ZAŁÓŻ KONTO
to_create_czasownik_slownik_angielskiego

CREATE

CREATE
/kriˈeɪt/
verb (czasownik)
infinitive to create
past tense created
past participle created
imperative create
present participle creating
  1. tworzyć
  2. wymyślić, zaprojektować
  3. spowodować

Przykładowe użycie słowa create

 

Happiness comes from within. You have to create your own happiness.

Szczęście pochodzi z wewnątrz. Sam kreujesz swoje szczęście.

Which tools should I use to create infographics? Do you know any you could recommend?

Jakich narzędzi powinienem użyć do stworzenia infografiki? Znasz jakieś, które mógłbyś polecić?

Do you want to create a better life for yourself?

Czy chcesz stworzyć dla siebie lepsze życie?

His actions created a lot of tension between them. At first he told her he wanted to take things slowly, but then he behaved just as if they were in a serious relationship. It was all too confusing.

Jego zachowanie doprowadziło do napiętej sytuacji między nimi. Na początku powiedział jej, że nie chce się spieszyć, ale później zachowywał się jakby byli w poważnym związku. To było zbyt mylące.

The first thing you need to do when opening a business is to create a short to-do list. Set realistic goals and write them down, so that you know which directing you want your business going.

Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić, kiedy otwierasz swój biznes, to stworzenie listy rzeczy do zrobienia. Wyznacz realistyczne cele i zapisz je, tak żebyś wiedział w którą stronę chcesz żeby zmierzał twój biznes.

What we're trying to create here is an innovative app for learning English. We need to hire experts in the field of English teaching methodology, IT specialists, marketing specialists, PR specialists and a project manager first. Oh, and someone to design the product itself of course.

Próbujemy tutaj stworzyć innowacyjną aplikację do nauki angielskiego. Najpierw musimy zatrudnić specjalistów z dziedziny metodologii nauczania języka angielskiego, specjalistów od IT, PR i menedżera projektu. I kogoś, kto zaprojektuje sam produkt.


Idiomy ze słowem create

 

She got mad and created a scene. I've never been so ashamed of anyone in my whole entire life.

Zdenerwowała się i zrobiła scenę. Nigdy nie byłem/byłam nikim tak zawstydzona przez całe swoje życie.

His words created quite a stir. People weren't ready for such drastic changes, as proposed by management.

Jego słowa wprowadziły zamieszanie. Ludzie nie byli gotowi na tak drastyczne zmiany, jakie proponował zarząd.


Odmiana słowa create

 

Present simple
I create We create
You create You create
He/She/It creates They create

He creates the most beautiful paintings. Have you seen any of his work?

On tworzy najpiękniejsze obrazy. Widziałeś/Widziałaś którąś z jego prac?

Whatever they decide to create out of these blocks, I'm sure it will be fantastic.

Cokolwiek zdecydują się stworzyć z tych bloczków, jestem pewien/pewna że będzie to fantastyczne.

Alexander was commissioned by the National Art institute to create a series of illustrations depicting life in the American colonies.

National Art Institute zlecił Alexandrowi stworzenie serii ilustracji przedstawiających życie w amerykańskich koloniach.

This tool allows you to create notes and immediately share them with your colleagues. We've already bought a subscription for the whole company, we think it will drastically improve communication amongst team members.

To narzędzie pozwala ci tworzyć notatki i od razu dzielić się nimi z współpracownikami. Wykupiliśmy już subskrypcję dla całej firmy, uważamy że znacznie poprawi to komunikację między członkami zespołu.

You can create whatever you want. You have 45 minutes and you can use only the materials you were provided with. What you create is up to you.

Możesz stworzyć co chcesz. Masz 45 minut i możesz użyć tylko materiałów, które zostały ci zapewnione. Od ciebie zależy, co stworzysz.

Present continuous
I am creating We are creating
You are creating You are creating
He/She/It is creating They are creating

I'm creating a special menu for Valentine's Day. Maybe you could help me with that?

Tworzę specjalne menu na Walentynki. Może mógłbyś mi w tym pomóc?

She's creating a new account because she got locked out of her old one.

Ona tworzy nowe konto, bo nie ma dostępu do starego.

We're creating a unique program for learning English. It's modern, innovative and you can learn English in no time!

Tworzymy wyjątkowy program do nauki angielskiego. Jest nowoczesny, innowacyjny i pozwala nauczyć się angielskiego w krótkim czasie!

He's creating something special for her birthday. He wants to surprise her.

On robi coś wyjątkowego na jej urodziny. Chce ją zaskoczyć.

Present perfect
I have created We have created
You have created You have created
He/She/It has created They have created

They've created a masterpiece.

Stworzyli dzieło sztuki.

What you have created is truly amazing. Where did you get the idea for this sculpture?

To co stworzyłeś/stworzyłaś jest naprawdę wspaniałe. Skąd pomysł na tę rzeźbę?

I've created this board so that everyone can share their thoughts on what our company should be focusing on, what we should improve, what's going well and what's going poorly.

Stworzyłem tę tablice, żeby każdy mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego, na czym powinna skupić się firma, co powinniśmy poprawić, co idzie nam dobrze, a co kiepsko.

Nestle has created a new kind of chocolate bar. Their introducing it into the market next week. They hope that it will bring them a surge in sales.

Nestle stworzyło nowy rodzaj czekoladowego batonika. Wprowadzają go na rynek w przyszłym tygodniu. Mają nadzieję, że przyniesie im wzrost sprzedaży.

Present perfect continuous
I have been creating We have been creating
You have been creating You have been creating
He/She/It has been creating They have been creating

They have been creating a new drug. It's supposed to be a cure for cancer apparently. Though I suspect that it's less profitable for pharmaceutical companies to sell drugs that cure cancer than to sell drugs that manage cancer. After all, the longer someone is sick, the more money they make off of that patient.

Oni tworzą nowy lek. Podobno jest to lek na raka. Chociaż podejrzewam, że sprzedawanie leków, które leczą raka przynosi koncernom farmaceutycznym mniej zysku niż sprzedaż leków, które tylko hamują rozprzestrzenianie się choroby. W końcu, im dłużej ktoś jest chory, tym więcej można na takim pacjencie zarobić.

We have been creating a new menu, but it seems like our customers don't really want any changed to the menu, they're happy with what we're serving now.

Tworzymy nowe menu, ale wygląda na to, że nasi klienci nie chcą żadnych zmian w menu, są zadowoleni z tego, co obecnie serwujemy.

Past simple
I created We created
You created You created
He/She/It created They created

Last year when we were on vacation, we decided to start a blog and write about all of our adventures. We created something like a travel journal really.

W zeszłym roku, kiedy byliśmy na wakacjach, zdecydowaliśmy założyć bloga i napisać o naszych przygodach. Stworzyliśmy coś w rodzaju dziennika podróży.

Did you know that there were more paintings created in the 20th century than in any other century?

Czy wiedziałeś/wiedziałaś, że w XX wieku stworzono więcej obrazów niż w jakimkolwiek innym wieku?

Who created all of these fake accounts? Why were they created at all? Someone must have been laundering money through them, that's the only explanation I can think of.

Kto stworzył te wszystkie fałszywe konta? Dlaczego w ogóle zostały stworzone? Ktoś musiał przez nie prać brudne pieniądze, to jedyne wyjaśnienie, które przychodzi mi do głowy.

Past continuous
I was creating We were creating
You were creating You were creating
He/She/It was creating They were creating

I heard rumors that he was creating something really spectacular.

Słyszałem/Słyszałam plotki, że on tworzy coś naprawdę spektakularnego.

He was creating a new dish when the pot just broke in half. How is that even possible?

Tworzył nową potrawę kiedy garnek pękł na pół. Jak to w ogóle możliwe?

I thought we were creating an innovative product, but it turned out we're just copying our competitor's product and making small changes to it. I resigned the day I found out what we were doing and applied for a job at our competitor's. I was given a good position and quite a high salary, so in the end it worked out for the better. I stayed true to myself.

Myślałem/Myślałam, że tworzymy innowacyjny produkt, ale okazało się, że kopiujemy tylko produkt naszej konkurencji i wprowadzamy do niego niewielkie zmiany. Złożyłem/Złożyłam wypowiedzenie tego dnia, gdy dowiedziałem/dowiedziałam się o tym, co robimy i zaaplikowałem/zaaplikowałam o pracę u naszej konkurencji. Dostałem/Dostałam się na dobre stanowisko i otrzymałem/otrzymałam dobrą pensję, więc koniec końców wyszło mi to na dobre. Pozostałem/Pozostałam wierny/wierna samemu sobie.

Past perfect
I had created We had created
You had created You had created
He/She/It had created They had created

What he had created was completely different than what he had promised to create. We were so unhappy with his work that we decided not to pay him.

To co stworzył, było całkowicie inne od tego, co obiecywał. Byliśmy tak niezadowoleni z jego pracy, że zdecydowaliśmy się mu nie płacić.

The Germans claim that they had created the atomic bomb before anyone else, they just hadn't announced it to the world.

Niemcy utrzymują, że to oni stworzyli bombę atomową jako pierwsi, po prostu nie ogłosili tego światu.

Past perfect continuous
I had been creating We had been creating
You had been creating You had been creating
He/She/It had been creating They had been creating

They had been creating new infographics for over 5 years when they finally realized that they weren't generating any additional revenue and weren't really helping the company at all.

Tworzyli nowe infografiki przez ponad 5 lat kiedy w końcu zdali sobie sprawę, że nie przynosili firmie żadnego dodatkowego przychodu i w żaden sposób jej nie pomagali.

Future simple
I will create We will create
You will create You will create
He/She/It will create They will create

We will create a successful online business, I'm sure of it.

Stworzymy internetowy biznes, który odniesie sukces. Jestem tego pewien/pewna.

An Iranian company claims it will create one of the largest call centers in the world. Everyone is quite sceptic about the whole ordeal, as they will have trouble finding adequate workers for the job — not many people in the area speak fluent English and that will be the biggest problem.

Irańska firma twierdzi, że stworzy jedno z największych call center na świecie. Wszyscy są trochę sceptycznie nastawieni do tej sytuacji, jako, że będą musieli znaleźć odpowiednich pracowników – niewielu ludzi w tym obszarze mówi płynnie po angielsku i to będzie największy problem.

Lowering local taxes will create more opportunities for local businesses. This in turn, will lower the unemployment rate and then boost the overall economy. In the long run that is.

Obniżenie podatków stworzy więcej możliwości dla lokalnych przedsiębiorstw. To z kolei obniży wskaźnik bezrobocia i pobudzi gospodarkę. To znaczy, w perspektywie długoterminowej.

Future continuous
I will be creating We will be creating
You will be creating You will be creating
He/She/It will be creating They will be creating

We will be creating a unique app for learning English. It's a gamified app, that motivates students to actually learn the language.

Będziemy tworzyć wyjątkową aplikację do nauki angielskiego. To aplikacja zgamifikowana, która motywuje uczniów, żeby rzeczywiście uczyli się języka.

The company will be creating over a million new jobs within the next couple of months.

Firma będzie tworzyła ponad milion nowych miejsc pracy w ciągu kilku następnych miesięcy.

Future perfect
I will have created We will have created
You will have created You will have created
He/She/It will have created They will have created

By next year, we will have created over a thousand new jobs for the local community.

Do końca roku, stworzymy ponad tysiąc nowych miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców.

When we finish, we will have created the largest sculpture in the northern hemisphere.

Kiedy skończymy, stworzymy największą rzeźbę na północnej półkuli.

Future perfect continuous
I will have been creating We will have been creating
You will have been creating You will have been creating
He/She/It will have been creating They will have been creating

By 2030 we will have been creating this masterpiece for over 10 years.

Do 2030 będziemy tworzyli to dzieło przez ponad 10 lat.

In two years' time we will have been creating this new app for 5 years. That's a really long time, our investors are getting a bit tense already.

Za dwa lata będziemy tworzyli tę aplikację przez 5 lat. To dosyć długi czas, nasi inwestorzy trochę się niecierpliwią.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would create We would create
You would create You would create
He/She/It would create They would create

Lowering taxes and introducing tax-free zones would create new opportunities for businesses.

Obniżenie podatków i stworzenie stref ekonomicznych stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

They promised they would create new homes for those who had lost everything during the hurricane.

Obiecali, że stworzą nowe domy dla tych, którzy stracili wszystko podczas huraganu.

Present conditional: negative
I would not create We would not create
You would not create You would not create
He/She/It would not create They would not create

The general claimed that enlisting women into the army would definitely not create any issues.

Generał twierdził, że przyjmowanie do wojska kobiet na pewno nie stworzy żadnych problemów.

Present conditional: interrogative
I Would I create…? We Would we create…?
You Would you create…? You Would you create…?
He/She/It Would he/she/it create…? They Would they create…?

Would they create a unique cake for my party if I paid them enough money?

Czy stworzyliby wyjątkowy tort na moją imprezę gdybym zapłacił/zapłaciła im wystarczająco dużo pieniędzy?

Would you create some illustrations for a book I'm writing?

Czy stworzyłbyś jakieś ilustracje do książki, którą piszę?

Present continuous conditional: affirmative
I would be creating We would be creating
You would be creating You would be creating
He/She/It would be creating They would be creating

He announced that the company would be creating over 100 new jobs within the next two years.

Ogłosił, że firma będzie tworzyła ponad 100 nowych miejsc pracy w ciągu następnych dwóch lat.

The government decided it would be creating over 100 new public parks.

Rząd zdecydował, że stworzy ponad 100 nowych parków publicznych.

I didn't know that with the materials that he got he would be creating a bomb!

Nie wiedziałem/wiedziałam, że z tych materiałów, które kupił, będzie robił bombę!

Present continuous conditional: negative
I would not be creating We would not be creating
You would not be creating You would not be creating
He/She/It would not be creating They would not be creating

I would not be creating this painting if you hadn't asked me to.

Nie tworzyłbym tego obrazu gdybyś mnie o to nie poprosił.

They announced that they would not be creating any new positions in their company for the next couple of years. Also, it would be impossible to get a raise or to move up the ladder. After the announcement, a lot of people handed in their resignations. Nobody wants to work in a company where there's no future.

Ogłosili, że nie będą tworzyć żadnych nowych miejsc pracy w swojej firmie przez następne kilka lat. Poza tym, dostanie podwyżki czy awansu będzie niemożliwe. Po tym ogłoszeniu, wiele osób złożyło wypowiedzenia. Nikt nie chce pracować w firmie, w której nie ma przyszłości.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be creating…? We Would we be creating…?
You Would you be creating…? You Would you be creating…?
He/She/It Would he/she/it be creating…? They Would they be creating…?

Would you be creating this list if they didn't keep forgetting things?

Czy tworzyłbyś tę listę, gdyby oni ciągle wszystkiego nie zapominali?

Perfect conditional: affirmative
I would have created We would have created
You would have created You would have created
He/She/It would have created They would have created

I would have created more content for the website if I had known it was going to bring so much traffic.

Stworzyłbym/Stworzyłabym więcej treści na stronę gdybym wiedział/wiedziała, że przyciągnie tylu użytkowników.

Perfect conditional: negative
I would not have created We would not have created
You would not have created You would not have created
He/She/It would not have created They would not have created

She would not have created a multi-million dollar business if she hadn't had any help.

Nie stworzyłaby biznesu wartego miliony dolarów, gdyby nikt jej nie pomógł.

Perfect conditional: interrogative
I Would I have created…? We Would we have created…?
You Would you have created…? You Would you have created…?
He/She/It Would he/she/it have created…? They Would they have created…?

Would they have created this meaty dish if they had known none of the guests eat meat? I doubt it.

Czy zrobiliby mięsną potrawę gdyby wiedzieli, że nikt z ich gości nie je mięsa? Nie sądzę.

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been creating We would have been creating
You would have been creating You would have been creating
He/She/It would have been creating They would have been creating

They would have been creating this masterpiece for over 2 years now if they hadn't run into financial troubles.

Byłoby już 2 lata odkąd tworzą to dzieło sztuki gdyby nie napotkali kłopotów finansowych.

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been creating We would not have been creating
You would not have been creating You would not have been creating
He/She/It would not have been creating They would not have been creating

They would not have been creating so many new jobs if they had known that there was going to be a recession.

Nie tworzyliby tylu nowych miejsc pracy gdyby wiedzieli, że nastąpi recesja.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been creating…? We Would we have been creating…?
You Would you have been creating…? You Would you have been creating…?
He/She/It Would he/she/it have been creating…? They Would they have been creating…?

Would you have been creating this painting for so many years had you known that it wouldn't sell?

Czy tworzyłbyś/tworzyłabyś ten obraz przez tyle lat gdybyś wiedział/wiedziała, że się nie sprzeda?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.

Wróć do spisu treści

Related posts

ENROLL

ENROLL ENROLL /ɪnˈroʊl/ verb (czasownik) infinitive to enroll past tense enrolled past participle enrolled imperative enroll present participle enrolling rekrutować Odmiana słowa ENROLL Present simple I enroll We enroll You enroll You enroll He/She/It enrolls They enroll Present continuous I am enrolling We are enrolling You are enrolling You are enrolling He/She/It is enrolling They […]

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Copyright © 2024 ellalanguage.com Wszystkie prawa zastrzeżone.
crossmenuarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram