Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Formularz aplikacyjny po angielsku

Formularz aplikacyjny po angielsku

Co to jest formularz aplikacyjny?

Formularz aplikacyjny po angielsku to job application form. Formularz aplikacyjny to stworzony przez dział rekrutacyjny firmy kwestionariusz, który wypełnia kandydat w celu zgłoszenia swojej kandydatury na oferowane stanowisko pracy. Coraz częściej formularze aplikacyjne zastępują tradycyjne CV (resume), zwłaszcza w większych korporacjach. Jest to spowodowane tym, że potencjalny pracodawca może dopasować zadawane pytania do potrzeb oferty, dzięki czemu uzyskuje informacje które są istotne (relevant) dla danej oferty. Stworzenie jednolitego formularza aplikacyjnego daje również możliwość zautomatyzowania procesu selekcji kandydatów, a dzięki temu pozwala zaoszczędzić czas (to save time).

Jak wypełnić formularz aplikacyjny po angielsku?

Dobrą metodą na sprawdzenie znajomości języka obcego kandydata jest poproszenie go o wypełnienie formularza aplikacyjnego po angielsku. Przed wypełnieniem takiego formularza warto upewnić się, że rozumie się wszystkie słowa.

Dane osobowe po angielsku

Dane osobowe: personal information

Formularz aplikacyjny po angielsku zaczyna się od działu z pytaniami o dane osobowe kandydata o pracę. Zawsze możemy spodziewać się pytań o imię, adres i numeru telefonu. Dodatkowo w tym dziale możemy spodziewać się kilku pytań dodatkowych, na przykład o karierę wojskową (army) lub potencjalną kryminalną przeszłość (criminal record). Zadawane pytania mogą różnić się między formularzami poszczególnych firm.

address – adres
alternate phone – inne telefon
birthdate – data urodzenia
city – miasto
email address – adres mailowy
first name – imię
last name (AmE) – nazwisko
middle name – drugie imię
second name (BrE) – nazwisko
Social Security Number – numer ubezpieczenia społecznego
state – stan
telephone – telefon

zip code – kod pocztowy

Dane osobowe po angielsku

Przeczytaj jak zadawać pytania i odpowiadać na pytania o dane osobowe w języku angielskim w artykule dane osobowe po angielsku.

Are you a U.S. citizen? – Czy jest Pan/i obywatelem USA?
Are you a veteran? – Czy jest Pan/i weteranem?
Are you eligible to work in the United States? – Czy może Pan/i pracować w Stanach Zjednoczonych?
Are you willing to submit to a background check? – Czy jest Pan/i gotowy poddać się przeglądowi Pan/i historii?
Do you have a driverʹs license? – Czy ma Pan/i prawo jazdy?
Have you ever applied to / worked for this company before? – Czy kiedykolwiek ubiegał/a się Pan/i o / pracował/a w tej firmie?
Have you ever been convicted of a felony? – Czy był/a Pan/i kiedykolwiek skazany za poważne przestępstwo?
Have you had any accidents during the past three years? – Czy miał/a Pan/i jakiś wypadek w ciągu ostatnich trzech lat?
If hired, are you willing to submit to a controlled substance test? – Jeśli zostanie Pan/i zatrudniony/a, to czy jest Pan/i gotowy/a poddać się testowi na obecność niedozwolonych substancji?
If hired, would you have transportation to/from work? – Jeśli zostanie Pan/i zatrudniony/a, to czy będzie miał/a Pan/i transport do/z pracy?
If not, … – Jeśli nie, …
If yes, … – Jeśli tak, …

If you are under age eighteen, do you have an employment certificate? – Jeśli nie ma Pan/i osiemnastu lat, czy ma Pan/i świadectwo zatrudnienia?

Business English? No problem


Formularz aplikacyjny po angielsku

Stanowisko i dyspozycyjność: position and availability

W tym dziale formularza aplikacyjnego, pojawią się pytania o stanowisko pracy o które ubiega się kandydat. Zwykle firmy poszukują pracowników na kilka stanowisk więc możemy spodziewać się pytania o nazwę stanowiska (position name). Formularz aplikacyjny często zawiera również pytania o upragnione wynagrodzenie (desired pay) oraz o termin od którego kandydat będzie mógł zacząć pracę (to start a job).

available start date – możliwa data rozpoczęcia pracy
desired pay – upragnione wynagrodzenia
desired employment – upragnione zatrudnienie

position applied for – stanowisko na które aplikujesz

Are you available to work overtime? – Czy może Pan/i pracować na nadgodziny?
Can you work nights? – Czy może Pan/i pracować w nocy?
If applying for temporary work, indicate your desired length of employment – Jeśli ubiega się Pan/i o tymczasową pracę, prosimy wskazać upragnioną długość zatrudnienia

If hired, on what date can you start working? – Jeśli zostanie Pan/i zatrudniony/a, to kiedy może Pan/i zacząć pracować?

