Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
does vs did

does vs did

Formy czasownika do: did oraz does

Do to jeden z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim. To również jeden z pierwszych czasowników jaki poznaje się na początku nauki angielskiego, bo do to nie tylko czasownik oznaczający robić, ale również czasownik posiłkowy stosowany w różnych konstrukcjach gramatycznych. Does oraz did to dwie formy czasownika do. Does to forma stosowana w czasie Present Simple z trzecią osobą liczby pojedynczej. Natomiast did to forma czasu przeszłego stosowana w czasie Past Simple.

DOES

W czasie teraźniejszym po podmiocie w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę -s (-es) do czasownika. Does to właśnie czasownik do z końcówką -es. Czasownik does występuje po zaimkach osobowych she, he, it.

Odmiana czasownika DO w czasie Present Simple
I dowe do
you doyou do
he doesthey do
she does
it does

Kiedy stosujemy does?

Does stosujemy w:

+ zdaniach twierdzących

W czasie Present Simple w zdaniach twierdzących z podmiotem w trzeciej osobie liczby pojedynczej does stosujemy zamiast czasownik do.

She does yoga every Saturday.

Ona ćwiczy jogę co sobotę.

He always does his homework after school.

On zawsze odrabia swoją pracę domową po szkole.

Avah does nothing on Sundays.

Avah nic nie robi w niedziele.

+ przeczeniach

W czasie Present Simple w trzeciej osobie liczby pojedynczej przeczenia tworzy się przy użyciu does jako czasownika posiłkowego i słowa przeczącego not. W przeczeniach nie dodaje się końcówki -s (-es) do czasowników głównych. Does not skraca się do doesn’t.

John doesn’t like to read.

John nie lubi czytać.

It doesn’t work.

To nie działa.

She doesn’t do the laundry on Wednesdays.

Ona nie robi prania w środy.

+ pytaniach

Pytania w czasie Present Simple w trzeciej osobie liczby pojedynczej tworzy się poprzez wstawienie na początku zdania does. Podobnie jak w przeczeniach, czasownik główny traci w pytaniu końcówkę -e (-es).

Does he often go to the gym?

Czy on często chodzi do siłowni?

Does Mary know her?

Czy Mary ją zna?

Does it hurt?

Czy to boli?


does vs did

DID

W czasie Past Simple czasownik do zmienia się w did. W czasie przeszłym nie dodaje się żadnych dodatkowych końcówek do czasowników po podmiocie w trzeciej osobie dlatego did występuje po każdej osobie zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

Odmiana czasownika DO w czasie Past Simple
I didwe did
you didyou did
he didthey did
she did
it did

Kiedy stosujemy did?

Did stosujemy w:

+ zdaniach twierdzących

W czasie Past Simple did stosujemy w zdaniach twierdzących.

I did the dishes last night.

Zeszłej nocy umyłem/am naczynia.

She did me a favor last week.

W zeszłym tygodniu ona wyświadczyła mi przysługę.

They did a good job yesterday.

Oni wykonali dobrą robotę wczoraj.

+ przeczeniach

Przeczenia w czasie Past Simple tworzy się za pomocą did i not. Czasowniki główne w przeczeniach nie są w czasie przeszłym.

You didn’t make breakfast today.

Dzisiaj nie zrobiłaś śniadania.

He didn’t do his homework yesterday.

On nie odrobił swojej pracy domowej wczoraj.

We didn’t go to the movies last Friday.

Nie poszliśmy do kina w zeszły piątek.

+ pytaniach

W czasie Past Simple pytania tworzy się poprzez wstawienie na początek zdania did. Podobnie jak w przeczeniach, czasownik główny nie jest w czasie przeszłym.

Did she forget to walk the dog?

Czy ona zapomniała wyprowadzić psa?

Did they visit you last month?

Czy oni odwiedzili cię w zeszłym miesiącu?

Did you call Tom?

Czy zadzwoniłeś/aś do Toma?

ELLA? Experts in teaching English


does vs did

Porównanie does z did

DOESDID
Występuje w czasie:Present SimplePast Simple
Występuje po osobie:trzeciej osobiewszystkich osobach
Występuje w liczbie:pojedynczejpojedynczej i mnogiej
Występuje po
zaimkach osobowych:
she, he, itwszystkich
Stosuje się w zdaniach:+ twierdzących
(tylko w trzeciej osobie)
+ przeczeniach
(tylko w trzeciej osobie)
+ pytaniach
(tylko w trzeciej osobie)
+twierdzących
+ przeczeniach
+ pytaniach

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube