to_create_czasownik_slownik_angielskiego

CREATE

CREATE
/kriˈeɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto create
past tensecreated
past participlecreated
imperativecreate
present participlecreating
  1. tworzyć
  2. wymyślić, zaprojektować
  3. spowodować

Przykładowe użycie słowa create

 

Happiness comes from within. You have to create your own happiness.

Szczęście pochodzi z wewnątrz. Sam kreujesz swoje szczęście.

Which tools should I use to create infographics? Do you know any you could recommend?

Jakich narzędzi powinienem użyć do stworzenia infografiki? Znasz jakieś, które mógłbyś polecić?

Do you want to create a better life for yourself?

Czy chcesz stworzyć dla siebie lepsze życie?

His actions created a lot of tension between them. At first he told her he wanted to take things slowly, but then he behaved just as if they were in a serious relationship. It was all too confusing.

Jego zachowanie doprowadziło do napiętej sytuacji między nimi. Na początku powiedział jej, że nie chce się spieszyć, ale później zachowywał się jakby byli w poważnym związku. To było zbyt mylące.

The first thing you need to do when opening a business is to create a short to-do list. Set realistic goals and write them down, so that you know which directing you want your business going.

Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić, kiedy otwierasz swój biznes, to stworzenie listy rzeczy do zrobienia. Wyznacz realistyczne cele i zapisz je, tak żebyś wiedział w którą stronę chcesz żeby zmierzał twój biznes.

What we’re trying to create here is an innovative app for learning English. We need to hire experts in the field of English teaching methodology, IT specialists, marketing specialists, PR specialists and a project manager first. Oh, and someone to design the product itself of course.

Próbujemy tutaj stworzyć innowacyjną aplikację do nauki angielskiego. Najpierw musimy zatrudnić specjalistów z dziedziny metodologii nauczania języka angielskiego, specjalistów od IT, PR i menedżera projektu. I kogoś, kto zaprojektuje sam produkt.


Idiomy ze słowem create

 

She got mad and created a scene. I’ve never been so ashamed of anyone in my whole entire life.

Zdenerwowała się i zrobiła scenę. Nigdy nie byłem/byłam nikim tak zawstydzona przez całe swoje życie.

His words created quite a stir. People weren’t ready for such drastic changes, as proposed by management.

Jego słowa wprowadziły zamieszanie. Ludzie nie byli gotowi na tak drastyczne zmiany, jakie proponował zarząd.


Odmiana słowa create

 

Present simple
IcreateWecreate
YoucreateYoucreate
He/She/ItcreatesTheycreate

He creates the most beautiful paintings. Have you seen any of his work?

On tworzy najpiękniejsze obrazy. Widziałeś/Widziałaś którąś z jego prac?

Whatever they decide to create out of these blocks, I’m sure it will be fantastic.

Cokolwiek zdecydują się stworzyć z tych bloczków, jestem pewien/pewna że będzie to fantastyczne.

Alexander was commissioned by the National Art institute to create a series of illustrations depicting life in the American colonies.

National Art Institute zlecił Alexandrowi stworzenie serii ilustracji przedstawiających życie w amerykańskich koloniach.

This tool allows you to create notes and immediately share them with your colleagues. We’ve already bought a subscription for the whole company, we think it will drastically improve communication amongst team members.

To narzędzie pozwala ci tworzyć notatki i od razu dzielić się nimi z współpracownikami. Wykupiliśmy już subskrypcję dla całej firmy, uważamy że znacznie poprawi to komunikację między członkami zespołu.

You can create whatever you want. You have 45 minutes and you can use only the materials you were provided with. What you create is up to you.

Możesz stworzyć co chcesz. Masz 45 minut i możesz użyć tylko materiałów, które zostały ci zapewnione. Od ciebie zależy, co stworzysz.

Present continuous
Iam creatingWeare creating
Youare creatingYouare creating
He/She/Itis creatingTheyare creating

I’m creating a special menu for Valentine’s Day. Maybe you could help me with that?

Tworzę specjalne menu na Walentynki. Może mógłbyś mi w tym pomóc?

She’s creating a new account because she got locked out of her old one.

Ona tworzy nowe konto, bo nie ma dostępu do starego.

We’re creating a unique program for learning English. It’s modern, innovative and you can learn English in no time!

Tworzymy wyjątkowy program do nauki angielskiego. Jest nowoczesny, innowacyjny i pozwala nauczyć się angielskiego w krótkim czasie!

He’s creating something special for her birthday. He wants to surprise her.

On robi coś wyjątkowego na jej urodziny. Chce ją zaskoczyć.

Present perfect
Ihave createdWehave created
Youhave createdYouhave created
He/She/Ithas createdTheyhave created

They’ve created a masterpiece.

Stworzyli dzieło sztuki.

What you have created is truly amazing. Where did you get the idea for this sculpture?

To co stworzyłeś/stworzyłaś jest naprawdę wspaniałe. Skąd pomysł na tę rzeźbę?

I’ve created this board so that everyone can share their thoughts on what our company should be focusing on, what we should improve, what’s going well and what’s going poorly.

Stworzyłem tę tablice, żeby każdy mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego, na czym powinna skupić się firma, co powinniśmy poprawić, co idzie nam dobrze, a co kiepsko.

Nestle has created a new kind of chocolate bar. Their introducing it into the market next week. They hope that it will bring them a surge in sales.

Nestle stworzyło nowy rodzaj czekoladowego batonika. Wprowadzają go na rynek w przyszłym tygodniu. Mają nadzieję, że przyniesie im wzrost sprzedaży.

Present perfect continuous
Ihave been creatingWehave been creating
Youhave been creatingYouhave been creating
He/She/Ithas been creatingTheyhave been creating

They have been creating a new drug. It’s supposed to be a cure for cancer apparently. Though I suspect that it’s less profitable for pharmaceutical companies to sell drugs that cure cancer than to sell drugs that manage cancer. After all, the longer someone is sick, the more money they make off of that patient.

Oni tworzą nowy lek. Podobno jest to lek na raka. Chociaż podejrzewam, że sprzedawanie leków, które leczą raka przynosi koncernom farmaceutycznym mniej zysku niż sprzedaż leków, które tylko hamują rozprzestrzenianie się choroby. W końcu, im dłużej ktoś jest chory, tym więcej można na takim pacjencie zarobić.

We have been creating a new menu, but it seems like our customers don’t really want any changed to the menu, they’re happy with what we’re serving now.

Tworzymy nowe menu, ale wygląda na to, że nasi klienci nie chcą żadnych zmian w menu, są zadowoleni z tego, co obecnie serwujemy.

Past simple
IcreatedWecreated
YoucreatedYoucreated
He/She/ItcreatedTheycreated

Last year when we were on vacation, we decided to start a blog and write about all of our adventures. We created something like a travel journal really.

W zeszłym roku, kiedy byliśmy na wakacjach, zdecydowaliśmy założyć bloga i napisać o naszych przygodach. Stworzyliśmy coś w rodzaju dziennika podróży.

Did you know that there were more paintings created in the 20th century than in any other century?

Czy wiedziałeś/wiedziałaś, że w XX wieku stworzono więcej obrazów niż w jakimkolwiek innym wieku?

Who created all of these fake accounts? Why were they created at all? Someone must have been laundering money through them, that’s the only explanation I can think of.

Kto stworzył te wszystkie fałszywe konta? Dlaczego w ogóle zostały stworzone? Ktoś musiał przez nie prać brudne pieniądze, to jedyne wyjaśnienie, które przychodzi mi do głowy.

Past continuous
Iwas creatingWewere creating
Youwere creatingYouwere creating
He/She/Itwas creatingTheywere creating

I heard rumors that he was creating something really spectacular.

Słyszałem/Słyszałam plotki, że on tworzy coś naprawdę spektakularnego.

He was creating a new dish when the pot just broke in half. How is that even possible?

Tworzył nową potrawę kiedy garnek pękł na pół. Jak to w ogóle możliwe?

I thought we were creating an innovative product, but it turned out we’re just copying our competitor’s product and making small changes to it. I resigned the day I found out what we were doing and applied for a job at our competitor’s. I was given a good position and quite a high salary, so in the end it worked out for the better. I stayed true to myself.

Myślałem/Myślałam, że tworzymy innowacyjny produkt, ale okazało się, że kopiujemy tylko produkt naszej konkurencji i wprowadzamy do niego niewielkie zmiany. Złożyłem/Złożyłam wypowiedzenie tego dnia, gdy dowiedziałem/dowiedziałam się o tym, co robimy i zaaplikowałem/zaaplikowałam o pracę u naszej konkurencji. Dostałem/Dostałam się na dobre stanowisko i otrzymałem/otrzymałam dobrą pensję, więc koniec końców wyszło mi to na dobre. Pozostałem/Pozostałam wierny/wierna samemu sobie.

