to_begin_czasownik_slownik_angielskiego

BEGIN

BEGIN
/bɪˈɡɪn/
verb (czasownik)
infinitiveto begin
past tensebegan
past participlebegun
imperativebegin
present participlebeginning
  1. zaczynać
  2. zapoczątkować, rozpoczynać
  3. rozpoczynać się

Przykładowe użycie słowa begin

 

Do you think we should begin now? Or should we wait a little while longer?

Myślisz, że powinniśmy już zacząć? Czy powinniśmy jeszcze chwilę poczekać?

Innovation begins with the employees themselves and their aptitude for risk and change.

Innowacyjność zaczyna się od samych pracowników i ich zdolności do podejmowania ryzyka i zmiany.

People often don’t even begin to think about the consequences of their actions until it’s too late.

Ludzie często nawet nie zaczynają myśleć o konsekwencjach swoich czynów dopóki nie jest za późno.

I can’t even begin to understand what you were thinking! You should not have gone to their wedding! You weren’t even invited! No wonder the bride was so angry!

Nawet nie jestem w stanie zrozumieć co sobie myślałeś/myślałaś! Nie powinieneś był/powinnaś była iść na ich ślub! Nawet nie byłeś/byłaś zaproszony/zaproszona! Nic dziwnego, że panna młoda była wściekła!


Idiomy ze słowem begin

 

Math always used to be difficult for me, but since I started working with a tutor I’m beginning to see daylight.

Matematyka zawsze była dla mnie trudna, ale odkąd mam korepetytora zaczynam powoli wszystko rozumieć.


Odmiana słowa begin

 

Present simple
IbeginWebegin
YoubeginYoubegin
He/She/ItbeginsTheybegin

When do we begin?

Kiedy zaczynamy?

Adam is about to begin eating.

Adam zaraz zacznie jeść.

School always begins in September.

Szkoła zawsze zaczyna się we wrześniu.

Are you ready to begin?

Czy jesteś gotowy aby zacząć?

I want to tell you what happened, but I don’t know where to begin.

Chcę opowiedzieć ci, co się zdarzyło, ale nie wiem od czego zacząć.

We can’t wait for summer to begin!

Nie możemy się doczekać aż zacznie się lato!

Before you begin implementing any serious changes, think about the consequences.

Zanim zaczniesz wprowadzać jakieś poważne zmiany, pomyśl o konsekwencjach.

When does old age begin?

Kiedy zaczyna się starość?

Present continuous
Iam beginningWeare beginning
Youare beginningYouare beginning
He/She/Itis beginningTheyare beginning

I think I‘m beginning to understand what the problem is.

Wydaje mi się, że zaczynam rozumieć w czym problem.

She‘s beginning to think that there’s something seriously wrong with you!

Ona zaczyna myśleć, że z tobą naprawdę jest coś nie tak!

Americans are beginning to view the world differently than they used to.

Amerykanie zaczynają postrzegać świat inaczej niż kiedyś.

Some people are beginning to suggest that we should implement significant changes to the production process.

Niektórzy zaczynają sugerować, że powinniśmy wprowadzić poważne zmiany w procesie produkcji.

My jeans are beginning to smell. I think I have to wash them.

Moje dżinsy zaczynają brzydko pachnieć. Muszę je wyprać.

Present perfect
Ihave begunWehave begun
Youhave begunYouhave begun
He/She/Ithas begunTheyhave begun

A new era has begun.

Rozpoczęła się nowa era.

Are you serious? You haven’t even begun doing your homework yet?

Żartujesz? Nawet jeszcze nie zacząłeś/zaczęłaś robić pracy domowej?

I think we’ve finally begun to make some progress. We’ve been working on this project for over two years and we’re finally beginning to see daylight.

Myślę, że w końcu zaczynamy robić postępy. Pracujemy nad tym projektem już ponad dwa lata i w końcu zaczynamy wszystko rozumieć.

We’ve begun research that will hopefully lead us to the discovery of a cure for cancer.

Rozpoczęliśmy badania, które, mamy nadzieję, poprowadzą nas do odkrycia lekarstwa na raka.

Present perfect continuous
Ihave been beginningWehave been beginning
Youhave been beginningYouhave been beginning
He/She/Ithas been beginningTheyhave been beginning

I think he’s been beginning to feel lonely on campus. Maybe we should invite him to one of our parties?

Wydaje mi się, że on zaczyna się czuć samotnie na kampusie. Może powinniśmy zaprosić go na jedną z naszych imprez?

I’ve been beginning to feel my friends and I are slowly drifting away from each other. Maybe that’s what always happens when you grow up.

Zaczynałem/Zaczynałam czuć, że ja i moi przyjaciele się od siebie oddalamy. Może zawsze się tak dzieje, kiedy dorastasz.

Past simple
IbeganWebegan
YoubeganYoubegan
He/She/ItbeganTheybegan

When I found out about his death I began to cry.

Kiedy dowiedziałam/dowiedziałem się o jego śmierci, zacząłem/zaczęłam płakać.

It began to snow as soon as we got there.

Zaczęło padać kiedy tam dotarliśmy.

I believe they began looking for a new office last year. They still haven’t found anything suitable.

Zdaje się, że zaczęli szukać nowego biura w zeszłym roku. Nadal nie znaleźli nic, co by im pasowało.

My grandmother was only five years old when the war began.

Moja babcia miała tylko pięć lat, kiedy zaczęła się wojna.

Past continuous
Iwas beginningWewere beginning
Youwere beginningYouwere beginning
He/She/Itwas beginningTheywere beginning

At the time she had two children and was beginning to think about having a third one.

Miała wtedy dwoje dzieci i zaczynała myśleć o trzecim.

He was beginning to realize that he was never going to find a new job – not with the qualifications that he had.

Emma! Jak dobrze cię słyszeć! Już zaczynałem/zaczynałam myśleć, że nie chcesz ze mną rozmawiać.

He was beginning to realize that he was never going to find a new job – not with the qualifications that he had.

Zaczął zdawać sobie sprawę, z tego, że nigdy nie znajdzie nowej pracy – nie z kwalifikacjami, które posiadał.

Past perfect
Ihad begunWehad begun
Youhad begunYouhad begun
He/She/Ithad begunTheyhad begun

By the time I got there, the lecture had already begun.

Zanim dotarłem/dotarłam na miejsce, wykład już się rozpoczął.

I had no idea the class had already begun. I didn’t mean to be late, really.

Nie miałem/miałam pojęcia, że zajęcia już się zaczęły. Nie chciałem/chciałam się spóźnić, przepraszam.

Past perfect continuous
Ihad been beginningWehad been beginning
Youhad been beginningYouhad been beginning
He/She/Ithad been beginningTheyhad been beginning

They had been beginning to warm up to the idea of going on vacation with us. I knew they weren’t crazy about spending so much time with us, but we had found a really good offer.

Zaczęli powoli przyzwyczajać się do pomysłu wybrania się z nami na wakacje. Wiedziałem/Wiedziałam, że nie za bardzo przepadali za spędzaniem czasu z nami, ale znaleźliśmy bardzo dobrą ofertę.

Future simple
Iwill beginWewill begin
Youwill beginYouwill begin
He/She/Itwill beginTheywill begin

We will begin in just a moment.

Zaczniemy za moment.

The meeting will begin shortly.

Spotkanie zaraz się rozpocznie.

The sale will begin on Thursday and will end on Saturday.

Wyprzedaż zacznie się w czwartek i skończy w sobotę.

My lawyer will begin the negotiations as soon as we agree on his fee.

Mój prawnik rozpocznie negocjacje kiedy już dogadamy się co do jego wynagrodzenia.

When will the trial begin? Have you heard from your lawyer yet?

Kiedy zacznie się proces? Czy rozmawiałeś/rozmawiałaś już z prawnikiem?

Future continuous
Iwill be beginningWewill be beginning
Youwill be beginningYouwill be beginning
He/She/Itwill be beginningTheywill be beginning

I will be beginning my fifth year at university in a April of 2020.

W kwietniu 2020 będę rozpoczynać mój piąty rok na studiach.

She will be beginning her new job next month.

Ona będzie zaczynać nową pracę w następnym miesiącu.

Future perfect
Iwill have begunWewill have begun
Youwill have begunYouwill have begun
He/She/Itwill have begunTheywill have begun

If you have trouble with your gut lining, you should eat more bone broth. I can guarantee that by the time you finish your meal, your gut will have begun healing. It’s a miracle cure.

Jeśli masz problemy ze ścianami jelita, powinieneś/powinnaś jeść więcej rosołu z kości. Mogę Ci zagwarantować, że zanim skończysz jeść, twoje jelita już zaczną się regenerować. To cudowne lekarstwo.

Future perfect continuous
Iwill have been beginningWewill have been beginning
Youwill have been beginningYouwill have been beginning
He/She/Itwill have been beginningTheywill have been beginning

By next month we will have been beginning to construct a house for over 5 years.

Przed końcem miesiąca będzie już pięć lat odkąd zaczynamy budować dom.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould beginWewould begin
Youwould beginYouwould begin
He/She/Itwould beginTheywould begin

The general said that the troop withdrawal would begin soon.

Generał powiedział, że niedługo zacznie się wycofywanie oddziałów.

Nobody knew that five years after signing the peace agreement, another war would begin.

Nikt nie wiedział, że pięć lat po podpisaniu pokojowego porozumienia, rozpocznie się kolejna wojna.

I would begin saving up some money if I were you.

Na twoim miejscu zacząłbym/zaczęłabym oszczędzać.

Present conditional: negative
Iwould not beginWewould not begin
Youwould not beginYouwould not begin
He/She/Itwould not beginTheywould not begin

The manager just told us that we would not begin our training until next year.

Menedżer właśnie nam powiedział, że nie zaczniemy naszego szkolenia aż do następnego roku.

She said the meeting would not begin until 10 a.m

Powiedziała, że spotkanie nie zacznie się przed dziesiątą.

Present conditional: interrogative
IWould I begin…?WeWould we begin…?
YouWould you begin…?YouWould you begin…?
He/She/ItWould he/she/it begin…?TheyWould they begin…?

Would I begin to worry if I were you? Probably.

Czy na twoim miejscu zacząłbym/zaczęłabym się martwić? Pewnie tak.

Would they begin to scream if I scared them?

Czy zaczęliby krzyczeć gdybym ich przestraszył/przestraszyła?

Would she begin to cry if I said something hurtful to her?

Czy zaczęłaby płakać gdybym powiedziała jej coś krzywdzącego?

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be beginningWewould be beginning
Youwould be beginningYouwould be beginning
He/She/Itwould be beginningTheywould be beginning

He would be beginning his third year at university if he were still alive.

Gdyby nadal żył, zaczynałby trzeci rok studiów.

They would be beginning to plan their future together now if they hadn’t broken up.

Zaczynaliby planować teraz swoją wspólną przyszłość gdyby ze sobą nie zerwali.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be beginningWewould not be beginning
Youwould not be beginningYouwould not be beginning
He/She/Itwould not be beginningTheywould not be beginning

She would not be beginning to have doubts if you were more supportive.

Nie zaczęłaby mieć wątpliwości gdybyś bardziej ją wspierał.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be beginning…?WeWould we be beginning…?
YouWould you be beginning…?YouWould you be beginning…?
He/She/ItWould he/she/it be beginning…?TheyWould they be beginning…?

Would I be beginning this conversation if I didn’t know anything about real estate?

Czy zaczynałbym/zaczynałabym tę rozmowę gdybym nie wiedział/wiedziała nic o nieruchomościach?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have begunWewould have begun
Youwould have begunYouwould have begun
He/She/Itwould have begunTheywould have begun

I would have begun writing the paper if my pen hadn’t gone missing.

Zacząłbym/Zaczęłabym pisać wypracowanie gdyby nie zginął mi długopis.

They would have begun therapy had they know they needed it.

Zaczęliby terapię gdyby wiedzieli, że jej potrzebują.

Perfect conditional: negative
Iwould not have begunWewould not have begun
Youwould not have begunYouwould not have begun
He/She/Itwould not have begunTheywould not have begun

Without the industrial revolution, we would not have begun producing steel and silk.

Bez rewolucji przemysłowej, nie zaczęlibyśmy produkować stali i jedwabiu.

We would not have begun the meeting if the CEO wasn’t here.

Nie zaczęlibyśmy spotkania gdyby nie było tu prezesa.

The government would not have begun gathering troops if they didn’t have a clear indication that we were in danger.

Rząd nie zacząłby zbierać oddziałów, gdyby nie było wyraźnych oznak, że jesteśmy w niebezpieczeństwie.

If I hadn’t gone to university, I would not have begun reading history books.

Gdybym nie poszedł na studia, nie zacząłbym czytać książek historycznych.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have begun…?WeWould we have begun…?
YouWould you have begun…?YouWould you have begun…?
He/She/ItWould he/she/it have begun…?TheyWould they have begun…?

Would I have begun university if I had known that I would have so much debt after graduating?

Czy zacząłbym/zaczęłabym studia gdybym wiedział/wiedziała, że będę mieć takie długi po ich ukończeniu?

Would have they begun eating if they had known they need to leave in 10 minutes?

Czy zaczęliby jeść gdyby wiedzieli, że muszą wyjść za 10 minut?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been beginningWewould have been beginning
Youwould have been beginningYouwould have been beginning
He/She/Itwould have been beginningTheywould have been beginning

If they had passed their exams, they would have been beginning their second year.

Gdyby zdali egzaminy, zaczynaliby teraz drugi rok.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been beginningWewould not have been beginning
Youwould not have been beginningYouwould not have been beginning
He/She/Itwould not have been beginningTheywould not have been beginning

She would not have been beginning to feel overwhelmed if we had helped her out more.

Ona nie zaczynałaby się czuć przytłoczona gdybyśmy bardziej jej pomogli.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been beginning…?WeWould we have been beginning…?
YouWould you have been beginning…?YouWould you have been beginning…?
He/She/ItWould he/she/it have been beginning…?TheyWould they have been beginning…?

Would I have been beginning to fail all my classes if my parents hadn’t died?

Czy zaczynałbym oblewać wszystkie przedmioty gdyby moi rodzice nie zginęli?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.