaczynamy budować dom.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would begin We would begin
You would begin You would begin
He/She/It would begin They would begin

The general said that the troop withdrawal would begin soon.

Generał powiedział, że niedługo zacznie się wycofywanie oddziałów.

Nobody knew that five years after signing the peace agreement, another war would begin.

Nikt nie wiedział, że pięć lat po podpisaniu pokojowego porozumienia, rozpocznie się kolejna wojna.

I would begin saving up some money if I were you.

Na twoim miejscu zacząłbym/zaczęłabym oszczędzać.

Present conditional: negative
I would not begin We would not begin
You would not begin You would not begin
He/She/It would not begin They would not begin

The manager just told us that we would not begin our training until next year.

Menedżer właśnie nam powiedział, że nie zaczniemy naszego szkolenia aż do następnego roku.

She said the meeting would not begin until 10 a.m

Powiedziała, że spotkanie nie zacznie się przed dziesiątą.

Present conditional: interrogative
I Would I begin…? We Would we begin…?
You Would you begin…? You Would you begin…?
He/She/It Would he/she/it begin…? They Would they begin…?

Would I begin to worry if I were you? Probably.

Czy na twoim miejscu zacząłbym/zaczęłabym się martwić? Pewnie tak.

Would they begin to scream if I scared them?

Czy zaczęliby krzyczeć gdybym ich przestraszył/przestraszyła?

Would she begin to cry if I said something hurtful to her?

Czy zaczęłaby płakać gdybym powiedziała jej coś krzywdzącego?

Present continuous conditional: affirmative
I would be beginning We would be beginning
You would be beginning You would be beginning
He/She/It would be beginning They would be beginning

He would be beginning his third year at university if he were still alive.

Gdyby nadal żył, zaczynałby trzeci rok studiów.

They would be beginning to plan their future together now if they hadn’t broken up.

Zaczynaliby planować teraz swoją wspólną przyszłość gdyby ze sobą nie zerwali.

Present continuous conditional: negative
I would not be beginning We would not be beginning
You would not be beginning You would not be beginning
He/She/It would not be beginning They would not be beginning

She would not be beginning to have doubts if you were more supportive.

Nie zaczęłaby mieć wątpliwości gdybyś bardziej ją wspierał.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be beginning…? We Would we be beginning…?
You Would you be beginning…? You Would you be beginning…?
He/She/It Would he/she/it be beginning…? They Would they be beginning…?

Would I be beginning this conversation if I didn’t know anything about real estate?

Czy zaczynałbym/zaczynałabym tę rozmowę gdybym nie wiedział/wiedziała nic o nieruchomościach?

Perfect conditional: affirmative
I would have begun We would have begun
You would have begun You would have begun
He/She/It would have begun They would have begun

I would have begun writing the paper if my pen hadn’t gone missing.

Zacząłbym/Zaczęłabym pisać wypracowanie gdyby nie zginął mi długopis.

They would have begun therapy had they know they needed it.

Zaczęliby terapię gdyby wiedzieli, że jej potrzebują.

Perfect conditional: negative
I would not have begun We would not have begun
You would not have begun You would not have begun
He/She/It would not have begun They would not have begun

Without the industrial revolution, we would not have begun producing steel and silk.

Bez rewolucji przemysłowej, nie zaczęlibyśmy produkować stali i jedwabiu.

We would not have begun the meeting if the CEO wasn’t here.

Nie zaczęlibyśmy spotkania gdyby nie było tu prezesa.

The government would not have begun gathering troops if they didn’t have a clear indication that we were in danger.

Rząd nie zacząłby zbierać oddziałów, gdyby nie było wyraźnych oznak, że jesteśmy w niebezpieczeństwie.

If I hadn’t gone to university, I would not have begun reading history books.

Gdybym nie poszedł na studia, nie zacząłbym czytać książek historycznych.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have begun…? We Would we have begun…?
You Would you have begun…? You Would you have begun…?
He/She/It Would he/she/it have begun…? They Would they have begun…?

Would I have begun university if I had known that I would have so much debt after graduating?

Czy zacząłbym/zaczęłabym studia gdybym wiedział/wiedziała, że będę mieć takie długi po ich ukończeniu?

Would have they begun eating if they had known they need to leave in 10 minutes?

Czy zaczęliby jeść gdyby wiedzieli, że muszą wyjść za 10 minut?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been beginning We would have been beginning
You would have been beginning You would have been beginning
He/She/It would have been beginning They would have been beginning

If they had passed their exams, they would have been beginning their second year.

Gdyby zdali egzaminy, zaczynaliby teraz drugi rok.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been beginning We would not have been beginning
You would not have been beginning You would not have been beginning
He/She/It would not have been beginning They would not have been beginning

She would not have been beginning to feel overwhelmed if we had helped her out more.

Ona nie zaczynałaby się czuć przytłoczona gdybyśmy bardziej jej pomogli.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been beginning…? We Would we have been beginning…?
You Would you have been beginning…? You Would you have been beginning…?
He/She/It Would he/she/it have been beginning…? They Would they have been beginning…?

Would I have been beginning to fail all my classes if my parents hadn’t died?

Czy zaczynałbym oblewać wszystkie przedmioty gdyby moi rodzice nie zginęli?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.