Rodzaje zatrudnienia (types of employment):
full-time job – praca na pełen etat
part-time job – praca w niepełnym wymiarze godzin
seasonal job – praca sezonowa

temporary job – praca tymczasowa


Formularz aplikacyjny po angielsku

Wykształcenie i kwalifikacje: education and qualifications

Formularz aplikacyjny zawsze zawiera również dział z pytaniami o wykształcenie kandydata. W tym dziale znajdziemy pytania o datę ukończenia szkoły (to graduate) oraz kierunek studiów (major). Mogą się również pojawić pytania z dodatkowe kwalifikacje.

certification – certyfikat
college (AmE) – szkoła wyższa
diploma – dyplom
graduation date – data ukończenia szkoły
high school – szkoła średnia
major (AmE) – kierunek studiów
school name – nazwa szkoły
university – uniwersytet

years attended – latach w których uczęszczałeś

Do you know any foreign languages? – Czy zna Pan/i jakiś język obcy?

If yes, list which languages(s) and how fluent you consider yourself to be. – Jeśli tak, prosimy wymienić które język(i) oraz prosimy ocenić swoją biegłość.


Formularz aplikacyjny po angielsku

Referencje: references

W formularzu aplikacyjnym firmy zwykle proszą o podanie kilku osób, które mogą poświadczyć o charakterze (personality) kandydata. Referencje nie mogą pochodzić od znajomych lub rodziny, ale możemy wymienić naszego profesora (professor) z uniwersytetu lub pracownika z miejsca w którym odbywaliśmy wolontariat (voluntary organization). W tym dziale trzeba podać dane kontaktowe do tej osoby, aby firma mogła się z tą osobą skontaktować.

acquaintance – znajomość
company – firma

job title – stanowisko

Exclude relatives and former employers. – Prosimy wykluczyć referencje od krewnych i poprzednich pracodawców.

Please include professional references only. – Prosimy o załączenie tylko referencji profesjonalnych.


Formularz aplikacyjny po angielsku

Historia zatrudnienia: employment history

Formularz aplikacyjny zwykle kończy się działem przeznaczonym na przedstawienie historii zatrudnienia kandydata. Tutaj pojawią się pytania o pracodawcę (employer), stanowisko pracy i wykonywane obowiązki (duties). W tym dziale firma może wymagać od pracodawcy podania wszystkich poprzednich miejsc pracy lub wymienienia kilku ostatnich.

dates employed – daty zatrudnienia
duties – obowiązki
employer – pracodawca
ending pay – płaca końcowa
length of employment – długość zatrudnienia
reason for leaving – powód odejścia
salary – pensja
starting pay – płaczą początkowa

supervisor – przełożony

Are you currently employed? – Czy jest Pan/i obecnie zatrudniony/a?
If you are currently employed, may we contact your current employer? – Jeśli jest Pan/i obecnie zatrudniony/a, to czy możemy skontaktować się z Pańskim/ni obecnym pracodawcą?
List duties performed, skills used or learned, advancements or promotions while you worked at this company. – Prosimy wymienić wykonywane obowiązki, użyte lub nabyte umiejętności, postępy lub awanse z czasu pracy w tej firmie.

Please list all work experience beginning with your most recent job held. – Prosimy wymienić wszystkie doświadczenia zawodowe zaczynając od Pana/i ostatniej pracy.


Formularz aplikacyjny po angielsku

Podpis i oświadczenie: signature and disclaimer

Na końcu formularza aplikacyjnego, pod wszystkimi pytaniami można znaleźć oświadczenie dotyczące prawdziwości podanych danych i miejsce na podpis. Formularz aplikacyjny należy podpisać (to sign) przed wysłaniem. Oświadczenia mogą różnić się między formularzami poszczególnych firm, ale ich sens jest taki sam.

I authorize the verification of any and all information listed above. – Upoważniam do sprawdzenia wszelkich informacji wymienionych powyżej.
I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge. – Potwierdzam, że moje odpowiedzi są prawdziwe i kompletne zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą.
I certify that the information contained in this application is true and complete. – Potwierdzam, że informacje zawarte w tym formularzu są prawdziwe i kompletne.
I understand that false information may be grounds for not hiring me or for immediate termination of employment if I am hired. – Rozumiem, że podanie fałszywych informacji może być powodem do niezatrudnienia mnie lub do natychmiastowego zwolnienia jeśli zostanę zatrudniony/a.

If this application leads to employment, I understand that false or misleading information in my application may result in my employment being terminated. – Jeśli ten formularz doprowadzi do zatrudnienia, rozumiem że podanie fałszywych lub mylących informacji w tym formularzu może spowodować moje zwolnienia ze stanowiska.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji w USA

Jeśli starasz się o pracę w USA to możesz zostać poproszony o okazanie poniższych dokumentów podczas procesu rekrutacji (recruitment process).

Alien Employment Permit – pozwolenie na pracę dla cudzoziemca
driver’s license – prawo jazdy
green card – zielona karta
professional license – pozwolenie na wykonywanie zawodu
resume – życiorys, CV
Social Security card – karta z numerem ubezpieczenia społecznego

union card – legitymacja związkowa


Formularz aplikacyjny po angielsku

Przykładowy formularz aplikacyjny po angielsku

Job Application Form – example

Answer all questions. If you have no information to enter in a section, please write N/A.


PERSONAL INFORMATION
First Name: John
Middle Name: N/A
Last Name: Smith
Street Address: 1st Main Street
City, State, Zip Code: Boston, Massachusetts,
02109
Phone Number: 111-222-333
Email Address: john.smith@job.com 
Are you eligible to work in the United States? YES   NO
Are you willing to submit to a background check? YES   NO
Have you ever been convicted of a felony? YES   NO
If yes, please explain: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Have you ever applied to / worked for this company before? YES   NO
Do you have a driverʹs license? YES   NO
Have you had any accidents during the past three years? YES   NO

POSITION
Position Applied For: Personal Assistant
Available Start Date: 12/01/2025
Desired Pay: $3 000
Job Type: Full-time job
Part-time job
Seasonal job
Are you available to work overtime? YES   NO
Can you work nights? YES   NO

EDUCATION
School Name: Career School
Address: 11th Second Street,
Boston, Massachusetts,
02221
Graduation Date: 06/25/2020
Major: Administration
Degree: N/A

EMPLOYMENT HISTORY
Company: Star Company
Name of supervisor: Mary Johnson
Address: 23rd Sunny Street,
Boston, Massachusetts,
02111
Length of Employment: 2020/08/09 – 2024/12/12
Phone Number: 321-321-321
Reason for leaving: I’m looking for career growth.
List duties performed: scheduling appointments,
answering phone calls,
preparing reports
May we contact this employer? YES   NO

REFERENCES

Please include the name, phone number, and circumstances of your acquaintance. Please include professional references only.

Adam Roger, 123-123-123, teacher from Career School


I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge.
If this application leads to employment, I understand that false in my application may result in my employment being terminated.

Signature: John Smith
Date: 11/12/2024


Formularz aplikacyjny po angielsku

10 najczęstszych błędów popełnianych podczas wypełniania formularza aplikacyjnego

1. Niestosowanie się do instrukcji

Zawsze dokładnie przeczytaj i zastosuj się do instrukcji wypełniania i składania formularza aplikacyjnego. Nawet jeśli nie wypełniasz formularza po raz pierwszy, to upewnij się że firma w której składasz formularz nie ma jakichś specyficznych wymagań. Niezastosowanie się do instrukcji już na etapie składania formularza pokaże managerowi ds. rekrutacji (hiring manager), że nie umiesz wykonywać poleceń i nie przywiązujesz uwagi do szczegółów (lack attention to details).

2. Pozostawianie pustych pól

Nie zostawiaj pustych pól na formularzu. Formularze aplikacyjne są tak skonstruowane, aby zebrać wszystkie potrzebne informacje o potencjalnym kandydacie (potential candidate). Zawarcie w formularzu małej ilości informacji jest lepsze niż zero informacji.

