Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Kolokacje z take

Kolokacje z take

Co to są kolokacje w języku angielskim?

Kolokacje (collocations) to wyrażenia składające się ze słów połączonych w taki sposób, że brzmią naturalnie i są zrozumiałe dla angielskojęzycznych osób. Zwykle, osoby dopiero uczące się angielskiego nie rozumieją dlaczego taka kombinacja słów ma takie, a nie inne znaczenie. Kolokacji nie powinno się próbować przetłumaczyć dosłownie, bo to sprawiłoby że straciłyby sens. Osoby, które uczą się języka angielskiego powinny je zapamiętać, bo korzystanie z nich sprawi że będą brzmieć naturalnie. Kolokacje mogą być kombinacją różnych części mowy, ale kolokacje z take to połączenie czasownika (verb) z rzeczownikiem (noun).


take a call

Take a call

Take a call lub take a phone call oznacza odebrać telefon, przyjąć połączenie. Pierwszą kolokację z take używa się w sytuacji, gdy ktoś dzwoni a my mówimy, że odbierzemy telefon i porozmawiamy z tą osobą.

I have to take this call, it’s my boss.
Muszę odebrać ten telefon, to mój szef.
She stepped outside to take a call during the meeting.
Wyszła, aby odebrać telefon podczas spotkania.

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu


Kolokacje z take a day off

Take a day off

Kolejna z kolokacji z take ma bardzo przyjemne znaczenie. Take a day off oznacza wziąć dzień wolnego. Tego wyrażenia używamy na przykład w sytuacji, gdy bierzemy jeden dzień urlopu w pracy.

She took a day off to care for her sick child.
Wzięła dzień wolny, aby zaopiekować się chorym dzieckiem.
Sometimes it’s good to take a day off and relax.
Czasami dobrze jest wziąć dzień wolny i odpocząć.

take a class

Take a class

Wyrażenie take a class oznacza iść na kurs, uczęszczać na zajęcia. To wyrażenie używamy w sytuacji w której mówimy, że uczęszczamy na jakiś kurs czy zajęcia dodatkowe.

I took a cooking class to improve my skills.
Poszedłem na kurs gotowania, aby poprawić moje umiejętności.
Many people take a yoga class to relax and stay fit.
Wiele osób uczęszcza na zajęcia jogi, aby się zrelaksować i utrzymać dobrą kondycję.

take a look

Take a look

Take a look oznacza spojrzeć, rzucić okiem. Tę kolokację z take używamy gdy chcemy poprosić kogoś aby zerknął na coś albo gdy mówimy żeby się czemuś przyjrzeć.

Can you take a look at my car? It’s making a strange noise.
Czy możesz rzucić okiem na mój samochód? Wydaje dziwne dźwięki.
Take a look at this article; it’s really interesting.
Rzuć okiem na ten artykuł; jest naprawdę interesujący.

take a nap

Take a nap

Wyrażenie take a nap oznacza zdrzemnąć się, uciąć sobie drzemkę. Tego wyrażenia używamy aby powiedzieć komuś aby odpoczął przez chwilę i przespał się krótko.

The baby took a nap in the afternoon.
Dziecko zdrzemnęło się po południu.
She often takes a nap after lunch.
Ona często ucina sobie drzemkę po lunchu.

take a picture

Take a picture

Jedną z najbardziej popularnych kolokacji z take jest wyrażenie take a picture. Take a picture oznacza zrobić zdjęcie i jak można byłoby się spodziewać jest bardzo często używane w dobie smartfonów.

Can you take a picture of us in front of the monument?
Czy możesz zrobić nam zdjęcie przed pomnikiem?
He took a picture of the sunset with his phone.
Zrobił zdjęcie zachodu słońca swoim telefonem.

Kolokacje z take offense

Take offense

Take offense oznacza obrazić się, poczuć się urażonym. Tego wyrażenia używamy, gdy ktoś zareaguje negatywnie na coś co zostało powiedziane lub zrobione.

He took offense at the joke about his hair.
Poczuł się urażony żartem na temat swoich włosów.
She’s very sensitive and takes offense easily.
Ona jest bardzo wrażliwa i łatwo się obraża.

take turns

Take turns

Take turns oznacza robić coś na zmianę, zamienić się. Tej kolokacji używamy w sytuacji gdy kilka osób wykonuje jakąś czynność po kolei, jedna po drugiej.

Let’s take turns playing the game.
Grajmy w grę na zmianę.
The children took turns riding the bicycle.
Dzieci kolejno jeździły na rowerze.

take your time

Take your time

Kolejna z kolokacji z take, take your time oznacza nie spieszyć się, robić coś na spokojnie. Tego wyrażenia używamy gdy mówimy że ktoś robi coś bez pośpiechu, w swoim tempie.

There’s no rush, take your time.
Nie ma pośpiechu, rób to w swoim tempie.
I told her to take her time and relax.
Powiedziałem jej, żeby robiła to bez pośpiechu i się zrelaksowała.

Kolokacje z take a seat

Take a seat

Artykuł kolokacje z take kończymy wyrażeniem take a seat, które oznacza usiąść. Używamy go, gdy chcemy poprosić aby ktoś usiadł.

Please, take a seat.
Usiądź, proszę.
The teacher asked the students to take a seat.
Nauczyciel poprosił uczniów, aby usiedli.

Które kolokacje z take są najbardziej interesujące lub zaskakujące?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube