to_die_czasownik_slownik_angielskiego

DIE

DIE
/daɪ/
verb (czasownik)
infinitiveto die
past tensedied
past participledied
imperativedie
present participledying
  1. umrzeć, zniknąć, zaniknąć
  2. przestać działać

Przykładowe użycie słowa die

 

My phone just died! Do you have a charger?

Telefon właśnie mi się rozładował! Masz może ładowarkę?

My great grandfather died in 1960.

Mój pradziadek zmarł w 1960 roku.

My love for you died a long time ago.

Moja miłość do ciebie skończyła się dawno temu.

Would you rather die in a plane crash or car crash?

Wolałbyś/Wolałabyś zginąć w katastrofie samolotu czy w wypadku samochodowym?


Idiomy ze słowem die

 

Tell me everything! I’m dying to know!

Powiedz mi wszystko! Umieram z ciekawości!

I’m not lying! Cross my heart and hope to die!

Nie kłamię! Przysięgam!

Old habits die hard.

Stare nawyki ciężko wykorzenić


Odmiana słowa die

 

Present simple
IdieWedie
YoudieYoudie
He/She/ItdiesTheydie

Butterflies don’t live too long. Most of them usually die after a week.

Motyle nie żyją zbyt długo. Większość z nich umiera po tygodniu.

If you jump from this cliff, you die.

Jeśli skoczysz z tego klifu, umrzesz.

Present continuous
Iam dyingWeare dying
Youare dyingYouare dying
He/She/Itis dyingTheyare dying

I am dying of thirst! Can you get me some water?

Umieramz pragnienia! Możecie przynieść mi trochę wody?

They are dying to find out who your new boyfriend is.

Nie mogą się doczekać, żeby dowiedzieć się kim jest twój nowy chłopak.

Present perfect
Ihave diedWehave died
Youhave diedYouhave died
He/She/Ithas diedTheyhave died

Many species have died because of pollution.

Wiele gatunków wyginęło przez zanieczyszczenie.

It is estimated that at least 100 people have died so far.

Szacuje się, że do tej pory zginęło co najmniej 100 osób.

Present perfect continuous
Ihave been dyingWehave been dying
Youhave been dyingYouhave been dying
He/She/Ithas been dyingTheyhave been dying

I have been dying for something that contains sugar. It’s my second day on this diet.

Dałbym/Dałabym się pokroić za coś, co zawiera cukier. To mój drugi dzień na diecie.

Allegedly, people in this city have been dying in mysterious circumstances.

Podobno, ludzie w tym mieście umierają w niewyjaśnionych okolicznościach.

Past simple
IdiedWedied
YoudiedYoudied
He/She/ItdiedTheydied

He died a natural death.

Umarł śmiercią naturalną.

We were all mourning when we found out our neighbor died.

Wszyscy rozpaczaliśmy kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz sąsiad zmarł.

Past continuous
Iwas dyingWewere dying
Youwere dyingYouwere dying
He/She/Itwas dyingTheywere dying

When she was dying, she was all alone.

Kiedy umierała, była całkiem sama.

I saw he was dying to talk to me.

Widziałam, że nie mógł się doczekać, aż ze mną porozmawia.

Past perfect
Ihad diedWehad died
Youhad diedYouhad died
He/She/Ithad diedTheyhad died

My great grandparents had died before I was born.

Moi pradziadkowie zmarli zanim się urodziłem/am.

He had died before war started.

Zginął zanim zaczęła się wojna.

Past perfect continuous
Ihad been dyingWehad been dying
Youhad been dyingYouhad been dying
He/She/Ithad been dyingTheyhad been dying

I knew they had been dying to tell me the news when I saw them at my door.

Wiedziałem/am, że nie mogą się doczekać aż wszystko mi opowiedzą, kiedy zobaczyłem/am ich przed moimi drzwiami.

Future simple
Iwill dieWewill die
Youwill dieYouwill die
He/She/Itwill dieTheywill die

We will all die someday, so stop worrying about unnecessary things.

Wszyscy umrzemy, więc przestań martwić się o mało znaczące rzeczy.

I will die but I hope I’ll be remembered as a good man.

Umrę, ale mam nadzieję, że zostanę zapamiętany jako dobry człowiek.

If you keep risking your life all the time, you will die.

Jeśli nadal będziesz tak ryzykował/ryzykowała swoje życie, umrzesz.

Future continuous
Iwill be dyingWewill be dying
Youwill be dyingYouwill be dying
He/She/Itwill be dyingTheywill be dying

All these boys will be dying to get your number! Trust me!

Wszyscy chłopcy będą zabijać się, żeby dostać twój numer! Zaufaj mi!

If we don’t stop the virus from spreading, people will still be dying.

Jeśli nie powstrzymamy wirusa przed rozprzestrzenianiem się, ludzie nadal będą umierali.

Future perfect
Iwill have diedWewill have died
Youwill have diedYouwill have died
He/She/Itwill have diedTheywill have died

I will have died by 2100.

Umrę przed rokiem 2100.

By the time we get back home all the flowers will have died. We forgot to ask our neighbors to water them.

Zanim wrócimy do domu, zwiędną nam wszystkie kwiaty. Zapomnieliśmy poprosić sąsiadów, żeby je podlewali.

Future perfect continuous
Iwill have been dyingWewill have been dying
Youwill have been dyingYouwill have been dying
He/She/Itwill have been dyingTheywill have been dying

Next week she will have been dying for over a month. It’s so sad to watch someone suffer so much.

W następnym tygodniu będzie ponad miesiąc odkąd ona umiera. Smutno jest patrzeć na kogoś, kto tak cierpi.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould dieWewould die
Youwould dieYouwould die
He/She/Itwould dieTheywould die
Present conditional: negative
Iwould not dieWewould not die
Youwould not dieYouwould not die
He/She/Itwould not dieTheywould not die
Present conditional: interrogative
IWould I die…?WeWould we die…?
YouWould you die…?YouWould you die…?
He/She/ItWould he/she/it die…?TheyWould they die…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be dyingWewould be dying
Youwould be dyingYouwould be dying
He/She/Itwould be dyingTheywould be dying

People would still be dying of typhoid fever if antibiotics hadn’t been discovered.

Ludzie nadal umieraliby na dur brzuszny gdyby nie wynaleziono antybiotyków.

Present continuous conditional: negative
Iwould not be dyingWewould not be dying
Youwould not be dyingYouwould not be dying
He/She/Itwould not be dyingTheywould not be dying

People would not be dying anymore if someone had caught the killer.

Ludzie już by nie umierali gdyby ktoś złapał zabójcę.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be dying…?WeWould we be dying…?
YouWould you be dying…?YouWould you be dying…?
He/She/ItWould he/she/it be dying…?TheyWould they be dying…?

Would you be dying of boredom if you didn’t have Internet access for two months?

Czy umierałbyś/umierałabyś z nudów gdybyś nie miał/miała dostępu do internetu przez dwa miesiące?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have diedWewould have died
Youwould have diedYouwould have died
He/She/Itwould have diedTheywould have died

She would have died of overdose if her parents hadn’t sent her to rehab.

Umarłaby z przedawkowania gdyby rodzice nie wysłali jej na odwyk.

They would have died if someone hadn’t helped them.

Gdyby nikt im nie pomógł, umarliby.

Perfect conditional: negative
Iwould not have diedWewould not have died
Youwould not have diedYouwould not have died
He/She/Itwould not have diedTheywould not have died

He would not have died if we hadn’t left him.

Nie umarłby gdybyśmy go nie zostawili.

If it hadn’t been for you, I would have died in that river.

Gdyby nie ty, utonąłbym/utonęłabym w tej rzece.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have died…?WeWould we have died…?
YouWould you have died…?YouWould you have died…?
He/She/ItWould he/she/it have died…?TheyWould they have died…?

Would Anna have died if the doctors hadn’t made a mistake?

Czy Anna umarłaby gdyby lekarze nie popełnili błędu?

Would he have died if we hadn’t called an ambulance in time?

Czy on by umarł gdybyśmy nie zadzwonili na czas po karetkę?

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been dyingWewould have been dying
Youwould have been dyingYouwould have been dying
He/She/Itwould have been dyingTheywould have been dying

I would have been dying of pneumonia if you hadn’t helped me.

Gdybyś mi nie pomógł/pomogła, umierałbym na zapalenie płuc.

They would have been dying of radiation poisoning after the nuclear disaster if they hadn’t been evacuated.

Umieraliby na chorobę popromienną po katastrofie nuklearnej gdyby nie zostali wcześniej ewakuowani.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been dyingWewould not have been dying
Youwould not have been dyingYouwould not have been dying
He/She/Itwould not have been dyingTheywould not have been dying
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been dying…?WeWould we have been dying…?
YouWould you have been dying…?YouWould you have been dying…?
He/She/ItWould he/she/it have been dying…?TheyWould they have been dying…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.