3. Przegapienie terminu złożenia formularza aplikacyjnego

Jeśli jesteś świeżo upieczonym kandydatem zaraz po szkole to może ci się wydawać, że ostateczny termin (deadline) w świecie biznesu jest taki sam jak w szkole. Jeśli ładnie się uśmiechniesz, to pani od polskiego pogrozi ci palcem, ale i tak przyjmie twoją pracę. Nic bardziej mylnego, osoba rekrutująca nie przyjmie twojego formularza jeśli złożysz go po terminie. Na ciekawe i lukratywne stanowiska pracy (position) zawsze jest mnóstwo chętnych. A osoby, które złożyły formularze na czas, zostaną odebrano jako zaangażowani (dedicated) i zdeterminowani (driven) kandydaci.

4. Robienie błędów gramatycznych i ortograficznych

Zawsze sprawdzaj formularz (i wszystkie inne dokumenty) w poszukiwaniu potencjalnych błędów. Literówki i błędy gramatyczne (spelling and grammar mistakes) sprawiają, że twój formularz wygląda nieprofesjonalnie. Jeśli nie widzisz żadnych błędów, poproś kogoś innego o sprawdzenie (to proofread) formularza za ciebie.

5. Pisanie ogólnych życiorysów

Większość osób poszukujących pracy nie ubiega się o pracę (apply for a job) tylko w jednej firmie. Z tego powodu stworzyli CV, w którym opisują wszystkie swoje umiejętności (skills). Natomiast pracodawcy (employers) chcą dostać CV, które opisuje tylko umiejętności i osiągnięcia, które są istotne dla danego stanowiska pracy. Jeśli szukasz pracy na różnych stanowiskach – radzimy stworzyć kilka życiorysów. Niech każdy podkreśla inne umiejętności.

6. Pisanie niezrozumiałych treści

Nie pisz wymyślnych opisów swoich osiągnięć i historii pracy. Potencjalny pracodawca powinien z łatwością znaleźć interesujące go informacje. Bądź jasny i rzeczowy (clear and crisp). Nie używaj akronimów (acronyms) i skrótów (abbreviations).

7. Pozostawianie luk w zatrudnieniu

Długie przerwy w zatrudnieniu sprawiają, że osoby rekrutujące zastanawiają się skąd ta niewyjaśniona przerwa w zatrudnieniu. Potencjalni pracodawcy mogą założyć najgorsze – że siedziałeś w więzieniu (incarcerated), jesteś uzależniony (to be an addict) lub że po prostu jesteś leniwy (lazy). Aby uspokoić rekruterów, dodaj krótkie wyjaśnienie co robiłeś. Nie próbuj ukrywać przerw w zatrudnieniu manipulując datami. W końcu kłamstwo ma krótkie nogi (a lie has no legs)!

8. Nie dołączenie wszystkich załączników

Przy składaniu formularza aplikacyjnego ważne jest by złożyć wszystkie potrzebne dokumenty. Jeśli nie prześlesz osobie rekrutującej wszystkich załączników (attachments), to nie będzie mógł cię rzetelnie (fairly) porównać do pozostałych kandydatów.

9. Ubieganie się o pracę na stanowisko poniżej swoich kwalifikacji

Mogłoby się wydawać, że im lepsze kwalifikacje ma kandydat tym większe ma szanse na zatrudnienie. Ale tak nie jest. W oczach rekrutera, jeśli jesteś nadmiernie wykwalifikowany (overqualified) na dane stanowisko, to najprawdopodobniej szybko znudzisz się (to get bored) tą pracą i zaczniesz szukać innej pracy. Osoba rekrutująca będzie się również zastanawiać czemu szukasz pracy poniżej swoich możliwości. Może podejrzewać, że coś poszło nie tak w twojej poprzedniej pracy – na przykład popełniłeś jakiś błąd (to make a mistake) lub wdałeś się w konflikt (to have disagreement) ze swoim pracodawcą.

10. Ubieganie się o pracę na stanowisko powyżej swoich kwalifikacji

Jeśli nie posiadasz umiejętności potrzebnych do wykonywania obowiązków na danym stanowisku, to nie dostaniesz tej pracy. Wysyłając formularz aplikacyjny na takie stanowisko tracisz tylko swój czas (to waste your time), a także marnujesz czas potencjalnego pracodawcy. Jeśli będziesz to robił nagminnie, to możesz wypracować sobie opinie osoby, która ubiega się o pracę na wszystkie stanowiska. Nawet jeśli w końcu zaaplikujesz na stanowisko na które masz odpowiednie kwalifikacje (have the right qualifications) to osoba rekrutująca może uznać że nie masz odpowiednich kwalifikacji (underqualified) bez czytania twojego formularza aplikacyjnego.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube