ZAŁÓŻ KONTO

Podstawa programowa

klasy 4-8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa określa dokładne wymagania wobec nauczyciela i ucznia na danym etapie nauki. Zawiera informacje na temat zagadnień, które powinny być przez ucznia opanowane po ukończeniu danego etapu nauki. Według niej tworzy się podręczniki do nauki języka angielskiego.

Uczeń, które idzie do 4 klasy szkoły podstawowej zna już podstawy języka angielskiego. Teraz ma możliwość rozszerzenia swojego zasobu słownictwa i poznania nieco trudniejszych struktur gramatycznych. W ciągu tych czterech lat uczy się większość czasów oraz konstrukcji gramatycznych. Pod koniec szkoły podstawowej uczeń musi napisać egzamin z języka angielskiego – ma do wyboru dwa poziomy: podstawowy oraz rozszerzony. W wariancie rozszerzonym opanowuje bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne i uczy się zdecydowanie więcej słownictwa.
Słownictwo - wariant podstawowy
 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
 • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce i warunki pracy, praca dorywcza, wybór zawodu)
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne)
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie)
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu)
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy, leczenie i zapobieganie)
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)
 • życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)
Słownictwo - wariant rozszerzony
 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, doświadczenia życiowe, przekonania),
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe),
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne),
 • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu, warunki pracy),
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne, diety),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, atrakcje turystyczne na świecie),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media, środki masowego przekazu),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, sporty ekstremalne, sławni sportowcy),
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, gadżety i nowinki technologiczne, przestrzeń kosmiczna),
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, recykling, zmiany klimatyczne),
 • życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, przestępczość, problemy globalne).
Czasy i konstrukcje zdaniowe
 • czasownik to be
 • konstrukcja there is/there are/there was/there were
 • tryb rozkazujący (Imperative mood - Sit down! Stand up! Don't move!)
 • czasownik have got/has got
 • czasownik have to/has to
 • konstrukcja like/don’t like/ love/ enjoy /hate + gerund (np. I like swimming)
 • konstrukcja would like to + bezokolicznik (np. I would like to order some tea)
 • czasowniki + gerund oraz + infinitive
 • konstrukcja z too, enough
 • konstrukcja how about + gerund (np. How about getting a car?)
 • konstrukcja Let’s + bezokolicznik (np. Let's go to the movies!)
 • czasowniki modalne: can/can’t, could/couldn’t, must/mustn’t, should/shouldn’t/ may, might, have to/don't have to (modal verbs)
 • czasowniki posiłkowe be, do, have (auxiliary verbs)
 • Czasowniki frazowe (czasowniki złożone) phrasal verbs
 • Present Simple – stany i czynności powtarzające się
 • Present Continuous – czynności odbywające się w chwili mówienia, czynności zaplanowane,
 • Past Simple (czasownik to be, czasowniki regularne i nieregularne) – czynności, które wydarzyły się w określonym momencie w przeszłości
 • Past Continuous – czynności, które trwały w przeszłości przez pewien czas lub trwały w chwili, gdy wydarzyło się coś innego
 • Future Simple – przewidywanie, spontaniczne decyzje, obietnice
 • Present Perfect – opisywanie doświadczeń (z ever, never, just); określanie długości trwania czynności lub stanu (for, since); opisywanie doświadczeń, czynności, które wydarzyły się niedawno, ale brak dokładnej informacji kiedy; ich skutek jest widoczny w chwili mówienia; czynności trwające do chwili obecnej
 • Past Perfect - opisywanie czynności zaprzeszłych
 • konstrukcja to be + going to — plany i zamiary (np. I am going to learn English)
 • konstrukcja there was/there were
 • zdania warunkowe typu 0, 1, 2 (Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional)
 • strona bierna – czas Present Simple oraz Past Simple (Passive voice for Present Simple and Past Simple)
Rzeczowniki
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych (box - boxes, card - cards)
 • liczba mnoga wybranych rzeczowników nieregularnych (man - men; woman - women)
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable and uncountable nouns)
 • forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński - Saxon genitive)
Przedimki
 • przedimek nieokreślony a/an (indefinite article)
 • przedimek określony the (definite article)
 • przedimek zerowy (brak przedimka) (no article)
 • określniki some, any, many, much, a lot of
 • określniki too much/ many, enough z rzeczownikiem i przymiotnikiem
Zaimki
 • osobowe (I, you, he, she, it, we, they) (subject and object pronouns)
 • wskazujace (this, these, that, those) (demonstrative pronouns)
 • pytające (where, what, how, who, when, how much/how many) (interrogative pronouns)
 • dzierżawcze (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) (possessive pronouns)
 • dopełnieniowe (me, you, him, her, it, us, them) (object pronouns)
 • zwrotne (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) (reflexive pronouns)
 • względne (who, which, where, that, whose) (relative pronouns)
Przymiotniki
 • dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their) (possessive adjectives)
 • stopniowanie przymiotników jednosylabowych i wielosylabowych (regularne i niektóre formy nieregularne) (adjective intensifiers; comparative and superlative adjectives; regular and irregular adjectives)
 • przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i narodowość
 • porównania (as ... as, longer than)
Przysłówki
 • częstotliwości (always, usually, often, sometimes, never) (frequency adverbs)
 • czasu przeszłego (last week, last night, yesterday) (adverbs signifying past tense)
 • czasu przyszłego (next year, next weekend, tomorrow) (adverbs signifying future tense)
 • stopnia (very) (intensifiers)
 • miejsca (here, there) (adverbs of place)
 • sposobu (slowly, happily) (adverbs of manner)
Spójniki
 • and, but, or
 • next, then, before
 • because, so
 • if
 • when, while
Przyimki
 • w okolicznikach miejsca (in, on, next to, behind, into, opposite) (prepositions of place)
 • w okolicznikach czasu (at, to, past, in, on Monday) (prepositions of time
Liczebniki
 • główne (cardinal numbers)
 • porządkowe (first, second, third, fourth, itd.) (ordinal numbers)
Wariant rozszerzony
 • konstrukcja would prefer to, would rather + bezokolicznik (infinitive)
 • konstrukcje so + przymiotnik, such + a/an/no article
 • czasowniki modalne i semi-modalne need to, needn't
 • porównanie czasów Present Simple i Present Continuous
 • porównanie czasów Past Simple i Past Continous
 • used to+ bezokolicznik
 • zdania warunkowe typu 3 (Third Conditional)
 • mowa zależna: polecenia, rozkazy, zdania twierdzące)
 • zdania przydawkowe definiujące i wtrącone (defining and non-defining relative clauses)
 • rzeczowniki złożone (playground)
 • tworzenie rzeczownika od czasownika
 • określniki a couple of, (a) little
 • zaimki nieokreślone (someone, something, somewhere, anyone, anything, anywhere, no one, nothing, nowhere)
 • szyk przymiotników
 • tworzenie przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu
 • formy regularne i nieregularne tworzone od przymiotników (slowly, fast)
 • spójniki: as soon as, unless, however, although
 • pytania z przyimkiem na końcu
 • przyimki kierunku i ruchu (from, towards, over, down)
Matura podstawowa

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Copyright © 2024 ellalanguage.com Wszystkie prawa zastrzeżone.
crossmenuchevron-downarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram