Podstawa programowa

klasy 1-3 szkoły podstawowej

Podstawa programowa zakłada opanowanie przez ucznia konkretnych umiejętności na danym etapie edukacji. Pomaga nauczycielom w organizacji pracy i dokładnie określa wymagania wobec nich oraz uczniów. Podręczniki do nauki języka angielskiego są przygotowane w oparciu o obecnie obowiązującą podstawą programową.

Uczeń w klasach 1-3 szkoły podstawowej dopiero rozpoczyna swoją przygodę z językiem angielskim. Nawet jeśli wcześniej uczestniczył w zajęciach mających na celu oswojenie go z językiem obcym, to dopiero teraz nauczy się czytać i pisać po angielsku. Z czasem przyswoi też podstawowe struktury gramatyczne, takie jak czas Present Simple i niektóre czasowniki modalne. Dziecko uczy się również słownictwa dotyczącego codziennych sytuacji z życia. Ten etap nauki jest szczególnie ważny, gdyż dokładne opanowanie przez ucznia podstaw może znacznie pomóc mu na dalszych etapach nauki.

 • ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele)
 • moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość)
 • moja szkoła
 • popularne zawody
 • mój dzień, moje zabawy
 • jedzenie
 • sklep
 • mój czas wolny i wakacje
 • święta i tradycje, mój kraj
 • sport
 • moje samopoczucie
 • przyroda wokół mnie
 • świat baśni i wyobraźn

• zdania oznajmujące, przeczące i pytania z czasownikiem to be
• zdania oznajmujące, przeczące i pytania z czasownikiem to have/have got
• zdania oznajmujące, przeczące i pytania z czasownikiem modalnym can
• konstrukcja there is/there are
• zdania z podmiotem pozornym It’s cold. What time is it?
• pytania szczegółowe

 • nazwy własne i pospolite Tom, house
 • liczba pojedyncza i mnoga boy – boys, box – boxes, man – men
 • forma dzierżawcza Tom’s
 • nieokreślony a/an
 • określony the
 • przedimek zerowy
 • forma podmiotu „I”
 • forma dopełnienia me
 • określenie koloru blue, green, red, orange
 • kształtu round,
 • wielkości small, big,
 • stanu cold, hot
 • określenie dzierżawcze my
 • główne 1-100
 • miejsca on, in, under
 • czasu before, after
 • kierunku to, from
 • odmiana czasownika to be
 • czasownik to have/have got
 • czasownik modalny can leksykalny read
 • czas teraźniejszy prosty The Simple Present Tense wyrażający:
  • czynności wykonywane zwyczajowo I get up at seven o’clock.
  • wyrażania upodobań I like English. I like swimming.
 • czas teraźniejszy ciągły The Present Continuous Tense wyrażający czynność:
  • odbywającą się w chwili, gdy jest o niej mowa I’m wearing a white T-shirt now.
 • tryb rozkazujący Sit down! Don’t jump!
 • konstrukcja there is/there are
 • konstrukcja Let’s…
 • określenie sposobu wykonywania prostych czynności run fast
 • wyrażający stopień very much, a lot