Past perfect
Ihad createdWehad created
Youhad createdYouhad created
He/She/Ithad createdTheyhad created

What he had created was completely different than what he had promised to create. We were so unhappy with his work that we decided not to pay him.

To co stworzył, było całkowicie inne od tego, co obiecywał. Byliśmy tak niezadowoleni z jego pracy, że zdecydowaliśmy się mu nie płacić.

The Germans claim that they had created the atomic bomb before anyone else, they just hadn’t announced it to the world.

Niemcy utrzymują, że to oni stworzyli bombę atomową jako pierwsi, po prostu nie ogłosili tego światu.

Past perfect continuous
Ihad been creatingWehad been creating
Youhad been creatingYouhad been creating
He/She/Ithad been creatingTheyhad been creating

They had been creating new infographics for over 5 years when they finally realized that they weren’t generating any additional revenue and weren’t really helping the company at all.

Tworzyli nowe infografiki przez ponad 5 lat kiedy w końcu zdali sobie sprawę, że nie przynosili firmie żadnego dodatkowego przychodu i w żaden sposób jej nie pomagali.

Future simple
Iwill createWewill create
Youwill createYouwill create
He/She/Itwill createTheywill create

We will create a successful online business, I’m sure of it.

Stworzymy internetowy biznes, który odniesie sukces. Jestem tego pewien/pewna.

An Iranian company claims it will create one of the largest call centers in the world. Everyone is quite sceptic about the whole ordeal, as they will have trouble finding adequate workers for the job — not many people in the area speak fluent English and that will be the biggest problem.

Irańska firma twierdzi, że stworzy jedno z największych call center na świecie. Wszyscy są trochę sceptycznie nastawieni do tej sytuacji, jako, że będą musieli znaleźć odpowiednich pracowników – niewielu ludzi w tym obszarze mówi płynnie po angielsku i to będzie największy problem.

Lowering local taxes will create more opportunities for local businesses. This in turn, will lower the unemployment rate and then boost the overall economy. In the long run that is.

Obniżenie podatków stworzy więcej możliwości dla lokalnych przedsiębiorstw. To z kolei obniży wskaźnik bezrobocia i pobudzi gospodarkę. To znaczy, w perspektywie długoterminowej.

Future continuous
Iwill be creatingWewill be creating
Youwill be creatingYouwill be creating
He/She/Itwill be creatingTheywill be creating

We will be creating a unique app for learning English. It’s a gamified app, that motivates students to actually learn the language.

Będziemy tworzyć wyjątkową aplikację do nauki angielskiego. To aplikacja zgamifikowana, która motywuje uczniów, żeby rzeczywiście uczyli się języka.

The company will be creating over a million new jobs within the next couple of months.

Firma będzie tworzyła ponad milion nowych miejsc pracy w ciągu kilku następnych miesięcy.

Future perfect
Iwill have createdWewill have created
Youwill have createdYouwill have created
He/She/Itwill have createdTheywill have created

By next year, we will have created over a thousand new jobs for the local community.

Do końca roku, stworzymy ponad tysiąc nowych miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców.

When we finish, we will have created the largest sculpture in the northern hemisphere.

Kiedy skończymy, stworzymy największą rzeźbę na północnej półkuli.

Future perfect continuous
Iwill have been creatingWewill have been creating
Youwill have been creatingYouwill have been creating
He/She/Itwill have been creatingTheywill have been creating

By 2030 we will have been creating this masterpiece for over 10 years.

Do 2030 będziemy tworzyli to dzieło przez ponad 10 lat.

In two years’ time we will have been creating this new app for 5 years. That’s a really long time, our investors are getting a bit tense already.

Za dwa lata będziemy tworzyli tę aplikację przez 5 lat. To dosyć długi czas, nasi inwestorzy trochę się niecierpliwią.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
Iwould createWewould create
Youwould createYouwould create
He/She/Itwould createTheywould create

Lowering taxes and introducing tax-free zones would create new opportunities for businesses.

Obniżenie podatków i stworzenie stref ekonomicznych stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

They promised they would create new homes for those who had lost everything during the hurricane.

Obiecali, że stworzą nowe domy dla tych, którzy stracili wszystko podczas huraganu.

Present conditional: negative
Iwould not createWewould not create
Youwould not createYouwould not create
He/She/Itwould not createTheywould not create

The general claimed that enlisting women into the army would definitely not create any issues.

Generał twierdził, że przyjmowanie do wojska kobiet na pewno nie stworzy żadnych problemów.

Present conditional: interrogative
IWould I create…?WeWould we create…?
YouWould you create…?YouWould you create…?
He/She/ItWould he/she/it create…?TheyWould they create…?

Would they create a unique cake for my party if I paid them enough money?

Czy stworzyliby wyjątkowy tort na moją imprezę gdybym zapłacił/zapłaciła im wystarczająco dużo pieniędzy?

Would you create some illustrations for a book I’m writing?

Czy stworzyłbyś jakieś ilustracje do książki, którą piszę?

Present continuous conditional: affirmative
Iwould be creatingWewould be creating
Youwould be creatingYouwould be creating
He/She/Itwould be creatingTheywould be creating

He announced that the company would be creating over 100 new jobs within the next two years.

Ogłosił, że firma będzie tworzyła ponad 100 nowych miejsc pracy w ciągu następnych dwóch lat.

The government decided it would be creating over 100 new public parks.

Rząd zdecydował, że stworzy ponad 100 nowych parków publicznych.

I didn’t know that with the materials that he got he would be creating a bomb!

Nie wiedziałem/wiedziałam, że z tych materiałów, które kupił, będzie robił bombę!

Present continuous conditional: negative
Iwould not be creatingWewould not be creating
Youwould not be creatingYouwould not be creating
He/She/Itwould not be creatingTheywould not be creating

I would not be creating this painting if you hadn’t asked me to.

Nie tworzyłbym tego obrazu gdybyś mnie o to nie poprosił.

They announced that they would not be creating any new positions in their company for the next couple of years. Also, it would be impossible to get a raise or to move up the ladder. After the announcement, a lot of people handed in their resignations. Nobody wants to work in a company where there’s no future.

Ogłosili, że nie będą tworzyć żadnych nowych miejsc pracy w swojej firmie przez następne kilka lat. Poza tym, dostanie podwyżki czy awansu będzie niemożliwe. Po tym ogłoszeniu, wiele osób złożyło wypowiedzenia. Nikt nie chce pracować w firmie, w której nie ma przyszłości.

Present continuous conditional: interrogative
IWould I be creating…?WeWould we be creating…?
YouWould you be creating…?YouWould you be creating…?
He/She/ItWould he/she/it be creating…?TheyWould they be creating…?

Would you be creating this list if they didn’t keep forgetting things?

Czy tworzyłbyś tę listę, gdyby oni ciągle wszystkiego nie zapominali?

Perfect conditional: affirmative
Iwould have createdWewould have created
Youwould have createdYouwould have created
He/She/Itwould have createdTheywould have created

I would have created more content for the website if I had known it was going to bring so much traffic.

Stworzyłbym/Stworzyłabym więcej treści na stronę gdybym wiedział/wiedziała, że przyciągnie tylu użytkowników.

Perfect conditional: negative
Iwould not have createdWewould not have created
Youwould not have createdYouwould not have created
He/She/Itwould not have createdTheywould not have created

She would not have created a multi-million dollar business if she hadn’t had any help.

Nie stworzyłaby biznesu wartego miliony dolarów, gdyby nikt jej nie pomógł.

Perfect conditional: interrogative
IWould I have created…?WeWould we have created…?
YouWould you have created…?YouWould you have created…?
He/She/ItWould he/she/it have created…?TheyWould they have created…?

Would they have created this meaty dish if they had known none of the guests eat meat? I doubt it.

Czy zrobiliby mięsną potrawę gdyby wiedzieli, że nikt z ich gości nie je mięsa? Nie sądzę.

Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been creatingWewould have been creating
Youwould have been creatingYouwould have been creating
He/She/Itwould have been creatingTheywould have been creating

They would have been creating this masterpiece for over 2 years now if they hadn’t run into financial troubles.

Byłoby już 2 lata odkąd tworzą to dzieło sztuki gdyby nie napotkali kłopotów finansowych.

Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been creatingWewould not have been creating
Youwould not have been creatingYouwould not have been creating
He/She/Itwould not have been creatingTheywould not have been creating

They would not have been creating so many new jobs if they had known that there was going to be a recession.

Nie tworzyliby tylu nowych miejsc pracy gdyby wiedzieli, że nastąpi recesja.

Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been creating…?WeWould we have been creating…?
YouWould you have been creating…?YouWould you have been creating…?
He/She/ItWould he/she/it have been creating…?TheyWould they have been creating…?

Would you have been creating this painting for so many years had you known that it wouldn’t sell?

Czy tworzyłbyś/tworzyłabyś ten obraz przez tyle lat gdybyś wiedział/wiedziała, że się nie sprzeda?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.